Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej
Czytelnia
Newsletter

Statut WIT

Dekret

STATUT WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY STOLICY MĄDROŚCI
W CZĘSTOCHOWIE

 

Wprowadzenie

Instytut Teologiczny w Częstochowie został zainicjowany w okresie posoborowym (1966) przez biskupa częstochowskiego Stefana Barełę, celem recepcji nauczania Soboru Watykańskiego II w częstochowskim Kościele partykularnym, zwłaszcza przez wiernych, zarówno świeckich jak i konsekrowanych. Wychodził on także naprzeciw potrzebie pogłębionej formacji doktrynalno-pastoralnej kapłanów, proponując im możliwość permanentnej formacji oraz uzyskania stopnia naukowego licencjata z teologii.
Wraz z kanonicznym erygowaniem Instytutu w dniu 3 maja 1981 roku, przez biskupa S. Barełę, a następnie afiliowaniem go przez Kongregację Edukacji Katolickiej do Wydziału Teologicznego w Krakowie, rozpoczął się nowy etap rozwoju częstochowskiego Instytutu Teologicznego.
Wejście w życie Instrukcji Kongregacji Edukacji Katolickiej z dnia 28 czerwca 2008 roku, dotyczącej reformy Wyższych Instytutów Nauk Religijnych, daje Instytutowi Teologicznemu w Częstochowie nowy impuls do dalszego rozwoju, zwłaszcza w dziele nowej ewangelizacji, a także podnosi jego status akademicki i prawny, o czym świadczy perspektywa kanonicznego erygowania go przez Kongregację Edukacji Katolickiej.

 

I. NORMY OGÓLNE:

NATURA, CEL, USYTUOWANIE INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO

1. Wyższy Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie, zwany dalej „Instytutem" jest Wyższą Uczelnią Kościelną archidiecezji częstochowskiej, przewidzianą przez Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 821), której charakter prawny i naukowy reguluje Instrukcja Kongregacji Edukacji Katolickiej z dnia 28 czerwca 2008 r. (dalej skrót IKEK).

2. Instytut został kanonicznie erygowany Dekretem Kongregacji Edukacji Katolickiej z dnia 3 maja 2012 Nr 1042/2011

3. Status „Instytutu" na forum państwowym określa porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski, z dnia 1 lipca 1999 roku o statusie prawnym wyższych uczelni kościelnych w Polsce .

4. Instytut ma swoją siedzibę w Częstochowie przy ul. św. Barbary 41.

5. Celem głównym „Instytutu" jest promocja religijnej formacji wiernych, zarówno świeckich jak i konsekrowanych, do bardziej świadomego i aktywnego uczestnictwa w dziele ewangelizacji współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania w dziedzinę nauki, kultury i pracy ludzkiej, a także aktywnego udziału w życiu Kościoła i w ożywianiu społeczeństwa duchem chrześcijańskim. „Instytut" podejmuje dzieło formacji wiernych, zarówno świeckich i konsekrowanych, aby ubogacali oni nie tylko swoje życie chrześcijańskie, ale byli również zdolni uzasadnić swoją wiarę (1P 3,15) a także, by podejmowali właściwe im apostolstwo, zaś w szczególności, by uczestniczyli w dziele ewangelizacji. Tym samym „Instytut" umożliwia osobom konsekrowanym oraz wiernym świeckim nabycie zarówno właściwych kwalifikacji jak i profesjonalnego przygotowania, poprzez które to, są oni zdolni aktywnie włączyć się w kulturową dynamikę wewnątrz współczesnego społeczeństwa i współpracować według właściwej im specyfiki z tymi, którzy mają w Kościele władzę święceń (por. art. 2. IKEK).

6. Celem szczegółowym Instytutu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia różnorodnych posług świeckich i służby eklezjalnej, zwłaszcza kształcenie nauczycieli religii do wszystkich typów szkół, za wyjątkiem instytutów na poziomie uniwersyteckim.

7. „Instytut", posługując się metodą naukową właściwą dyscyplinom katolickim prowadzi systematyczne studium danych czerpanych z Objawienia, interpretowanych w sposób autentyczny przez żywe magisterium Kościoła. Ponadto, promuje on poszukiwanie odpowiedzi na pytania nurtujące człowieka w perspektywie teologicznej, z pomocą filozofii i nauk humanistycznych, jak również innych dziedzin, które zajmują się studiami w dziedzinie religii (por. art. 3 IKEK).

8. „Instytut" jest także powołany przez Arcybiskupa metropolitę częstochowskiego do prowadzenia na odpowiednim poziomie, zarówno naukowym jak i pastoralnym, stałej formacji w Kościele częstochowskim w formie studiów okołoinstytutowych, kursów, sympozjów, warsztatów, itp. Dokonuje się to w ramach Centrum Formacji Stałej Archidiecezji Częstochowskiej (CFSACZ), którego działanie określa stosowny regulamin. Wszystkie wyżej wymienione formy kształcenia nie wchodzą w ścisłą strukturę Instytutu, lecz mają charakter wewnątrz diecezjalny. Różnią się one zarówno od pełnych studiów teologicznych na wydziałach kościelnych, jak i studiów podstawowych prowadzonych w samym Instytucie, zgodnie z uwagami zawartymi w numerze 5 Wprowadzenia do IKEK.

9. „Instytut" jest związany umową naukową o współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (skrót: UPJP II), który jest odpowiedzialny za jego poziom akademicki, (por. art. 4 IKEK).

10. Odpowiedzialność za rozwój i funkcjonowanie „Instytutu" ciąży na:

a. Arcybiskupie metropolicie częstochowskim, gdy chodzi o wierność „Instytutu" zasadom wiary katolickiej, a także za rozwój badań naukowych, odpowiednie kwalifikacje nauczycieli akademickich, oraz zapewnienie środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie, właściwe funkcjonowanie i rozwój „Instytutu" (por. art. 4a IKEK);

b. Na Konferencji Episkopatu Polski, przy ścisłej współpracy z Kongregacją Edukacji Katolickiej, gdy chodzi o kontrolę i nadzór nad realizacją celów pastoralnych „Instytutu", odpowiadających programom duszpasterskim promowanym przez Episkopat Polski (por. art. 4b IKEK).

c. Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, z którym „Instytut" jest związany umową o współpracy naukowej i za który ręczy on wobec Kongregacji Edukacji Katolickiej, gdy chodzi o odpowiedzialność za poziom akademicki „Instytutu" i wypełnianie przez niego właściwych mu celów (por. art. 4c IK).

 

II. WŁADZE AKADEMICKIE

11. „Instytut" posiada zarówno władze wspólne jak i władze własne. Władzami wspólnymi są: Wielki Kanclerz UPJP II, którym jest Arcybiskup metropolita krakowski, Dziekan Wydziału Teologii UPJP II, Rada Wydziału Teologii UPJP II. Władzami własnymi „Instytutu" są: Moderator „Instytutu", którym jest Arcybiskup metropolita częstochowski, Dyrektor „Instytutu" oraz Rada „Instytutu".

12. Do obowiązków Wielkiego Kanclerza UPJP II należy:
a. zwrócenie się z prośbą o kanoniczne założenie „Instytutu" do Kongregacji Edukacji Katolickiej, po otrzymaniu zgody Konferencji Episkopatu Polski;
b. przedstawienie Kongregacji Edukacji Katolickiej programu studiów i treści Statutu „Instytutu", jako warunku wymaganego do jego kanonicznego założenia;
c. informowanie Kongregacji Edukacji Katolickiej o najważniejszych sprawach dotyczących „Instytutu" i przesyłanie do niej co pięć lat, sprawozdania z jego działalności;
d. powołanie Dyrektora „Instytutu", spośród „terna" stałych wykładowców, wybranych przez Radę „Instytutu", po pozytywnym zaopiniowaniu jego kandydatury przez Radę Wydziału Teologii UPJP II i z nihil obstat Moderatora.

13. Do obowiązków Dziekana Wydziału Teologii UPJP II należy;
a) zwoływać Radę Wydziału w sprawach dotyczących „Instytutu" i jej przewodniczyć;
b) podejmować wspólnie z Dyrektorem „Instytutu" kwestie wspólne;
c) przewodniczyć osobiście lub przez swojego przedstawiciela, dyplomowej komisji egzaminacyjnej;
d) dostarczać, każdego roku, Radzie Wydziału UPJP II sprawozdania na temat funkcjonowania „Instytutu";
e) przedstawiać co pięć lat do zatwierdzenia Radzie Wydziału Teologii UPJP II sprawozdania z działalności „Instytutu", przygotowanego przez Dyrektora „Instytutu" i przekazywać je Kongregacji Edukacji Katolickiej za pośrednictwem Wielkiego Kanclerza UPJP II;
f. podpisywać dyplomy stopni akademickich, zdobytych w „Instytucie".

14. Do kompetencji Rady Wydziału Teologii UPJP II należy:
a) rozpatrywać i zatwierdzać wstępnie program studiów, Statut i Regulamin „Instytutu";
b) opiniować kandydatów na wykładowców stałych „Instytutu";
c) rozpatrywać i zatwierdzać sprawozdanie roczne na temat funkcjonowania „Instytutu", które każdego roku przedstawia Dziekan Wydziału Teologii;
d) kontrolować funkcjonowanie struktury „Instytutu" oraz subwencji przeznaczonych na „Instytut" , w szczególności środków na rozwój biblioteki;
e) zatwierdzać co pięć lat sprawozdanie z działalności „Instytutu", przygotowane przez Dyrektora „Instytutu";
f) wyrażać zgodę na powołanie Dyrektora „Instytutu";
g) proponować Wielkiemu Kanclerzowi UPJP II, zwrócenie się z prośbą do Kongregacji Edukacji Katolickiej, o zawieszenie działalności „Instytutu", gdy nie jest on już dłużej w stanie realizować celu, dla którego realizacji został erygowany.

15. Moderatorem „Instytutu" na mocy prawa jest Arcybiskup metropolita częstochowski.
Do obowiązków Moderatora należy:
a. czuwać, aby doktryna katolicka była zachowywana w swej integralności i wiernie przekazywana;
b. mianować stałych wykładowców „Instytutu" - po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Radę Wydziału Teologii UPJP II - oraz powoływać innych wykładowców „Instytutu" i powierzać im „missio canonica" gdy wykładają dziedzinę wiedzy dotyczącą wiary i moralności, po złożeniu przez nich wyznania wiary oraz udzielać „venia docendi" tym, którzy wykładają inne przedmioty;
c. odwoływać „missio canonica" lub „venia docendi" według artykułu 16 c. IKEK;
d. dawać „nihil obstat" na powołanie Dyrektora „Instytutu", jednemu z terna kandydatów wyłonionych przez Radę „Instytutu";
e) czuwać nad działalnością doktrynalną i dyscyplinarną „Instytutu", odwołując się w tym względzie w razie potrzeby do Wielkiego Kanclerza UPJP II;
f. informować Wydział Teologii UPJP II o poważniejszych trudnościach związanych z funkcjonowaniem „Instytutu", prosząc o podjęcie stosownych środków działania w celu rozwiązania zaistniałych problemów;
g) powoływać Wicedyrektora, Administratora i Sekretarza „Instytutu", na wniosek Dyrektora „Instytutu";
h) zatwierdzać roczny bilans końcowy i prognozowany oraz nadzwyczajne akty administracyjne podejmowane przez „Instytut";
i. powoływać Radę Ekonomiczną „Instytutu";
j. podpisywać dyplomy stopni akademickich zdobytych w „Instytucie" wraz z Dziekanem Wydziału Teologii UPJP II i Dyrektorem „Instytutu".

16. Kadencja Dyrektora Instytutu jest pięcioletnia i może być ponowiona tylko jeden raz, w sposób po sobie następujący.

17. Nowo mianowany Dyrektor składa wyznanie wiary wobec Moderatora Instytutu.

18. Do obowiązków Dyrektora należy:
a. reprezentować „Instytut" przed Moderatorem, władzami akademickimi Wydziału Teologii UPJP II i władzami cywilnymi;
b. kierować i koordynować działalnością „Instytutu", w szczególności w aspekcie doktrynalnym, dyscyplinarnym i ekonomicznym;
c. zwoływać sesje Rady „Instytutu" i Rady Ekonomicznej „Instytutu" oraz im przewodniczyć;
d. wnioskować do Moderatora o mianowanie, Wicedyrektora, Sekretarza i Administratora „Instytutu";
e. występować do Moderatora z wnioskiem o mianowanie wszystkich wykładowców „Instytutu", zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;
f. brać udział w obradach samorządu studenckiego „Instytutu" osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela;
g. zatrudniać mianowanych przez Moderatora nauczycieli akademickich „Instytutu" oraz innych pracowników „Instytutu" i podpisywać z nimi stosowne umowy w tym względzie;
h. wspierać współpracę „Instytutu" z uczelniami kościelnymi i świeckimi oraz innymi instytucjami nauki i kultury;
i. redagować co pięć lat sprawozdanie z działalności „Instytutu";
j. podpisywać dyplomy stopni akademickich, zdobytych w „Instytucie" wraz z Dziekanem Wydziału Teologii UPJP II i Moderatorem „Instytutu";
k. rozpatrywać prośby i zażalenia wykładowców i studentów oraz podejmować stosowne decyzje, konsultując w razie potrzeby swoją decyzję z Radą „Instytutu", a w szczególnie poważnych wypadkach zasięgając opinii Wydziału Teologii UPJP II.

19. Rada „Instytutu" składa się z Dyrektora, Wicedyrektora, wszystkich wykładowców stałych i dwóch reprezentantów wykładowców niestałych, wybranych ze swojego gremium, z Dziekana Wydziału Teologii UPJP II lub jego Przedstawiciela, z jednego Przedstawiciela Moderatora, dwóch studentów zwyczajnych, wybranych przez samorząd studencki i z Sekretarza „Instytutu" z funkcją notariusza. Wszyscy oni są członkami Rady „Instytutu" na mocy prawa.
a. Rada „Instytutu" na mocy prawa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, a jeśli chodzi o kwestie osobowe, większością dwóch trzecich. Kiedy omawiane są kwestie personalne, reprezentanci studentów „Instytutu" nie uczestniczą, ani w dyskusji, ani w głosowaniu;
b. reprezentanci wykładowców niestałych do Rady „Instytutu" są wybierani na specjalnie zwołanym przez Dyrektora dla nich zebraniu i w głosowaniu tajnym winni otrzymać dwie trzecie głosów w dwóch pierwszych turach, a w trzecim zwykłą większość głosów;
c. dwaj reprezentanci studentów do Rady „Instytutu" są wybierani na plenarnym zgromadzeniu samorządu studenckiego „Instytutu, i w głosowaniu tajnym winni otrzymać dwie trzecie głosów w dwóch pierwszych turach, a w trzecim zwykłą większość głosów;
d. reprezentanci wykładowców niestałych oraz studentów mogą być ponownie wybrani do Rady „Instytutu" zwykłą większością głosów;
e. Kadencja członków wchodzących w skład Rady „Instytutu" z wyboru trwa pięć lat i rozpoczyna się wraz z kadencją Dyrektora Instytutu.
f. W przypadku gdy członek Rady „Instytutu" pochodzący z wyborów w czasie trwania kadencji odejdzie z jej składu, niezależnie od przyczyny, na jego miejsce wchodzi pierwszy z listy, mający w ostatnich wyborach do Rady „Instytutu" największą ilość głosów;
g. Na zaproszenie Dyrektora, w posiedzeniu Rady „Instytutu" może uczestniczyć także Administrator „Instytutu" oraz inne osoby, zwłaszcza gdy chodzi o rozstrzygnięcia leżące w zakresie ich kompetencji, jednak bez prawa głosu;
h. Rada „Instytutu" jest zwoływana przez Dyrektora przynajmniej dwa razy w roku, a w trybie wyjątkowym, na prośbę większości samej Rady;
i. Porządek obrad ustala Dyrektor i przekazuje go członkom Rady „Instytutu" najpóźniej dwa tygodnie przed jej posiedzeniem wraz z dokumentacją niezbędną do pracy;
j. Posiedzenie Rady „Instytutu" posiada moc prawną, jeśli uczestniczy w niej co najmniej dwie trzecie jej członków i jest zwołane zgodnie z prawem;

20. Do kompetencji Rady „Instytutu" należy:
a. opracować program studiów, Statut i Regulamin „Instytutu", które podlegają zatwierdzaniu przez Radę Wydziału Teologii UPJP II;
b. wybrać terno spośród stałych wykładowców „Instytutu" i przedłożyć go Moderatorowi celem uruchomienia procedury nominacji Dyrektora „Instytutu";
c. Wybór terna Rada „Instytutu" dokonuje w tajnym głosowaniu, w dwóch pierwszych turach terno wybiera się kwalifikowaną większością głosów, a w trzeciej zwykłą większością głosów;
d. proponować Moderatorowi „Instytutu" za pośrednictwem Dyrektora „Instytutu" nazwiska kandydatów na wykładowców „Instytutu";
e. opiniować kandydatów, spośród wykładowców „Instytutu" na odpowiedzialnych za poszczególne specjalności w „Instytucie";
f. zajmować się sprawami personalnymi związanymi z zawieszeniem lub wykluczenia z grona wykładowców „Instytutu";
g. ustalać sposób postępowania dyscyplinarnego wobec studentów „Instytutu", którzy się dopuścili poważnych wykroczeń przeciwko Statutowi czy Regulaminowi „Instytutu"
h. proponować swojego przedstawiciela w Radzie Ekonomicznej „Instytutu";
i. zatwierdzać sprawozdanie za okres pięciu lat z działalności „Instytutu" przygotowane przez Dyrektora „Instytutu";

21. „Instytut" posiada funkcję Wicedyrektora, do którego obowiązków należy:
a. zastępować w zwyczajnym zarządzie Dyrektora „Instytutu" w czasie jego nieobecności lub przeszkody w wypełnianiu obowiązków.
b. wypełniać zadania zlecone przez Dyrektora „Instytutu" w zarządzie działalnością naukowo-dydaktyczną „Instytutu";
c. zwołać w ciągu miesiąca w przypadku upływu kadencji Dyrektora „Instytutu" bądź jego ustąpienia, Radę „Instytutu" celem wyboru terna kandydatów na stanowisko Dyrektora „Instytutu", zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;
d. Wicedyrektor mianowany jest na czas określony, lecz nie dłuższy niż kadencja Dyrektora.

22. Na wniosek Dyrektora Moderator mianuje Sekretarza Instytutu, który jest odpowiedzialny za bieżącą pracę Sekretariatu „Instytutu" oraz dokumentację działania „Instytutu".

 

III. WYKŁADOWCY

23. Wszyscy nauczyciele akademiccy „Instytutu, bez względu na kategorię, muszą zawsze odznaczać się kwalifikacjami naukowymi i pedagogicznymi, uczciwością, nieskazitelnością doktryny, poświęceniem na swoim stanowisku. Nauczanie ich musi się charakteryzować zawsze przylgnięciem do Bożego Objawienia, wiernością Magisterium Kościoła i szacunkiem do prawdy naukowej (art. 13 IKEK).

24. Ci, którzy wykładają w Instytucie muszą otrzymać „missio canonica" lub „venia docendi", według art. 10 b. IKEK.

25. W „Instytucie" wyróżnia się wykładowców stałych, którzy w pełnym wymiarze czasu pracy poświęcają się studiom, nauczaniu i są do dyspozycji studentów oraz wykładowców niestałych, którzy współpracują z „Instytutem" w sposób niestały i częściowy.

26. Aby nauczyciel akademicki mógł być ważnie powołany na stanowisko wykładowcy stałego w „Instytucie", wymagane jest:
a. by wyróżniał się znajomością doktryny Kościoła katolickiego i trwał w niej pewnie, poprzez świadectwo swojego życia i poczucie odpowiedzialności eklezjalnej i akademickiej;
b. by wykładając przedmioty z zakresu nauk kościelnych, posiadał doktorat z tychże nauk uzyskany w uczelni kościelnej; od wykładających pozostałe przedmioty wymagany jest doktorat z właściwej im dyscypliny;
c. by odznaczał się zdolnością prowadzenia badań naukowych, co winno znajdować potwierdzenie w publikacjach prac dostosowanych do celów, jakie stawia sobie „Instytut";
d. by posiadał zdolność nauczania;

27. Moderator „Instytutu" może pozbawić misji kanonicznej bądź „venia docendi" wykładowcę, który nauczał niezgodnie z nauką katolicką albo okazał się niezdolny do nauczania, stosownie do art. 22 Wskazań Konstytucji „Sapientia Christiana".

28. W wypadku uzasadnionych zarzutów odnoszących się do moralnego postępowania wykładowcy, głoszenia przez niego nauki sprzecznej z depozytem Objawienia lub poważnego zaniedbania obowiązków, Rada „Instytutu" powołuje komisję, która po rozpatrzeniu sprawy i wysłuchaniu osoby, której zarzut dotyczy, przedkłada swój wniosek. Jeżeli wniosek komisji potwierdzi słuszność zarzutów, komisja zobowiązana jest przedstawić propozycję rozwiązania sytuacji przez upomnienie, wskazanie sposobu zadośćuczynienia, w ostateczności zaś przez zawieszenie lub usunięcie pracownika.

29. Dyrektor „Instytutu" komunikuje Moderatorowi „Instytutu" decyzję Rady „Instytutu", który jeśli się z nią zgadza, wykonuje ją, powiadamiając o jej wykonaniu Dziekana Wydziału Teologii UPJP II. Usunięcie nauczyciela akademickiego pociąga za sobą utratę przez niego misji kanonicznej.

30. Od powyższych decyzji przysługuje prawo odwołania zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

31. Każdy wykładowca traci swój urząd wraz końcem roku akademickiego, w którym ukończył 70 lat i otrzymuje tytuł profesora emerytowanego „Instytutu". Moderator „Instytutu" może na wniosek Dyrektora „Instytutu" przedłużyć mu zatrudnienie, za zgodą Rady Wydziału Teologii UPJP II, lecz nie dłużej niż o jeden rok.

32. Stali wykładowcy „Instytutu" nie mogą być zatrudnieni jednocześnie w innych akademickich instytucjach kościelnych lub cywilnych. Poza tym, stanowisko stałego wykładowcy jest nie do pogodzenia z innymi urzędami oraz działalnością, która byłaby nie do przyjęcia dla prawidłowego przebiegu nauczania i badań naukowych.

33. W Instytucie jest minimum pięciu wykładowców stałych, po jednym dla każdego przedmiotu:
1' Filozofia,
2' Nauki humanistyczne,
3' Pismo Święte,
4' Teologia dogmatyczna,
5' Teologia moralna i pastoralna.

34. Do dodatkowych wykładów w Instytucie, prowadzenia lektoratów oraz opieki nad praktykami studenckimi powołuje się w miarę potrzeby wykładowców niestałych.

35. Wykładowcy niestali, dla przedmiotów kościelnych, jak i pozostałych przedmiotów, powinni posiadać stosowny doktorat i odznaczać się zdolnością nauczania.

36. Dyrektor „Instytutu" proponuje kandydatów na nauczycieli akademickich w „Instytucie" występując o ich zaopiniowanie przez Radę „Instytutu", a także po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Wydziału Teologii UPJP II, gdy chodzi o mianowanie wykładowców stałych, prosi Moderatora „Instytutu" o wydanie dla nich nominacji i udzielenie im „missio canonica" lub „venia docendi".

37. Nowo mianowani wykładowcy dyscyplin dotyczących wiary lub obyczajów powinni złożyć wyznanie wiary, przed Moderatorem lub Dyrektorem jako jego delegatem, zgodnie z kan. 833, pkt 7, KPK.

38. Dyrektor „Instytutu" zatrudniony jest przez Moderatora „Instytutu" na podstawie umowy o pracę na czas pełnienia urzędu.

39. Wicedyrektor, Sekretarz i Administrator Instytutu oraz personel pomocniczy są zatrudnieni w „Instytucie" na podstawie zawieranej z Dyrektorem „Instytutu" umowy o pracę.

40. Stali wykładowcy Instytutu są zatrudniani przez Dyrektora bądź na podstawie umowy o pracę bądź też umowy o dzieło.

41. Wykładowcy niestali Instytutu zatrudniani są przez Dyrektora na podstawie umowy o dzieło.

42. Nauczyciele akademiccy „Instytutu" na podstawie umowy o współpracy naukowej z Wydziałem Teologii UPJP II, mogą zyskiwać tytuł profesora, a także uzyskiwać stanowisko profesora zwyczajnego czy profesora nadzwyczajnego, stopień doktora habilitowanego na warunkach określonych przez Statut UPJP II oraz obowiązujące w nim rozporządzenia.

43. Do obowiązków nauczycieli akademickich „Instytutu" należy:
a. praca naukowo-badawcza i dydaktyczna, a w przypadku wykładowców stałych także kształcenie kadry młodszych pracowników nauki;
b. podnoszenie swoich kwalifikacji;
c. kształtowanie żywego zmysłu kościelnego i komunii z własnym Kościołem partykularnym
d. praca wychowawcza, a w szczególności formowanie studentów „Instytutu" do pełni chrześcijaństwa;
e. udział w pracach organizacyjnych Instytutu, udział w posiedzeniach, pełnienie funkcji i wykonywanie czynności powierzonych przez władze „Instytutu";
f. realizowanie wymiaru czasu pracy określonego przez zarządzenie Dyrektora Instytutu.

44. Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie co do wypełniania swoich obowiązków określonych w statucie. Oceny tej dokonuje się według zasad ustalonych przez Radę „Instytutu".

45. Nauczycielom akademickim Instytutu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego i naukowego, według zasad określonych przez Radę „Instytutu".

 

IV. STUDENCI

46. Studia w „Instytucie" mogą podjąć wierni świeccy, posiadający zaświadczenie o swojej postawie chrześcijańskiej, uformowanej w oparciu o zasady wiary i moralności katolickiej, a także absolwenci studiów wyższych, pragnący otrzymać kompetentne przygotowanie w dziedzinie nauki katolickiej.

47. Wszyscy studenci „Instytutu" powinni dokładnie przestrzegać przepisów Statutu i Regulaminu „Instytutu", dotyczących zwłaszcza organizacji studiów i dyscypliny, szczególnie dotyczących frekwencji, terminowego składania egzaminów - jak również wszystkich innych rozporządzeń dotyczących działalności „Instytutu".

48. Studenci „Instytutu" dzielą się na studentów zwyczajnych, nadzwyczajnych, zewnętrznych i wolnych słuchaczy.

49. Zwyczajnymi studentami „Instytutu" są te osoby, które dążą do otrzymania stopni akademickich, według artykułu 28-29 IKEK, uczęszczają na wszystkie wykłady i ćwiczenia, przewidywane programem studiów „Instytutu" i zdają pozytywnie wymagane egzaminy.

50. Aby zostać zwyczajnym studentem „Instytutu" w celu zdobycia stopnia licencjata zawodowego z katolickich nauk religijnych, niezbędne jest posiadanie świadectwa dojrzałości, zobowiązanie się do uznawania i szanowania katolickiego charakteru „Instytutu" oraz chęć kierowania się w życiu zasadami moralności chrześcijańskiej.

51. Aby zostać zwyczajnym studentem „Instytutu" w celu zdobycia magisterium z katolickich nauk religijnych, niezbędne jest posiadanie dyplomu licencjata zawodowego z katolickich nauk religijnych.

52. Liczba zwyczajnych studentów „Instytutu" nie powinna być niższa niż siedemdziesiąt pięć osób.

53. Nadzwyczajnymi studentami „Instytutu" są te osoby, które nie posiadają świadectwa dojrzałości lub nie chcą zdobyć stopnia akademickiego w „Instytucie", lecz pragną studiować jedynie po to, aby otrzymać zaświadczenie o swoim uczestnictwie w zajęciach w „Instytucie".

54. Zewnętrznymi Studentami „Instytutu" są te osoby, które nie chcą zdobyć stopnia akademickiego w „Instytucie", lecz pragną jedynie uczęszczać na niektóre zajęcia i zdać egzamin, aby był on ewentualnie uznany na innej uczelni.

55. Studentami-wolnymi słuchaczami, są te osoby, które nie chcą otrzymać stopnia akademickiego przyznawanego przez „Instytut", lecz pragną jedynie uczęszczać na wybrane wykłady i otrzymać potwierdzenie tego uczestnictwa.

56. Dyrektor „Instytutu" po konsultacji z Radą „Instytutu" określa zasady rekrutacji i inne warunki, jakie powinni spełniać zamierzający podjąć studia w „Instytucie". Ustalenia te Dyrektor „Instytutu" podaje do wiadomości na sześć miesięcy przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

57. O przyjęciu na studia decyduje Dyrektor „Instytutu", od jego decyzji przysługuje odwołanie do Moderatora „Instytutu", złożone w terminie czternastu dni od jej ogłoszenia. Decyzja Moderatora „Instytutu" jest ostateczna.

58. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną ustaloną przez Dyrektora „Instytutu".

59. Przyjęcie w poczet studentów „Instytutu" następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.

60. Zgodnie z postanowieniami umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski, studentom „Instytutu" przysługują wszystkie prawa jakimi cieszą się studenci w obowiązującym prawie państwowym.

61. W uzasadnionych i określonych regulaminem przypadkach Dyrektor „Instytutu" może zezwolić studentowi na podjęcie indywidualnego toku studiów.

62. Osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego mogą podejmować studia w „Instytucie" zgodnie z obowiązującymi ustawami oraz Statutem i Regulaminem „Instytutu".

63. Na podjęcie studiów w „Instytucie" przez osoby konsekrowane wymagane jest zezwolenie wyższego przełożonego.

64. Studenci „Instytutu" mają prawo do:
a. korzystania z wykładów, ćwiczeń, seminariów naukowych przewidzianych w programie studiów;
b. korzystania z biblioteki oraz zaplecza naukowo - dydaktycznego;
c. ubiegania się o tytuły zawodowe i stopnie naukowe;
d. zrzeszania się w samorządzie;
e. ubiegania się o pomoc materialną, w szczególności o różnorodne stypendia, zgodnie z odpowiednimi regulaminami „Instytutu";
f. podejmowania studiów równoległych na innych uczelniach, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie studiów; student może studiować za zgodą Dyrektora „Instytutu" tylko na jednym kierunku;
g. uczestniczenia poprzez przedstawicieli w Radzie „Instytutu", według norm określonych w niniejszym Statucie i Regulaminie studiów;
h. ubiegania się o urlopy zgodnie z Regulaminem studiów;
i. powtarzania roku, zgodnie z Regulaminem studiów;

65. Studenci „Instytutu" mają obowiązek:
a. przestrzegać norm niniejszego Statutu oraz Regulaminu obowiązujących w „Instytucie";
b. godnie reprezentować „Instytut" na zewnątrz;
c. uczestniczyć w zajęciach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu studiów;
d. składać egzaminy, względnie uzyskać zaliczenie w ustalonych terminach;
e. uiszczać opłaty administracyjne i inne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Dyrektora „Instytutu".

66. Student może być dopuszczony do sesji egzaminacyjnej jeśli uczęszczał na zajęcia w „Instytucie" z frekwencją, która nie jest niższa niż dwie trzecie godzin wykładów i ćwiczeń z każdego przedmiotu.

67. Studenci „Instytutu" tworzą samorząd studentów „Instytutu". Samorząd studentów „Instytutu" działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę „Instytutu". Organy samorządu studentów „Instytutu" są jedynym przedstawicielem ogółu studentów „Instytutu".

68. Dyrektor „Instytutu" uchyla uchwałę samorządu studentów „Instytutu" niezgodną z przepisami prawa, niniejszym Statutem lub Regulaminami „Instytutu".

69. Dyrektor „ Instytutu" skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
a. niepodjęcia studiów;
b. rezygnacji ze studiów;
c. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
d. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

70. Dyrektor „Instytutu" może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
a. stwierdzenia braku postępów w nauce;
b. nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
c. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

71. Od decyzji, o których mowa w art. 70 i 71 przysługuje prawo do obrony i odwołanie do Moderatora „Instytutu". Decyzja Moderatora „Instytutu" jest ostateczna.

72. W zależności od różnego programu studiów na teologii ogólnej i z katolickich nauk religijnych (IKEK, Wprowadzenie, nr. 2-5), student posiadający magisterium z katolickich nauk religijnych, który chciałby otrzymać licencjat kanoniczny z teologii, może zostać na mocy decyzji Dziekana Wydziału Teologicznego UPJP II, przyjęty na studia licencjackie na Wydziale. Procedura ubiegania się o licencjat kanoniczny z teologii polega na:
- uprzedniej szczegółowej analizie przez Radę Wydziału przedmiotów objętych programem nauczania wcześniej odbytych przez studenta studiów i wskazanie różnic programowych
- sporządzenie i zatwierdzenie dla każdego kandydata odrębnego, uzupełniającego programu studiów do realizacji w czasie nie krótszym niż dwa lata wraz z przypadającymi zaliczeniami i egzaminami.

 

V. ORGANIZACJA STUDIÓW

73. Plan studiów, sporządzony zgodnie ze specyficznymi celami „Instytutu", charakteryzuje się poziomem naukowym i stosowną do niego organizacją treści teologicznych.

74. Struktura „Instytutu" przewiduje przebieg studiów o pięcioletnim czasie trwania, zorganizowanym zarówno w systemie dwustopniowym: pierwszy stopień, trzyletni, uwieńczony egzaminem na dyplom licencjata zawodowego z katolickich nauk religijnych i drugi stopień, dwuletni, uwieńczony egzaminem magisterskim z katolickich nauk religijnych jak również w systemie jednolitych studiów magisterskich z katolickich nauk religijnych.

75. Na pierwszym stopniu studiów w „Instytucie" są wykładane wszystkie podstawowe przedmioty, filozoficzne i teologiczne, a więc:
1' Historia filozofii,
2' Filozofia systematyczna,
3' Pismo Święte,
4' Teologia fundamentalna,
5' Teologia dogmatyczna,
6' Teologia moralna,
7' Teologia duchowości,
8' Teologia liturgii,
9' Patrologia i historia Kościoła,
10'Prawo Kanoniczne.

76. Na drugim stopniu studiów w „Instytucie", oprócz wykładów z wyżej wymienionych przedmiotów, szczególnie tych, które są ściśle teologiczne, ćwiczeń, zajęć fakultatywnych i seminariów, proponowane są zajęcia z przedmiotów cechujących ukierunkowanie na specjalność.

77. Ilość specjalności oraz jej nazwę określa Dyrektor „Instytutu", po konsultacji z Radą „Instytutu".

78. Każda specjalność „Instytutu" posiada kierownika odpowiedzialnego za daną specjalność, wyznaczonego przez Dyrektora „Instytutu" spośród grona stałych wykładowców, po konsultacji z Radą Instytutu. Kierownik winien posiadać odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie do której przygotowuje dana specjalność.

79. Program studiów w „Instytucie" precyzuje przedmioty, które tworzą przebieg studiów, liczbę godzin, punkty (ECTS) przypisane do każdego przedmiotu, podstawowe treści, bibliografię i nazwisko wykładowcy. W okresie pięcioletnich studiów w Instytucie liczba punktów [ECTS] powinna wynosić 300, obejmuje ona wykłady, seminaria, laboratoria i praktyki.

 

VI. STOPNIE AKADEMICKIE

80 Stopnie akademickie w „Instytucie" są przyznawane studentom przez Wydział Teologii UPJP II, z którym „Instytut" jest związany umową o współpracy naukowej. Stopniami tymi są: licencjat zawodowy z katolickich nauk religijnych po ukończeniu pierwszego stopnia studiów i magisterium z katolickich nauk religijnych z wymienieniem specjalności, po ukończeniu drugiego stopnia studiów, bądź jednolitych studiach magisterskich na kierunku katolickie nauki religijne.

81. Aby otrzymać licencjat zawodowy z katolickich nauk religijnych, wymagane jest:
a. uczęszczanie na pierwszy stopień studiów uzyskanie zaliczeń i zdanie odpowiednich egzaminów z każdego przedmiotu przewidzianego program studiów;
b. nabycie znajomości jednego języka obcego, nowożytnego, celem rozumienia tekstu w danym języku.
c. zredagowanie i publiczna obrona pracy pisemnej, odpowiadającej przepisom obowiązującym na Wydziale Teologii UPJP II, z katolickich nauk religijnych, która wykaże zdolność obrony wybranego tematu, i zdania całościowego egzaminu na podstawie przygotowanych listy tez przed komisję składającą się przynajmniej z trzech wykładowców.

82. Aby otrzymać magisterium z katolickich nauk religijnych, wymagane jest:
a. uczęszczanie na pierwszy i drugi stopień studiów i zdanie przewidzianych egzaminów z każdego przedmiotu;
b. nabycie znajomości dwóch języków obcych (nowożytnych);
c. zredagowanie pracy pisemnej, która zgodnie z przepisami obowiązującymi na Wydziale Teologii UPJP II z katolickich nauk religijnych, potwierdza dojrzałość na polu wybranej specjalności i jest broniona w publicznej dyskusji na zwołanej w tym celu sesji.

 

VII. ŚRODKI PEDAGOGICZNE I FINANSOWE

83. „Instytut" korzysta ze struktur logistycznych właściwych dla szkolnictwa wyższego, oddanych do jego dyspozycji przez archidiecezję częstochowską.

84. Instytut ma do dyspozycji zaopatrzoną i dostępną biblioteką z książkami i czasopismami, odpowiednio uporządkowaną, która odpowiada potrzebom zarówno wykładowców, jak i studentów. Biblioteka „Instytutu" jest zintegrowana z biblioteką Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.

85. Archidiecezja częstochowska zapewnia roczną dotację w odpowiedniej wysokości, dzięki której biblioteka jest stale wzbogacana w książki, klasyczne i współczesne i w podstawowe czasopisma. W ten sposób służy skutecznie zarówno pogłębianiu i nauczaniu przedmiotów, jak i nauce, ćwiczeniom i seminariom.

86. Biblioteka posiada własny Regulamin umożliwiający dostęp i użytkowanie jej zasobów szczególnie dla wykładowców i studentów.

87. „Instytut" dysponuje niezbędnymi środkami finansowymi, zabezpieczonymi w budżecie archidiecezji częstochowskiej, przeznaczonymi do realizowania zarówno celów statutowych, jak również sprawnego funkcjonowania, sprawiedliwego wynagradzania wykładowców i personelu pomocniczego oraz do utrzymania pomieszczeń.

88. Bezpośrednia odpowiedzialność za administrację „Instytutu" spoczywa na Radzie Ekonomicznej mianowanej przez moderatora „Instytutu" na wniosek Dyrektora „Instytutu" oraz Administratorze „Instytutu". Pracownicy stanowiący personel pomocniczy, wspierają działalność „Instytutu" zarówno w działalności dydaktycznej jak i administracyjnej.

89. Bezpośrednia odpowiedzialność finansowa i administracyjna za Instytut leży w gestii Administratora Instytutu, który wykonuje swoją funkcję pod kierunkiem Dyrektora Instytutu według zasad ustanowionych przez Rade Instytutu i Rade Ekonomiczną Instytutu.

90. W finansowaniu utrzymania „Instytutu" uczestniczą również studenci uiszczając opłatę wpisową, roczne czesne, opłaty za egzaminy i dyplomy odpowiednio do stopni akademickich, które zamierzają zdobyć, jak i opłaty administracyjne związane z wydawaniem zaświadczeń i druków.
91. Administracja Instytutu jest całkowicie autonomiczna i nie zależy od Wydziału Teologii UPJP II, z którym „Instytut" jest związany.

 

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

92. Gdyby „Instytut" zmniejszył się liczebnie w stosunku do stawianych mu wymogów może zostać zawieszony ad tempus, w takim przypadku decyzję podejmuje Kongregacja Edukacji Katolickiej.

93. Modyfikacje Statutu Instytutu winny być za każdym razem przedłożone do zatwierdzania Kongregacji Edukacji Katolickiej przez Wielkiego Kanclerza UPJP II.

94. Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym Statucie zostają uregulowane odrębnymi regulaminami oraz innymi aktami prawa „wewnątrz instytutowego", stanowiącymi załączniki do niniejszego Statutu.

 

N O T A:
Niniejszy STATUT został promulgowany Dekretem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego dr. Stanisława NOWAKA w dniu 7 lutego 2011 r. l.dz. 80/2011 oraz zatwierdzony przez Radę Wydziału Teologicznego UPJP II w Krakowie w dniu 25 lutego 2011 r.


 

CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (DE SEMINARIIS ATQUE STUDIORUM INSTITUTIS)

Prot. N. 1042/2011

 

VIDIMUS ET APPROBAVIMUS

Romae, ex aedibus eiusdem Congregationis, die III mensis Maii, in festo Beatae Virginis
Mariae Reginae Poloniae, a. D. MMXII.

 

 

Zenon Card. Grocholewski
          PRAEFECTUS

 

 

+ Johannes Ludovicus Brugès OP
                                                                                                                          A SECRETIS

 

 

 

       

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl