Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej
Czytelnia
Newsletter

Regulamin studiów w WIT

REGULAMIN STUDIÓW
WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO W CZĘSTOCHOWIE

I. Przepisy ogólne
II. Organizacja studiów
II. 1. Zasady ogólne
II. 2. Indywidualny tok studiów
II. 3. Przeniesienia i studia dodatkowe
III. Prawa i obowiązki studenta
IV. Zaliczenia i egzaminy
IV.1. Zaliczenie przedmiotu oraz semestru (roku) studiów
IV.2. Praktyki zawodowe
IV.3. Wpis warunkowy i powtarzanie roku studiów
IV.4. Skreślenie z listy studentów
IV.5. Wznowienie studiów
V. Urlopy
VI. Nagrody i kary
VII. Egzamin końcowy i praca dyplomowa
VIII. Przepisy końcowe

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1
1. Regulamin studiów Wyższego Instytutu Teologicznego W Częstochowie, zwanego dalej „Instytutem", określany dalej jako „Regulamin", opracowany został na podstawie Statutu Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, zwanego dalej „Statutem", oraz Regulaminu Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.
2. Dokument ten reguluje podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji i toku studiów wyższych oraz określa prawa i obowiązki studentów.

§ 2
1. Studia wyższe w Instytucie prowadzone są w ramach właściwego dla Instytutu kierunku studiów: teologii dla świeckich (a w rozumieniu Instrukcji o WINR Kongregacji Edukacji Katolickiej: naukami religijnymi, zob. Instrukcja Wprowadzenie nr 2-3 )
2. Przełożonymi studentów w Instytucie są Moderator i dyrektor Instytutu.
3. Studia w Instytucie są prowadzone w trybie stacjonarnym w rozumieniu art. Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 18 marca 2011 r. i niestacjonarnym.
4. Studia w Instytucie są prowadzone jako studia pierwszego i drugiego stopnia, bądź jako jednolite studia magisterskie.
5. Studia trwają:
- w przypadku studiów I stopnia – 6 semestrów,
- w przypadku studiów II stopnia – 4 semestry,
- w przypadku jednolitych studiów magisterskich –10 semestrów

§ 3
1. Studia w Instytucie są częściowo odpłatne, tzn. cześć kosztów ponosi student a cześć archidiecezja. Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między Instytutem a studentem w formie pisemnej.
2. Szczegółowe zasady pobierania opłat związanych ze studiowaniem oraz warunki zwalniania z opłat określa zarządzenie dyrektora.
3.Instytut pobiera również opłaty za zajęcia dydaktyczne i praktyki zawodowe niezaliczone przez studenta w obowiązujących terminach, w przypadku ich powtarzania.

§ 4
1. Osoba, która została przyjęta na studia, nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia przyrzeczenia. Treść przyrzeczenia brzmi następująco:
2. Po złożeniu i podpisaniu aktu przyrzeczenia student otrzymuje indeks oraz legitymację studencką poświadczającą jego status.
3. Student traci prawo do posiadania legitymacji studenckiej w wypadku:
a) ukończenia studiów,
b) zawieszenia w prawach studenta,
c) skreślenia z listy studentów.
4. Student, który utracił prawo do posiadania legitymacji, obowiązany jest zwrócić ją Instytutowi.
5. Indeks jest własnością studenta.

§ 5
1. Samorząd studencki tworzą przedstawiciele wszystkich studentów zwyczajnych wybrani przez nich po dwie osoby z każdego rocznika.
2. Tryb działania samorządu studenckiego, zasady jego organizacji, rodzaje i sposób tworzenia jego organów oraz jego kompetencje, określa regulamin samorządu studenckiego i Statut.
3. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów.

 

II. ORGANIZACJA STUDIÓW

II.1. Zasady ogólne

§ 6
1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Składa się z dwóch semestrów trwających po 15 tygodni.
2. Organizację roku akademickiego ustala i ogłasza dyrektor najpóźniej do 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego.
3. Uroczysta immatrykulacja studentów Instytutu odbywa się w dniu inauguracji roku akademickiego.
4. Realizacja cyklu kształcenia na prowadzonych w Instytucie studiach rozpoczyna się z początkiem roku akademickiego. 5. Szczegółową organizację zajęć dydaktycznych, w tym plany studiów zawierające opisy przedmiotów oraz terminy egzaminów dyplomowych i obron prac dyplomowych ustala dyrektor, i ogłasza do dnia 30 czerwca.
6. Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych są podawane do wiadomości studentów i prowadzących zajęcia nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, a terminy egzaminów – nie później niż na tydzień przed sesją egzaminacyjną.

§ 7
1. Kształcenie studentów w Instytucie odbywa się według planów studiów i programów nauczania opracowanych przez Radę Instytutu, zatwierdzony przez Radę Wydziału Teologii UPJP II.
2. Przedmiotom oraz praktykom objętym planem studiów przypisane są punkty Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) oraz ich odpowiedniki.
3. Program przedmiotu, zasady jego realizacji oraz kryteria przyznawania oceny określa wykładowca przedmiotu nie później niż 30 czerwca i przekazuje do zatwierdzenia dyrektorowi, który ogłasza je studentom.
4. O programach przedmiotów, zasadach ich realizacji i kryteriach przyznawania oceny student dowiaduje się z publikowanych przez Instytut informatorów i strony internetowej Instytutu oraz podczas pierwszych zajęć danego przedmiotu.
5. Językiem wykładowym w Instytucie jest język polski.

§ 8
1. dyrektor Instytutu powołuje i odwołuje opiekuna roku studiów oraz praktyk studenckich.
2. dyrektor Instytutu określa zakres obowiązków opiekuna roku oraz opiekuna praktyk studenckich.
II.2. Indywidualny tok studiów.

§ 9
1. Indywidualny tok studiów (ITS) może polegać na rozszerzeniu zakresu programu studiów, uzyskaniu indywidualnej opieki nauczyciela akademickiego, modyfikacji planu studiów oraz modyfikacji liczby punktów zaliczeniowych o których mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu.
2.Warunkiem podjęcia starań o rozpoczęcie studiów według indywidualnego toku jest:
a) zaliczenie pierwszego roku studiów przez studenta,
b) wykazywanie wybitnych osiągnięć, szczególnie w zakresie przedmiotów
kierunkowych,
c) uzyskanie średniej ocen w dotychczasowym okresie studiów nie niższej niż 4,5.
3. Zgodę na wniosek zainteresowanego studenta, złożony do 7 dni przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego, wydaje dyrektor Instytutu.
4. dyrektor, na wniosek kierownika specjalizacji oraz zainteresowanego studenta, powołuje – spośród akademickich pracowników naukowych – opiekuna naukowego studenta, który wraz ze studentem ustala indywidualny tok i program jego studiów.
5. Program powinien uwzględniać:
a) standardy nauczania dla danego kierunku studiów oraz – o ile istnieją – standardy dla danej specjalności,
b) indywidualne zainteresowania studenta.

§ 10
1. Indywidualny tok i program studiów podlega zatwierdzeniu przez dyrektora Instytutu do 7 dni od rozpoczęcia semestru.
2. Organizację indywidualnego toku studiów, w tym: terminy zaliczeń, egzaminów i praktyk zawodowych, ustala ze studentem jego opiekun naukowy, a zatwierdza dyrektor Instytutu.
3. Studia według indywidualnego toku studiów mogą trwać krócej, niż przewiduje plan studiów realizowanych w trybie zwykłym.
4. Tryb realizacji lektoratów ustala student z lektorami niezwłocznie po otrzymaniu zgodny na ITS.
5. Brak uzyskania zaliczeń i złożenia egzaminów zgodnie z wyznaczonym harmonogramem studiów uprawnia dyrektora Instytutu do cofnięcia studentowi, na wniosek opiekuna naukowego, zgody na indywidualny tok studiów.
6. Student, któremu cofnięto zgodę na indywidualny tok studiów, może uzyskać warunkowy wpis na kolejny rok studiów z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych w terminie wyznaczonym przez dyrektora Instytutu.

II.3. Przeniesienia i studia dodatkowe

§ 11
1. Student może przenieść się do innej uczelni, o ile spełni następujące warunki:
a) zaliczy pierwszy rok studiów;
b) uzyska zgodę na przeniesienie od władz Instytutu;
c) spełni wszystkie obowiązki wobec Instytutu.
2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno nastąpić najpóźniej do dnia 31 października danego roku akademickiego.
3. Przeniesienie studenta z pierwszego roku studiów jest dopuszczalne jedynie w przypadkach wyjątkowych. O takim przeniesieniu decyduje dyrektor Instytutu.
4. W decyzji o przeniesieniu należy określić (w razie potrzeby) zakres i termin uzupełnienia różnic programowych.

§ 12
1. Student może za zgodą dyrektora Instytutu studiować poza swoim kierunkiem podstawowym dodatkowy kierunek studiów.
2. Zgodę na rozpoczęcie studiów dodatkowych wydaje dyrektor Instytutu.
3. Warunkami otrzymania zgody na podjęcie dodatkowego kierunku studiów są:
a) ukończenie pierwszego roku studiów,
b) wypełnianie wszystkich obowiązków związanych z podstawowym kierunkiem studiów.

 

III PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 13
Student ma prawo do:
a) rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Instytutu, jak również z pomocy nauczycieli akademickich i organów Instytutu;
b) korzystania z wykładów otwartych;
c) korzystania z Biblioteki oraz innych zbiorów Instytutu, zgodnie z obowiązującymi regulaminami;
d) zgłaszania władzom Instytutu postulatów dotyczących planów studiów i programów nauczania, organizacji kształcenia oraz spraw socjalno-bytowych studentów;
e) wyrażania opinii o poziomie i sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiowanym kierunku wobec prowadzącego zajęcia oraz władz Instytutu ;
f) wglądu do swych pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych;
g) uczestniczenia w pracach organów samorządu studenckiego, zgodnie z regulaminem samorządu studenckiego;
h) uczestniczenia w duszpasterstwie akademickim;
i) korzystania z pomocy materialnej, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
j) ochrony danych osobowych.

§ 14
Obowiązkiem studenta jest:
a) wykorzystywanie w pełni możliwości kształcenia, jakie stwarza mu Instytut;
b) postępowanie zgodnie z treścią przyrzeczenia i Regulaminem studiów;
c) zdobywanie wiedzy i osobista formacja w celu przygotowania do podjęcia służby dla dobra Kościoła i społeczeństwa;
d) przestrzeganie chrześcijańskich norm etycznych;
e) dbanie o godność studenta i dobre imię Instytutu;
f) okazywanie szacunku pracownikom i innym studentom Instytutu;
g) szanowanie mienia Instytutu;
h) terminowe uiszczanie opłat związanych z odbywaniem studiów;
i) terminowe zaliczanie zajęć, składanie egzaminów, odbywanie praktyk zawodowych oraz spełnianie innych wymogów przewidzianych w planie studiów, w ustalonych terminach;
j) terminowe przedkładanie w Sekretariacie Instytutu indeksu, kart okresowych osiągnięć, zaświadczeń o stanie zdrowia i innych wymaganych dokumentów;
k) niezwłoczne zawiadomienie władz Instytutu w przypadku:
- zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej,
- rezygnacji z dalszej nauki,
- zmiany nazwiska lub adresu;
l) niezwłoczne zawiadamianie administratora Instytutu o zmianie:
- nazwiska lub adresu,
- warunków materialnych, jeśli wpływają one na przyznanie i wysokość pomocy materialnej.

 

IV ZALICZENIA I EGZAMINY
IV.1. Zaliczenie przedmiotu oraz semestru (roku) studiów

§ 15
1. Podstawowym okresem zaliczeniowym jest semestr.
2. Warunkiem zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w planie studiów dla danego okresu nauki.

§ 16
1. W okresie zaliczeniowym student zobowiązany jest uzyskać zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk przewidzianych programem studiów oraz złożyć obowiązujące egzaminy, uzyskując wymaganą liczbę punktów ECTS.
2. Egzaminy i zaliczenia odbywają się w terminach:
- podstawowym
- poprawkowym (w czasie sesji poprawkowej).
3. Do egzaminu student ma obowiązek przystąpić z poprawnie wypełnionymi indeksem i kartą egzaminacyjną.
4. Terminy egzaminów uzgadniają prowadzący zajęcia ze studentami, a zatwierdza dyrektor Instytutu. W przypadkach szczególnych student może uzgodnić z prowadzącym zajęcia inny termin egzaminu w ramach sesji egzaminacyjnej, pod warunkiem podania zmiany terminu do wiadomości Sekretariatu.
5. Jeżeli wykład kończy się egzaminem, zaliczenia wykładu dokonuje się przez wpis oceny.
6. W uzasadnionym przypadku dyrektor Instytutu może udzielić studentowi zgody na przedłużenie sesji poprawkowej.

§ 17
1. Wykaz egzaminów i zaliczeń oraz ich zakres i formę określa program studiów.
2. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny:

 

Ocena

Wartość liczbowa

Skrót

Ocena wg ECTS

bardzo dobry

5,0

bdb

A

dobry plus

4,5

db+

B

dobry

4,0

db

C

dostateczny plus

3,5

dst+

D

dostateczny

3,0

dst

E

niedostateczny

2,0

ndst

FX, F

 

3. Ocena niedostateczna oznacza nieuzyskanie zaliczenia bądź niezdanie egzaminu.
4. Oceny z egzaminów i zaliczeń wpisywane są do indeksu, karty egzaminacyjnej.5. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym lub zadeklarowanym terminie podstawowym student może ten egzamin ponownie zdawać wyłącznie jako egzamin poprawkowy, chyba że wyznaczono dodatkowy termin egzaminu.
6. Na wniosek studenta, złożony w ciągu siedmiu dni od ustalonego lub zadeklarowanego terminu podstawowego egzaminu, dyrektor Instytutu może uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do tego egzaminu, wyznaczając – w porozumieniu z prowadzącym przedmiot – dodatkowy termin egzaminu. Dotyczy to także egzaminu poprawkowego.
7. Niespełnienie przez studenta warunków dopuszczenia do egzaminu lub nieprzystąpienie do egzaminu z innych przyczyn nie stanowi podstawy do wpisania oceny niedostatecznej z tego egzaminu, lecz jest równoznaczne z utratą pierwszego terminu.
8. Student, który nie otrzymał wpisu z przedmiotu, zobowiązany jest do powtórzenia przedmiotu w kolejnym roku akademickim na zasadach określonych w § 22-24 Regulaminu.
9. Treść ust. 5-8 stosuje się odpowiednio do zaliczeń.
10. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, nie później jednak niż dzień po zakończeniu
poprawkowej sesji egzaminacyjnej, student - zobowiązany jest złożyć w Sekretariacie Instytutu indeks z kartą egzaminacyjną.

 

§ 16
1. W razie zastrzeżenia dotyczącego prawidłowości przeprowadzonego egzaminu, student ma
prawo złożyć do dyrektora Instytutu w ciągu 7 dni od terminu niezdanego egzaminu uzasadniony wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.
2. dyrektor Instytutu może zarządzić egzamin komisyjny stosownie do złożonego wniosku lub z własnej inicjatywy.
3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
a) przewodniczący, którym może być dyrektor Instytutu lub wicedyrektor;
b) egzaminator - specjalista z danego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego;
c) nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot, uprzednio egzaminujący studenta.
4. Komisji nie może przewodniczyć nauczyciel akademicki uprzednio egzaminujący studenta.
5. Na wniosek studenta lub egzaminatora dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na uczestnictwo
w egzaminie komisyjnym (bez prawa głosu stanowiącego) opiekuna roku, specjalisty
z przedmiotu wskazanego przez studenta bądź przedstawiciela samorządu studenckiego.
6. Ocena uzyskana na egzaminie komisyjnym unieważnia ocenę do której zgłoszono
zastrzeżenia.
7. W przypadku niedostatecznego wyniku lub nieprzystąpienia do egzaminu komisyjnego
dyrektor podejmuje decyzję o:
a) powtarzaniu semestru, z wyjątkiem studenta I roku;
b) zezwoleniu na podjęcie przez studenta studiów w trybie warunkowym;
c) skreśleniu z listy studentów.

IV.2. Praktyki zawodowe

§ 17
1. Praktyki zawodowe, które są określone planami studiów, stanowią część procesu
dydaktycznego i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu w przewidzianych planami studiów
terminach.
2. Student może odbywać praktyki nieobowiązkowe, które zostają uwzględnione
w suplemencie do dyplomu.
3. Zaliczenia praktyki dokonuje wyznaczony przez dyrektora Instytutu opiekun praktyk.
4. Zaliczenia i przebieg praktyk oraz zasady i tryb organizacji określa zarządzenie dyrektora Instytutu.

IV.3. Wpis warunkowy i powtarzanie roku studiów
§ 18
1. Studenta, który nie zaliczył pierwszego semestru na pierwszym roku studiów zostaje skreślony z listy studentów przez dyrektora Instytutu,
2. Studentowi, który nie zaliczył semestru studiów - poza przypadkiem określonym
powyżej - dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na:
a) wpis warunkowy na semestr następny;
b) powtarzanie roku studiów.
3. Niezależnie od postanowień ust. 1, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor może
podjąć decyzję o wpisie warunkowym lub powtarzaniu semestru.
4. Podanie o przyznanie wpisu warunkowego, zawierające zgodę prowadzącego przedmiot,
warunki i termin zaliczenia przedmiotu z którego student nie otrzymał zaliczenia, należy złożyć
w Sekretariacie Instytutu do siedmiu dni od zakończenia sesji poprawkowej.

§ 19
1. Student, który uzyskał wpis warunkowy, jest zobowiązany do uzupełnienia zaliczenia
w terminie wyznaczonym przez dyrektora. W przypadku nieuzyskania zaliczenia w
wyznaczonym terminie dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na powtarzanie roku studiów, ewentualnie przedmiotu, bądź podjąć decyzję o skreśleniu z listy studentów.
2. Student, który uzyskał wpis warunkowy, może zachować uprawnienia do korzystania
z pomocy materialnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

§ 20
1. dyrektor Instytutu określa termin i sposób wyrównania przez studenta powtarzającego rok studiów
różnic programowych wynikających ze zmian w planach i programach studiów.
2. dyrektor Instytutu może zezwolić studentowi powtarzającemu rok studiów na udział w zajęciach,
a także na uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie egzaminów z wybranych przedmiotów na wyższym
semestrze lub roku studiów, o ile nie koliduje to z innymi obowiązkami studenta.
3. Student powtarzający rok studiów zwolniony jest z obowiązku uczęszczania na zajęcia,
uzyskiwania zaliczeń oraz zdawania egzaminów z tych przedmiotów, które miał zaliczone na
ocenę nie niższą niż 4.0.
4. Student może uzyskać zgodę na powtarzanie roku studiów nie więcej niż jeden raz w okresie
studiów, chyba, że przyczyną jest długotrwała choroba lub inne ważne okoliczności.

IV.4. Skreślenie z listy studentów

§ 21
1. dyrektor Instytutu skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
a) niepodjęcia studiów;
b) rezygnacji ze studiów w postaci pisemnego oświadczenia studenta;
c) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
d) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Instytutu.
2. dyrektor może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
a) stwierdzenia braku postępów w nauce;
b) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
c) niewywiązywania się z obowiązku frekwencyjnego na zajęciach;
d) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Moderatora w czasie 14 dni.
Decyzja Moderatora jest ostateczna.

IV.5. Wznowienie studiów

§ 22
1. Wznowienie studiów przez osoby, które zostały skreślone z listy studentów, może nastąpić za zgodą dyrektora Instytutu, który określa termin wyrównania różnic programowych.
2. Jeżeli różnice programowe spowodowane zmianą planów studiów są znaczne, dyrektor Instytutu
wydaje zgodę na wznowienie studiów na semestrze niższym, niż wynika to z zapisu w
indeksie o semestrze studiów zaliczonym przed skreśleniem.
4. Student, który został wydalony dyscyplinarnie z Instytutu, traci prawo do wznowienia studiów
przed upływem trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.

 

V URLOPY

§ 23
1. Student ma prawo jeden raz w ramach toku studiów skorzystać z urlopu:
a) dziekańskiego, w wymiarze jednego roku;
b) zdrowotnego;
c) okolicznościowego.
2. Deklarację o zamiarze wykorzystania urlopu student przedkłada co najmniej 7 dni przed
rozpoczęciem semestru dyrektorowi Instytutu, który podejmuje decyzję o przyznaniu urlopu.
3. Skorzystanie z urlopu stwierdza się wpisem do dokumentów rejestrujących przebieg studiów.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Instytutu może udzielić urlopu na okres dłuższy niż określony w ust. 1 pkt. a lub też udzielić urlopu dodatkowego, z uwagi na ważne okoliczności uniemożliwiające udział w zajęciach dydaktycznych, w szczególności wynikające ze stanu
zdrowia, niepełnosprawności lub związane z urodzeniem i wychowywaniem dziecka.

§ 24
1. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie.
2. W okresie urlopu student może, za zgodą dyrektora Instytutu i na warunkach przez niego określonych, brać udział w zajęciach oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów.

 

VI NAGRODY I KARY

§ 25
1. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem
obowiązków mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia dyrektora Instytutu oraz instytucji
pozauczelnianych.
2. dyrektor Instytutu może przyznać studentowi nagrodę za szczególne osiągnięcia organizacyjne.
3. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia wpisuje się do dokumentacji rejestrującej przebieg
studiów.

§ 26
1.Karami dyscyplinarnymi są:
a) upomnienie;
b) nagana;
c) nagana z ostrzeżeniem;
d) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku;
e) wydalenie z Instytutu.
2. Odpowiedzialność dyscyplinarną studentów reguluje Ustawa.

 

VII EGZAMIN DYPLOMOWY I PRACA DYPLOMOWA

 

§ 27
1. Program nauczania może przewidywać jako warunek ukończenia studiów i otrzymania
dyplomu:
a) zdanie egzaminu dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego);
b) przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej);
c) przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) połączone
ze zdaniem egzaminu dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego).
2. Warunek określony w ust. 1 pkt. b i c jest spełniony wówczas, gdy praca dyplomowa została
oceniona pozytywnie.
3. Obowiązek spełnienia warunku określonego w ust. 1 traktowany jest jako część planu
ostatniego roku studiów.

§ 28
1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
a) uzyskanie absolutorium, uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz wypełnienie
innych obowiązków przewidzianych planem studiów oraz innych zobowiązań wobec Instytutu;
b) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej zgodnie z § 35, o ile obowiązek złożenia
takiej pracy przewidziany jest w programie studiów;
c) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

§ 29
1. Pracę licencjacką student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego
posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionego na stanowisku stałego wykładowcy.
2. Pracę magisterską student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego
posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Rada Wydziału UPJP II może upoważnić do prowadzenia takiej pracy nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionego na stanowisku
3. Na wniosek studenta dyrektor Instytutu może dokonać zmiany kierującego pracą dyplomową.

§ 30
1. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów.
2.Na wniosek studenta, który uzyskał absolutorium, dyrektor Instytutu może przedłużyć okres o którym mowa w ust. 1 i 2 o kolejne 3 miesiące, w szczególności jeżeli jego niedotrzymanie wynika z przyczyn losowych, jest wynikiem długotrwałej choroby lub też związane jest z urodzeniem i wychowywaniem dziecka.
4. Jeżeli program nauczania przewiduje obowiązek przygotowania i złożenia pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) połączony ze zdaniem egzaminu dyplomowego, egzamin ten powinien się odbyć w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od dnia złożenia pracy dyplomowej. Termin egzaminu ustala dyrektor. Z uzasadnionych przyczyn dyrektor może przedłużyć ten termin o kolejny miesiąc.
5. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu, dyrektor wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu.
6. Powtórny egzamin dyplomowy nie może się odbyć później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu.
7. Jeżeli egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów, student, który uzyskał absolutorium, zachowuje uprawnienia studenckie do 12
dnia tego miesiąca włącznie, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej i innych świadczeń o charakterze materialnym, określonych odrębnymi przepisami.

§ 31
1. Oceny pracy licencjackiej dokonuje opiekun pracy, a oceny pracy magisterskiej opiekun pracy
i recenzent według skali określonej w niniejszym Regulaminie. Recenzent pracy licencjackiej
musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a w przypadku określonym w § 32 ust. 2
zd. 2. tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. Ocenę pracy ustala się według skali określonej w § 37 ust. 4 Regulaminu w oparciu o średnią
arytmetyczną ocen wystawionych przez opiekuna pracy dyplomowej i recenzenta.
3. W przypadku gdy ocena wystawiona przez recenzenta jest niedostateczna dyrektor wyznacza dodatkowego recenzenta.
4. W przypadku określonym w ust. 3, praca oceniana jest pozytywnie, jeżeli dodatkowy
recenzent ocenił pracę co najmniej na ocenę dostateczną.

§32
1. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja zaproponowana przez dyrektora Instytutu, a powołana przez Dziekana Wydziału Teologii UPJP II, w skład której wchodzą Dziekan lub jego Delegat jako przewodniczący i dwaj członkowie.
2. Egzamin magistreski przeprowadza komisja zaproponowana przez dyrektora Instytutu, a powołana przez Dziekana Wydziału Teologii UPJP II, w skład której wchodzą Dziekan lub jego Delegat jako przewodniczący, dyrektor Instytutu czterej profesorowie stali (Pismo Święte, Teologia fundamentalna, Teologia dogmatyczna, Teologia moralna) oraz promotor pracy magisterskiej.
3. Egzamin dyplomowy może mieć charakter ustny lub pisemny. Szczegółową formę egzaminu
dyplomowego określa przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
4. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego wystawia się ocenę egzaminu dyplomowego według
obowiązującej skali.
5. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności:
treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu
dyplomowego, ocenę pracy, o ile program nauczania przewiduje obowiązek jej złożenia, a także
ogólny wynik studiów.

§ 33
1. Podstawą obliczenia ogólnego wyniku studiów są:
a) średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów,
b) ocena pracy dyplomowej,
c) ocena z egzaminu dyplomowego lub średnia arytmetyczna ocen w przypadku zdawania
egzaminu dyplomowego w dwóch terminach.
2. W przypadku określonym w § 31 ust. 1 pkt. a ogólny wynik studiów jest ustalony jako suma
7/8 średniej ocen wymienionej w ust. 1 pkt. a oraz 1/8 oceny wymienionej w ust. 1 pkt. c. Wynik
ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem w górę.
3. W przypadku określonym w § 31 ust. 1 pkt. b ogólny wynik studiów jest ustalony jako suma
5/8 średniej ocen wymienionej w ust. 1 pkt. a oraz 3/8 oceny wymienionej w ust. 1 pkt. b. Wynik
ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem w górę.
4. W przypadku określonym w § 31 ust. 1 pkt. c ogólny wynik studiów jest ustalony jako suma
4/8 średniej ocen wymienionej w ust. 1 pkt. a, 3/8 oceny wymienionej w ust.1 pkt. b oraz 1/8
oceny wymienionej w ust. 1 pkt. c.
6. Rada podstawowej jednostki może zdecydować o innych zasadach przeprowadzania egzaminu
dyplomowego i obrony pracy dyplomowej.
7. Wynik, o którym mowa w ust. 2–5, ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku z zaokrągleniem w górę.

§ 34
1. Podstawą ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk zawartych w
standardowym lub indywidualnym planie studiów i programie nauczania oraz uzyskanie
wymaganej liczby punktów ECTS.
2. Dla ukończenia:
a. studiów pierwszego stopnia wymagane jest minimum 180 ECTS,
b. studiów drugiego stopnia wymagane jest minimum 120 ECTS,
c. jednolitych studiów magisterskich wymagane jest minimum 300 ECTS.
3. Ukończenie studiów następuje z datą realizacji ostatniego warunku przewidzianego
programem studiów.
4. Student, po zrealizowaniu pełnego programu studiów, uzyskuje tytuł zawodowy właściwy dla
rodzaju studiów, kierunku i specjalności oraz staje się absolwentem Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie.
5. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym przewidzianym dla
danego typu studiów w terminie ustalonym przez dyrektora.
6. Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ogólny wynik studiów zgodnie z zasadą:
4,51 – 5,00 bardzo dobry
4,21 – 4,50 dobry plus
3,51 – 4,20 dobry
3,21 – 3,50 dostateczny plus
3,0 - 3,20 dostateczny
7. Wyrównywanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu; we wszystkich innych
zaświadczeniach określa się rzeczywisty ogólny wynik studiów, obliczany jak w § 37 ust. 2–6
regulaminu.
8. Wraz z wydaniem dyplomu ukończenia studiów student otrzymuje suplement zawierający
wykaz zaliczonych przedmiotów w ramach toku studiów oraz uzyskanych ocen. Na wniosek
absolwenta suplement może być wydany w języku obcym, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 35
1. Po złożeniu egzaminu magisterskiego z wynikiem pozytywnym Rada Wydziału Teologii UPJP II nadaje tytuł zawodowy magistra.

 

VIII PRZEPISY KOŃCOWE

§36

1.Odwołania od decyzji podjętych na podstawie regulaminu studiów mogą być kierowane do organu wyższego szczebla w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Ostateczną instancją odwoławczą w Instytucie jest Moderator.

2.Odwołanie składa się w formie pisemnej.

3.Organ odwoławczy podejmuje decyzje do 30 dni.

§37

1.Jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegającasię o ten

tytułdopuściła się plagiatu, Rada Wydziału Teologii UPJP II stwierdza nieważnośćpostępowania w sprawie nadania tego tytułu.

§38

1.Regulamin studiów obowiązuje wszystkich studentów i pracowników Instytutu.

2.Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

3.Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Instytutu i zatwierdzony przezRadę Wydziału Teologii UPJP II.

 

Częstochowa, dnia 1 października 2011 r.

/-/ Ks. dr Mikołaj Węgrzyn 
dyrektor

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl