Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej
Czytelnia
Newsletter

Dorobek naukowy ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego

 DOROBEK NAUKOWY KS. PROF. DR. HAB. STANISŁAWA URBAŃSKIEGO

SPIS TREŚCI


A. TWÓRCA SZKOŁY TEOLOGII DUCHOWOŚCI I MISTYKI

1. Życiorys

2. Obraz statystyczny działalności naukowo-badawczej

3. Odkrywca polskich szkół duchowości, polskiej mistyki przeżyciowej oraz studyjnej i sześciu okresów polskiej mistyki

a. Odkrywca polskich szkół duchowości

aa. Szkoła zmartwychwstańcza

ab. Szkoła honoracka

ac. Inne szkoły

b. Polska mistyka przeżyciowa i studyjna

c. Sześć okresów polskiej mistyki

4. Metoda badań

5. Inne kierunki badań

6. Pozostała działalność naukowo-badawcza

7. Szkoła teologii duchowości i mistyki

8. Bibliografia dotycząca twórczości i działalności ks. Profesora

 

B. DOROBEK NAUKOWO - BADAWCZY

1. Książki

2. Artykuły naukowe

3. Hasła encyklopedyczne, słownikowe, biogramy

4. Wprowadzenia, przedmowy, zakończenia, posłowia

5. Skrypty

6. Artykuły naukowo-popularne

7. Recenzje

8. Recenzje wydawnicze publikacji naukowych

9. Sprawozdania

10. Komunikaty

11. Opracowania

12. Wywiady

13. Audycje radiowe

14. Recenzje beatyfikacyjne

15. Opinie cenzorskie

16. Recenzje na stanowisko i tytuł profesora

17. Recenzje prac habilitacyjnych

18. Recenzje doktoratów

19. Recenzje prac magisterskich i licencjackich

20. Promotor prac doktorskich

21. Promotor prac magisterskich

a. Wydział Teologiczny UKSW

b. Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie

c. Wydział Teologiczny KUL

22. Promocja książek

23. Powołanie serii wydawniczych

a. Mistyka polska i mistyka chrześcijańska, UKSW

b. Duchowość Europy, UKSW

c. Edukacja w nauczaniu Kościoła, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

d. Jański – ku przyszłości, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

24. Organizacja sympozjów naukowych

a. Sympozja zorganizowane na ATK - UKSW, Warszawa

b. Sympozja zorganizowane w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa

c. Sympozja zorganizowane w Wyższej Szkole Przesiębiorczości/ Uczelnii Społeczno-Medycznej, Warszawa

d. Uczestnictwo w konferencjach

e. Tygodnie Duchowości Chrześcijańskiej

f. Comiesięczne konwersatoria: "Myśl społeczna Kościoła a przemiany w Polsce”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

g. Współorganizacja posiedzeń naukowych teologów moralistów i teologów duchowości, ATK 1986 – 1987

25. Referaty

26. Wykłady okolicznościowe

27. Badania własne finansowane przez Komitet Badań Naukowych

28. Badania statutowe finansowane przez Komitet Badań Naukowych

29. Konsultacja naukowa

a. Konsultant, członek redakcji miesięcznika "Emaus 2000” i "Emaus”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

b. Konsultant, członek Rady Naukowej dwumiesięcznika "Zarządzanie i Edukacja”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

c. Konsultant, opiekun merytoryczny studenckiej gazetki "Glejt”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

d. Konsultant, członek Rady Naukowej "Studia Theologica Grodnensia” Diecezja Grodno, Białoruś

e. Konsultant naukowy książek

f. Recenzent artykułów naukowych w czasopismach

30. Współpraca z redakcjami i seriami wydawniczymi

a. Współpraca z redakcjami czasopism

b. Współpraca z redakcjami czasopism naukowych

c. Współpraca z redakcjami czasopism zagranicznych

d. Współpraca z redakcjami czasopism polonijnych

e. Współpraca z seriami wydawniczymi

31. Członek Rad Naukowych, współzałożyciel

32. Współpraca z wydawnictwami

33. Współpraca z wydawnictwami zagranicznymi

34. Redaktor merytoryczny

35. Autobiogramy, notki, wydarzenia (znalezione przypadkowo)

36. Recenzje prac autorskich i opracowania (znalezione przypadkowo)

37. Znalezione przypadkowo cytowania

38. Bibliografia

 

C. STUDIUM FORMACYJNE DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW KATOLICKICH "AUGUSTIANUM” W LATACH 1998-2014.

 

 

 

D. STUDIUM DUCHOWOŚCI EUROPEJSKIEJ W LATACH 1998-2015.

1. Organizacja comiesięcznych wykładów

a. Centrum Kultury "Civitas Christiana”, Warszawa

b. Klub "Civitas Christiana”, Elbląg

c. Wykłady ks. Pawła Gwiazdy

d. Propozycje tematów na podstawie encykliki Jana Pawła II "Ecclesia in Europa”

2. Dalsza działalność Studium Duchowości Europejskiej

3. Konferencje naukowe o europejskiej duchowości w szerszym zakresie

4. Konferencje naukowe zorganizowane na UKSW, Warszawa

5. Wygłoszone referaty

6. Referaty o duchowości europejskiej w szerszym zakresie

7. Wykłady

8. Uczestnictwo w konferencjach

9. Niektóre wykłady i referaty konferencji naukowych - opublikowane formie książkowej

10. Prace książkowe z europejskiej i polskiej mistyki przeżyciowej

11. Prace badawcze dotyczące europejskiej duchowości

12. Prace badawcze dotyczące duchowości i mistyki europejskiej w świetle wielkich postaci Europy

13. Wprowadzenia, zakończenia

14. Powołanie nowej serii wydawniczej: "Duchowość Europy".

15. Prace doktorskie z europejskiej duchowości

16. Prace magisterskie z europejskiej duchowości:

a. Wydział Teologiczny UKSW

b. Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa

c. Wydział Teologiczny KUL

17. Bibliografia

 

E. INSTYTUT BADAŃ NAUKOWYCH. STUDIUM DUCHOWOŚCI POLONIJNEJ. ZAKŁAD DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ. STUDIUM DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ W LATACH 1998-2016.

 

1. Zakład Jakości i Ewaluacji Kształcenia

2. Zakład Historii Społecznej i Gospodarczej

3. Zakład Małych i Średnich Form Przedsiębiorczości

4. Zakład Badań i Prognoz Społecznych

 

5. Studium Duchowości Polonijnej (od 1986 roku Polonia USA - ), (od 2002 Polonia Wschodu -).

a. Działalność Studium

b. Artykuły umieszczane na łamach czasopism polonijnych w USA i na Białorusi

c. Audycje radiowe do Rodaków (Kalifornia)

d. Wykłady wygłoszone do Polonii w Yorba Linda i na Białorusi

 

6. Zakład Duchowości Zmartwychwstańczej

a. Działalność w ramach Roku Jańskiego

b. Działalność poza Rokiem Jańskiego

c. Obchody Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego

d. Dalszy rozwój Instytutu Badań Naukowych

e. Artykuły opublikowane w związku z działalnością Zakładu Duchowości Zmartwychwstańczej

 

7. Studium Duchowości Zmartwychwstańczej

a. Rok Służby Narodowej

b. Rok Wspólnoty

c. Rok Rodziny

8. Prace dyplomowe w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego

9. Rok formacyjny 2009/2010

a. Ogólne cele i zadania formacji

b. Stałe działania w obszarze wychowania

c. Program comiesięczny formacji

10. Rok Jańskiego 2010 – ku zmartwychwstaniu narodu

a. Program obchodów Roku Jańskiego

b. Systematyczne działania w Roku Bogdana Jańskiego

c. Propozycje dotyczące działania w "Służbie wartościom humanistycznym”

11. Rok Ewangelizacji Ludzi Nauki 2012

12. Harmonogram stałej pracy Zespołu ds. Wychowania

a. Założenia

b. Stałe działania w obszarze wychowania

13. Rok promocji Szkół Jańskiego 2011/2012

14. Rok odpowiedzialności polityków w nauczaniu bł. Jana Pawła II – 2012

a. Program

b. Dodatkowe tematy na każdy miesiąc

15. Program formacyjny na Rok Jubileuszowy 2013/2014

16. Realizacja powyższego programu

a. Realizacja

b. Centralna uroczystość Roku Jubileuszowego

c. Pozostała działalność

17. Badania naukowe

18. Publikacje ks. Mariana Piwki, Założyciela

19. Publikacje pracowników Szkoły na temat duchowości zmartwychwstańczej w aspekcie personalizmu

20. Publikacje ks. Stanisława Urbańskiego nt. Bogdana Jańskiego i szkoły duchowości zmartwychwstańczej (związane z odkryciem szkoły duchowości zmartwychwstańczej)

a. Książki

b. Artykuły naukowe

c. Hasła encyklopedyczne

d. Wprowadzenia

e. Artykuły popularnonaukowe

21. Prace badawcze

22. Opracowania

23. Wywiady

24. Sprawozdania umieszczane na łamach czasopisma "Zarządzanie i Edukacja"

25. Sympozja zorganizowane w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa

26. Uczestnictwo w konferencjach

27. Referaty

28. Wykłady okolicznościowe

29. Comiesięczne konwersatoria: "Myśl społeczna Kościoła a przemiany w Polsce”

30. Seria wydawnicza: Edukacja w nauczaniu Kościoła, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

31. Seria wydawnicza: Jański – ku przyszłości, Studium Duchowości Zmartwychwstań-czej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

32. Konsultacja naukowa

a. Konsultant, członek redakcji miesięcznika "Emaus 2000” i "Emaus”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

b. Konsultant, członek Rady Naukowej dwumiesięcznika "Zarządzanie i Edukacja”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

c. Konsultant, opiekun merytoryczny studenckiej gazetki "Glejt”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

33. Konsultant naukowy książek

34. Bibliografia

 

 

A. TWÓRCA SZKOŁY TEOLOGII DUCHOWOŚCI I MISTYKI

 

Praca badawczo-naukowa Księdza Profesora obejmuje okres od momentu zatrudnienia na stanowisko adiunkta. Ale badania nad polską duchowością rozpoczęły się już w czasie pisania pracy magisterskiej i doktorskiej. Były to badania dotyczące duchowości XX wieku, ponieważ tematem pracy magisterskiej było: "Apostolstwo ludzi świeckich według nauczania ks. bp. Teodora Kubiny”, pierwszego biskupa częstochowskiego, Lublin 1975. Tematem zaś rozprawy doktorskiej było: "Zagadnienie modlitwy w polskiej literaturze teologicznej XX-leciał międzywojennego”, Lublin 1979. Były to badania pionierskie w ówczesnym okresie podejmowane nad polską teologią duchowości, która w tym czasie dopiero przecierała drogę na polskim terenie teologicznym.

 

 

1. Życiorys

 

Ksiądz StanisławWiesław Urbański – profesor zwyczajny nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości – urodził się 12 czerwca 1947 roku w miejscowości Kamyk k. Częstochowy. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1973 roku (obierając jako hasło życia kapłańskiego jedno słowo: „Służyć…”). W latach 1967 - 73 studiował w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie oraz w latach 1970 -74 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W latach 1967-1969 odbył zasadniczą służbę wojskową w Szczecinie-Podjuchach, w jednostce dla alumnów. Następnie w latach 1973-75 studiował teologię pastoralną w Instytucie Pastoralnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i w latach 1974-79 teologię duchowości oraz teologię moralną na Wydziale Teologicznym KUL. W 1975 roku uzyskał stopień magistra, w 1976 roku – licencjata teologii, a w 1979 roku - doktora. Był to pierwszy doktorat z teologii duchowości w Polsce. W roku akademickim 1979/1980 odbył podróż naukową do USA. Habilitował się 1989 roku w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie rozprawy: "Formacja duchowa w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej”, Warszawa 1988 (pionierska dysertacja odkrywająca pierwszą polską szkołę - szkołę duchowości zmartwychwstańczej). Dnia 29 maja 1989 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego w zakresie teologii duchowości (pierwszy w Polsce). W tym też roku otrzymał nominację na stanowisko docenta, a w 1994 roku na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 1996 roku otrzymał tytuł naukowy profesora na podstawie dorobku naukowego i rozprawy: "Polska teologia życia mistycznego”, Warszawa 1995 (pionierskie opracowanie polskiej mistyki studyjnej), a w 1998 roku został mianowany przez ministra Edukacji Narodowej na stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 1980-1984 był wykładowcą w Seminarium Duchownym w Częstochowie, a od 1980 roku wykłada w Instytucie Teologicznym Sekcji Eklezjologiczno-Mariologicznej w Częstochowie przy Papieskiej Akademii Teologicznej (od 2009 roku Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie, a od 2000 roku w Studium Duchowości Chrześcijańskiej (którego był inicjatorem założenia) przy wyżej wymienionym Instytucie. Obecnie w Wyższym Instytucie Teologicznym im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości, od 2015/2016 roku zostają powołane studia doktoranckie i zmieniona nazwa Sekcji na "Wydział Teologiczny – Sekcja w Częstochowie”, gdzie kieruje katedrą teologii duchowości i prowadzi seminarium magisterskie oraz doktoranckie. 3 października 2007 roku został mianowany kierownikiem Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Teologii Życia Wewnętrznego w tymże Instytucie. W latach 1980-86 prowadził zajęcia z historii polskiej duchowości i mistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w latach 1992-1996 prowadził seminarium naukowe w Salezjańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie, w roku akademickim 1996/1997 miał wykłady z duchowości kapłańskiej dla księży diecezji łomżyńskiej. W roku akademickim 2007/2008 prowadził wykłady z teologii mistycznej w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Również w semestrze zimowym 2013/2014. W latach 2000-2014 prowadził wykłady z teologii mistycznej i z dynamizmu życia duchowego w Instytucie Życia Konsekrowanego i w Instytucie Apostolstwa Świeckich przy Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie w ramach Wydziału Teologicznego UKSW. Od 2010 do 2018 roku wykładał kierownictwo duchowe dusz mistycznych na Podyplomowym Studium Kierownictwa Duchowego na Wydziale Teologicznym UKSW, (którego jest założycielem, jedyne w Polsce). W latach 2016-2019 wykładał teologię mistyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W latach 1992 – 2010 prowadził gościnne wykłady w Studium Duchowości Chrześcijańskiej (którego był współzałożycielem), w Instytucie Katechetycznym oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie – Białoruś. W latach 1996 – 2006 wykładał w Instytucie Teologii w Wilnie (Litwa). Od 2011 roku wykłada na Uniwersytecie Otwartym UKSW (Warszawa, Płock, Płońsk, Zielonka), a także w Łucku (Ukraina), który współpracuje z Fundacją Polską Rasoula Follereau, ze Stowarzyszeniem Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu i z Centrum Kulturalno-Oświatowym im T. Czackiego w Zdołbunowie. Prowadził też wykłady w Centrum Misyjnym w Warszawie w latach 1996- 2006, w Centrum Duchowości "Honoratianum” (okolicznościowe) w Zakroczymiu (2005-2006), w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości (okolicznościowe) w Zakroczymiu ( 2006). W latach 2017- 2021 wykładał etykę w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie. W latach 1998-2016 prowadził wykłady z duchowości zmartwychwstańczej i warsztaty edukacyjne w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Ponadto, od 1998 do 2016 roku wchodzi w skład w minimum kadrowego kierunku: w zależności od potrzeb - pedagogika, filozofia, socjologia wyżej wymienionej Uczelni i jej Wydziałów Zamiejscowych: Kraków, Opole, Chełm, Łomża, Szczecin.

Od 1982 roku pracuje w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (wykłady zlecone). W latach 1984-1989 był adiunktem, w latach 1989-1994 docentem, w latach 1994-1998 profesorem nadzwyczajnym, a od 1998 roku jest profesorem zwyczajnym.

Po przeprowadzonym w 1989 roku przewodzie habilitacyjnym i po uzyskaniu przez ks. dr. Stanisława Urbańskiego stopnia doktora habilitowanego z zakresu teologii duchowości, Rada Wydziału powierzyła mu kierownictwo wakującej Katedry Teologii Życia Wewnętrznego, która została przemianowana na Katedrę Teologii Życia Duchowego.

W tym samym roku ks. doc. dr hab. Stanisław Urbański tworzy i zostaje kuratorem Sekcji Teologii Duchowości, włączając w nią dwie katedry: Katedrę Teologii Życia Duchowego i Katedrę Hagiografii (która została zlikwidowana w 2013 roku), a w 1997 roku powołuje w ramach Sekcji trzecią katedrę: Katedrę Mistyki Chrześcijańskiej (pierwszą w Polsce). Opracowano również godło Teologii Duchowości. Tworzenie tych Katedr spotkało się z ostrą krytyką ówczesnych niektórych profesorów ( z wyjątkiem ks. prof. S. Olejnika), a także władz dziekańskich i rektorskich, gdyż nie uznawano jeszcze teologii duchowości jako odrębnej dziedziny teologii. Teologia duchowości i mistyki była na indeksie ksiąg zakazanych przez 350 lat, do 1929 roku. Wówczas powstała pierwsza Katedra Ascetyki i Mistyki na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie. , a w Seminariach Duchownych wogóle jej nie wykładano, zwłaszcza mistyki. Dlatego powołanie Katedry Mistyki spotkało się jeszcze z większym negatywnym atakiem, w formie wyśmiewania, oczerniania, krytykowania mistyki itd. Dzisiaj nadal istnieje wśród duchowieństwa brak wiedzy duchowo-mistycznej.

Teologia duchowości po wiekach zależności merytoryczno-metodologicznych, zwłaszcza od teologii moralnej, stała się samodzielną dyscypliną naukową w ścisłym tego słowa znaczeniu. Trzeba również zaznaczyć, że teologia duchowości w tradycji teologicznej Kościoła szła niezależnym nurtem ascetyczno-mistycznym w wielkich szkołach duchowości stworzonych przez poszczególnych przedstawicieli wspólnot zakonnych (poza uniwersytetami) lub w ruchach mistycznych powstałych, zwłaszcza od średniowiecza (mistyka wiktorynów, mistyka nadreńska, devotio moderna, mistyka hiszpańska). Była ona głoszona przez teologów i mistyków, jak św. Bernard z Clairvaux, św. Bonawentura, św. Jan od Krzyża. Dlatego jest ona spadkobierczynią tegoż nurtu naukowego nieuwzględnianego zasadniczo w teologii moralnej i dogmatycznej. Dlatego wymiar ascetyczno-mistyczny życia duchowego stanowi przewodnią myśl badawczą teologii duchowości. Świadczy o tym stale rosnąca pod tym względem literatura teologiczno-duchowa oraz mistyczna, szczególnie po raz pierwszy odkrywana, przez ks. Profesora, mistyka przeżyciowa, jak również powstałe w ostatnich dziesięcioleciach, liczące się w Polsce, placówki naukowo-badawcze w zakresie teologii duchowości.

Jednym z owoców naukowo-dydaktycznej działalności ks. Profesora jest też kształtowanie przyszłych kadr pracowników naukowych. Wypromował 77 doktorów, z których 7 absolwentów zrobiło habilitacje, jeden otrzymał tytuł naukowy profesora, trzech stanowisko profesora nadzwyczajnego. Duża liczba doktorów pracuje w różnych ośrodkach naukowych, dydaktycznych i formacyjnych w Polsce oraz zagranicą, kieruje Instytutami Duchowości, prowadzi Studium Duchowości Chrześcijańskiej, pełni różne funkcje w seminariach, w zakonach, instytucjach kościelnych, piastują godności biskupie, itd. Wypromował 115 magistrów, napisał 42 recenzje na tytuł profesora i stanowisko profesora, 17 recenzji doktora habilitowanego, 108 recenzji prac doktorskich i 639 recenzji prac magisterskich i licencjackich.

Wyższej im. Bogdana Jańskiego – Warszawa; dyrektor Instytutu Badań Naukowych, Zakładu Duchowości Zmartwychwstańczej, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej i Studium Duchowości Polonijnej przy wyżej wymienionej Uczelni; dyrektor Studium Formacyjnego dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum” w Warszawie; rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie; dyrektor Studium Duchowości Europejskiej w Warszawie; konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski; inicjator i przewodniczący grupy powołania Komitetu Nauk Teologicznych PAN; wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN; założyciel i członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości; członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Częstochowskiego Towarzystwa Teologicznego;członek Kapituły Nagrody "Załoga firmy z wysoką etycznością pracy” na podstawie programu proetycznego "Kwantyfikacja wpływu etyczności pracy załóg firm na konkurencyjną produktywność, korzyści społeczne i tworzenie miejsc pracy w warunkach integracji i globalizacji”. Projekt normy etyczności EU 1000 dla firm w Polsce i Europie realizowany w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Warszawa, 13 maja 2008); członek zwyczajny i prorektor Międzynarodowej Akademii Miłosierdzia Bożego w Krakowie; członek Komitetu Organizacyjnego II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia (Kraków, 1-5 październik 2011).

Ks. Stanisław Urbański był pierwszym dziekanem Wydziału Teologicznego na nowopowstałym Uniwersytecie. Tworzy nowy Wydział według nowych przepisów i wymagań państwowych, w rzeczywistości powstają nowe struktury Wydziału, od nowa organizowane. Przeprowadzenie reorganizacji i tworzenie nowego Wydziału spotykało się z oporem starszej kadry wykładowców, a nawet z pewnym oporem władz rektorskich. W latach urzędowania na stanowisku dziekana (były to lata jeszcze przechodzenia z ATK na UKSW) ks. S. Urbańskiego, przeprowadzono trzy razy akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej i dwa razy Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Dnia 24 maja 2000 roku decyzją Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Wydział Teologiczny otrzymał Certyfikat Jakości Kształcenia na kierunku studiów "teologia”. Wydawano corocznie (po raz pierwszy) informator Wydziału; powołano katedrę teologii religii; podejmowano pionierskie starania o utworzeniu nowych kierunków na Wydziale; w ramach specjalizacji Teologii Środków Społecznego Przekazu; powołano dwie katedry i cztery zakłady (wbrew pionierskim staraniom o utworzenie kierunku dziennikarstwa na Wydziale, z powodu oporu niektórych ówczesnych członków Rady Wydziału, a szczególnie dyrektora ks. A. Lewka, jedynie powołano Instytut Wydziałowy; wówczas nie rozumiano, że na Wydziale Teologicznym mogą być inne kierunki, jak dziennikarstwo, kulturoznawstwo, religioznawstwo, pedagogika, historia, filologia klasyczna; w tym kontekście teologia może pełnić rolę usłużną dla wielu kierunków (różne specjalności), dlatego ks. Profesor był często przedstawiany w świetle nieprawdziwym. Opór również stawiały nieprzychylne władze rektorskie. W przyszłości jednak nie można było obronić bezsensownego Instytutu, utworzono proponowany kierunek dziennikarstwa przez Profesora, przypisując sobie fałszywie zasługi, władze rektorskie ); powołana pierwszą Sekcję Teologii Pastoralnej; utworzono trzy zakłady komputerowo-internetowe: Zakład Duchowości Europejskiej (z funduszu uzyskanego grantu z teologii duchowości, pierwszego w ogóle grantu na Wydziale), Zakład Teologii Biblijnej, Zakład Teologii Massmediów; opracowano historię 185 lat istnienia Wydziału Teologicznego; opracowano po raz pierwszy dorobek naukowy pracowników Wydziału; powołano: Podyplomowe Studium Teologii; Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; Podyplomowe Studium Katechetyczno-Pedagogiczne; Studium Duchowości Europejskiej; Studium Biblijno-Pastoralne; Studium Misjologiczne; Studium Akcji Katolickiej; Instytut Teologii Apostolstwa (Ołtarzew). Można dodać,że Zaoczne Studia Teologiczne przynosiły dochód dla Wydziału. Został on zabrany przez ks. rektora R. Rumianka w sumie 102 tysiące na budowę kaplicy na kampusie Młociny.

Nawiązano współpracę z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Dreźnie, w Bonn (Niemcy), w Louvain (Belgia), z Instytutem Teologicznym w Paryżu (Francja), z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa), z Instytutem Katechetycznym w Grodnie (Białoruś) i w Wilnie (Litwa), z Instytutem Duchowości w Iwano-Frankowsku (Ukraina), z Katedrą Teologii Katolickiej na Uniwersytecie Białostockim, z Wydziałem Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w Opolu, w Szczecinie (w sprawie studium roku doktoranckiego i awansu naukowego pracowników – habilitacje, profesury); uregulowano prawnie (umowy) afiliację poszczególnych Seminariów Duchownych i włączono do Wydziału Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku; zorganizowano liczne robocze spotkania z rektorami Seminariów Duchownych; w tym czasie powołany został Zamiejscowy Wydział Teologiczny w Radomiu i Wydział Teologii Rodziny w Łomiankach. Jako dziekan chciał przy przejściu z ATK na UKSW wyrównać pensje pracowników do stawek uniwersyteckich, grupa ówczesnych członków Rady Wydziału, wyraziła całkowity sprzeciw.

Po upadku komunizmu pojawiło się w Polsce zapotrzebowanie na wykładowców w nowo zorganizowanych wydziałach teologicznych (Opole, Poznań, Radom, Katowice, Olsztyn, Toruń) i na Wydziale Teologii Chrześcijańskiej (Białystok). Dlatego Wydział Teologiczny od samego początku włączył się w przygotowanie kadr naukowych dla wyżej wymienionych wydziałów, przeprowadzając przewody habilitacyjne i profesorskie. Ponadto pośpieszył im z wydatną pomocą personalną (Poznań, Radom, Toruń, Katowice, Białystok, Olsztyn). Wielu pracowników naukowych Wydziału Teologicznego było jednocześnie organizatorami tych nowo powstających wydziałów. Można nawet powiedzieć, że nie ma ani jednego nowo powstałego fakultetu teologicznego, w którym by nie działali pracownicy naukowi związani w różnym zakresie z Wydziałem Teologicznym UKSW. Z Wydziału Teologicznego wyodrębnił się w 1987 roku Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. W ramach Wydziału Teologicznego istniał Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

Po raz pierwszy sporządzono pensum wykładowe pracowników; program ramowy wykładów; wprowadzono system punktowy ECTS, wykłady fakultatywne i ćwiczenia; program Sokrates; powołano studia licencjackie i kurs doktorancki dla specjalizacji teologii środków społecznego przekazu (zwiększono liczbę przyjęcia studentów na tę specjalizację). W ramach Wydziału funkcjonowało 13 sekcji, obejmujących łącznie 39 katedr. W roku akademickim 2001/2002 na Wydziale Teologicznym pracowało 37 samodzielnych i 36 młodszych pracowników naukowych. Na studiach dziennych uczyło się 951 studentów, na zaocznych 3021 studentów, na studiach doktoranckich 244. Na zakończenie kadencji dziekana, jak powiedział ks. dziekan prof. P. Tomasik, kadra samodzielnych pracowników naukowych wzrosła o 11%, młodszych pracowników o 12%, liczba studentów o 35 %, zaś liczba studentów doktorantów o 225%.

W tym czasie również zatwierdzono programy wykładów w Punktach Konsultacyjnych; uregulowano sprawy finansowe Studiów Zaocznych i Studiów Podyplomowych, Studium Pastoralno-Biblijno-Misjologicznego, odwołano nabór kandydatów do Kolegium Katechetycznego; po raz pierwszy przedstawiono kandydatów do nagrody naukowej Rektora; wybrano przedstawiciela na członka korespondenta PAN; pierwszy jako dziekan rozpoczął starania o utworzenie Komitetu Nauk Teologicznych przy PAN, które zostały uwieńczone pomyślnie; został wybrany wiceprzewodniczącym tegoż Komitetu; w ramach Instytutu Teologii Apostolstwa (Ołtarzew) powołano Sekcję Duchowości Życia Konsekrowanego; po raz pierwszy Samorząd Studencki zorganizował: "Dni Teologii” (wydano również folder wydziałowy).

W tym czasie 1999-2002 ( dla przykładu ciągu pięciu semestrów) przeprowadzono 11 przewodów habilitacyjnych, 1 nostryfikację pracy habilitacyjnej, przeprowadzono 9 przewodów o tytuł profesora, 1 – o uzyskanie stanowiska profesora zwyczajnego, 9 o stanowisko profesora nadzwyczajnego; 61 przewodów doktorskich, nostryfikowano 35 prac doktorskich; na studiach dziennych obroniono 725 prac magisterskich, 262 licencjaty kościelne, 28 licencjatów zawodowych; 19 nostryfikacji dyplomu magistra; na studiach zaocznych dyplom magistra uzyskało 1167 osób, dyplom licencjata kościelnego 190 osób, dyplom licencjata zawodowego 2000 osób.

Warto wiedzieć jak wielka była też żywotność Wydziału. Od 1954 roku do końca roku akademickiego 2000/2001 na Wydziale przeprowadzono 110 przewodów habilitacyjnych (z tego 99 na ATK, 11 zaś na UKSW), uzyskano (w tym także przez nostryfikację) 523 tytuły doktorskie (439 – ATK, 84 – UKSW), 1083 licencjaty kanoniczne (917-ATK, 166-UKSW), 6517 magisteriów (5507-ATK, 1010-UKSW) oraz 1654 dyplomy licencjata zawodowego. W roku akademickim 2000/2001 na Wydziale Teologicznym zorganizowano 1 sympozjum wydziałowe, 2 ogólnopolskie, 4 sekcyjne i 7 poza Wydziałem. Pracownicy Wydziału wydali 17 książek i wygłosili około 70 referatów, nie licząc setek artykułów naukowych, recenzji i innych opracowań.

Wydział Teologiczny nadał tytuł doktora honoris causa Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II; Wielkiemu Kanclerzowi kard. Józefowi Glempowi; kard. Adamowi Kozłowieckiemu z Zambii i kard. Janowi Korcowi ze Słowacji.

Ks. S. Urbański, pełniąc od 1985 roku do 2015 roku funkcję dyrektora konwiktu księży studentów, m. in. podjął starania przeprowadzenia generalnego remontu: dokonano wymiany okien, centralnego ogrzewania, sieci elektrycznej, podłóg korytarzy. Założono domofony i aparat telefoniczny, telewizję satelitarną i "Cyfrę +”, internet; przeprowadzono remont łazienek i zorganizowano jeszcze jedną; nowoczesną kuchnię (dwukrotnie), nowe wejście do konwiktu, remonty niektórych pokoi; zakupiono nowe łóżka-kanapy, obrazy na korytarze, meble, koce, pościel itd. Ponadto przeprowadzono remont kaplicy (powiększenie), założono nowe tabernakulum, stacje drogi krzyżowej, przeprowadzono renowację obrazów w kaplicy, kupiono nowe ornaty, alby, radiofonię, krzesła, dywany, itp.

W tym czasie rozwinięto systematyczną formację duchową księży studentów, których w latach rozwoju mieszkało ponad 80. W latach 1985-1990 ojcem duchowym był ks. prof. M. Starowiejski, 1990-1991 ks. prof. J. Miazek, a od 1991 roku ks. dr Z. Kołodziejczak. Księża studenci raz w tygodniu mieli wspólną Mszę świętą, konferencję duchową, modlitwy brewiarzowe, adorację Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa różańcowe, majowe, czerwcowe, nabożeństwa pierwszego piątku i soboty miesiąca itd. Prowadzili codzienną liturgię Mszy św. dla pracowników i studentów, liturgię w różne uroczystości kościelne i uczelniane, w okresie Adwentu i Wielkiego Postu; liturgię żałobną za zmarłych pracowników i studentów; wieczorowe grupy modlitewne, liturgię Mszy św. dla studentów zaocznych w niedzielę; służyli sakramentem pojednania i kierownictwem duchowym studentom; głosili homilie w uroczystości kościelne uczelniane, spotykali się z władzami Uczelni i z Wielkim Kanclerzem Wydziału (spotkania opłatkowe); służyli pomocą duszpasterską w warszawskich parafiach, w uczelnianym ośrodku powołań i duszpasterstwie akademickim (zasadniczo prowadzili duszpasterstwo akademickie).

W dziekanacie Wydziału Teologicznego przeprowadzono remont: nowe wyposażenie gabinetu dziekana; stanowisk pracy w sekretariacie, założono fax i e-mail, zakupiono nowe komputery, kopiarki; wyremontowano nowy pokój pracy dla sekretariatu i po raz pierwszy otwarto pokój profesorski.

Od 1997 roku ks. prof. Stanisław Urbański jest współinicjatorem, współzałożycielem, współpracownikiem, konsultantem naukowym i członkiem Rady Naukowej dwumiesięcznika naukowego "Zarządzanie i Edukacja” Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (propagującego m.in. duchowość szkoły zmartwychwstańczej), na łamach którego prowadził dział: "Myśli Bogdana Jańskiego” oraz "Filozofia i etyka”. W roku akademickim 1999/2000 pełnił obowiązki redaktora tegoż czasopisma. Był też współinicjatorem, współzałożycielem, współpracownikiem, konsultantem i członkiem Rady Naukowej oraz redakcji miesięcznika "Emaus 2000” w latach 1997-1999 i "Emaus” w latach 1999-2003, wydawanego przez Wspólnotę Zmartwychwstańczą przy powyższej Uczelni, prowadząc dział: "Formacja zmartwychwstańcza”. Był też inicjatorem powołania gazetki studenckiej "Glejt” i opiekunem merytorycznym redakcji (1999-2003). Był także współpracownikiem "Quo Vadis Polonia”, gdzie prowadził dział "Formacja duchowa” (Częstochowa). Ponadto należy do Rady Naukowej: "Życie Konsekrowane” (Wrocław); "Episteme” (Olecko, od 2010 roku Warszawa, UKSW, był też współzałożycielem); "Chrześcijaństwo i Edukacja Ekologiczna” (Warszawa UKSW, współinicjatorem); "Communio in Christo”, (Mechernich, Niemcy), które wychodzi też w języku polskim i angielskim; "Roczników Teologii Duchowości” (KUL); "Duchowość w Polsce” (KUL); od 2007 roku jest współzałożycielem, konsultantem i członkiem Rady Naukowej periodyku naukowego "Studia Theologica Grodnensia” (Grodno, Białoruś), dotychczas ukazało się trzynaście numerów. Współpracuje z „Zeszytami Naukowymi” Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, publikując artykuły z zakresu etyki.

Współpracuje z wieloma teologicznymi czasopismami naukowymi w Polsce, także z czasopismami zagranicznymi, publikując na ich łamach artykuły (Niemcy, Białoruś, USA). Współpracuje z redakcją "Słownika polskich teologów katolickich” (UKSW). Umieszcza też swoje artykuły w czołowych w seriach wydawniczych m.in. (Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja) UPJPII, (Homo meditans, Homo orans, Roczniki Teologiczne KUL, Duchowość w Polsce) KUL, ( Mistyka polska i Mistyka chrześcijańska, Duchowość Europy, Episteme) UKSW, (Edukacja w nauczaniu Kościoła, Jański – ku przyszłości) Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, Warszawa, (Bibliotheca Honoratiana) Centrum Duchowości "Honoratianum”, Zakroczym, (Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich) Instytut Duchowości "Carmelitanum”, Poznań. Był jednym z inicjatorów powołania serii wydawniczej: "Studia Nauk Teologicznych PAN”, z którą współpracuje oraz ze serią wydawniczą: "Człowiek-Wiara-Kultura” (Uniwersytet Humanistyczny Jana Długosza, Częstochowa). Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie: "Veritati et Caritati”. Jest współredaktorem serii: Fundacja AMF "Nasza Droga”, wydawanej przez Fundację Anny i Macieja Formanowicz ( dotychczas ukazało się 5 tomów). Ksiądz Profesor współpracował z redakcją "Dialoque and Universalism” Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego” (wygłaszając referaty, publikując artykuły) i Zakładem Pedagogiki Wychowawczej UMK w Toruniu.

Ks. Profesor jest członkiem, m.in. Częstochowskiego i Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego,Stowarzyszenia Teologów Polskich, Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem zwyczajnym i założycielem Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości (w 1983 roku przyczynił się walnie do powołania pierwszej polskiej Sekcji Teologów Duchowości), członkiem zwyczajnym i prorektorem Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia (Kraków).

Ks. Profesor powołał na UKSW, cieszące się popularnością pięcioletnie zaoczne studia doktoranckie z teologii duchowości oraz Podyplomowe Studium Kierownictwa Duchowego. Jako dziekan, jak już wiemy, starał się powołać nowe kierunki na Wydziale Teologicznym, a szczególnie kierunek dziennikarstwa (jak już wiemy, ówcześni niektórzy członkowie Rady, na czele z ks. A. Lewkiem całkowicie sprzeciwiali się utworzenia kierunku dziennikarstwa, opiniując negatywnie ks. Profesora). Jest inicjatorem powołania Studium Duchowości Chrześcijańskiej w Częstochowie, Kaliszu, Łodzi oraz w Grodnie (Białoruś) i w Stanisławowie (Ukraina). Powołał Studium Duchowości Europejskiej (UKSW, Oddział Warszawski "Civitas Christiana”), Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum” (Oddział Warszawski "Civitas Christiana”) i Instytut Badań Naukowych oraz Studium Duchowości Polonijnej i Studium Duchowości Zmartwychwstańczej przy Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Założył Ruch Rycerzy Miłosierdzia Bożego (świeckich czcicieli miłosierdzia Bożego) w Grodnie (Białoruś), w Yorba Linda (Kalifornia) oraz w Warszawie. W 1996 roku założył "Faustinum” w Yorba Linda (Kalifornia) wśród Polonii.

Praca naukowo-badawcza ks. Stanisława Urbańskiego zapisuje się złotymi zgłoskami w rozwoju Sekcji Teologii Duchowości UKSW. Wyniki naukowo-badawcze, nie tylko samego ks. Profesora, ale również pracowników Sekcji Teologii Duchowości możemy uznać za szkołę duchowości, a samego ks. Profesora za twórcę (organizatora) polskiej szkoły duchowości (badawczej). Jego badania pod wieloma względami są pionierskie i nowatorskie, zwłaszcza w opracowaniu koncepcji życia duchowego, w odkryciu polskich szkół duchowości, polskiej mistyki przeżyciowej, studyjnej, ekoteologii duchowości, duchowości i mistyki europejskiej, globalizacji.

Za swój dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne otrzymał dziesięciokrotnie nagrodę Rektora UKSW; nagrodę naukową im. I. i F. Skowyrów za książkę "Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej”, Warszawa 1997 (przetłumaczona na język rosyjski i angielski), przyznaną przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Lublin, 3 kwietnia 1998. Za badania duchowości Polonii w USA, szczególnie w Kalifornii otrzymał List Gratulacyjny vice-konsula RP w Los Angeles prof. dr. hab. J. Czyżewicza i Dyplom Uznania. Również Kongres Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii 18 lipca 1998 roku przyznał dyplom gratulacji i dalszych życzeń w służbie dla Boga i nauki. Otrzymał też "Certificate of recognition and appreciation”, za dorobek naukowy i za wieloletnie wsparcie duchowe, patriotyczne oraz religijne Wspólnoty Polonijnej Ośrodka Polskiego im. Jana Pawła II, Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii oraz Grupy Piast ZNP. Kongres Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii, Oddział Orange County, Polsko-Amerykańska Fundacja Charytatywna Południowej Kalifornii, 83091 Antique Drive, Indio, Yorba Linda (12 lipca 2008). Otrzymał również Dyplom Uznania Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Los Angeles za szczególny wkład w krzewienie tradycji i kultury polskiej, Yorba Linda, 13 sierpnia 2009. 8 sierpnia 1992 roku został przyjęty do oddziału 9599 Rycerzy Kolumba (Knights of Columbus) im. bł. Jerzego Popiełuszki w Yorba Linda, California. 16 marca 2010 roku otrzymał Dyplom Uznania: "In Solidarity With Our Priests. The Year for Priests”, In appreciation for your dedicated and devoted service to our Church. Presented by Knights of Columbus Fr. Jerzy Popiełuszko Council 9599 Yorba Linda, California, USA. The American Biographical Institute Board of International Research has nominated you for Man of the Year 1997, USA (17. oct. 1997).

Również otrzymał podziękowanie i medal pamiątkowy za czynny udział w obchodach Roku Kardynała Wyszyńskiego przez wkład pracy w dzieło przybliżenia społeczeństwu polskiemu dziedzictwa duchowego, naukowego i kulturowego Prymasa Tysiąclecia, Warszawa, 1 grudnia 2001 roku, przyznany przez Komitet Organizacyjny Obchodów Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego; nagrodę zbiorową "Bóg zapłać!” redakcji "Powściągliwość i Praca”; Medal Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski „Bóg zapłać” 1985 ; Złotą Odznakę Zasługi dla Liceum Ogólnokształcącego św. Augustyna w Warszawie – Warszawa, 12 kwietnia 2003; Statuetkę "Roku Służby Narodowej” 2005-2006 Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego – Warszawa, 2 lipca 2006; Medal Pamiątkowy Polskiej Wojskowej Służby Krwi przyznany przez Konsultanta Wojskowej Służby Zdrowia ds. Transfuzjologii, kier. Zakładu Transfuzjologii płk. prof. dr. hab. med. W. Kłosa – Warszawa, 30 kwietnia 2003; nagrodę za działalność na rzecz zbliżenia Polaków i Białorusinów przyznaną przez Kapitułę Fundacji POLCUL (POLCUL - Jerzy Borecki Foundation, Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego) – Melbourne, 10 marca 2005; Medal bł. Jerzego Popiełuszki; Dyplom z okazji XXV lecia Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej „Adam” za współpracę, grudzień 2015; Podziękowanie (zespołowe) za długoletnią pomoc niesioną ludziom w potrzebie. Polski Komitet Pomocy Społecznej, 12. 06. 2017; Nagroda Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa „ Resurrectio et Vita” za odkrycie polskiej szkoły duchowości zmartwychwstańczej, ponad 30-letni dorobek naukowy i działalność propagującą duchowość szkoły zmartwychwstańczej, wytrwałe wspieranie i inspirowanie nas, zmartwychwstańców, w pracy nad zmartwychwstaniem społeczeństwa, Kraków 13 marca 2019. Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. Został odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (8. 02. 2016). W 22 maja 2017 roku otrzymał stopień oficerski podporucznika za służbę jako alumn w jednostce wojskowej w Szczecinie-Podjuchy.Godności kościelne: kanonik, prałat. Ks. abp Wacław Depo wyniósł ks. Profesora do godności Kanonika Gremialnego (teologa) Kapituły Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie ( 15. 02. 2016).

Ks. prof. Józef Mandziuk swoje dzieło: "Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, Czasy najnowsze”, tom IV, część 1 (1945-1956), Warszawa 2013, dedykował: "Ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Urbańskiemu twórcy polskiej szkoły duchowości chrześcijańskiej w podzięce za dar przyjaźni”. Ks. Profesor też znalazł swoje miejsce w "Złotej księdze nauki polskiej”, Warszawa 2001; Gliwice 2006 i 2007; w słowniku biograficznym "Współcześni uczeni polscy”, Warszawa 2002; w encyklopedii biograficznej "Who is who w Polsce”, Schweiz 2004; w "Złotej księdze nauk humanistycznych”, Gliwice 2013.

Przeprowadzona analiza działalności naukowo – badawczej ks. Profesora na Wydziale Teologicznym za 2014 rok wyniosła 788 punktów ( nie uwzględniono jeszcze innych pól do oceny). Jest to jednak najwyższa ilość punktów (pierwsze miejsce) wśród pracowników Wydziału Teologicznego, również było to pierwsze miejsce na całym Uniwersytecie. Ocena dotyczyła dydaktyki oraz badań naukowych, publikacji, konferencji naukowych, również działalności międzynarodowej (nota wyróżniająca wynosiła 190 punktów). Komisja uznałanadwyżkę 598 punktów. Władze dziekańskie i rektorskie pominęły ten sukces milczeniem.

Całość pracy naukowo-badawczej do 2015 roku została przedstawiona w pozycji książkowej: Szukać Miłość – Boga. Księga Jubileuszowa z okazji 35 lecia pracy naukowej w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, red. S. Jasionek, W. Gałązka, Częstochowa 2015; oraz Tylko służyć. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr hab. Stanisławowi Urbańskiemu, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 145, t. 1; i tenże, seria: Mistyka polska 146, t. 2, Wyd. UKSW, Warszawa 2016.

 

Bibliografia: W. Słomka, Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości w Akademii Teologii Katolickiej, Roczniki Teologiczne 46(1999), z. 5, s. 5-6; P. Gwiazda, Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej (1989-1999), "Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie” 4(1998), s. 163-171; Studia Theologica Varsaviensa 37 (1999), nr 1, s. 197-205; tenże, Historia i rozwój Sekcji Teologii Duchowości ATK w latach 1989-1999, Roczniki Teologiczne 46(1999), z. 5, s. 5, 7-19; tenże, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, red. M. Szymula, S. Urbański, Warszawa 1999, s. 221-233; M. Szymula, Osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników naukowych Sekcji Teologii Duchowości ATK, Roczniki Teologiczne 46(1999), z. 5, s. 5, 21-32; tenże, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, red. M. Szymula, S. Urbański, Warszawa 1999, s. 239-279; tenże, Sekcja Teologii Duchowości ATK (1989-1999), Ateneum Kapłańskie 1(545) 2000, t. 134, s. 50-82; Teologia duchowości. XX – lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), red. J. Dołęga, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitas Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20(2002); Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, współpraca: R. Czekalski, M. Kiedzik, J. Różański, wyd. UKSW, t. 2, Warszawa 2002, s. 17-49; Twórczość naukowo-badawcza ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2003; Wydział Teologiczny 1951-2004, red. S. Urbański, Warszawa 2004, s. 55-64;Servire Deo et hominibus, red. W. Gałązka, P. Latawiec, H. Podolski, K. Trawkowski, Wyd. UKSW, Warszawa 2009; W. Gałązka, 30-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. Stanisława Urbańskiego (1981-2001), w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, red. P. Gwiazda, M. Tatar, seria: Mistyka polska 113, Sandomierz 2011, s. 203-245; M. Tatar, Kierunki badań Sekcji Teologii Duchowości, w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, red. P. Gwiazda, M. Tatar, seria: Mistyka polska 113, Sandomierz 2011, s. 247-261; Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości, w: Duchowość przełomu wieków, seria: Mistyka polska 7, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 11-101; P. Ogórek, P. Gwiazda, M. Szymula, Historia Teologii Duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Duchowość przełomu wieku, seria: Mistyka polska 7, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 48-56; Szukać Miłość – Boga. Księga Jubileuszowa z okazji 35 lecia pracy naukowej w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, red. S. Jasionek, W. Gałązka, seria: Biblioteka Teologów Częstochowskich, Częstochowa 2015; Tylko służyć, seria: Mistyka polska 145, red. W. Gałązka, t. 1-2, Warszawa 2016; Płytka CD – Uroczystość uhonorowania ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawa 2016 ( arch. UKSW, własne); J. Kapuściński, M. Terka, Ksiądz profesor Stanisław Urbański – twórca polskiej szkoły duchowości, Veritati et Caritati, red. M. Terka, J. Kapuściński, t. 7, Częstochowa 2016, s. 451-540; Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański. Pierwszy w Polsce doktor, doktor habilitowany, profesor teologii duchowości, w: Zarys dziejów Kłobucka, parafii św. Marcina i okolic, Kłobuck 2017, s. 419-439; L. Poleszak, Ks. prof. Stanisław Urbański – twórca polskiej szkoły duchowości, Sympozjum 2 (33) (2017), s. 249-274; A. Szczupał, Sylwetka naukowo-badawcza, społeczna ks. prof. Stanisława Urbańskiego, Studia Theologica Grodnensia, t. 10, Grodno 2017, s. 307-313 (Białoruś); Duchowość wczoraj i dziś, red. L. Smoliński, seria: Mistyka polska 149, Kraków 2017.

 

 

2. Obraz statystyczny działalności naukowo-badawczej

 

Dla informacji czytelnika warto przedstawić całościowy dorobek badawczy ks. Profesora. W tym czasie był on autorem (współautorem) i redaktorem (współredaktorem) 86 książek, obejmujących bardzo szeroki wachlarz tematów z dziedziny teologii duchowości i mistyki, z polskiej teologii duchowości i mistyki przeżyciowej oraz europejskiej, a także amerykańskiej, z duchowości zachodniego i wschodniego Kościoła. Należy wymienić tylko tytuły badań przedstawione w najważniejszych pozycjach książkowych: formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej, teologia modlitwy, teologia życia mistycznego, mistycy polscy, mistyczny świat ducha, duchowość zmartwychwstańcza, świętość ubogich świata, żywoty polskich świętych, mistyka miłosierdzia. Inne tematy badań: duchowość Europy, duchowość osób powołanych, duchowość współczesnego Kościoła, duchowość globalizacji i ekologii (ekoteologia duchowości), duchowość Gorzkich Żalów, krzyża, wychowania, męczeństwa, pielgrzymowania, pokolenia Jana Pawła II, duchowość polska (XIX i XX wiek), mistyka polska (zwłaszcza przeżyciowa), mistyka przeżyciowa kobiet, mistyka służby, duchowość poezji Z. Herberta, świętość chrześcijanina, duchowość zakonna według założycieli, życie mistyczno-konsekrowane, polska szkoła zmartwychwstańcza, szkoła honoracka bł. H. Koźmińskiego, szkoła mariańska św. S. Papczyńskiego, szkoła sióstr benedyktynek s. M. Mortęskiej i polskich kapucynów XIX wieku (bp B. Szymański, o. P. Leszczyński, o. L. Lendzian).

Niektóre pozycje zostały przetłumaczone na obce języki: "Mistyczny świat ducha”, Warszawa 2000, na język rosyjski i angielski; "Duchowość zmartwychwstańcza”, Warszawa 2003, na język portugalski (dwa wydania) i angielski; "Żywoty polskich świętych”, Warszawa 2004, na język angielski; "Jan Paweł II Wielki, John Paul II The Great, Juan Pablo II El Grande”, Indio 2006 (USA), została przetłumaczona na język angielski i hiszpański; "Pope John Paul II to managers”, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Warsaw 2011 (j. angielski, wersja elektroniczna); "Pope John Paul II to lectures, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings”, Volume 1, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 12, Warsaw 2012; "Pope John Paul II to lectures, students. Young Managers Ethicality Researchers – YMER, Second volume on Social Devolepment, Responsibility Human Work YMER research, inspirations”, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Warsaw 2014; "Nadzwyczajny charyzmat miłości, Matka Maria Teresa Linssen”, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, na język niemiecki: "Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche”, Patris Verlag 2013; aktualnie tłumaczona jest na język niemiecki 2 pozycja książkowa: "Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994)”, seria: Mistyka chrześcijańska 139, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014; "Erfahrung der Liebe Gottes in der Erfahrungsmystik von Mutter Marie Therese Linssen (1927-1994)”, Mechernich 2015. Również, niektóre artykuły zostały przetłumaczone na języki: niemiecki, rosyjski, litewski, portugalski, hiszpański, włoski, słowacki i angielski.

Ks. Profesor napisał 485 artykuły naukowe (8 w druku), na łamach polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz w książkach zbiorowych (publikowane też na Białorusi, Litwie, Ukrainie, Słowacji, w Niemczech i USA). Najliczniejszą grupę stanowią opracowania umieszczone w wymienionych powyżej zbiorowych pozycjach książkowych. Do tego zestawu tematów należy dodać liczne badania (pionierskie i odkrywcze) z duchowości polskich szkół; z mistyki polskich karmelitanek i bernardynek; z teologii życia duchowego polskich teologów i świętych; mistyki studyjnej, a przede wszystkim (pionierskie i odkrywcze) z mistyki przeżyciowej 39 polskich mistyczek i 12 mistyków oraz odkrycie mistyki przesłania (św. Faustyna, s. L. Nastał, s. R. Babiak, s. Z. Tajber, R. Celakówna, s. B. Siewierska, s. W. Boniszewska). Również pionierskie badania z mistyki przeżyciowej niemieckiej (Maria Teresa Linssen), hiszpańskiej, włoskiej (św. Gemma Galgani, św. Paweł od Krzyża) oraz z mistyki przeżyciowej Małej Arabki (Palestynki) z Karmelu w Betlejem, z duchowości amerykańskiej (ks. L. Lovasik), angielskiej (Juliana z Norwich), białoruskiej, francuskiej, litewskiej, niemieckiej, ukraińskiej, słowackiej, słoweńskiej, włoskiej. Ponadto, przedmiotem badań są tematy dotyczące nadprzyrodzonych uzdolnień w życiu duchowym, mistyki pasyjnej, cierpienia, duchowości ekumenicznej, modlitwy, metodologii teologii duchowości i mistyki islamu. Również opracowania dotyczące pojęcia świętości (świętości mistycznej), ascezy, kierownictwa duchowego (zwłaszcza dusz mistycznych), duchowości kapłańskiej, duchowości rodziny, duchowości zakonnej, ludzi świeckich.

Artykuły o tej problematyce publikował na łamach m.in. czasopism naukowych: "Studia Theologica Varsaviensa”, "Collectanea Theologica”, "Roczniki Teologiczne KUL”, "Ateneum Kapłańskie”, "Homo Dei”, "Życie Konsekrowane”, "Via Consecrata”, "Saeculum Christianum”, "Dobry Pasterz”, "Polonia Sacra”, "Zarządzanie i Edukacja”, "Częstochowskie Studia Teologiczne”, "Gdańskie Studia Teologiczne”, "Warszawskie Studia Teologiczne”, "Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża”, „Studia Włocławskie”, "Ełckie Studia Teologiczne”, "Studia Nauk Teologicznych PAN”, "Veritati et Caritati”, „Teologia Polityczna”, "Communio in Christo” w wersji niemieckiej i angielskiej (Mechernich, Niemcy), "Studia Theologica Grodnensia” oraz "Religia i społeczeństwo” (Białoruś), a także w znanych seriach: "Mistyka polska” i "Mistyka chrześcijańska”, "Edukacja w nauczaniu Kościoła”, "Jański – ku przyszłości”, "Duchowość Europy” (są to serie powołane przez Profesora) oraz w "Homo meditans”, "Homo orans”, "Duchowość w Polsce” (współzałożyciel), "Karmel żywy”, "Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich”, "Bibliotheca Honoratiana”, "Episteme”, "Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja”, Fundacja AMF "Nasza Droga”, "Biblioteka Teologów Częstochowskich”, "Ad Ecclesiae Częstochoviensis Memoriam”.

Napisał 134 haseł encyklopedycznych, słownikowych, biogramów: haseł z dziedziny teologii duchowości i mistyki, biogramy polskich przedstawicieli mistyki przeżyciowej i studyjnej, polskich świętych i kandydatów na ołtarze, teologów diecezji częstochowskiej (m.in. do Encyklopedii katolickiej, Encyklopedii pedagogicznej, Powszechnej encyklopedii filozofii, Leksykonu duchowości katolickiej, do polskiego wydania Leksykonu mistyki, red. P. Dinzelbachera, Słownika polskich teologów; Słownika polskich teologów katolickich).

Ksiądz Urbański napisał 159 wprowadzeń, wstępów, przedmów do dzieł naukowych, przede wszystkim z teologii duchowości i mistyki, w większości w znanych seriach wyżej cytowanych, szczególnie założonych na UKSW. Napisał też 4 skrypty dla studentów i 395 artykuły naukowo-popularne, część publikowana na Białorusi na łamach czasopism: "Misericordia” i "Słowo Życia” (Grodno), część na łamach gazet polonijnych w USA: biuletyn Centrum Polonijnego Jana Pawła II "Pope John Paul II Polish Center”, Yorba Linda, Kalifornia; "News of Polonia” w Los Angeles, "Biuletyn Orchard Lake”, "Głos Polonii”, "Kurier Polski” (Corona, Kalifornia), a także "Duszpasterz Polski Zagranicą” (Rzym). W Polsce zaś na łamach gazetki parafialnej wydawanej w Pułtusku: "Sygnaturka Kolegiacka”, na łamach "Quo Vadis Polonia”, "Emaus 2000”, "Emaus”, "Zwycięstwo Niepokalanej”, "Miejsca Święte”, "Niedziela Płocka”, "Niedziela”, "Dzień Pański”, "Echo ojca Bernarda”, "Egzorcysta”. Artykuły te przeważnie propagowały duchowość Bogdana Jańskiego, duchowość miłosierdzia, duchowość Jana Pawła II, postacie polskich świętych, wydarzenia patriotyczno-narodowe, komentarze liturgiczne na niektóre niedziele zwykłe i z zakresu historii polskiej duchowości.

Ks. Profesor napisał 168 recenzje naukowe dzieł różnych autorów polskich i zagranicznych: europejskich oraz amerykańskich (także tłumaczone na język słowacki i niemiecki); 130 recenzji wydawniczych dla różnych wydawnictw naukowych: ATK, UKSW, KUL, WAM, Uniwersytetu Szczecińskiego, University of Novo Mesto (Słovenia), Wszechnicy Mazurskiej Olecko, Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej "Adam”, Pasjonistów, Karmelitów Bosych, Poligrafii Salezjańskiej w Krakowie, Pijarów, Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, dla Wydawnictwa Gdańskiego Seminarium Duchownego, Wydawnictwa Diecezjalnego w Częstochowie, Wydawnictwa Naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, Wydawnictwa Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwa Alleluja w Krakowie, dla serii: „Człowiek-Wiara-Kultura” Uniwersytetu Humanistycznego Jana Długosza w Częstochowie. Był recenzentem licznych artykułów w 12 czasopismach naukowych, w tym: "Studia Theologica Grodnensia” (Białoruś), "Gdańskie Studia Teologiczne”, "Słowo Krzyża”, "Studia Theologica Varsaviensa”, "Polonia Sacra”, „Warszawskie Studia Teologiczne”, "Veritati et Caritati”, "Roczniki Teologiczne KUL”, "Episteme”, "Zarządzanie i Edukacja”, "Życie Konsekrowane”, "Studia Bobolanum”, "Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców”,”Studia Włocławskie”.

Ks. Profesor napisał 53 sprawozdania z różnych sympozjów, z promocji książek, z działalności Studium Duchowości Europejskiej, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Studium Formacyjnego dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum”, itp.; 3 komunikaty przedstawiające zabranie głosu w dyskusjach panelowych oraz 172 opracowań z zakresu duchowości dla różnych zgromadzeń zakonnych, informatorów, opracowań statutów i programów wyżej wymienionych Studiów, projektów badawczych, regulaminów, programów formacyjnych dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, itp. Ks. Profesor udzielił 116 wywiadów na łamach różnych czasopism, a także do telewizji, również dla Telewizji Katolickiej (Kolonia, Niemcy); radia, przede wszystkim dla radia polonijnego: "Nasze Radio” i "Radio Polskie” (Kalifornia, USA) oraz na łamach czasopism na Białorusi, w Kanadzie, USA, w Niemczech (3 w języku niemieckim). Wystąpił w 45 audycjach radiowych, przeważnie w polonijnym "Naszym Radiu” i w "Polskim Radiu” w Kalifornii oraz w Polskim Radiu Program 1 (homilie niedzielne). Brał udział w filmie: „Św. Faustyna w blasku Miłosierdzia”, Film –wywiad, TVP Historia , 16.06.2018, godz. 20.40; Kino Wisła Warszawa, 17.10.2018, godz. 19.00; TVP Historia, 20.04. 2020, godz. 19.00; telewizja francuska KTO TV, 20. 04.2020, godz. 20.00.

Od początku pracy naukowej prowadzi badania naukowe na UKSW finansowane przez Komitet Badań Naukowych, w tym 4 badania własne prowadzone, jako adiunkt i 27 badań statutowych prowadzonych jako samodzielny pracownik naukowy. Również na przestrzeni tych lat, jako jedyny na Wydziale Teologicznym UKSW zrealizował trzyletni grant naukowy (1999-2002), którego wyniki zostały opublikowane w pozycji książkowej: "Duchowość polska. Kultura duchowo-religijna XIX i XX wieku”, Warszawa 2002. Są to badania archiwalne, źródłowe, po raz pierwszy opublikowane. Kwerenda obejmowała 11 archiwów zgromadzeń zakonnych (i innych). Badania pozwoliły odkryć materiały stanowiące cenny wkład w kulturę polską; uporządkować piśmiennictwo archiwalne; przeprowadzić podział i określić rodzaj materiałów. To nowatorskie opracowanie wnosi twórczy wkład także w kulturę duchową Europy.

Ponadto, jest doradcą i konsultantem projektu badań wpływu etyki na biznes, w szczególności wpływu etyczności pracy na produkcyjność pracy i na konkurencyjność biznesu. Projekt normy etyczności pracy EK 1000 z międzynarodową normą PN-ISO 26000 jako nową inspiracją do tworzenia nowoczesnego narzędzia edukacji przyszłych menedżerów na uniwersytetach i szkołach biznesu w Europie, zarówno jako narzędzia dla praktyki menedżerskiej, jak i do pomocy przy formowaniu strategii CSR (Corporate Social Responsibility). Badania są oparte na społecznej nauce Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka i są prowadzone od 2000 roku w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Również jest prowadzony projekt badań wpływu etyki na biznes: "Model zasad etycznej pracy dla uczelni w Polsce i Europie do kształcenia przyszłych menedżerów”, 01.09.2013 – 01.06.2014. Jednocześnie, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie dzieli się wynikami badań, tworząc w tym celu ogólnoświatową sieć YMER (Young Managers Ethicality Researchers). Wyniki badań są opublikowane:

Jan Paweł II do menedżerów, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 8, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2011.

Pope John Paul II to managers, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 8, The Bogdan Janski Academy in Poland, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warsaw, the 1 st May 2011.

Pope John Paul II to lectures, students, Young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 11, The Bogdan Janski Academy in Poland, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warsaw 2012.

Pope John Paul II to lectures, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development, Responsibility Human Work. YMER research, inspirations, red. W. Gałązka, S. Urbański, The Bogdan Janski Academy in Poland, Institute for Innovations and Economic Development. Center for Research, Development of New Culture of Work, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 14, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warsaw 2014.

Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje, red. W. Gałązka, S. Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2014.

Jan Paweł II do pracowników, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

Ks. S. Urbański w 2007 roku złożył dwa projekty badawcze w ramach programu: "Patriotyzm jutra” do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: "Bogdan Jański. Patriotyzm, Naród, Wspólnota” i "Patrzeć, rozumieć, działać – Sieć Animatorów Dziedzictwa Lokalnego”. Również, 12 grudnia 2014 roku złożył do Narodowego Centrum Nauki dwuletni projekt badawczy: "Jedność Europy na fundamencie wartości judeo-chrześcijańskich”, obejmujący osiem krajów Europy Zachodniej i Wschodniej (Anglia, Czechy, Niemcy, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Włochy).

Ks. Urbański napisał 8 opinii pism kandydatów do procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym (o. B. Łubieński, kard. S. Wyszyński, B. Jański , ks. J. Grasewicz – Białoruś, Matka Maria Teresa Linssen – Niemcy, abp W. Kluczyński - Białoruś) i dwie recenzje dla Watykanu o s. Robercie Babiak i o s. Wandzie Boniszewskiej. Napisał 6 opinii cenzorskich o imprimatur Kurii. Napisał 42 recenzje dorobku naukowego o tytuł profesora oraz na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego; 17 recenzji rozpraw habilitacyjnych; 108 recenzji dysertacji doktorskich bronionych na różnych uczelniach w Polsce (w tym jedną dla Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie); 639 recenzji prac magisterskich i licencjackich, także dla innych uczelni.

Tworząc Sekcję Teologii Duchowości na Wydziale Teologicznym, ks. Profesor, oprócz nieustannego wydawania publikacji naukowych jak wyżej widzimy, położył największy nacisk na kształcenie kadr pracowników naukowych i specjalistów dla wielu instytucji kościelnych. W ten sposób poprzez nową pierwszą w Polsce kadrę teologów duchowości przełamywał negatywne podejście do teologii duchowości i mistyki, dając jej prawo odrębnej dziedziny teologicznej. Stąd też z biegiem lat powstaje teologia duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, na Wydziałach Teologicznych w Toruniu, Wrocławiu, Opolu, Szczecinie, Poznaniu, Tarnowie, Olsztynie, Białymstoku. W tym celu rozwinął najliczniejsze na Uczelni seminarium doktoranckie (stacjonarne i zaoczne), międzynarodowe, aby prowadzić szeroką gamę badań i przekazywać słuchaczom nową koncepcję teologii duchowości, jako szkoły warszawskiej. Dlatego pod kierunkiem ks. Profesora powstało 78 prac doktorskich (5 prac podarował innym promotorom, 1 praca obroniona w Rzymie; jedna praca całkowicie przygotowana w Częstochowie , odebrana nieprzepisowo przez Wydział Teologiczny UPJP II w Krakowie), m.in. z zakresu polskiej duchowości, polskiej mistyki przeżyciowej i studyjnej, formacji zakonnej i duchowości zakonnej, duchowości kapłańskiej, duchowości apostolstwa, duchowości miłosierdzia, świętości chrześcijanina, świętości żołnierza, świętości harcerza, duchowości według Jana Pawła II, różnych zagadnień z teologii życia duchowego i mistycznego. Tematy badań też dotyczyły duchowości i mistyki według Ojców Kościoła i Ojców Wschodnich, mistyki prawosławia. Również rodzimej duchowości: Białorusi, Litwy, Ukrainy, Słowenii, Słowacji, Niemiec, Belgii, Francji, Rosji, Włoch, USA, a także prowadzone są z dziedzictwa duchowego Hiszpanii, Anglii, Zambii, Kamerunu, Kazachstanu, Norwegii i Węgier. Rozprawy doktorskie pisane pod jego kierunkiem w ocenie recenzentów uzyskały znaczące uznanie i są wydawane drukiem w serii Sekcji Teologii Duchowości UKSW: "Mistyka polska” i "Mistyka chrześcijańska” (por. W. Słomka, Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości w Akademii Teologii Katolickiej, "Roczniki Teologiczne KUL” 46 (1999), z. 5, 5-6).

Na seminarium naukowym prowadzonym przez ks. Profesora napisano 115 prac magisterskich i licencjackich. Powstała jedna praca zaliczeniowa na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie: S. Antoniak, Duchowość Anieli Salawy, Warszawa 2007. Prace te, oprócz Wydziału Teologicznego UKSW, były bronione też na Wydziale Teologicznym KUL i w Wyższym Instytucie Teologicznym (Częstochowa) Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Prace magisterskie pisali również studenci z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Rosji, Słowenii, USA.

Ks. Profesor przeprowadził 44 promocje dzieł naukowych różnych autorów (polskich i zagranicznych). Promocje te odbywały się w różnych ośrodkach naukowych i uczelnianych, m.in.: w Ambasadzie Belgijskiej. Przedstawicielstwo Flandrii; w auli Konferencji Episkopatu Polski; na Politechnice Warszawskiej, na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w „Centrum Resurrectionis” w Krakowie, w Galerii Porczyńskich w Warszawie, w Teatrze Muzycznym "Roma” w Warszawie, w Teatrze Polskim w Warszawie, w Centrum Kultury "Civitas Christiana” w Warszawie, w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Warszawa), w Uczelni Jańskiego (Łomża).

Ks. S. Urbański powołał cztery serie wydawnicze: "Mistyka polska” i "Mistyka chrześcijańska” (mające godło), które powstały na UKSW, a dotychczas ukazało się 160 pozycji książkowych oraz "Edukacja w nauczaniu Kościoła”, która powstała w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, a wydała 18 tomów, m.in. dotyczących nauczania Jana Pawła II: o uniwersytetach, o nauce i wychowaniu, o ewangelizacji ludzi nauki, skierowanego też do polskich uczonych, menedżerów i polityków oraz wykłady inauguracyjne 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012, a także serię: "Jański – ku przyszłości” w wyżej wymienionej Szkole, w ramach której wyszło 5 pozycji książkowych. W 2015 roku powołał na UKSW serię: "Duchowość Europy” z godłem (6 pozycji).

Swoje badania ks. Profesor pogłębia poprzez organizację sympozjów ogólnouczelnianych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Jednocześnie konferencje naukowe spełniały rolę przekazywania badań warszawskiej szkoły duchowości i rozsławiały teologię duchowości na UKSW, nie tylko o zasięgu krajowym. Dlatego na Uczelni zorganizował 104 konferencji naukowych na temat m.in. polskiej duchowości i mistyki, prozy i poezji mistycznej, duchowości zakonnej i kapłańskiej. Po raz pierwszy tematem była duchowość Gorzkich Żalów, duchowość krzyża, mistyka służby s. Marty Wiecka. Ale warto wymienić dalsze pionierskie zagadnienia po raz pierwszy podejmowane w dyskusji sympozjalnej, jak: duchowość Europy, duchowość globalizacji, duchowość ekologii, duchowość New Age, duchowość poezji Zbigniewa Herberta, duchowość pokolenia Jana Pawła II, duchowość pielgrzymowania i duchowość męczeństwa. Trzeba też wymienić najważniejsze sympozja międzynarodowe dotyczące, m.in. duchowości Europy, duchowości Matki Teresy z Kalkuty, duchowości św. Damiana, mistyki przeżyciowej Marii Teresy Linssen, duchowości i mistyki Jerzego Matulewicza, duchowości św. Klary, duchowości Caritas. Ks. Urbański był również współorganizatorem 5 sympozjów na Białorusi: 4 w Grodnie i 1 w Witebsku, a także 2 konferencji naukowych na Ukrainie (Lwów, Gródek Podolski- Horodok) i 4 na Litwie (Wilno, Kowno, Mariampol) oraz 3 konferencji w Niemczech (Mechernich), 3 międzynarodowych konferencji w Częstochowie jako członek Komitetu Naukowego, których materiały ukazały się w 4 tomach serii: "Człowiek – Wiara – Kultura”: "Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy”, red. U. Czerniak, J. Grabowski, Częstochowa 2003; "Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem", red. U. Czerniak, J. Grabowski, Częstochowa 2006; "W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – między wiarą a polityką”, t. 1, red. U. Czerniak, Częstochowa 2010; t. 2, red. A. Szyndler, Częstochowa 2010. Konferencje zorganizowane we współpracy z Instytutem Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza, z Wyższym Instytutem Teologicznym w Częstochowie, z ośrodkami naukowymi w Moskwie (Rosja), Kijowie (Ukraina), Mohylewie (Białoruś). Ponadto uczestniczył w 130 konferencjach krajowych i zagranicznych.

Ks. Profesor był członkiem Komitetu Organizacyjnego II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia, Kraków (1-5.10.2011) i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji: "Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka” w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (9.04.2014).

Ponadto, ks. Profesor zorganizował (współorganizator, konsultant) 119 sympozjów w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, w jej Zamiejscowych Wydziałach (Chełm, Elbląg, Opole, Kraków, Zabrze, Szczecin) oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży (obecnie Uczelnia Jańskiego). Tematyka konferencji przeważnie dotyczyła duchowości i mistyki Bogdana Jańskiego oraz szkoły duchowości zmartwychwstańczej, odkrytej po raz pierwszy przez ks. Profesora w polskiej historii duchowości. Powyższe konferencje pogłębiały duchowość szkoły zmartwychwstańczej i były pierwszymi w Polsce "spotkaniami naukowymi”, propagującymi tę rodzimą duchowość i mistykę. Szereg konferencji też poświęcono myśli Jana Pawła II o nauce, wychowaniu, i o uniwersytetach, o duchowości pracownika naukowego, o edukacji; oraz o patriotyzmie, narodzie, duchowości przedsiębiorcy, encyklice "Wiara i rozum”, rodzinie i pracy, a szczególnie duchowości Europy. Konferencje odbywały się również poza murami Uczelni: w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski, na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnice Warszawskiej, w Centrum Resurrectionis w Krakowie, Galerii Porczyńskich w Warszawie, Teatrze Muzycznym "Roma” w Warszawie, w Teatrze Polskim w Warszawie, w katedrze biskupiej w Elblągu, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz w Pułtusku (mieście edukacji B. Jańskiego) i Winnicy (mieście urodzenia B. Jańskiego). W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie współorganizator 2 konferencji naukowych.

Ks. Profesor był inicjatorem i współorganizatorem 6-ciu Tygodni Duchowości Chrześcijańskiej zorganizowanych w Częstochowie przez Studium Duchowości Chrześcijańskiej przy Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Organizatorem 12-tu comiesięcznych konwersatoriów: "Myśl społeczna Kościoła a przemiany w Polsce” w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, dotyczących nauczania społecznego Kościoła: kardynała S. Wyszyńskiego, B. Jańskiego, Jana Pawła II, politycznych i gospodarczych przemian po komunizmie. Wygłosił 3 referaty. Był też w latach 1984-1989 organizatorem 12-tu posiedzeń naukowych teologów moralistów i teologów duchowości ATK oraz z innych ośrodków naukowych w kraju, m.in. w celu wyodrębnienia teologii duchowości jako samodzielnej dyscypliny teologicznej. Wygłosił 2 referaty.

Od roku 1996 ks. Profesor wygłosił 241 referaty na sympozjach naukowych: uczelnianych, ogólnopolskich i międzynarodowych w Polsce i zagranicą. Tematyka referatów jest bardzo różnorodna i bogata, ale przede wszystkim dotyczy zagadnień teologii duchowości i mistyki przeżyciowej oraz studyjnej. Można jeszcze wymienić referaty o formacji uniwersytetu, edukacji, miłosierdziu, o duchowości małżeńskiej, kapłańskiej, maryjnej; o duchowości Jasnej Góry, kard. S. Wyszyńskiego, B. Jańskiego, św. Faustyny, św. Maksymiliana Marii Kolbego, ks. A. Żychlińskiego, św. J. Matulewicza, bł. M. Darowskiej, s. M. Wieckiej, s. R. Babiak, bł. Honorata, poezji Z. Herberta, o duchowości o. A. Gądka, s. T. J. Kierocińskiej; o duchowości Europy, ekologii (ekoteologii duchowości), globalizacji, przedsiębiorcy, szkoły zmartwychwstańczej; o duchowości hymnów i pieśni o Trójcy Świętej, o przesłaniu polskich mistyczek, o duchowości pielgrzymowania, pokolenia Jana Pawła II; duchowości Caritas, męczeństwa, krzyża, o modlitwie w tradycji wschodniej, o pracy. Z zagranicznych postaci prezentował naukę na temat teologii duchowości: św. Franciszka Salezego, św. Teresy z Kalkuty, św. Damiana, św. Jana od Krzyża, św. Teresy Wielkiej, św. Klary, Matki Marii Teresy Linssen (Niemcy), ks. L. Lovasika (USA), dr Scotta Pecka (USA). To ogólne wyliczenie tematyki niektórych referatów ukazuje już skalę badań Księdza Profesora. Referaty głosił w różnych ośrodkach naukowych i diecezjalnych, w seminariach duchownych i w ośrodkach sanktuaryjnych (Jasna Góra, Licheń, Łagiewniki, Święty Krzyż, Sejny, Letycze - Ukraina) oraz 15 referatów wygłosił zagranicą (Białoruś, Litwa, Ukraina, Niemcy, Słowacja, Włochy, USA).

Również od roku 1996 ks. Profesor wygłosił 293 wykłady w Polsce i zagranicą. Były one głoszone w różnych ośrodkach naukowych, diecezjalnych; do różnych środowisk, do kapłanów różnych diecezji, do uczestników Studium Formacyjnego dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum” (Warszawa), w ramach Studium Duchowości Europejskiej, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, do studentów Duszpasterstwa Akademickiego Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, do słuchaczy Centrum Dialogu i Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim, do słuchaczy Uniwersytetu Otwartego UKSW, do uczestników Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy, do Towarzystwa Polsko-Ukraińskiego, do studentów z krajów wschodnich skupionych w Duszpasterstwie Akademickim przy kościele sióstr karmelitanek na Krakowskim Przedmieściu. Zagranicą zaś najwięcej ich było wygłoszonych w okresie wakacyjnym w Centrum Polonijnym im. Jana Pawła II w Yorba Linda w Kalifornii, w Los Angeles, Orchard Lake (Michigan) oraz w "Naszym Radiu” i "Polskim Radiu” dla Polonii (Kalifornia). Wygłosił również wykłady do rodaków skupionych w wyżej wymienionym Centrum, a przede wszystkim do Rycerzy Ruchu Miłosierdzia Bożego i członków "Faustinum” działających w tym Centrum. Dlatego najczęstszym tematem wykładów było miłosierdzie Boże, nauczanie i przesłanie św. Faustyny, analiza Jej "Dzienniczka”, ale i też historia duchowości polskiej, narodu polskiego, zagadnienie patriotyzmu, a także patriotyzmu Jana Pawła II, tożsamości narodowej, duchowości rodaków żyjących w byłych krajach ZSRR. Niektóre z tych wykładów zostały nagrane na DVD, produkcja: Videofact – Kalifornia. Wykłady były głoszone także na Białorusi (Grodno, Porzecze, Mohylew, Witebsk), na Litwie (Wilno, Kowno, Mariampol) i na Ukrainie (Lwów, Stanisławów - Iwano-Frankowsk, Gródek Podolski – Horodok, Łuck).

Ksiądz Profesor był konsultantem i członkiem Redakcji "Emaus 2000” , "Emaus” i "Zarządzanie i Edukacja” Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Ponadto był redaktorem merytorycznym 62 książek wydanych m.in. przez Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Instytut Wydawniczy PAX, UKSW, KUL, "Bernardinum” Pelplin, Oficynę Wydawniczo-Poligraficzną "Adam”, Wydawnictwo Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, Wydawnictwo św. Jana w Krakowie, Wydawnictwo "Alleluja” w Krakowie. Był też konsultantem naukowym 63 pozycji. Ks. Urbański współpracuje z 11 redakcjami czasopism; 25 redakcjami czasopism naukowych; 6 redakcjami czasopism zagranicznych; 8 redakcjami czasopism polonijnych; 17 seriami wydawniczymi. Również współpracuje z wydawnictwami zagranicznymi: z Wydawnictwem Diecezjalnym w Grodnie (Białoruś), Wydawnictwem "Communio in Christo” w Mechernich (Niemcy). Jest członkiem 14 Rad Naukowych oraz współzałożycielem czasopism: „Studia Theologica Grodnensia”, „Misericordia”, „Słowo Życia” (Grodno, Białoruś); „Kurier Polski” (Corona, Kalifornia); „Zarządzanie i Edukacja”, „Emaus 2000”, „Emaus”; „Veritati et Caritati”, „Communio in Christo” ; Newsletter (w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej, Mechernich, Niemcy).

W przypadkowym wyborze publikacje ks. Profesora były cytowane 416 razy w pracach naukowych drukowanych. Ukazało się też o nim różnych biogramów, notek, wydarzeń, opracowań w liczbie 507.

Na zakończenie jeszcze należy wspomnieć, że 100 razy pozycje ks. Profesora zostały zrecenzowane na łamach następujących czasopism m.in.: "Studia Theologica Varsaviensa”, "Zarządzanie i Edukacja”, "Ateneum Kapłańskie”, "Via Consecrata”, "Homo Dei”, "Częstochowskie Studia Teologiczne”, "Veritati et Caritati”, "Życie Konsekrowane”, "Studia Theologica Grodnensia” (Białoruś), "Communio in Christo” (Niemcy, w języku polskim, niemieckim i angielskim), "Niedziela”, „Studia Włocławskie”. Również powstały opracowania, a także wypowiedzi na temat twórczości naukowej ks. Profesora. Została też napisana praca magisterska na PWT we Wrocławiu: J. Szczepaniak, Mistyka chrześcijańska w pismach ks. Stanisława Urbańskiego, Wrocław 2012.

Trzeba zaznaczyć, że dorobek naukowo-badawczy ks. Profesora podany statystycznie jest nie pełny, ponieważ, zwłaszcza w pierwszych latach pracy, nie był spisywany. Wiele pozycji z całej działalności nie zanotowano.

 

 

3. Odkrywca polskich szkół duchowości, polskiej mistyki przeżyciowej oraz studyjnej i sześciu okresów polskiej mistyki

 

 

 

a. Odkrycie polskich szkół duchowości

W Polsce przez ostatnie wieki nie prowadzono badań nad rodzimą teologią duchowości i mistyki. Dopiero powołanie katedry teologii życia duchowego na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie rozpoczęło podejmowanie pierwszych badań. W wyniku tych pionierskich prac wykryto pierwsze polskie szkoły duchowości.

 

aa. Szkoła zmartwychwstańcza

 

Ks. Profesor odkrył polską szkołę zmartwychwstańczą (B. Jański, ks. P. Semenenko, ks. H. Kajsiewicz, ks. P. Smolikowski, J. Karska, bł. M. Darowska, bł. C. Borzęcka, s. J. Borzęcka). Koncepcja odkrytej szkoły przyznaje prymat miłości, wokół tej cnoty nadprzyrodzonej skupiają cale życie duchowo-mistyczne. Miłość nie stanowi dla nich abstrakcyjnego pojęcia, lecz akt żywej osoby, rozumiany jako uczestnictwo w miłości Boga ku Niemu samemu i w odniesieniu do stworzeń. Zatem jest ona zarówno fundamentem świętości, jak i motorem, który winien pobudzać wysiłki chrześcijanina z chęci zjednoczenia z Bogiem. Ale droga do świętości jest drogą trudną oraz, że nie można jej osiągnąć jednorazowym wysiłkiem. Dlatego też chrześcijanie nie powinni się lękać tego trudu czy zrażać, że po wstępnym zapale pojawiają się różnorodne kryzysy. Dlatego miłość jest przyczyną zjednoczenia z Bogiem, a wyraża się ona w osiągnięciu zgodności z wolą Bożą, w całkowitym oddaniu się Jemu, w czystości wewnętrznej i w posłuszeństwie ducha oraz w realizacji miłości bliźniego.

Szkoła zmartwychwstańcza podkreśla mocno antropologię poznania, czyli introspekcję prawdy o sobie. Chodzi o poznanie samego siebie, o ustawiczną świadomość własnej nędzy, o uznanie swojej zależności od Boga, o grzech osobisty jako utratę łaski i o złość jako skutek grzechu. Stąd dla twórców szkoły są ważne pojęcia „nędzy”, „nicestwa” i „złości”, oczyszczenia władz człowieka: rozumu, woli, serca i wyobraźni. Wszystko po to, aby osiągnąć cnotę pokory, będącą podstawą poznania. Podkreślają lęk przed czynnością własną i rezygnację z niej na rzecz szukania oraz pełnienia woli Bożej. Stąd też wiele uwagi poświęcają istocie, znakom i skutkom czynności własnej. Również wiele miejsca poświęcają analizie miłości własnej, jej pojęciu i skutkom. Z kolei przyjęcie w koncepcji życia duchowego umiarkowanego optymizmu pozwoliło Autorom na odrzucenie zarówno psychologicznego idealizmu, jak i skrajnego pesymizmu, uważającego naturę ludzką za złą, zasługującą na ustawiczne zwalczanie i wyniszczenie. Optymizm Autorów oparty jest na fakcie odkupienia i zmartwychwstania, przejawia się też w poglądach dotyczących zharmonizowania władz człowieka. Ten duch radości powinien stale towarzyszyć chrześcijaninowi w drodze do Boga.

Twórcy szkoły podkreślają współpracę człowieka z Bogiem. W tym procesie współpracy uważają Boga za inicjatora życia duchowego, który wzywa człowieka do współdziałania. Dlatego uzdalnia go do tego współdziałania poprzez cnoty teologalne, cnoty moralne i czynniki ułatwiające współdziałanie. Do nich zaliczają czystą intencję, świętą obojętność, czujność i umartwienie. W tym też procesie uwzględniają rolę pokus i walkę z nimi. Najwięcej uwagi poświęcają środkom współdziałania, szeroko omawiając modlitwę, szczególnie kontemplację, omawiają sakrament chrztu, Eucharystii i pokuty, analizują rolę kierownictwa duchowego, zachowanie ubóstwa duchowego.

Autorzy podkreślają konieczność harmonijnego połączenia obu czynników: przyrodzonego i nadprzyrodzonego, z przyznaniem jednak pierwszeństwa w działaniu temu ostatniemu. Łaska zajmuje w ich nauce naczelne miejsce. Również akcentują zasadę harmonii władz ludzkich. Człowiek rozwija samego siebie nie w próżni ontycznej, lecz na podstawie tego, czym są i jakie są jego władze naturalne. Czyniąc je przedmiotem swojego działania, dążąc do ich rozwoju i harmonii, doskonali samego siebie. W myśl teorii spirytualizmu uważają ciało za naturalny element, z którym dusza powinna działać w harmonii i zgodzie. W ten sposób dusza pełni nadrzędną rolę w stosunku do ciała. Stąd cały proces życia duchowo-mistycznego powinien polegać na dążeniu do wewnętrznej zgodności działania ciała i duszy.

Finiszem procesu duchowego jest mistyczne zjednoczenie jako najwyższa forma życia duchowego osiągalna przez każdego chrześcijanina, o ile w jego życiu następuje przewaga działania samego Boga. W tej koncepcji na czoło wysuwa się łączność mistyczna Chrystusem. Życie w jedności mistycznej z Nim aż do osiągnięcia przemiany w Niego, stało się osią całej koncepcji życia duchowego. Doktrynę chrystologicznego ujęcia życia duchowego Autorzy oparli na Chrystusie jako wzorze oraz na tajemnicach ziemskiej drogi Zbawiciela. Według tej koncepcji człowiek jest włączony w nadprzyrodzone życie przebóstwionej ludzkiej natury Syna Bożego. On jest wzorem dla każdego człowieka, a Jego życie prawzorem życia ludzkiego. Przyczynę wzorczą stanowi Jego przebóstwiona natura ludzka. Teoria wzorczości chrystologicznej kładzie nacisk na całkowitą zależność nadprzyrodzonego życia człowieka od Chrystusa i na przemianę w Niego. W pierwszej fazie polega ona na tym, że osoba ludzka przyjmując i powtarzając we władzach natury akty Jezusa, zostaje ona obdarzona pełnią Chrystusa i człowiek zaczyna żyć jak gdyby Chrystus. Zdaniem Autorów przemiana w Chrystusa w drugiej fazie dokonuje się na skutek zgodności działania człowieka z czynami Jezusa. Przemiana ta może być tak zupełna, że człowiek przestaje żyć sobą, a żyje w Nim i razem z Nim. To prowadzi do zmartwychwstania duchowego. Człowiek już podczas pobytu na ziemi, uczestniczy przyszłej chwalebnej rzeczywistości, antycypuje to nowe, zmartwychwstałe życie.

Zanim człowiek osiągnie stan zjednoczenia mistycznego, musi zostać poddany wielu próbom oczyszczenia. Potrzebuje działania łaski mistycznej, będącej specjalną ingerencją Boga. Otrzymuje ją w nocy biernej zmysłów i w nocy biernej ducha. Po tych oczyszczeniach człowiek dochodzi do najwyższego stopnia zjednoczenia z Bogiem, czyli do zaślubin duchowych. Jedność z Bogiem w zaślubinach ma moc przetwarzania i jednoczenia z Nim przez miłość. Zazwyczaj znakiem zewnętrznym tego stanu jest zapomnienie o sobie i rzeczach stworzonych. Autorzy też wyliczają stopnie zjednoczenia. Podkreślenie prawdy o jedności czynnika nadprzyrodzonego i przyrodzonego w rozwoju życia duchowego pozwoliło Autorom wypowiedzieć się za łącznością między ascezą i mistyką. Dlatego każdy człowiek, będący w stanie łaski uświęcającej, która już w zarodku zawiera w sobie wszystko, co jest potrzebne do takiego rozkwitu życia duchowego, i przechodzący czynne oczyszczenie, może być przez Boga przeniesiony w stan mistyczny.

Ks. Profesor swoje odkrywcze badania uwieńczone pracą habilitacyjną: „Formacja duchowa według głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej”, Warszawa 1988, uzupełnił następnymi książkami: "Duchowość zmartwychwstańcza”, Warszawa 2003, która została przetłumaczona na język portugalski (Brazylia) i angielski (USA),"Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość”, seria: Jański – ku przyszłości 1, Warszawa 2006 oraz 4 pracami zbiorowymi: "Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba narodowa”, seria: Jański – ku przyszłości 2, Warszawa 2007 oraz "Ku zmartwychwstaniu narodu…”, seria: Jański – ku przyszłości 5, Warszawa 2010; "Odpowiedzialność ludzi nauki…”, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 10, Warszawa 2011 i "Odpowiedzialność polityków za…”, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 11, Warszawa 2012. Ponadto, napisał wprowadzenie, do tłumaczenia angielskiego wybranych kazań ks. P. Semenenki: Piotr Semenenko, CR, "Love and Faith: Five Sermons of the Ressurrectionist Spirituality. Translated from Polish by Sr Pascale-Dominique Nau”, Rome 2014. W 2016 roku wydał monografię pt. „Polska szkoła duchowości”, seria: Mistyka polska 148, Wyd. UKSW, Warszawa 2016.

W sumie o szkole duchowości zmartwychwstańczej napisał różnych pozycji w liczbie: 25 książek (autor, redaktor, konsultant), 57 naukowych artykułów, 9 haseł, 79 naukowo-popularnych artykułów, 16 wprowadzeń do pozycji książkowych innych autorów, różnych 109 opracowań (zwłaszcza formacyjnych) dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, 39 sprawozdań i udzielił 18 wywiadów o Jańskim. Razem 352 pozycje. Najczęściej były publikowane na łamach: "Zarządzanie i Edukacja”, "Emaus 2000”, "Emaus”, "Sygnaturka Kolegiacka” (Pułtusk), "Niedziela Płocka” i w licznych pracach zbiorowych (np. "Polska szkoła duchowości zmartwychwstańczej”, w: "Oblicza polskiej duchowości”, seria: Mistyka polska 120, red. W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 53-73; "Bogdan Jański (1807-1840). Założyciel zmartwychwstańców, twórca polskiej szkoły duchowości zmartwychwstańczej”, w: "Oblicza polskiej duchowości”, seria: Mistyka polska 120, red. W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 75-92; "Duchowe elementy w koncepcji wychowania ks. Pawła Smolikowskiego CR”, w: "Oblicza polskiej duchowości”, seria: Mistyka polska 120, red. W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 95-109; A. Baran, P. Piasecki, "Polskie szkoły duchowości w tysiącletniej historii narodu”, w: "Duchowość przełomu wieku”, seria: Mistyka polska 7, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 57-104 oraz umieszczonych w Internecie na stronie Szkoły.

Ponadto, w celu dokładniejszego poznania duchowości zmartwychwstańczej powołał przy Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego najpierw Zakład Duchowości Zmartwychwstańczej, w ramach którego różni autorzy napisali 80 artykułów. Następnie powołał Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, w ramach którego wykładowcy tej uczelni podjęli badania nad myślą Bogdana Jańskiego, nad doktryną szkoły i innymi jej przedstawicielami w liczbie 82. Powstały nowe pozycje książkowe i kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularno-naukowych. Pracownicy Szkoły pisali artykuły na łamach "Sygnaturki Kolegiackiej” 34 artykuły, w "Niedzieli Płockiej” 4 artykuły, w Internecie umieszczono 41 artykułów. Na łamach "Zarządzania i Edukacji” pracownicy napisali 81 artykułów z uwzględnieniem personalizmu w kształtowaniu duchowości zmartwychwstańczej, 19 artykułów zostało opracowanych na płycie CD-R, a 17 artykułów opublikowano w pracy: „Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa”, red. S. Urbański, Warszawa 2007.

Ks. Profesor zorganizował (współorganizator, konsultant) 119 sympozjów uczelnianych i ogólnopolskich na tej Uczelni, i w jej Zamiejscowych Wydziałach w Krakowie, Chełmie, Zabrzu, Opolu i Elblągu oraz w Uczelni Jańskiego w Łomży, lub poza jej murami: w auli Politechniki Warszawskiej, w „Centrum Resurrectionis” w Krakowie, w auli Konferencji Episkopatu Polski, na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Pułtusku i Winnicy, w Teatrze Muzycznym "Roma” w Warszawie, w Teatrze Polskim w Warszawie, w Galerii Porczyńskich w Warszawie, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Ks. Profesor wygłosił 57 referatów, 70 wykładów okolicznościowych i 3 wykłady na konwersatorium comiesięcznym (Myśl społeczna Kościoła a przemiany w Polsce). Uczestniczył jeszcze 16 konferencjach. Na uczelniach Jańskiego powstało 13 prac dyplomowych uwzględniających nauczanie B. Jańskiego oraz powstały 3 prace doktorskie pracowników uczelni z zakresu szkoły duchowości zmartwychwstańczej. Na UKSW powstały 3 prace doktorskie oraz 5 prac magisterskich. Ks. Profesor napisał 3 recenzje prac doktorskich ujmujących duchowość zmartwychwstańczą. Ponadto, w serii wydawniczej: "Edukacja w nauczaniu Kościoła”, ukazało się 18 pozycji, a w serii: "Jański – ku przyszłości” 5 pozycji. Ks. Profesor był redaktorem merytorycznym 20 książek i konsultantem 10 książek. W Szkole Jańskiego ogłoszono dwa razy obchody Roku Jańskiego (2000, 2010), Roku Służby Narodowej ( 2005/2006), Roku Wspólnoty (2006/2007), Roku Rodziny (2007/2008), Roku Ewangelizacji Ludzi Nauki (2011); Roku Ewangelizacji Ludzi Polityki (2012), Roku Promocji Szkół Jańskiego (2011/2012), Roku Jubileuszu 20-lecia Szkoły (2013), i kilkakrotnie ogłoszono wśród studentów konkurs o nagrodę ks. Profesora jako Kierownika Duchownego nad myślą B. Jańskiego oraz o nagrodę „Pióro Jańskiego”.

Otrzymał: Nagrodę Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa „Resurrectio et Vita” za odkrycie polskiej szkoły duchowości zmartwychwstańczej, ponad 30-letni dorobek naukowy i działalność propagującą duchowość szkoły zmartwychwstańczej, wytrwałe wspieranie i inspirowanie nas, zmartwychwstańców, w pracy nad zmartwychwstaniem społeczeństwa (Kraków, 13 marca 2019).

 

ab. Szkoła honoracka

 

Drugą szkołą odkrytą przez ks. Profesora jest szkoła honoracka. Bł. Honorat również na gruncie polskim szerzy koncepcję życia duchowo-mistycznego.Podstawą tego życia jest chrzest św., będący darem Boga, który nazywa „większym cudem, niż stworzenie całego świata”. Dzięki łasce otrzymanej w tym sakramencie człowiek staje się synem bożym zjednoczonym w Chrystusie. Jest to realna i nadprzyrodzona rzeczywistość, w której osoba ludzka uczestniczy. Mówiąc o sakramencie chrztu św., o. Honorat łączy z nim bardzo ściśle zagadnienie łaski uświęcającej oraz jej stosunku do natury ludzkiej. Łaska udzielana człowiekowi pozwala mu uczestniczyć w naturze samego Boga, która jako pierwsza zasada życia wewnętrznego życia Bożego oraz czynności istotnie Boskich udziela człowiekowi przymiotów, które są właściwe Bogu. Wówczas natura ludzka staje się podobna do Boga, do tego stopnia, że można o niej mówić jako ubóstwionej i poniekąd równej Bogu. Bóg przez łaskę przybrał człowieka za swojego syna wchodząc z nim w pewnego rodzaju pokrewieństwo. To Boże Synostwo jest synostwem z przybrania.

Dzięki łasce człowiek otrzymuje nie tylko nadprzyrodzone dary Boże, lecz samego Boga, przez którego łaska sprawia, że w człowieku dokonuje się głęboka przemiana. Chrześcijanin może dzięki niej wewnętrznie i skutecznie zwracać się ku Bogu. Otrzymuje uzdolnienie nadprzyrodzone przez cnoty teologalne i cnoty moralne. Ale najwięcej uwagi poświęca bł. Honorat cnocie pokory. Z powyższymi darami chrześcijanin otrzymuje dary Ducha Świętego, które współtworzą organizm nadprzyrodzony.

A więc człowiek zdążając do mistycznego zjednoczenia z Bogiem przez miłość został uposażony przez Boga w nadprzyrodzony organizm życia duchowego. Jednak w pierwszym okresie podejmuje oczyszczenie czynne, które jest bolesne i dokonuje się w cierpieniu, a następnie przechodzi w oczyszczenia bierne, podczas których głównym działającym jest Bóg ze swoją łaską przemieniającą człowieka duchowo. To czynne oczyszczenie Autor łączy z nawróceniem, zerwaniem z grzechem, z walką z niedoskonałościami, ze zwalczaniem oziębłości, z walką z pokusami. Ponadto Autor podkreśla oczyszczenie czynne nieuporządkowanych skłonności jak namiętności, wady główne i skrupuły. Proponuje oderwanie się od stworzeń. To powyższe oczyszczenie chrześcijanin może dokonać wtedy, gdy podejmie on niezbędny na drodze rozwoju życia duchowego proces umartwienia.

Bł. Honorat wskazuje na potrzebę biernych oczyszczeń w procesie nawrócenia i przemiany. Dokonuje się ono przez bierne oczyszczenie sfery zmysłowej (bierna noc zmysłów) oraz przez bierne oczyszczenie sfery umysłowej (bierna noc ducha). Prowadzą one ostatecznie do mistycznego zjednoczenia na ostatnim etapie drogi rozwoju życia duchowego człowieka. Jest ono złączeniem duszy oczyszczonej chrześcijanina z Bogiem. W tym zjednoczeniu podkreśla rolę wiary i miłości oraz kontemplacji wlanej. W swojej koncepcji życia duchowego Autor szeroko analizuje stopnie zjednoczenia mistycznego. Omawia stopnie zjednoczenia u postępujących: kosztowanie słodyczy, pożądanie rzeczy boskich, nasycenie, zachwycenie myśli, bezpieczeństwo, upojenie i siódmy stopień zjednoczenia ( Autor zaznacza, że nazwę zna sam Bóg). Następnie charakteryzuje modlitwę odpocznienia (milczącą), zjednoczenie wlane i zjednoczenie przekształcające. Ponadto bł. Honorat porusza zjawiska nadzwyczajne jak zjawiska umysłowe i objawienia prywatne.

Przedstawiona wyżej koncepcja mistyki studyjnej bł. Honorata oparta na miłości jest dynamiczna. Obrazuje drogę rozwoju poprzez trzy etapy: miłość początkującą nazywaną świętością początkującą, miłość postępujących jako świętość postępujących, miłość doskonałą nazywa świętością wielką, rozwijającą się do świętości doskonałej. Ten stan mistycznego zjednoczenia chrześcijanin osiąga dzięki oświeceniu światłem Boskiej mądrości. Stan ten wyraża tzw. mistykę doświadczalną, nazywaną przez niego „używającą” w odróżnieniu od mistyki naukowej, określanej jako „kierowniczą”. A więc jest to zjednoczenie mistyczne jako zwrócenie duszy do Boga przez doświadczenie miłości, tajemnicze wzruszenie, unoszące duszę do Boga przez czystą i gorącą miłość, doświadczalne i dotykalne poznanie Boga oraz przez Jego ucisk miłości jednoczącej.

Zatem bł. Honorat poprzez swoją koncepcję życia duchowo-mistycznego przyczynił się do powstania nowej szkoły duchowości. A więc zjednoczenie mistyczne nie oznacza kontaktu z Bogiem jako przedmiotem poznania, ale z Bogiem pozwalającym doświadczyć swojej obecności i swego działania w człowieku. (Badania zostały opublikowane w licznych artykułach, oraz w pracach magisterskich i w powstałych 5 pracach doktorskich: P. Głowacki, „Życie duchowe na podstawie pism bł. Honorata Koźmińskiego”, Warszawa 1994; M. Szymula, „Duchowość zakonna. Duchowość zakonna według nauczania bł. Honorata Koźmińskiego”, Warszawa 1998; K. Bąk, „Duchowość zakonna w życiu i myśli teologicznej Sługi Bożej Matki Anieli Róży Godeckiej”, Warszawa 1998; W. Sugier, „Zjednoczenie mistyczne w nauce bł. Honorata Koźmińskiego”, Warszawa 2006; K. Czyżyk, „Duchowość apostolska według o. Honorata Koźmińskiego”, Warszawa 2 009). W celu propagowania powyższej duchowości współpracuje z Kapucyńską Szkołą Duchowości (Zakroczym), publikując artykuły, uczestnicząc w konferencjach naukowych i promocjach książek.

 

ac. Inne szkoły

 

Ponadto ks. Profesor odkrył szkołę franciszkańsko- kapucyńską przełomu XIX i XX wieku ( bp B. Szymański, o. P. Leszczyński, o. L. Lendzian, o. W. Piotrowski, o. R. Mazurkiewicz, o. F. Szymanowski, o. F. Sadowski). Jej główne założenia doktrynalne to radykalne przylgnięcie do Chrystusa, prymat miłości, pokora, zjednoczenie mistyczne oraz paralelizm naśladowania Jezusa i Maryi. Ponadto tłumaczą dzieła zachodnich autorów z różnych szkół duchowości: św. Bonawentura, A. Rodriquez, F. Faber, św. A. Liquori.

Odkrył szkołę sióstr benedyktynek zreformowaną przez ksienię benedyktynek chełmińskich s. M. Mortęską (1556-1631), wzorowaną na szkole ignacjańskiej. Swój model świętości opiera ona na rozwoju cnót, zwłaszcza pokory, mistycznej miłości i posłuszeństwa; na modlitwie medytacyjnej wiodącej do kontemplacji; napraktykowaniu rachunku sumienia. Mortęska wprowadziła po raz pierwszy zwyczaj pisemnego przygotowywania treści rozmyślań przez wyznaczoną siostrę na każdy dzień.

Odkrył też szkołę duchowości mariańskiej, której założycielem był św. S. Papczyński (1631-1701). Jest to szkoła duchowo-mistyczna dostępna w realizacji przez wszystkie stany w Kościele. Zwraca uwagę na obecność Boga Trójjedynego i Jego miłość w życiu chrześcijanina, podaje sposoby przychodzenia Boga i Jego obecności, oraz żąda odpowiedzi człowieka na Jego miłość, aby być żywym obrazem Boga. Dla zobrazowania tego procesu miłości posługuje się alegorią świątyni, która ma służyć pomocą w realizacji tej mistycznej świętości. Jest to więc dynamiczna świętość rozwijająca się pod wpływem współpracy z łaską Bożą i postępu w cnotach, przez naśladowanie Jezusa, zwłaszcza cierpiącego; poprzez nawrócenie i rozwój modlitwy. Zaś mistyczna świętość wyraża się w dążeniu do osiągnięcia kontemplacji, czyli ścisłego zjednoczenia z Bogiem w miłości. Szczególnie dokonuje się ona w Eucharystii, która jest oblubieńczą ucztą mistyczną, ponieważ Jezus jest Pokarmem chrześcijanina. Dlatego ona dokonuje duchowej przemiany człowieka, jego przebóstwienia, jego przeobrażenia w Chrystusa. Wielkim reformatorem tej szkoły duchowości był św. Jerzy Matulewicz.

Powyższe badania dotyczące odkrytych szkół zostały opublikowane w licznych artykułach naukowych, w rozprawach doktorskich i magisterskich.

 

 

Wszystkie te szkoły odegrały wielką rolę w rozwoju polskiej duchowości, a takżew rozwoju polskiej myśli pedagogicznej głównych założycieli zgromadzeń zakonnych. Obejmują one myśl duchowo-pedagogiczną i realizowaną przez nich. (np. ks. P. Smolikowski, bł. M. Darowska, bł. C. Borzęcka, również bł. B. Markiewicz, bł. H. Koźmiński, s. U. Ledóchowska, abp Z. Feliński, E. Bojanowski). Dlatego badania ks. Profesora podejmowały rekonstrukcję systematycznej myśli pedagogicznej i duchowej oraz stosowanych w praktyce zasad i pryncypiów etycznych. Podejmowały próbę określenia koncepcji człowieka, jako podmiotu działalności społecznej, jego związku ze społeczeństwem, jego zadań i roli wobec narodu, państwa i grupy społecznej; próbę badania aktualności aksjologii (pedagogicznej) wychowania wyżej wymienionych postaci (Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. seria: Mistyka polska 41, Warszawa 2008). A także nauki Jana Pawła II (Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1989 – 1999), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 3, Warszawa 2000), Benedykta XVI, papieża Franciszka i jej weryfikacja w warunkach społeczeństwa ponowoczesnego; badanie efektywności i możliwości zastosowania idei pedagogicznych polskich twórców (wyżej wymienionych) do współczesnych problemów społecznych i zagrożeń stojących przed jednostką i wspólnotami ludzkimi. Badania te są aktualne dla dzisiejszego społeczeństwa w świetle zagrożeń stojących przed jednostką i wspólnotami ludzi.

Początkowo – jak sam wspomina – chciał opracować szkołę honoracką, ale w 1980 roku istniało przekonanie w polskim świecie nauki teologicznej, że w naszym kraju nie powstały żadne szkoły duchowości, a teologia duchowości istniała na KUL-u zaledwie od kilku lat (ks. prof. W. Słomka). Również te poglądy podzielali teologowie zakonni. Także większość źródeł znajdowała się w archiwach w stanie rękopisów, które wymagały opracowania i przepisania w formie maszynopisu, wydania drukiem (dlatego były niechętnie udostępniane). Jeszcze wtedy zasadniczo nie drukowano pism poszczególnych twórców danej szkoły w formie książek, a tym bardziej ich "Dzienników” mistycznych, które przeważnie ukrywano w archiwum. Ponieważ najchętniej otwarli swoje archiwa księża zmartwychwstańcy i siostry niepokalanki, dlatego ks. Profesorodkrył i opracował szkołę zmartwychwstańczą.

 

b.Polska mistyka przeżyciowa i studyjna

 

Ks. Profesor odkrył również mistykę przeżyciową polskich mistyczek przełomu XIX i XX wieku. Rozpoczął swoje badania od mistyki przeżyciowej bł. Marceliny Darowskiej, którą najdokładniej analizował już w pracy habilitacyjnej. Potem poświęcił jej bardzo dużą liczbę artykułów naukowych i popularno-naukowych, haseł słownikowych, poszerzając również zakres badań nad systemem wychowania. Wygłosił też szereg referatów na sympozjach ogólnopolskich oraz na Ukrainie (Gródek Podolski - Horodok). Po raz pierwszy opracował traktat mistyczny bł. Marceliny Darowskiej "Kartki”, pierwszy w Polsce napisany na podstawie osobistej mistyki przeżyciowej i studyjnej przez kobietę. Był promotorem 4 prac magisterskich i 1 pracy doktorskiej o o Jej doktrynie oraz recenzentem 2 prac doktorskich (UKSW, KUL) i magisterskich (UKSW).

Drugą przedstawicielką mistyki przeżyciowej w badaniach ks. Profesora była św. Faustyna. Jej poświęcił pierwsze w Polsce studium o życiu mistycznym: "Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej”, Warszawa 1997, które miało drugie wydanie: "Mistyczny świat ducha”, Warszawa 2000, włącznie z promocją w Centrum Kultury "Civitas Christiana”. Ta ostatnia pozycja została przetłumaczona na język rosyjski (Białoruś) i na język angielski (USA). Napisał też książki: "Mistyka miłosierdzia”, seria: Mistyka polska 79, Warszawa 2007; „Wszystko mi mówi o Jego Miłosierdziu. Świętość miłosierdzia objawiona Faustynie”, seria: Mistyka polska 147, Warszawa 2016. Również wydał na DVD opracowanie: "The Mystical Aspects in the Life of St. Faustyna Kowalska”, produced by: The Catholic Resource Center (Kalifornia). Również mistyce, jak i miłosierdziu według św. Faustyny poświęca najwięcej badań, które publikuje m.in.: w "Studia Theologica Grodnensia” (Białoruś). Artykuły popularno-naukowe publikuje w "Misericordia” i "Słowo Życia” (Białoruś) oraz w biuletynie Centrum Polonijnego im. Jana Pawła II, w Yorba Linda (Kalifornia): „Pope John Paul II Polish Center” i w "News of Polonia” i "Voice of Polonia”, Los Angeles, "Kurier Polski”, Corona Kalifornia. W tym Centrum, w okresie wakacyjnym, wygłasza liczne wykłady do Rycerzy Ruchu Miłosierdzia Bożego i dla członków "Faustinum” (założonych przez siebie). Wygłasza wiele referatów o mistyce miłosierdzia na ogólnopolskich sympozjach i zagranicą: Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, Niemcy. Mistykę miłosierdzia wykłada na Otwartym Uniwersytecie UKSW, również w Łucku (Ukraina).

W badaniach ks. Profesora znalazła się po raz pierwszy polska mistyka przeżyciowa m. in.: Doroty z Mątowów, s. Teresy od Jezusa (Marianny Marchockiej), s. Tekli Raczyńskiej, bł. Marty Wieckiej;św. Faustyny, bł. Anieli Salawy, bł. Bernardyny Jabłońskiej, bł. Franciszki Siedliskiej, bł. Angeli Truszkowskiej, s. Eleonory Motylowskiej, s. Elżbiety Czackiej, św. Urszuli Ledóchowskiej, Wandy Malczewskiej, s. Kolumby Białeckiej, Cecyli Działyńskiej, bł. Bolesławy Lament, Kunegundy Siwiec, Franciszki Faryniak, s. Janiny Kierocińskiej, bł. Marii Karłowskiej, s. Angeliki Renke, bł. Rafała Chylińskiego, diakona Ludwika Miączyńskiego. W obrębie tych badań znalazło się pionierskie opracowanie mistyki przeżyciowej ks. Piotra Semenenki wyrażonej w poezji mistycznej: "Z Panem na pustynię. Dialog mistyczny” i w "Dzienniku duszy” oraz mistyki przeżyciowej Bogdana Jańskiego. Również opracował mistykę przeżyciową s. Wandy Boniszewskiej, s. Hilary Główczyńskiej, ks. Władysława Gurgacza, ks. Franciszka Blachnickiego, św. Brata Alberta, św. Maksymiliana Kolbe, św. Rafała Kalinowskiego, bł. Honorata Koźmińskiego, ks. Bronisława Markiewicza, ks. Jana Balickiego, s. Roberty Babiak, s. Leonii Nastał, s. Zofii Tajber, s. Elizy Cejzik, s. Łucji Czechowskiej, s. Marii Karłowskiej, Ludmiły Krakowieckiej, s. Ksawery Pieczatowskiej, s. Ireny Dziewałtowskiej-Gintowt, s. Jadwigi Osińskiej, s. Izabelii Naborowskiej, s. Emanueli Kalb, s. Miriam Szyszka, Anny Augustyn, s. Heleny Majewskiej, Alicji Lenczewskiej, s. Klary (Leokadii Małuszyńskiej) oraz życie mistyczne w świetle "Kroniki klasztoru ss. Bernardynek w Wieluniu (1908-1920)”, pióra m. Elżbiety Heleny Mińskiej, życie mistyczne wieluńskich bernardynek. W sumie odkrył 39 mistyczek i 12 mistyków. Badania te zostały opublikowane w licznych artykułach oraz w książkach m. in: Mistyka przeżyciowa kobiet, seria: Mistyka polska 143, Warszawa 2015; Mistycy w Kościele, seria: Duchowość Europy 4, Warszawa 2016; Mistyka przeżyciowa z obrazem mistyki studyjnej, seria: Mistyka polska 151, Warszawa 2017; Mistyczki niepodległej Polski 1918-2018. Przesłanie Jezusa, seria: Mistyka polska 152, Warszawa 2018; Polska duchowość i mistyka przeżyciowo-studyjna, Verotati et Caritati, t. 10, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa 2018, s. 509-527; tenże, Studia Theologica Grodnensia, t. 12, Grodno 2018, s. 24-35 (Białoruś). Z jego inspiracji wiele dzienniczków duszy mistyczek i mistyków było i jest przygotowywanych do publikacji, m.in. "Dziennik duszy” J. Matulewicza został przetłumaczony z języka litewskiego; Siostra Benigna Naborowska, „Dziennik duchowy”, t. 1, seria: Mistyka polska 153, Łódź 2019; Listy Siostry Miriam Szyszki, Służebniczki Maryi-Wielkopolskiej, Warszawa 2020; Listy mistyczne s. E. Cejzik.

W ramach mistyki przeżyciowej ks. Profesor odkrywa mistykę przesłania (proroczą) wyżej już przedstawionej św. Faustyny – przesłanie miłosierdzia Bożego; mistykęniemowlęctwa duchowego s. Leonii Nastał; mistykę miłości Boga i bliźniego (koronkę miłości) s. Roberty Babiak; mistykę duszy Chrystusa s. Zofii Tajber; mistykę oblicza Jezusa s. Elizy Cejzik (por. bł. B. Lament, św. Albert); mistykę wynagradzania s. W. Boniszewskiej i s. Hilarii Główczyńskiej; mistykę dziękczynienia s. B. Siewierskiej. Dlatego tę mistykę przesłania (posłania) propaguje na licznych sympozjach w kraju i zagranicą (Białoruś, Litwa, Ukraina, Niemcy, USA). Wydobywa również elementy dotyczące mistyki narodu.

Drugim obszernym zakresem badań ks. Profesora jest mistyka studyjna. Do przedstawicieli tej mistyki zalicza: ks. Jana Balickiego, ks. Alfonsa Bielenina, Henryka Bitterfelda, o. Bonawenturę od św. Stanisława (Stanisław Frezer), św. Alberta Chmielowskiego, ks. Stefana Dobrosielskiego, ks. Kaspra Drużbickiego, Cecylię Działyńską, abp. Zygmunta Felińskiego, o. Anzelma Gądka, Henryka Heidenreicha, o. Jakuba z Paradyża, o. Rafała Kalinowskiego, o. Honorata Koźmińskiego, Jana z Kwidzyna, ks. Floriana Jaroszewicza, ks. Eugeniusza Kuleszę, abp. Jerzego Matulewicza, ks. Bronisława Markiewicza, ks. Mikołaja z Mościsk, o. Mikołaja od Jezusa Maryi (Mikołaj Opacki), ks. Tomasza Młodzianowskiego, s. Magdalenę Mortęską, ks. Stanisława Papczyńskiego, bp. Józefa Pelczara, ks. Józefa Puchalika, ks. Franciszka Przyłęckiego, ks. Leona Pyżalskiego, ks. Piotra Semenenkę, ks. Antoniego Słomkowskiego, ks. Pawła Siwka, ks. Pawła Smolikowskiego, o. Stefana od św. Teresy (Hieronim Kucharski), ks. Antoniego Świrczyńskiego, abp. Józefa Teodorowicza, ks. Ignacego Wicherta, ks. Paulina Wiązkiewicza, ks. Aleksandra Żychlińskiego, ks. Aleksandra Usowicza, Mieczysława Gogacza.

Trzeba zaznaczyć, że niektórzy przedstawiciele mistyki studyjnej doświadczyli mistycznego przeżycia Boga, jak: K. Drużbicki, C. Działyńska, R. Kalinowski, H. Koźmiński, B. Markiewicz, M. Mortęska, S. Papczyński i Stefan od św. Teresy (H. Kucharski), P. Semenenko. Warto podkreślić, że po raz pierwszy ks. Profesor opracował traktat mistyczny Jakuba z Paradyża pt. "Płomyk pobożności”. Przedstawiciele mistyki studyjnej oraz ich doktryna mistyczna była też przedmiotem analiz ks. Profesora, zaprezentowanych w artykułach naukowych, w hasłach słownikowych, encyklopedycznych, w większych monografiach, w pracach zbiorowych oraz w publicystyce popularne (Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, seria: Mistyka polska 20, Warszawa 1999; Mistycy w Kościele, seria: Duchowość Europy 4, Warszawa 2016; Mistyka przeżyciowa z obrazem mistyki studyjnej, seria: Mistyka polska 151, Warszawa 2017). Ponadto, w pracach magisterskich i doktorskich oraz na sympozjach UKSW i na Ukrainie (Gródek Podolski - Horodok, Lwów), na Białorusi (Grodno, Mohylew, Witebsk), w Niemczech (Mechernich, Akwizgran), w Wilnie, Kownie, Mariampolu (Litwa).

 

c. Sześć okresów polskiej mistyki

 

W dziejach polskiej mistyki można wyróżnić sześć okresów "złotej mistyki” , "polskiej duchowości”: I. Lata od XII do XVII wieku; II. Wiek XVII; III. Wiek XVIII i połowa XIX wieku; IV. Druga połowa XIX wieku i początek XX wieku; V. Okres XX – lecia międzywojennego (1914-1939); VI. Okres powojenny. Danych do tego podziału dostarczają polskie zasoby literatury duchowej. Dlatego ks. S. Urbański próbuje analizować nasze dzieje mistyki (duchowości), począwszy od średniowiecza, aby ukazać mistykę studyjną i przeżyciową. Pełne opracowanie tegoż badanego zagadnienia przedstawił w obszernym opracowaniu pt.: "Mistyka przeżyciowa i studyjna w polskiej tradycji”, w: Mistyka polska, seria: Mistyka polska 104, red. W. Gałązka, S. Urbański, wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 17-78; tenże, "Pięć okresów mistyki”, w: Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999, s. 11-20, tenże, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł., opracowali i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. Verbinum, Warszawa 2002; „Mistyka przeżyciowa z obrazem mistyki studyjnej”, seria: Mistyka polska 151, Warszawa 2017; „Polska duchowość i mistyka przeżyciowo-studyjna”, Veritati et Caritati, t. 10, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa 2018, s. 509-527; tenże, Studia Theologica Grodnensia, t. 12, Grodno 2018, s. 24-35 (Białoruś).

 

 

4. Metoda badań

 

Kierunki badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem ks. Urbańskiego, w ramach Sekcji Teologii Duchowości, związane są zarówno z przygotowaniem naukowym poszczególnych pracowników naukowych Sekcji, jak też z badaniami prowadzonymi przez samą Sekcję i jej poszczególne katedry. Związane są również z badaniami doktorantów i magistrantów oraz z trendami badań współczesnej teologii duchowości i mistyki. Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że ks. Profesor zajmuje się polską historią duchowości i mistyki, to jednak nie prowadzi badań metodą historyczną i nie zajmuje się historią jako historią polskiej duchowości, ale wydobywa teologię życia duchowego i mistycznego, a więc doktrynę, treść poglądów oraz proces duchowy (mistyka przeżyciowa) przedstawiony przez autorów, którzy żyli w pewnej określonej epoce historycznej.

W ten sposób ks. Profesor łączy polską doktrynę duchowości i nie tylko polskiej tradycji, z doktrynami współczesnej teologii duchowości i mistyki. A więc zachowuje ciągłość między przeszłością i teraźniejszością. Dzięki temu, możemy dzisiaj korzystać z myśli autorów poprzednich wieków, jako myśli wciąż aktualnej, ukazującej proces życia duchowego człowieka. Dlatego ks. Profesor z jednej strony bierze pod uwagę źródła doktrynalne, a z drugiej strony źródła doświadczalne (mistyka przeżyciowa, zawarta w autobiografiach, dzienniczkach duszy, listach). Jest to łączenie metody dedukcyjnej i indukcyjnej, które pozwala na analizowanie źródeł pod kątem duchowości mistycznej. A więc źródłami badań, z jednej strony, są traktaty naukowe, a także różnego rodzaju pisma (medytacje, kazania, konferencje duchowe, pisma z duchowości zakonnej) z historii duchowości, czyli pisma poszczególnych postaci oraz szkół, zgromadzeń, a z drugiej strony, także ich osobiste doświadczenie mistyczne, wyrażone w wyżej wymienionych autobiografiach i dzienniczkach duszy. A zatem, teologia duchowości bada proces życia duchowego, jego aspekt dynamiczny. Innymi słowy, nie zatrzymuje się na opisie struktur nadprzyrodzonych (np. cnoty teologalne, dary Ducha Świętego, łaska), ani na praktykach pobożnościowo-ascetycznych (teologia moralna), ale na przemianie duchowej człowieka jako podmiotu, który rozwija swoje życie duchowe aż do osiągnięcia mistycznego zjednoczenia z Bogiem w miłości (zaślubiny duchowe). A więc, chodzi o proces świętości osiągający mistyczną jedność z Bogiem, który dokonuje się przez współpracę chrześcijanina z darami nadprzyrodzonymi.

Można powiedzieć, że teologia duchowości w swoim przedmiocie badawczym wychodzi od poziomu życia moralnego, religijnego, ascetyczno - pobożnościowego chrześcijanina, aby ukazać rozwój duchowy w relacji do Boga aż do osiągnięcia zjednoczenia mistycznego z Nim w miłości. Chodzi o wewnętrzny związek między człowiekiem a Bogiem. Innymi słowy, życie duchowe chrześcijanina rozwija się wraz z rozwojem jedności z Bogiem. A więc, teologia duchowości bierze pod uwagę rozwój życia duchowego chrześcijanina jaki proponują badane źródła z zakresu mistyki przeżyciowej. Rozwój, bowiem intelektualny, rozwój ludzki (osobowy), powinien iść razem z rozwojem duchowym człowieka i odwrotnie. Ten rozwój duchowy idzie przez "prawidła” stanu mistycznego (noce ciemności), rozwój kontemplacji, oblubieńcze zjednoczenie z Bogiem (zaręczyny i zaślubiny duchowe). Mogą mu towarzyszyć zjawiska nadzwyczajne (ekstaza, stygmaty, wizje).

Dlatego metoda badawcza ks. Profesora jest "metodą treści”, czyli analizą treści źródeł, która wpisuje się w teologię badanych chrześcijan (świętych), w ich mistykę przeżyciową i pozwala poznać rozwój ich życia duchowego oraz ich osobistą drogę świętości. A więc można mówić o "nadprzyrodzonej fenomenologii”, czyli indukcji i dedukcji fenomenologicznej, która pozwala uchwycić proces życia duchowego człowieka na bazie jego mistyki przeżyciowej w świetle doktryny mistyki studyjnej. Potwierdzeniem stosowania tej metody przez ks. Urbańskiego, są prowadzone prace doktorskie oraz magisterskie i liczne publikacje z mistyki przeżyciowej polskiej i europejskiej. W tych badaniach ks. Profesor odkrywa oryginalność teologii duchowości, która doświadczenie duchowe obecności Boga bierze za przedmiot swoich badań. Oznacza to, że badanie procesu życia duchowego jest właściwym przedmiotem teologii duchowości i mistyki. Proces ten wyraża jedną ciągłość od momentu otrzymania chrztu świętego aż do osiągnięcia zjednoczenia mistycznego z Bogiem. Albowiem nasza synowska tożsamość budzi się i rozkwita w momencie chrztu. Dopiero na tej płaszczyźnie rozwoju życia duchowego ma zastosowanie właściwie rozumiane kierownictwo duchowe.

Proces życia duchowego, świętości, dokonuje się na drodze rozwoju miłości. Bóg jest pełnią świętości i pragnie podzielić się tą pełnią swojej miłości z człowiekiem. Zatem Bóg jest źródłem i dawcą miłości. Wówczas człowiek staje się świętym, gdy miłość do Boga staje się wezwaniem. Dlatego zadaniem chrześcijanina jest szerzenie miłości Bożej i składanie świadectwa. Ponieważ miłość Boga wymaga odzewu miłości, jest wezwaniem, apelem do sumienia i domaga się życia miłością na co dzień. To Bóg żąda takiej miłości, aby chrześcijanin wznosił się na jej wyżyny i był Mu całkowicie oddany. Bóg żąda od niego, aby mógł zjednoczyć się z Nim w miłości. Zatem, miłość stanowi istotę świętości, ponieważ jest jej węzłem i pełnią, kieruje środkami uświęcenia, formuje i prowadzi do celu. Zatem miłość jednoczy człowieka z Bogiem w mistycznym zjednoczeniu. Sama miłość jest już uczestnictwem w życiu samego Boga, czyli w nieskończonej miłości Bożej i dlatego może wzrastać podobnie jak łaska, która jest uczestnictwem w naturze Bożej.

Aby człowiek mógł rozwinąć miłość (cnoty teologalne) otrzymaną w sakramencie chrztu świętego, musi wpierw eliminować zło pochodzące z wnętrza człowieka. Mówił o tym Jezus: „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (Mk 7, 21-23). Jeśli chrześcijanin nie pokona tego zła, nie może rozwijać prawdziwej miłości. Najczęściej nie walczy ze złem pochodzącym z jego wnętrza, dlatego czyni zło, gdyż nie ma nawrócenia. Wówczas przyjmuje komunię w sposób świętokradzki. I tak może być przez całe życie. Taki chrześcijanin nie kocha Boga i bliźniego. Wyżej wymienione zło czyni krzywdę bliźniemu w jakiejkolwiek formie, a więc nie ma miłości Boga, bo nie ma nawrócenia.

Przed tak rozumianą miłością chrześcijanin nie może uciec. Stąd też, w jej istocie zawarte jest dążenie do mistycznego zjednoczenia się człowieka z Bogiem. Zaś sprawdzianem tej jedności mistycznej z Bogiem w miłości jest otwarcie się na bliźniego. Albowiem miłość bliźniego prowadzi do miłowania Boga. A więc, chrześcijanin osiąga najpełniejszy rozwój mistycznego zjednoczenia poprzez realizację miłości Boga i bliźniego. Jednocześnie człowiek staje się coraz bardziej dobry, jako osoba i dziecko Boże. Jego osobiste zaangażowanie w kształtowaniu świętości jest wymogiem godności jego osobowej natury, która stanowi podstawę ontycznej świętości. Ta świętość jest więc odpowiedzią życia ze strony człowieka na wezwanie Boże. Można powiedzieć, że świętość jest po prostu zrealizowaną miłością w rozwoju życia duchowego aż do osiągnięcia mistycznego zjednoczenia. Jestto odpowiedź człowieka na miłość Boga. Świętość więc jest pełnią miłości Boga i bliźniego. W tym rozwoju miłości pomagają błogosławieństwa Boże. Ich realizacja jest sprawdzianem umiłowania Boga i bliźniego.

Zatem, życie duchowe jest procesem i jako proces jest przedmiotem badań teologii duchowości, które najlepiej poznajemy na bazie mistyki przeżyciowej. Zatem, teologia duchowości zajmuje się wewnętrzną relacją miłości Boga do człowieka i miłością człowieka do Stwórcy (wymiar mistyczny), natomiast zewnętrzne uwolnienie się od przywiązania do dóbr materialnych, do świata i praktyki pobożnościowe są pomocne w tym powyższym procesie (wymiar ascetyczny), a dopiero z osiągnięcia pierwszego wymiaru wypływa świadectwo apostolatu (wymiar apostolski). Nieznajomość procesu życia duchowego (mistycznego), nieznajomość teologii mistycznej, sprowadza teologię duchowości do poziomu życia ascetycznego, moralnego, religijnego i pobożnościowego. Zwraca się uwagę na zewnętrzną formację moralną, ascetyczną, na środki formacyjne, a nie na pogłębianie wewnętrznego procesu całkowitego umiłowania Boga. Zwraca się uwagę na formację ludzką poprzez terapię, psychologię, zaniedbując całkowicie formację duchową. Tymczasem świętość zakłada pełną realizację człowieka jako osoby. Realizację integralną: ludzką (umysłową, emocjonalną, społeczną) i duchową. Człowiek całkowicie miłujący Boga, Jemu oddany, musi podejmować walkę ze wszelkim złem. Mając dla nas miłość, zechciał udzielić nam swego przymiotu, abyśmy stali się uczestnikami Jego pełni. Świadczy o tym mistyka przeżyciowa, całkowicie nieznana w studiach teologicznych.

A więc, ks. Profesor opracował "metodę treści”, którą też można nazwać "metodą rozwoju”, "metodą postępu” życia duchowego, zwłaszcza procesu mistycznego poznawanego na podstawie mistyki przeżyciowej (mistyki przesłania). Doświadczenie mistyczne nie rozpoczyna się od wysiłku człowieka. Trzeba poznać i spotkać Boga w Chrystusie. On jest pierwszy, natomiast współpraca z łaską jest wtórna. Zatem, doświadczenie mistyczne charakteryzuje się otwartą postawą na Chrystusa i dlatego musi być szeroko otwarte na miłość bliźniego. Chrystusa trzeba ukochać w każdym człowieku. Tylko miłość się liczy, bowiem taki jest Bóg Trójosobowy. Ale nie można iść za Chrystusem bez krzyża i miłości też do Kościoła. Dlatego ks. Profesor wypracował własną metodę badań duchowości katolickiej w Polsce (por. "Metodologia teologii duchowości”, w: Studia Nauk Teologicznych PAN, Metodologia teologii, t. 2, (2007), red. M. Rusecki, wyd. KUL, Lublin 2007, s. 215-234; tenże, "Teologu polski, co sądzisz o swojej twórczości?”, opr. i red. S. C. Napiórkowski OFMConv., Niepokalanów 2007, s. 363-368; tenże, "Jaka teologia mistyki?”, w: "Duchowość w Polsce” 12 (2010), red. M. Chmielewski, Lublin 2010, s. 64-79; A. Nowak, "Doświadczenie religijne a doświadczenie mistyczne w wybranych publikacjach ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego”, w: Świętość i historia, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 132, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 91-104; tenże, w: "Duchowość i historia”, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 133, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 111-124).

5. Inne kierunki badań

Ks. Profesor prowadzi również badania nad doktryną mistyki okresu Ojców Kościoła Zachodniego i Wschodniego, po raz pierwszy badania oparte na archiwalnych źródłach i oryginalnych językach mistyki szkoły nadreńskiej (Mistrz Eckhart, Jan Tauler, Jan Ruysbroeck, bł. Henryk Suzo), współczesną mistyką Kościoła zachodniego, mistyką Wschodu, a także nowatorskie badania nad tzw. mistyką Dalekiego Wschodu (A. de Mello – mistyka hinduistyczna i buddyjska) oraz po raz pierwszy nad mistyką islamu i prawosławia. Odkrył mistykę przeżyciową (przesłania miłości) Marii Teresy Linssen (Mechernich-Niemcy), życie mistyczne Gemmy Galgani (Włochy), życie mistyczne papieża Jana XXIII, mistykę Anioła Ślązaka (Niemcy) i życie mistyczne Franciszka Palau y Quer (Hiszpania), mistykę przeżyciową św. Mariam Baouardy (Małej Arabki) z Betlejem (Palestyna). Prowadził badania na duchowością według św. Matki Teresy z Kalkuty, bł. Pawła VI. Zwłaszcza opracowaniem pojęcia świętości według Jana Pawła II i życia mistycznego Jana XXIII oraz elementów mistycznych w nauczaniu Benedykta XVI i papieża Franciszka, opublikowanych w wielu artykułach. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego encyklice papieża Benedykta XVI (Warszawa 7. 10. 2007) zostały wydane w edycji: "Deus caritas est”, Wydawnictwo Fundacji "Pro Caritate”, Warszawa 2008. Ks. Profesor także wygłosił trzy referaty o świętości według Jana Pawła II na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski: "Błogosławiony Jan Paweł II – pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Rzeszów (28-29.03.2014); na konferencji naukowej: "Duchowość świętego Jana Pawła II” zorganizowanej przez UPJPII (jako też współorganizator), Kraków (12.06.2014); i na konferencji naukowej: „Od ks. Karola Wojtyły do św. Jana Pawła II – Inspiracje papieskie” referat „Świętego Jana Pawła II inspiracje kontemplacją” , zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (12. 03. 2020).

Ks. profesor współpracuje z Instytutem Duchowości Salezjańskiej w Lądzie n. Wisłą. Mi. in.: wygłosił referat: „Duchowość polska cennym dziedzictwem i wyzwaniem dla młodzieży naszych czasów” na sympozjum: „Perspektywy duchowego rozwoju polskiej młodzieży” (21.04. 2018) i referat: „Świętość chrześcijanina według Adhortacji o świętości Gaudete et Exultate papieża Franciszka” na sympozjum: „Wychowanie młodzieży do świętości” (25.01.2020).

Odrębny nurt badań ks. Profesora w zakresie teologii duchowości stanowią współczesne zagadnienia tej dyscypliny naukowej, jak np. świętości oraz mistycznej świętości (W szkole świętości, seria: Mistyka polska 148, Warszawa 2016), zagadnienia formacji życia duchowego, formacji ludzkiej, duchowości laikatu, duchowości instytutów świeckich, kapłańskiej i zakonnej (również założycieli zgromadzeń zakonnych polskich i zagranicznych), duchowości osób konsekrowanych, modlitwy, kierownictwa duchowego, roli Ducha Świętego w życiu duchowym człowieka. Ponadto, podejmuje pionierskie tematy badawcze z dziedziny tzw. nowej duchowości, sekt, grup areligijnych, fałszywej duchowości idei Boga (neognoza), duchowości Caritas, duchowości żołnierza, harcerza, duchowości ruchów religijnych, duchowości ekumenizmu (dialogu międzyreligijnego), kultury, polityki, mass-mediów, dziennikarza,globalizmu, komunii, wychowania, uniwersytetu, przedsiębiorcy (biznesmena), ubogich, duchowością sanktuariów i pielgrzymowania, maryjną, nad duchowością kobiet i ojcostwa.

Ks. Profesor prowadzi po raz pierwszy badania nad duchowością ekologiczną, włączając się w nurt badań nad ochroną środowiska. Badania dotyczą ochrony przyrody, kształtowania środowiska, jako miejsca rozwoju duchowego człowieka, globalizmu itp. Dlatego przyczyniły się one do utworzenia nowego określenia i nowej specjalności: ekoteologii duchowości (pierwsze w Polsce). W tym celu jako dziekan powołał pierwszą katedrę bioetyki i ekoteologii, która została później przeniesiona do powstałego Instytutu Ekologii i Bioetyki ( z którym współpracuje). Badania te zaowocowały wieloma artykułami, które umieszcza w serii wydawniczej "Chrześcijaństwo i Edukacja Ekologiczna” oraz na łamach czasopisma "Episteme”, jak również w pracach zbiorowych. Zorganizował też ogólnopolskie sympozjum (finansowane przez Komitet Badań Naukowych) pt.: "Duchowość chrześcijańska w świetle globalizmu i ekologii”, którego materiały ukazały się w następującej pozycji pt.: "Duchowość współczesnego człowieka w świetle globalizacji i edukacji”, Warszawa 2003 (w tytule zakradł się błąd drukarski: zamiast słowo edukacja powinno być słowo ekologia). Te pionierskie badania uprzedziły encyklikę Ojca Świętego Franciszka "Laudato si", Watykan 2015.

Prowadzi badania nad duchowością słowiańską (Białoruś, Ukraina, Słowacja, Słowenia), patrystyczną (św. Cyprian, św. Bazyli Wielki, św. Grzegorz Wielki, św. Doroteusz z Gazy), Kościoła anglikańskiego (kard. B. Hume, kard. H. Newman) i angielskiego (o. F. W. Faber), nad duchowością i mistyką św. Matki Teresy z Kalkuty (Świętość ubogich świata. Duchowość bł. Teresy z Kalkuty, Warszawa 2003), nad koncepcją życia duchowego według Jana Pawła II, duchowością pokolenia Jana Pawła II, nad duchowością według kard. S. Wyszyńskiego, nad nauczaniem biskupów nie tylko polskich, nad nauczaniem Episkopatu Polski, nad hagiologią polskich świętych, teologią świętych ( Polscy święci i męczennicy. Znani i nieznani (współautor: S. Budzyński, A. Ziółkowska), Warszawa 2015; Świadkowie polskiej duchowości, seria: Mistyka polska 19, Warszawa 2004.

Wielkim obszarem badawczym jest duchowość europejska Kościoła zachodniego (obejmują one tradycję zachodniej Europy od pierwszych wieków chrześcijaństwa aż do czasów współczesnych). Obejmują one, więc, przekrój poszczególnych wieków, szczególnie tych, które są niewystarczająco w tej dziedzinie zbadane. Dotyczy też budowania Unii Europejskiej na fundamencie duchowości chrześcijańskiej. Dlatego ukazuje wspólnotę Europy i jej duchowość, która jest czynnikiem integrującym. Wobec tego ukazuje jedność Europy oraz czynniki, które ją kształtują i wpływają na budowanie jej zjednoczenia. Szeroko uwzględnione są badania doktryny duchowości i mistyki św. Jana od Krzyża, św. Teresy Wielkiej, św. Teresy z Lisieux, św. Katarzyny ze Sieny, św. Grzegorza Wielkiego, św. Cypriana, św. Franciszka z Asyżu, św. Klary z Asyżu, św. Wincentego a Paulo, św. Franciszka Salezego, św. Marii de Mattias (Włochy), św. Jana Bosko, bł. Antonie Cheviera, sługi Bożej Zelli Martin, św. Alfonsa Liguori, św. Ojca Pio, św. Edyty Stein, św. Karola de Foucauld, św. Małgorzaty Marii Alacoque, św. Antoniego Marii Klaret, św. Jana Vianney’a, bł. Tymoteusza Gacardo, św. Doroteusza z Gazy, o. Winfieda M. Wermtera (Austria), T. Mertona, Marii Valtorty, m. Leonii Milito (Włochy), Henryka Heidenreicha, Henryka Bitterfelda, Gabriela Mercola (Włochy), J. Alberione’a (Włochy), S. Lamery’ego (Włochy), kard. C. Martiniego (Włochy), R. Garrigou-Lagrange’a (Francja), św. Ignacego Loyoli, F. Liebermanna (Francja), Marii Józefa Coudrina (Francja), Henryki Aymer (Francja), R. Bonamie (Francja), E. Rouchouze (Francja), abp. A. Jeglica (Słowenia), H. de Chappotin (Francja), św. Damiana (Belgia, Flandria), kard. B. Hume’a i kard. H. Newmana (Anglia), kościoła angielskiego - o. F. Fabera, św. Jerzego Matulewicza (Litwa), duchowości słowackich jezuitów (Słowacja), wspólnoty monastycznej z Camaldoli (Włochy). Opracowania powyższe mają charakter pionierski nie tylko na arenie nauki polskiej, ale europejskiej. Badania też dotyczą Kościoła amerykańskiego (duchowości kapłańskiej przedstawianej na łamach "The Priest”, duchowości według Scotta M. Pecka, ks. L. Lovasika, A. Lewisa, Catherine de Hueck Doherty, kard. J. Sheena; badania te zostały uwieńczone 3 pracami doktorskimi i pracą magisterską.

W dorobku naukowym ks. Profesora w zakresie teologii życia duchowego ujawniają się również badania nad duchowością katolików żyjących na Wschodzie oraz duchowością Kościoła wschodniego. W tym celu odbył liczne podróże naukowe do byłych krajów Związku Radzieckiego, by po raz pierwszy podjąć badania nad duchowością katolicką narodów żyjących pod władaniem ustroju komunistycznego. Badania te polegają na zapisie świadectwa wiary ludzi żyjących w ciężkich czasach prześladowań tzw. metodą "historii mówienia”. W sukurs przyszli mu także studenci pochodzący z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji i Kazachstanu, którzy swoje badania uwieńczyli pracami magisterskimi. Trzeba dodać jeszcze badania prowadzone nad duchowością: Węgier, Słowenii, Słowacji i duchowością Kościoła grekokatolickiego (ks. abp A. Szeptycki) na Ukrainie przez księży studentów tego obrządku i z tego kraju, nad duchowością Kościoła wschodniego (duchowość św. Teodora Studyty, św. Bazylego Wielkiego, Szymona Nowego Teologa) i Kościoła prawosławnego (duchowość Teofana Pustelnika, mistyka św. Grzegorza Palamasa, modlitwa Jezusa w tradycji wschodniej). Podjął również starania o współpracę w krajach słowiańskich, z seminariami duchownymi, w sprawie badania duchowości Słowian. W tym też celu współpracował m.in. z Katedrą Historii Kultury Słowiańskiej UJ i wygłosił cykl wykładów w Bratysławie, Grodnie, Wilnie, Lwowie. W tym celu gośćmi Katedry Teologii Życia Duchowego byli m.in. naukowcy z uniwersytetów Cluju i Timiszoarze (Rumunia), pracujący nad najnowszą historią narodu rumuńskiego, w tym nad duchowością chrześcijańską wyżej wymienioną metodą "historii mówienia”. Jest to jedna z metod, dzięki której – przy braku źródeł archiwalnych – można utrwalić świadectwo wiary chrześcijan słowiańskich, żyjących w czasach komunizmu na obszarach tzw. Trzeciej Europy. Jest to jedyne ratowanie świadectw wiary ludzi, którzy przeżyli czasy prześladowania religii, więzienia i łagry. Są to bezcenne badania, ponieważ wraz z odejściem tych ludzi zginie żywe świadectwo życia duchowego. Podjęto badania nad rodzimą, polską duchowością i duchowością prawosławną na tych obszarach. W seminarium prowadzonym przez ks. Profesora uczestniczą też księża i studenci z krajów wschodnich: Białoruś, Litwa, Ukraina, Rosja, Kazachstan, oraz ze Słowacji i Słowenii.

Ks. Profesor współpracuje z Mohylewskim Państwowym Uniwersytetem im. A. A. Kuleszowa, z Mohylewskim Centrum Religioznawczym, z Mohylewskim Państwowym Obwodowym Instytutem Rozwoju Wykształcenia, publikując artykuły na łamach czasopisma naukowego: "Religia i społeczeństwo” (Mohylew, Białoruś),szczególnie biorąc udział w IX Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji „Religia a społeczeństwo”; oraz w międzynarodowej konferencji: „Teologia i historia religii w systemie socjalno-humanistycznej wiedzy. Teologia, Historia religii, Kultura” (Mohylew, lipiec 2020). Ks. Profesor prowadzi również współpracę ze Studium Duchowości Chrześcijańskiej (współorganizator) oraz z Instytutem Katechetycznym i Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie (Białoruś). Wspólnie zorganizował, jak już zaznaczono, międzynarodowe konferencje naukowe w Grodnie. Przetłumaczono na język rosyjski i opublikowano książkę: Mistyczny świat ducha (Grodno 2002) oraz liczne artykuły na łamach czasopism diecezji grodzieńskiej "Misericordia" i "Słowo Życia” – w języku białoruskim, rosyjskim i polskim, w sumie 19. Ks. Profesor współpracuje także z czasopismem naukowym diecezji grodzieńskiej "Studia Theologica Grodnensia” jako współzałożyciel, konsultant naukowy i członek Rady Naukowej, systematycznie publikując na jego łamach artykuły. Dotychczas ukazało się trzynaście tomów periodyku. Na Białorusi prowadzone są badania dotyczące myśli duchowej ks. J. Grasewicza, męczeństwa Sióstr Nazaretanek z Nowogródka, męczenników z Pratulina i innych osób. Dlatego ks. Profesor jest członkiem diecezjalnej komisji do beatyfikacji ks. J. Grasewicza w Grodnie i diecezjalnej komisji do beatyfikacji abp W. Kluczyńskiego w Witebsku. Prowadzone były rozmowy m.in. z ks. bp. dr. W. Blinem, ordynariuszem diecezji witebskiej (Białoruś), z zamiarem powołania Studium Teologii Duchowości. Ks. Profesor również wygłosił 6 wykładów do księży diecezji grodzieńskiej i witebskiej, studentów i świeckich wiernych.

Ks. S. Urbański otrzymał nagrodę za działalność na rzecz zbliżenia Polaków i Białorusinów przyznaną przez Kapitułę Fundacji POLCUL (POLCUL - Jerzy Borecki Foundation, Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego) – Melbourne, 10 marca 2005.

Przy współpracy z Domem Polskim w Wilnie, z Instytutem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL podejmowane były badania nad duchowością Polaków i Litwinów (m.in. ks. A. Świątek, s. W. Boniszewska, s. I. Dziewałtowska-Gintowt, św. Faustyna, s. H. Majewska, s. B. Naborowska, s. F. Osińska, żyjące w Wilnie). Z racji 75 rocznicy śmierci bł. Jerzego Matulewicza przeprowadzono badania nad jego doktryną duchowości, a przede wszystkim nad jego mistyką studyjną wspólnie z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Kownie. Ponadto, wygłosił cykl wykładów w Centrum Pomocników Mariańskich w Kownie, w Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, w Bazylice św. Michała Archanioła w Mariampolu. Te badania zostały opublikowane w języku litewskim w pracy zbiorowej pt.: "Palaimintojo Jurgo Matulaicîo dvasios slelaida”, Kaunas 2003. Również ks. Profesor wygłosił konferencję: "Miłosierdzie Boże według Faustyny” na sesji naukowej: "Wigilia kanonizacji Faustyny” w kościele Świętego Ducha w Wilnie.

Ks. Profesor podjął też współpracę naukowo-dydaktyczną z Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie, współpracę naukową z Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim - Horodok Ukraina) oraz w latach 2003-2009 z Instytutem Duchowości w Stanisławowie (Iwano-Frankowsku, Ukraina). Współpraca ta zaowocowała wspólnym sympozjum pt. "Święci Podola” (Z. Szczęsny Feliński, Brat Albert, M. Darowska), które odbyło się w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego (Gródek Podolski - Horodok). Badania prowadzone nad myślą duchową ks. kard. M. Jaworskiego, zostały uwieńczone pracą doktorską. Podobnie badania odkrywające mistykę przeżyciową s. M. Wiecka ze Lwowa, zaowocowały wspólnym sympozjum w Warszawie i pozycją książkową: "Mistyka służby. O słudze Bożej Marcie Wiecka SM”, red. s. J. Wątroba SM, Wyd. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 2008, przy współpracy Krakowskiej Prowincji Sióstr Miłosierdzia i archidiecezji lwowskiej.

Od wielu lat ks. Profesor prowadzi badania nad duchowością Polonii amerykańskiej. W tym celu powołał Studium Duchowości Polonijnej. Wyniki tych badań – uwieńczone 180artykułami, które były publikowane na łamach "Biuletynu Orchard Lake” (Detroit), "Echa Emigranta”, "News of Polonia” (Los Angeles), "Voice of Polonia” (Kalifornia), "Duszpasterz Polski Zagranicą” (Rzym), "Polski Naród”, "Nowe Życie” (Chicago) i w gazetce Centrum Polonijnego Jana Pawła II: "Pope John Paul II Polish Center” w Yorba Linda (Kalifornia). W latach 1992-2000 był współorganizatorem i współpracownikiem powołanego przez prezesa M. Dutkowskiego przy Kongresie Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii miesięcznika "Kurier Polski” (Corona, Kalifornia), publikując liczne artykuły. Na łamach tych czasopism polonijnych w USA i na Białorusi umieścił 214 artykułów.

W tym też celu współpracuje z Kongresem Polonii Amerykańskiej Kalifornii Południowej, wydając dla rodaków następujące pozycje: "Słownik polskich świętych”, Yorba Linda 2003; "Żywoty polskich świętych”, współautor H. Noga, Warszawa 2004 (j. polski i j. angielski); "Jan Paweł II Wielki 1978-2005”, współautor M. Dutkowski, Indio 2006 (j. angielski, j. hiszpański). Przetłumaczono też na język angielski i wydano na płytach DVD opracowanie księdza Profesora pt. "Mystical aspects in the Life St. Faustina Kowalska”, produced by: The Catholic Resource Center (Kalifornia) oraz liczne wykłady na temat polskiej duchowości i mistyki, zwłaszcza mistyki przeżyciowej, historii narodu i patriotyzmu (na DVD 2, Produkcja: Videofact):

a.Polskie rocznice patriotyczne XX wieku, Yorba Linda 24.08. 2003.

b.Polskie rocznice patriotyczne XX wieku, 29.08. 2004.

c.Duchowość narodu polskiego na przełomie XIX – XX wieku 1830-1914. Zarys teologiczno-historyczny (2005).

d.Duchowość narodu polskiego w ciągu tysiąclecia. Zarys teologiczno-historyczny (sierpień 08. 2006).

e.Duchowość narodu polskiego poprzez wiezi kulturowo-twórcze. Zarys teologiczno-historyczny (sierpień 08. 2006).

f.Polskie rocznice patriotyczne XX wieku (sierpień 27. 08. 2006).

g.Polish president visits Reagan Presidential Library, July 17, 2007.

h.Historia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Warszawskim (Yorba Linda, CA – 6 sierpień 2007).

i.Oprawa liturgiczna dekoracji weteranów polskich – 2007 (Yorba Linda, 25. 08. 2007, DVD).

j.Patriotyzm w znaczeniu Jana Pawła II, Yorba Linda , Ca , 18 sierpień 2008.

k.Rocznice patriotyczne (21. 08. 2011).

l.Rola Kościoła powszechnego w Polsce na przełomie XIX-XX wieku 1830-1914 (DVD1).

m.Tu też jest Polska. Produkcja. Videofact- California.

Ponadto, w "Naszym Radiu” i "Polskim Radiu” wygłosił 31 audycji, i 83 wykładów, przeważnie w Centrum Polonijnym Jana Pawła II w Yorba Linda. W Centrum też założył Ruch Rycerzy Miłosierdzia Bożego dla świeckich czcicieli miłosierdzia Bożego, a w 1966 roku "Faustinum” dla pogłębienia duchowości św. Faustyny. W tym celu odbywają się comiesięczne spotkania.

Za powyższe badania otrzymał List Gratulacyjny vice-konsula RP w Los Angeles prof. dr. hab. J. Czyżewicza i Dyplom Uznania. Otrzymał też "Certificate of recognition and appreciation”, za dorobek naukowy i za wieloletnie wsparcie duchowe, patriotyczne oraz religijne Wspólnoty Polonijnej Ośrodka Polskiego im. Jana Pawła II, Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii oraz Grupy Piast ZNP. Kongres Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii, Oddział Orange County, Polsko-Amerykańska Fundacja Charytatywna Południowej Kalifornii, 83091 Antique Drive, Indio, Yorba Linda (12 lipca 2008). Otrzymał również Dyplom Uznania Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Los Angeles za szczególny wkład w krzewienie tradycji i kultury polskiej, Yorba Linda, 13.08.2009. Dnia 8 sierpnia 1992 roku został przyjęty do oddziału 9599 Rycerzy Kolumba (Knights of Columbus) im. bł. Jerzego Popiełuszki w Yorba Linda, California. 16 marca 2010 roku otrzymał dyplom uznania: "In Solidarity With Our Priests. The Year for Priests”, In appreciation for your dedicated and devoted service to our Church. Presented by Knights of Columbus Fr. Jerzy Popiełuszko Council 9599 Yorba Linda, California, USA. Nagrodę naukową im. I. i F. Skowyrów za książkę "Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej”, Warszawa 1997 (przetłumaczoną na język rosyjski i angielski), przyznaną przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Lublin, 3 kwietnia 1998.

Opracował oryginalnie i dokładnie przede wszystkim teologię mistyczną okresu międzywojennego. Dlatego naukowa pozycja jego pióra "Polska teologia życia mistycznego (1914-1939)”, Warszawa 1995, była wznowiona pt. "Teologia życia mistycznego”, Warszawa 1999.

W roku 1998 ks. Profesor zorganizował pierwsze ogólnopolskie sympozjum mistyki chrześcijańskiej. Brali w nim – bardzo licznie – uczestnicy z całej Polski, m.in. księża biskupi, Prymas Polski kard. Józef Glemp, nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk oraz wykładowcy teologii duchowości na uczelniach katolickich, w seminariach diecezjalnych i zakonnych, ojcowie duchowni, mistrzynie i mistrzowie nowicjatów. Sympozjum o mistyce było ważne, gdyż dotyczyło m.in. zastosowania technik medytacyjnych niechrześcijańskich religii Wschodu w książkach Anthony’ego de Mello, ukazując ich niebezpieczeństwo dla duchowości chrześcijańskiej. Badania te były prowadzone w Katedrze już od 1993 roku, a więc przed opublikowaniem przez Kongregację Nauki Wiary notyfikacji w sprawie pism o. Anthony’ego de Mello SJ z 24 czerwca 1998 roku (dokładnie 2 miesiące po odbytym sympozjum), stwierdzającej, że jego poglądy są niezgodne z wiarą katolicką i mogą wyrządzić poważne szkody. Sympozjum również prostowało pojęcie fałszywej mistyki (zob. Homo Dei, nr 4 z 1998 roku). Pierwsze dwa sympozja zostały uwieńczone pozycją książkową "W bliskości Boga”, Kraków 1986, pozostałe również pozycjami książkowymi m.in: "Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem”, Warszawa 1999; "Duchowość przełomu wieków”, Warszawa 2000; "Duchowość Europy”, Warszawa 2001; "Duchowość osób powołanych”, Warszawa 2002; "Duchowość współczesnego Kościoła”, Warszawa 2002; "Duchowość chrześcijanina”, Warszawa 2008; "Gorzkie Żale przybywajcie”, Warszawa 2008; "Mistyka służby”, Kraków 2008; "Ścieżki wychowania chrześcijańskiego”, Warszawa 2008; "Krzyżu święty nade wszystko”, Kraków 2008; "Duchowość chrześcijańska”, Warszawa 2008; "W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta”, Warszawa 2008; "Duchowość krzyża”, Warszawa 2008. Trzy wyżej wymienione pozycje: "Gorzkie Żale przybywajcie”, "Krzyżu święty nade wszystko” i "Duchowość krzyża”, stanowią typologię duchowości pasyjnej. Ponadto, ukazały się m.in. pozycje sympozjalne: "Mistyka polska”, Warszawa 2010; "Duchowość cierpienia”, Warszawa 2010; "Św. Damian z Molokai – człowiek, który zmienił świat”, red. Z. Świniarski, seria: Mistyka polska 107, Warszawa 2011, w pozycji tej znajduje się artykuł ks. Profesora w języku angielskim: "St. Damian de Veuster’a spirituality”, tamże, s. 65-95; "Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego. Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej)”, Warszawa-Sosnowiec 2011.

Ksiądz Profesor prowadzi prace interdyscyplinarne nad polską prozą i poezją mistyczną z filologami Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego UKSW (m.in. opracowano teksty "Gorzkich Żalów”) i Akademii Podlaskiej (Siedlce) (zorganizowano sympozjum: "Polska proza mistyczna i poezja”), Uniwersytetu Wrocławskiego, a przede wszystkim z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (współpraca z Fundacją AMF "Nasza Droga”). Ks. S. Urbański współpracował też z Instytutem Filologii Obcych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, współorganizując 3 międzynarodowe konferencje.

W celach naukowych współpracuje z Karmelitańskim Instytutem Duchowości w Krakowie, z Instytutem Duchowości "Carmelitanum” w Poznaniu, z Międzywydziałowym Instytutem Ekumenii i Dialogu PAT (Kraków) oraz z akademickimi ośrodkami duchowości (Lublin, Kraków, Poznań, Wrocław, Toruń, Szczecin, PWT Warszawa). Współpracuje ze Studium Duchowości Chrześcijańskiej przy Instytucie Teologicznym w Częstochowie, ze Studium Duchowości Chrześcijańskiej w Łodzi, z Centrum Duchowości Zmartwychwstańczej w Krakowie.

Ks. Profesor podjął współpracę z Wyższym Seminarium Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie owocującą wspólnym organizowaniem sympozjów i wydaniem pozycji książkowych: "Duchowość franciszkanów świeckich”, red. A. Baran, Lublin 2001 i "Franciszkańska wyobraźnia miłosierdzia”, red. A. Baran, Lublin 2003. Również współpracuje z Centrum Duchowości "Honoratianum” w Zakroczymiu, ze Studium Duchowości Franciszkańskiej w Zakroczymiu, z Klasztorem Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu i z Konferencją Rodziny Honorackiej w Warszawie we wspólnym organizowaniu konferencji naukowych. Materiały z tych konferencji zostały wydane w następujących pozycjach m.in.: "Światła miłosierdzia”, red. A. Baran, Lublin 2004; "Eucharystia skarbem rodziny honorackiej”, red. A. Baran, Zakroczym 2004; "Oblicza sprawiedliwości”, red. A. Baran, Zakroczym 2005; "Powołanie honorackie”, red. A. Kruszyńska, Zakroczym 2006; "Kapucyni w Zakroczymiu”, red. T. Płonka, Zakroczym 2008; "Świętość w duchowej szkole bł. Honorata”, Warszawa 2009. Ponadto, współpracuje z Ośrodkiem Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, a także z Zespołem ds. Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski, współorganizując konferencje naukowe. Ukazała się drukiem pozycja: "Duchowa terapia osób uzależnionych”, red. A. Baran, Warszawa 2006; "Profilaktyka duchowa”, Warszawa 2007. Przez prowadzenie wykładów współpracuje z Franciszkańskim Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej w Warszawie. Ma też swój współudział w organizowaniu sympozjów i opracowaniu "Leksykonu duchowości franciszkańskiej” (wyd. polskie, red. W. M. Michalczyk OFM, zespół red. W. M. Michalczyk OFM, Z. M. Styś OFM, R. Wróbel OFM Conv., K. Synowczyk OFM Cap, Wydawnictwo "M”, współwydawca: Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Kraków–Warszawa 2006) oraz w promocji tego Leksykonu (por. recenzje w "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego”, XIII (2007) 1/25, Opole 2007, s. 20-22; tenże: Studia Franciszkańskie, t. 17, Poznań 2007, s. 558-562). Nadal współpracuje z Kapucyńską Szkołą Duchowości (Zakroczym), publikując artykuły, uczestnicząc w konferencjach naukowych i promocjach książek (współpraca z o. G. Filipiukiem).

Ks. Profesor współpracował z Polską Prowincją Zgromadzenia Misjonarzy, z Instytutem Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, z parafią św. Krzyża w Warszawie, organizując sympozjum z okazji 300-lecia Gorzkich Żalów, z którego materiały – finansowane z KBN – ukazały się w Wydawnictwie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – w pozycji pt. "Gorzkie żale przybywajcie”, red. S. Urbański, J. Śmigiera, Warszawa 2008. Jest to pierwsze opracowanie duchowości "Gorzkich Żalów”, jako dzieła rodzimej duchowości pod względem teologii, historii, muzyki i opracowania literackiego przez profesorów Instytutu Filologii Polskiej UKSW. Ks. Profesor także współprzygotował sympozjum pt. "Krzyżu święty nade wszystko”, z którego referaty ukazały się w pozycji książkowej: "Krzyżu święty nade wszystko”, red. S. Urbański, J. Śmigiera, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008. W Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie wygłosił referat: "Życie duchowe według ks. Aleksandra Usowicza” na sympozjum: "W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznej ks. prof. A. Usowicza” w Krakowie 15 listopada 2012 roku.

Ks. Profesor współpracuje z Konsultą Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich w Polsce, służąc wykładami, organizując liczne konferencje na UKSW o założycielach, o charyzmacie niektórych zgromadzeń, np. "Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego” (wydane drukiem o tym samym tytule, Warszawa-Łódź 2010); "Duchowość seraficka”, Warszawa 2010; "Krzyż przez nich zwyciężył. Polscy Pasjoniści – Męczennicy II wojny światowej”, Warszawa 2010; "Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego. Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej)”, (wydane drukiem o tym samym tytule, Warszawa-Sosnowiec 2011); "Apostolstwo paulińskie. Źródła, wyzwania, perspektywy”, Warszawa 2011; "400-lecie Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej”, Wieluń 2012; "Charyzmat i tożsamość”, Warszawa 2012; "Bł. Edmund Bojanowski – świecki świadek wiary i założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP”, Warszawa 2012; "Błogosławiony Honorat – Człowiek Wielkiej Wiary”, Warszawa 2013 ; "O tajemnicy wynagrodzenia, czyli o tym jak wynagradzać we współczesnym świecie”, Warszawa 2014. Ks. S. Urbański prowadzi też badania naukowe nad charyzmatem poszczególnych zgromadzeń, które zostały uwieńczone rozprawami doktorskimi, habilitacyjnymi. Także współpracuje z warszawskim Oddziałem Przymierza Rodzin i z Caritas Polska. Dlatego zorganizowano pierwsze międzynarodowe sympozjum na UKSW z okazji pięćdziesięciolecia Caritas Polska poświęcone duchowości Caritas, pt. "Nic nie zastąpi miłości” (4 października 2008). Materiały wydane drukiem: "Deus caritas est. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego encyklice Benedykta XVI”, Warszawa, 7 października 2006 r., Wydawnictwo Caritas Polska, Warszawa 2007.

Ks. Profesor nawiązał też jednorazową współpracę z teologami Kościoła prawosławnego w Polsce, uwieńczoną wspólnym sympozjum w Białymstoku na temat mistyki wschodniej. Gośćmi Katedry Życia Duchowego byli m.in. naukowcy z Uniwersytetu w Clui i Uniwersytetu Zachodniego w Timiszoarze (Rumunia), pracujący nad najnowszą historią narodu rumuńskiego, w tym nad duchowością chrześcijańską, metodą "historii mówienia”. Współpraca zaowocowała wspólną konferencją: "Wieloaspektowe ujęcie historii komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, Studium Duchowości Europejskiej”, Katedra Psychologii i Socjologii, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (21.04.1999). Wykłady na konferencjach naukowych organizowanych przez ks. Profesora oraz wykłady gościnne prowadzili pracownicy naukowi "Instituto Francescano di Spiritualita” należący do Pontificia Universita` Antonianum – Tadeusz Matura OFM i Wiesław Block OFM Cap, ks. H. Haus generalny przełożony Zakonu Communio in Christo (Mechernich, Niemcy), David Hay z Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania) nt.: "Psychologia a duchowość” (29.04.2000) oraz ks. A. Szczupał, profesor Wyższego Seminarium Duchownego, dyrektor Studium Duchowości Chrześcijańskiej, redaktor "Studia Theologica Grodnensia”, Grodno (Białoruś).

Kilkanaście lat ks. Profesor współpracował z Prymasowskim Instytutem Życia Wewnętrznego w Warszawie, a zwłaszcza od chwili, gdy jego kierownikiem został ks. adiunkt dr Marek Szymula. Instytut prowadził szeroką działalność dydaktyczną: zaoczny kurs licencjacki, studia podyplomowe duchowości i otwarte studia życia wewnętrznego. W ciągu ostatnich lat wielu absolwentów PIŻW obroniło stopień naukowy licencjata teologii, a niektórzy z nich ukończyli studia doktoranckie i obronili dysertacje doktorskie na Wydziale Teologicznym UKSW. Ponadto, Sekcja Teologii Duchowości UKSW współpracowała z Instytutem w organizowaniu ogólnopolskich sympozjów, a pracownicy i niektórzy absolwenci prowadzili na tymże Instytucie wykłady.

6. Pozostała działalność naukowo-badawcza

Założyciele Fundacji "Nasza Droga” powstałej w 1998 roku – Anna i Maciej Formanowiczowie, jako główny cel działalności Fundacji obrali pomoc w kształtowaniu osobowości, charakteru oraz formacji duchowej młodego pokolenia. Stąd też różnorodna działalność fundacyjna wspierana przez program "personalistyczny” służący pogłębionemu rozwojowi osoby ludzkiej, a obejmujący stypendystów – licealistów z ubogich środowisk i rodzin dysfunkcyjnych. Od roku 2007 Sekcja Teologii Duchowości – ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański oraz dr hab. Włodzimierz Gałązka, prof. UKSW (który wcześniej wspierał działania edukacyjne młodzieży fundacyjnej jako organizator letnich i zimowych wyjazdów łączących wypoczynek z bogatym programem kulturalnym i formacyjnym), współpracuje regularnie z Fundacją. Sympozja organizowane przez Fundację AMF "Nasza Droga” wraz z Sekcją Teologii Duchowości UKSW, jako motto corocznych spotkań w murach Uczelni obrały słowa "W poszukiwaniu duchowości…”, jako istotnego pytania stanowiącego o człowieczeństwie w czasach dehumanizacji. Uniwersytety od wieków są naturalnym miejscem kształtowania się bogactwa myśli i przede wszystkim tu realizuje się ich główna rola tworzenia, przekazywania i pielęgnowania istoty humanizmu, jako dominującej cechy bytu. Tylko osoba w rozumieniu personalistycznym jest zdolna do refleksyjnego myślenia i tworzenia wartości moralnych, naukowych, kulturalnych, artystycznych. Dlatego, na sympozja przywożona jest nie tylko młodzież z Fundacji, ale i innych szkół Ostrowi Mazowieckiej, tak by tematyka oraz okazja do uczestniczenia w spotkaniach z przedstawicielami świata nauki, kultury mogła mieć jak najszersze formuły popularyzacji.

W latach 2007 i 2008, organizatorzy zaprosili wszystkich zainteresowanych duchowością Zbigniewa Herberta. Dnia 26 listopada 2008 aula na UKSW w Warszawie zapełniona była po brzegi - głównie stypendystami AMF oraz młodzieżą, która wraz z nauczycielami przyjechała z Ostrowi Mazowieckiej na II część sesji naukowej "Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta". Prof. Tadeusz Tołoczko wprowadził w program Fundacji, otwarcie sesji dokonał JM Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek. Wiersze Zbigniewa Herberta w interpretacji Mai Komorowskiej okazały się bardzo osobistym, wzruszającym świadectwem Aktorki o jej fascynacji poezją Herberta. Referaty wygłosili zaproszeni naukowcy z Poznania, Warszawy, Lublina, którzy są specjalistami w badaniach literatury. Sesję rozpoczął ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel, UAM Poznań wykładem "Pogłosy apokaliptyki w poezji Zbigniewa Herberta”, przybliżając zagadnienia historii ukazanej, jako zmaganie Zła i Dobra w wierszach Herberta. Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska – Kuflowa z KUL, mówiła na temat "Herbert poszukujący”, czyli o człowieku, który przez całe życie szukał odpowiedzi na pytanie o Boga. Prof. dr hab. Wojciech Kudyba z UKSW Warszawa w referacie "Święty Hieronim i Pan Cogito” ukazał związki sztuki obrazu i literatury, mówił jak ważne dla Herberta było współczucie dla ludzi i zwierząt. Dr Leszek Teusz (UAM Poznań) w swym wystąpieniu "Filozoficzne meandry poezji Zbigniewa Herberta”, przybliżył wątki filozoficzne, które ciągle przewijały się w jego twórczości oraz pokazał najważniejszych duchowych mistrzów Herberta. Dr Maciej Nowak (KUL) w wystąpieniu "Święta chwila poczęcia. O natchnieniu i inspiracji w listach Zbigniewa Herberta” zajął się procesem pisania. Ks. dr Jerzy Sikora UKSW Warszawa, badając "Nicość w systemie wartości Zbigniewa Herberta”, na początku wszystkich nieco zaszokował przytaczając słowa Herberta o "rzeźnikach, którzy chcą pociąć na drobne poezję, aby zobaczyć z czego się składa”. Dr Tomasz Garbol (KUL), który jest autorem znanej książki "Chrzest ziemi, czyli sacrum w twórczości Herberta” wygłosił odczyt "Wszystko jest dramatem. O postawie poetyckiej Zbigniewa Herberta”. Wszystkie referaty rzucają nowe światło na Zbigniewa Herberta - twórcę poszukującego, człowieka rozdartego, cierpiącego i pytającego, ale zawsze dzielnie i z uporem podążającego w górę, do Źródła. Siłą jego ducha było Dobro i Piękno.

W 2009 roku odbyła się konferencja przybliżająca bogatą problematykę odkrywania duchowości pokolenia papieskiego. 25 listopada odbyła się konferencja pt. "Jestem tylko wędrowcem... W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP2”. Referaty wygłosili: ks. abp Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski, który jako osobisty sekretarz Papieża wypowiedział swoje refleksje o Papieżu, jako wychowawcy i wzorcu dla młodych ludzi. Następnie, prof. dr hab. Krystyna Czuba przybliżyła podstawy nauczania Jana Pawła II mogące pomóc w kształtowaniu osobowości młodzieży, zaś ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel ukazał przeszkody, na jakie we współczesnym świecie napotyka wędrowiec, czyli młody człowiek. Ks. dr Kazimierz Bednarski podzielił się swymi doświadczeniami, jako dyrektor zespołu szkół katolickich, wskazując co należy czynić, by wspólnie: wychowawcy, rodzice i młodzież wypracowywać ducha pokolenia JP2. Dr Ewa Krawiecka na przykładzie Fundacji mówiła jak ważne jest wychowywanie młodego pokolenia przez Piękno i Dobro. Fragmenty poematu Karola Wojtyły pt. "Profile Cyrenejczyka” uczestnicy wysłuchali w wykonaniu Mai Komorowskiej.

Dnia 24 listopada 2010 roku sympozjum naukowe "Tam wstępują pokolenia. W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej” odbyło się niezwykle urozmaicony półtoragodzinny wykład śpiewany – dr. Jacka Kowalskiego z UAM w Poznaniu, który wraz z zespołem Klub Świętego Ludwika nie tylko barwnie opowiedział o starofrancuskich pieśniach krucjatowych, lecz także porywająco je wykonał. Wykład ks. prof. Waldemara Linke wytłumaczył, od kiedy w Biblii pojawia się nazwa Ziemi Świętej i jak należy to przesłanie o jej wyjątkowości rozumieć i wypełnić. Dr Ewa Krawiecka zarysowała trzy modele duchowości wyprawy Fundacji AMF do Izraela: model biblijny, ideał rycerskości krucjatowej oraz szukanie drogi do Boga przez pisarza Romana Brandstaettera, zas kilkoro stypendystów podzieliło się swoimi bardzo osobistymi wspomnieniami z pobytu w Ziemi Świętej. Sesję zakończyła filmowa opowieść Tadeusza Bystrama o wyprawie Fundacji AMF do Ziemi Świetej.

23 listopada 2011 roku sesja "Uczę się ciebie człowieku... W poszukiwaniu duchowości człowieczeństwa”, przyniosła referat ks. prof. Aleksandra Posackiego SJ przestrzegający przed niebezpieczeństwami oferowanymi przez współczesną kulturę masową, a zagrażającymi autentycznemu rozwojowi ducha ludzkiego. Dr Igor Kozak podzielił się swymi doświadczeniami, jako psycholog i terapeuta młodzieży wychodzącej z nałogu narkomanii. Podawał sposoby terapii opartej na odpowiedzialności i wartościach biblijnych. Prof. Tadeusz Tołoczko, jako lekarz z wieloletnim doświadczeniem, mówił o cierpieniu dającym mimo wszystko nadzieję i odrodzenie wewnętrzne. Występ Jacka Cygana, który czytał wiersze o człowieczeństwie oraz własne utwory, ukazał jak można uczyć się duchowości - wrażliwości i otwartości na brzmienie pięknego słowa. Stypendyści Fundacji, którzy podzielili się osobistymi refleksjami jak oni - jako młodzi ludzie rozumieją naukę bycia człowiekiem i to w różnych okresach życia – "czterech porach roku”.

28 listopada 2012 roku sesja "Sapere aude. Odważ się być mądrym. (Horacy). W poszukiwaniu duchowości humanizmu” o odwadze myślenia na UKSW przyniosła wiele pozytywnych przeżyć - pobudziła naprawdę do bycia Człowiekiem Cogito! O. dr Stanisław Jaromi z franciszkańskiego punktu widzenia przedstawił, gdzie należy szukać źródeł współczesnego kryzysu. Wypowiedzi dr. hab. Leszka Teusza syntetyzowały rolę rozumu i wyobraźni w świecie wiary. Odczytano referat prof. dr. hab. Tadeusza Tołoczko na temat autentycznej mądrości człowieka. Ks. dr Roman Tkacz w swoich rozważaniach przybliżył postać Leonarda da Vinci, jako człowieka rozumu i wiary. Wypowiedzi Szymona Hołowni odkryły, w jaki sposób on postrzega wiarę, jak interpretuje słowa Pisma Świętego. Stypendyści przygotowali wcześniej mapy myśli i na ich podstawie rozważali tematy dotyczące: rozumu, serca i człowieka.

20 listopada 2013 roku Fundacja AMF wraz z Sekcją Teologii Duchowości zorganizowała kolejne wspólne sympozjum. Tematem było wychowywanie siebie. "Wychowanie to dług… (Karol Marcinkowski) .W poszukiwaniu duchowości wychowywania siebie”. O swoich pasjach i o tym, co jest konieczne, by wewnętrzny zegar i kompas serca zawsze były dobrze nastrojone opowiadali przedstawiciele różnych zawodów: naukowiec - botanik prof. Zbigniew Mirek z PAN- u w Krakowie, aktor Janusz Gajos, redaktor Krzysztof Ziemiec, trener Waldemar Wspaniały i prezes Maciej Formanowicz. Prelegenci bardzo ciekawie i oryginalnie ukazali własne spojrzenie na życiowe wybory i co trzeba robić, by być człowiekiem spełnionym. Głos zabrała młodzież z Fundacji AMF. Podczas wystąpienia każda grupa omawiała własny projekt zegara i kompasu życia. Wewnętrzny zegar zawsze musi odmierzać właściwy czas, a kompas duchowy powinien być nastawiony na drugiego człowieka. To właśnie droga, która prowadzi do znalezienia celu i pomaga poczuć się szczęśliwym oraz spełnionym. Na zakończenie pokazano film z letniej wyprawy fundacyjnej na tropach serca i rozumu, które tworzą pełnię człowieczeństwa.

18 listopada 2015 roku odbyła VII Konferencja naukowa pt.: " Szukaj siebie we Mnie” (św. Teresa z Avila). W poszukiwaniu duchowości światła. Swymi fascynacjami światłem podzielili się: o. Wojciech Ciak OCD – "Pielgrzymowanie od Zamku Kafki z Pragi do zamku Teresy z Avila”; dr Tomasz Sowiński – "Światło laserowe. Zjawisko wymyślone i stworzone przez człowieka”; s. Małgorzata Chmielewska, Wspólnota Chleb Życia – "Światło w człowieku”; Stypendyści Fundacji AMF "Nasza Droga” – "Jak rzucam światło na drodze do siebie, do drugiego człowieka i Boga”; konferencję ogólnopolską uświetnił koncertem – Stanisław Sojka – "Wykład śpiewany”, wprowadzenie Jacek Cygan.

Ukazały się książki – pokłosie sympozjów, nakładem własnym Fundacji AMF "Nasza Droga”:

1. Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta, pod red. S. Urbańskiego, E. Krawieckiej, W. Gałązki, Warszawa 2009, s. 278, aneks, seria: Mistyka Polska nr 95;

2. Jestem tylko wędrowcem. W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II, pod red. S. Urbańskiego, E. Krawieckiej, W. Gałązki, Warszawa 2010, s. 437, aneks, seria: Mistyka Polska nr 112;

3. Tam wstępują pokolenia. W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej, pod red. S. Urbańskiego, E. Krawieckiej, W. Gałązki, Warszawa 2011, s. 169, aneks, seria: Mistyka Polska nr 117;

4. Uczę się ciebie człowieku (J. Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieczeństwa, pod red. S. Urbańskiego, E. Krawieckiej, W. Gałązki, Warszawa 2012, s. 241, aneks, seria: Mistyka Polska nr 123;

5. Sapere aude. Odważ się być mądrym. (Horacy). W poszukiwaniu duchowości humanizmu, pod red. S. Urbańskiego, E. Krawieckiej, W. Gałązki, Warszawa 2013, s. 238, aneks, seria: Mistyka Polska nr 134.

Ks. Profesor jest organizatorem i dyrektorem Studium Duchowości Europejskiej (1999) na Wydziale Teologicznym UKSW oraz przy Oddziale "Civitas Christiana” (2003) w Warszawie i Elblągu (filia), w ramach którego odbywały się m.in. comiesięczne wykłady otwarte. Odbyły się 73 spotkania w Klubie Pietrzaka, m.in. referaty wygłosiło dwóch księży arcybiskupów (S. Nowak, W. Ziemba) i dziewiętnastu księży biskupów (R. Andrzejewski, M. Gołębiewski, P. Jarecki, A. Lepa, P. Libera, Z. Kiernikowski, M. Kruszyłowicz, S. Stefanek, T. Pikus, E. Samsel, J. Szlaga (również w Elblągu), S. Wielgus, J. Chrapek, J. Zawitkowski, E. Ozorowski, P. Dydycz, A. Śliwiński (Elbląg), J. Wysocki (Elbląg), Z. Zimowski). Ponadto, referaty wygłosili profesorowie UKSW z Warszawy, pracownicy Sekcji Teologii Duchowości UKSW, profesorowie Wydziału Teologicznego UAM z Poznania, przedstawiciele świata polityki, przedstawiciele innych wyznań religijnych, poruszając zagadnienia z różnych dyscyplin naukowych dotyczących oblicza chrześcijańskiej Europy. W sumie 44 prelegentów. Przygotowano też 25 tematów wykładów na podstawie encykliki Jana Pawła II: "Ecclesia in Europa”. Odbyło się też siedem promocji książek o charakterze europejskim autorstwa: P. Ogórka, S. Urbańskiego, E. Sakowicza, K. Pawliny oraz prace zbiorowe: Album: "Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Co Kościół i Polska zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia”, Warszawa 2000; "Odnowa środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii”, red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, A. Skowroński, Warszawa 2001; "Chrześcijańska Europa”, red. S. Urbański, Warszawa 2003. Ponadto, przeprowadzono roczny cykl wykładów o mistyce chrześcijańskiej, w liczbie 30. Zorganizowano trzy konferencje naukowe. Bieżące informacje o odbytych spotkaniach w Centrum Kultury "Civitas Christiana” podawane były na łamach czasopisma "Nasz Głos”, zaś dorobek Studium został opublikowany w książce: "Chrześcijańska Europa” pod redakcją ks. S. Urbańskiego.

Ks. Urbański poza działalnością związaną z "Civitas Christiana” zorganizował lub współorganizował 110 konferencji naukowych na UKSW, w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego z zakresu duchowości europejskiej. Materiały z tych konferencji oraz artykuły naukowe ukazały się w trzech pozycjach książkowych pod redakcją ks. S. Urbańskiego, o. A. Barana i ks. M. Szymuli. Ponadto, ks. Profesor uczestniczył w 19 konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, wygłosił 51 referatów oraz 19 wykładów, a także napisał 84 artykuły z duchowości Europy oraz 12 wprowadzeń i 2 zakończenia do książek z zakresu myśli europejskiej. Powstały 4 książki z mistyki przeżyciowej autorstwa lub współautorstwa. Ponadto, pod kierunkiem ks. Profesora powstały 3 prace doktorskie z europejskiej mistyki przeżyciowej, 26 prac doktorskich z duchowości europejskiej i 54 prace magisterskie.

Ks. Stanisław Urbański był także organizatorem i dyrektorem Studium Formacyjnego dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum” w Warszawie (1998), które ukończyło 176 absolwentów. Opracowany pod jego kierunkiem Statut i program zostały zaakceptowane przez kard. J. Glempa. 12 stycznia 1999 roku został dokonany wpis do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Również w ramach powyższego Studium zorganizowano kurs kwalifikacyjny dający uprawnienia pedagogiczne czynnym zawodowo nauczycielom. W ramach programu słuchacze zapoznają się m.in. z książką wydaną przez Instytut Badań Naukowych przy Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie pt. "Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa 2001. Pracownicy Sekcji Teologii Duchowości oraz inni profesorowie z UKSW prowadzili wykłady m.in. z filozofii, ekologii, zakresu formacji duchowej i ludzkiej, służyli formacją liturgiczną itd. Ksiądz Profesor zorganizował również ogólnopolskie sympozjum: "Taka będzie przyszłość Europy, jakie jej młodzieży chowanie”. Materiały z tego sympozjum zostały opublikowane w pozycji książkowej pod jego redakcją: "Ścieżki wychowania chrześcijańskiego”, Warszawa 2008. Podjął też współpracę z Liceum św. Augustyna, a także przyczynił się do tego, by w ramach samego Studium przeprowadzono Podyplomowe Studia dla Katechetów, które ukończyły 92 osoby. Ks. Profesor również uczestniczył w 8 sympozjach, napisał 7 artykułów o wychowaniu, wygłosił 2 referaty i 4 wykłady, oraz 6 wykładów dla słuchaczy Studium.

Oprócz tego, ks. Profesor był organizatorem i dyrektorem Instytutu Badań Naukowych przy Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (1997). W ramach Instytutu funkcjonował pod jego kierunkiem Zakład Duchowości Zmartwychwstańczej, Zakład Duchowości Polonijnej, Zakład Badawczy Małych i Średnich Form Przedsiębiorczości (kierownik prof. dr hab. S. Kojło), Zakład Jakości i Ewaluacji Kształcenia (kierownik dr hab. L. Korporowicz), Zakład Historii Społecznej i Gospodarczej (kierownik prof. dr hab. M. Drozdowski) oraz Zakład Badań i Prognoz Społecznych (kierownik prof. dr hab. A. Kojder). Każdy z powyższych zakładów prowadził swoją działalność badawczo-naukową. Od 2002 roku swoją działalność prowadzi tylko Zakład Duchowości Zmartwychwstańczej, nazwany Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, które zorganizowało m.in. Ogólnopolski Rok Bogdana Jańskiego (2000, 2010) z licznymi sesjami panelowymi, sympozjalnymi, ogólnopolskim sympozjum w Krakowie w Centrum Resurrectionis pod hasłem "Bogdan Jański wzorem na dziś”. Opublikowano szereg artykułów na łamach "Emaus” oraz "Zarządzanie i Edukacja”. Duchowości Jańskiego poświęcono numer 11 miesięcznika "Miejsca Święte”. Zorganizowano różne wystawy, quizy i konkursy dla studentów.

W ramach Studium ks. S. Urbański powołał serię wydawniczą: "Edukacja w nauczaniu Kościoła”, w której wydano pod jego redakcją 18 pozycji, między innymi: "Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa 2000 oraz dwa tomy "Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II” (t. 1, Warszawa 1999 i t. 2, Warszawa 2000), których promocja odbyła się w sali posiedzeń plenarnych Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, w auli "Collegium Novum” Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w auli Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Z inicjatywy ks. Profesora, wykładowcy pedagogiki wydali zbiorowe opracowanie: "Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna”, Warszawa 2008, zgłębiając doktrynę wychowania opartą na wartościach kultury, rodziny, narodu, zasad etycznych w zarządzaniu firmami. Również wydano: "Jan Paweł II o nauce”, Warszawa 2009 oraz "Jan Paweł II do polskich uczonych”, Warszawa 2009, promocja odbyła się w auli Politechniki Warszawskiej. Wydano też "Jan Paweł II do polityków”, Warszawa 2011. Ponadto, zorganizowano po raz drugi w sali posiedzeń Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski konferencję naukową pt. "Szkolnictwo wyższe: dziś i jutro”. W konferencjach tych wzięli udział m.in. minister Edukacji Narodowej, księża biskupi, rektorzy i profesorowie polskich uczelni, politycy, studenci, dziennikarze. Podobne konferencje odbyły się w Łomży, Elblągu, Chełmie (z udziałem miejscowych władz kościelnych i państwowych, nauczycieli, katechetów, świata nauki).

Dlatego, działalność badawcza ks. Profesora zaowocowała 26 książkami (autor, redaktor), 57 artykułami naukowymi, 9 hasłami, 16 wprowadzeniami, 79 artykułami popularno-naukowymi, 109 opracowaniami, 39 sprawozdaniami, 18 wywiadami. Ks. Profesor wygłosił 57 referatów, 70 wykładów. Był konsultantem naukowym 10 książek, redaktorem merytorycznym 20 książek. Uczetniczył też w 17 konferencjach naukowych. Powołał także serię: Jański – ku przyszłości, w ramach której ukazalo się 5 pozycji.

Z racji 20-lecia Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego wydano pod redakcją ks. Profesora pozycję: "Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań”, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 13, Warszawa 2013 i zorganizowano międzynarodową konferencję: "Misja uniwersytetu i szkół wyższych wobec nowych wyzwań”, w Teatrze Muzycznym "Roma” w Warszawie, 18 października 2013 roku.

Ks. S. Urbański zorganizował, ponadto, obchody Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży : konferencję „VI Łomżyńskie Dni Społeczne dotyczące życia i nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego” (10.06.2001) w WSZiP oraz Warszawie - sympozjum "Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski a problemy kultury, edukacji i ochrony dziedzictwa narodowego” w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II przy współpracy z Zakładem Historii Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego ( 25.01.2002).

Ponadto, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej zorganizowało 119 sympozjów ogólnopolskie (również w pozauczelnianych ośrodkach naukowych), np. Wiara i rozum, Encyklika "Fides et ratio”, Edukacja chrześcijańska Trzeciego Tysiąclecia, Patriotyzm w duchowości i myśli Bogdana Jańskiego, Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Nauka w służbie człowieka i narodu.

W ramach Studium Duchowości Zmartwychwstańczej prowadzono nadal badania nad doktryną polskiej szkoły duchowości zmartwychwstańczej i jej twórcy Bogdana Jańskiego (1807-1840). Badania wielu pracowników Uczelni, zaowocowały licznymi publikacjami na łamach czasopism: "Zarządzanie i Edukacja”, "Emaus 2000”, "Emaus”, "Sygnaturka Kolegiacka”, (Pułtusk) i "Niedziela Płocka”. Ukazały się też pozycje książkowe: S. Urbański, "Duchowość zmartwychwstańcza”, Warszawa 2003; tenże, "Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość”, seria: Jański – ku przyszłości 1, (Warszawa 2006); tenże, "Teologia modlitwy”, Warszawa 1999 oraz prace zbiorowe pod jego redakcją: "Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba narodowa”, seria: Jański – ku przyszłości 2, Warszawa 2007, "Wykłady inauguracyjne roku akademickiego 2010/2011 Ku zmartwychwstaniu narodu…”, seria: Jański – ku przyszłości 5, (Warszawa 2010), "Odpowiedzialność ludzi nauki…”, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 10, Warszawa 2011 i "Odpowiedzialność polityków za…”, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 13, Warszawa 2012. Z inicjatywy ks. S. Urbańskiego powstało też opracowanie: J. Neumann, "Bogdan Jański i jego dzieło”, seria: Jański – ku przyszłości 3, Warszawa 2010.

Studium zorganizowało: Rok Służby Narodowej 2005/2006, Rok Wspólnoty 2006/2007, Rok Rodziny 2007/2008, Rok Jańskiego 2000 i 2010, Rok Ewangelizacji Ludzi Nauki 2011, Rok Ewangelizacji Ludzi Polityki 2012, Rok Jubileuszowy 20-lecia Szkoły 2013, tworząc szeroki program badawczo-formacyjny. Włączyło się też aktywnie w proces beatyfikacyjny Bogdana Jańskiego na szczeblu diecezji płockiej przez liczne publikacje, sympozjum w Pułtusku i Winnicy, wieczornice, wyjazdy studenckie, itd. Nadano też imię Bogdana Jańskiego gimnazjum w Winnicy.

Studium współpracuje też z Centrum Duchowości Zmartwychwstańczej w Krakowie i ze Studium Duchowości Zmartwychwstańczej przy Domu Generalnym Księży Zmartwychwstańców w Rzymie i w Monterello, we Włoszech. Prowadzone są przez ks. Profesora badania, m.in. po raz pierwszy nad doktryną mistyczną i przeżyciową ks. Piotra Semenenki – twórcy doktryny szkoły duchowości zmartwychwstańczej (uwieńczone pracą doktorską: D. Korcz, "Życie w rytmie Paschy”, Kraków 2010), a przede wszystkim nad myślą duchową oraz mistyczną Bogdana Jańskiego, zwłaszcza nad jego artykułami napisanymi w języku francuskim i angielskim. Jeden z pracowników Szkoły ks. Bronisław Zarański napisał pracę doktorską pt. "Powrót do Boga założyciela Zmartwychwstańców”, Wydawnictwo Alleluja, Kraków 2007.

Ks. Profesor zainicjował powołanie Studium Duchowości Chrześcijańskiej w Łodzi (1998), w Częstochowie (2000) i w Kaliszu (2001). Powyższe Studia prowadzą w cyklu dwuletnim lub czteroletnim wykłady z zakresu teologii duchowości. Wykłady prowadzą m.in. księża biskupi oraz profesorowie Wyższych Seminariów Duchownych. Studium Duchowości w Częstochowie zorganizowało dla mieszkańców miasta 6 "Tygodni Duchowości Chrześcijańskiej”. Z dwóch pierwszych Tygodni referaty zostały wydane drukiem – Wypłyń na głębię. Z listem apostolskim "Novo millenio ineunte” (Częstochowa 2002) oraz "Poznanie Boga” (Częstochowa 2003). W ramach działalności Studium w Łodzi ks. Profesor współorganizował i brał czynny udział w konferencjach naukowych.

 

 

7. Szkoła teologii duchowości i mistyki

 

Podsumowując powyższe pionierskie badania ks. Profesora, można powiedzieć, że stworzył szkołę teologii duchowości i mistyki. Nie omawiając teraz szczegółowo badań i twórczości, ponieważ całość została zaprezentowana powyżej, możemy stwierdzić, że szczególnym przedmiotem naukowego zainteresowania jest polska teologia duchowości, historia polskiej teologii duchowości i szkół duchowości oraz polska mistyka przeżyciowa i studyjna. A więc, problematyka badań obejmuje przede wszystkim rodzimą tradycję ascetyczno-mistyczną. Badania te dotyczą odkrycia w tradycji polskiej pisarzy i doktryny teologii duchowości, odkrycia procesu życia duchowego, także wspólnot życia duchowego, kultury, obyczajów, tradycji ludowej, itp. Na pierwsze miejsce jednak wysuwają się badania nad polską mistyką studyjną i przeżyciową, nad poznaniem doktryn i szkół mistyki, odkryciem polskich twórców teologii życia mistycznego, poznaniem polskiej mistyki przeżyciowej, zwłaszcza mistyki przesłania (posłania), dzienniczków duszy (odkrywanie nowych źródeł), poezji i prozy mistycznej oraz wyprostowaniem wielu błędnych interpretacji z tej dziedziny wiedzy. Badania te, zatem, prowadzą do przedstawienia polskiej teologii duchowości i mistyki, jej specyfiki w świetle historii Polski i jej wkładu w dziedzictwo Europy oraz wpływów duchowości europejskiej. Trzeba dodać, że ks. Profesor nie uprawia metody historycznej, faktologii historycznej, hagiografii, ale analizuje i przedstawia doktrynę teologii duchowości i studyjnej oraz przeżyciowej mistyki. Jego badania wychodzą też szeroko poza badania duchowości i mistyki rodzimej, dotyczą wielu współczesnych zagadnień z teologii duchowości i mistyki oraz metodologii.

O. prof. A. Nowak pisze, że ks. S Urbański podejmuje konkretne przykłady mistyki studyjnej, mistyki studyjnej-przeżyciowej, mistyki przeżyciowej. Niektóre pozycje zostały przetłumaczone na języki: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, portugalski, włoski, słowacki, litewski, białoruski. Mamy do czynienia z Autorem, który jest znany poza granicami naszego kraju. Pionierskim zrywem badawczym jest ekoteologia duchowości; należy do pionierów badających polską myśl w zakresie teologii duchowości. Trzeba zwrócić uwagę na bardzo oryginalne opracowania z dziedziny polskiej mistyki. Nie uprawia teologii referującej. Zakres badawczy ks. S. Urbańskiego jest ogromny (A. Nowak, "Doświadczenie religijne a doświadczenie mistyczne w wybranych publikacjach ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego”, w: Świętość i historia, seria: Mistyka polska 132, red. S. Urbański, W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 91-104; tenże, w: Duchowość i historia, seria: Mistyka polska 133, red. S. Urbański, W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 111-124).

 

 

8. Bibliografia dotycząca twórczości i działalności ks. Profesora

 

Trzeba też nadmienić (wybiórczo), że ukazało się 470 różnego rodzaju opracowań, notek, biogramów o działalności naukowo-badawczej Księdza Profesora (od 1984 roku). Najbardziej całościowymi opracowaniami są następujące pozycje: "Polscy teologowie duchowości”, red. M. Chmielewski, W. Słomka, Lublin 1993, s. 194-1999; G. Polak, "Kto jest kim w Kościele? Osoby sprawujące kluczowe funkcje w Kościele katolickim w Polsce. Stan na dzień 1 stycznia 1996 r.”, KAI, Warszawa 1996, s. 390; tenże, "Kto jest kim w Kościele. Ekumeniczne "who is who” chrześcijaństwa w Polsce”, KAI, Warszawa 1999, s. 388-389; W. Słomka, "Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości w Akademii Teologii Katolickiej”, Roczniki Teologiczne 46(1999), z. 5, s.5-6; P. Gwiazda, "Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej (1989-1999)”, Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 4(1998), s. 163-171; Studia Theologica Varsaviensa 37(1999), nr 1, s. 197-205; tenże, "Historia i rozwój Sekcji Teologii Duchowości ATK w latach 1989-1999”, Roczniki Teologiczne 46(1999), z. 5, s. 5, 7-19; tenże, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, red. M. Szymula, S. Urbański, Warszawa 1999, s. 221-233; M. Szymula, "Osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników naukowych Sekcji Teologii Duchowości ATK”, Roczniki Teologiczne 46(1999), z. 5, s. 5, 21-32; tenże, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, red. M. Szymula, S. Urbański, Warszawa 1999, s. 239-279; tenże, "Sekcja Teologii Duchowości ATK (1989-1999)”, Ateneum Kapłańskie 1(545) 2000, t. 134, s. 50-82; "Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości”, w: Duchowość przełomu wieków, red. S. Urbański, M. Szymula, seria: Mistyka polska 7, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 11-101; P. Ogórek, P. Gwiazda, M. Szymula, "Historia Teologii Duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, w: Duchowość przełomu wieków, red. S. Urbański, M. Szymula, seria: Mistyka polska 7, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 48-56; A. Baran, P. Piasecki, "Polskie szkoły duchowości w tysiącletniej historii narodu”, w: Duchowość przełomu wieków, red. S. Urbański, M. Szymula, seria: Mistyka polska 7, Wyd. UKSW 2000, s. 57-101; "Kto jest kim w Polsce”, Edycja IV, wyd. Polska Agencja Informacyjna S.A., Warszawa 2001, s. 991; "Złota Księga Nauki Polskiej 2000. Naukowcy przełomu wieków”, Warszawa 2001, s. 546; "Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny”, t. 4, S-Ż, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2002, s. 558-559; "Duchowieństwo diecezjalne oraz członkowie męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego”. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, "Apostolicum” Ząbki 2002, s. 564; "Teologia duchowości. XX – lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002)”, pr. zb., red. J. Dołęga, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitas Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20 (2002); "Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, współpraca: R. Czekalski, M. Kiedzik, J. Różański, wyd. UKSW, t. 2, Warszawa 2002, s. 17-49; "Twórczość naukowo-badawcza ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego”, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2003; "Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków”, wyd. III uzupełnione, Schweiz 2004, s. 4440-4441; "Złota Księga Nauki Polskiej. Naukowcy Zjednoczonej Europy 2006”, wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 865; "Złota Księga Nauki Polskiej 2000. Naukowcy przełomu wieków”, Wyd. "Helion”, Gliwice 2007, s. 546; "Teologu polski, co sądzisz o swojej twórczości?”, opr. i red. S. C. Napiórkowski OFMConv., Niepokalanów 2007, s. 363-368; "Servire Deo et hominibus”, red. W. Gałązka, P. Latawiec, H. Podolski, K. Trawkowski, Wyd. UKSW, Warszawa 2009; W. Gałązka, "30-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. Stanisława Urbańskiego (1981-2001)”, w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, red. P. Gwiazda, M. Tatar, seria: Mistyka polska 113, Sandomierz 2011, s. 203-245; M. Tatar, "Kierunki badań Sekcji Teologii Duchowości”, w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, red. P. Gwiazda, M. Tatar, seria: Mistyka polska 113, Sandomierz 2011, s. 247-261; "Złota Księga Nauk Humanistycznych”, Gliwice 2013, s. 426; Szukać Miłość – Boga. Księga Jubileuszowa z okazji 35 lecia pracy naukowej w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, red. S. Jasionek, W. Gałązka, seria: Biblioteka Teologów Częstochowskich, tom 2, Częstochowa 2015; Tylko służyć. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr hab. Stanisławowi Urbańskiemu, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 145, t. 1, seria: Mistyka polska 146, t. 2, Wyd. UKSW, Warszawa 2016; Płytka CD – Uroczystość uhonorowania ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawa 2016 (arch. UKSW, własne); J. Kapuściński, M. Terka, Ks. profesor Stanisław Urbański – twórca polskiej szkoły duchowości, Veritati et Caritati, red. J. Kapuściński, M. Terka, t. 7, Częstochowa 2016, s. 449-540; Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, Pierwszy w Polsce doktor, doktor habilitowany, profesor teologii duchowości, w: Zarys dziejów Kłobucka, parafii św. Marcina i okolic, Kłobuck 2017, s. 419-439; A. Szczupał, Sylwetka naukowa-badawcza, społeczna ks. prof. Stanisława Urbańskiego, Studia Theologica Grodnensia, t. 10. Grodno 2017, s. 307-313 (Białoruś); L. Poleszak, Ks. prof. Stanisław Urbański – twórca polskiej szkoły duchowości, Sympozjum 2 (33) (2017), s. 249-274; Polska duchowość i mistyka przeżyciowa-studyjna, Veritati et Caritati, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, t. 10, Częstochowa 2018, s. 509-527; tenże, Studia Theologica Grodnensia, t. 12, Grodno 2018, s. 24-35 (Białoruś).

 

 

B. DOROBEK NAUKOWO - BADAWCZY

 

 

1. Książki (autor, współautor, redaktor)

 

1. Formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej, Warszawa 1988.

2. Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, Wyd. ATK, Warszawa 1992 (współautor).

3. Polska teologia życia mistycznego (1914-1939), Wyd. ATK, Warszawa 1995.

4. Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej, Wyd. ATK, Warszawa 1997; tł. na język rosyjski; s. P. Wołczek, o. S. Staniewski, Grodno 1999.

5. Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, (red.) Wyd. ATK, Warszawa 1999.

6. Mistyka – zagrożenie czy droga świętości? (red.), Wyd. ATK, Warszawa 1999.

7. Myśli Bogdana Jańskiego, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

8. Teologia modlitwy. Studium ascetyczno-mistyczne dwudziestolecia międzywojennego z uwzględnieniem duchowości szkoły zmartwychwstańczej, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

9. Teologia życia mistycznego, Wyd. ATK, Warszawa 1999 (wyd. 2).

10. Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999.

11. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1 (1978-1988), (kon.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 1, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

12. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 2 (1989-1999), (kon.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 2, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

13. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), t. 3, (kon.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 3, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

14. Jan Paweł II o nauce, t. 4, (kon.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 6, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

15. Jan Paweł II do polskich uczonych, t. 5, (kon.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 7, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

16. Duchowość przełomu wieków (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2000.

17. Mistyczny świat ducha, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2000 (wyd. 2); tł. j. rosyjski, red. ks. A. Szczupał, tł. L. Michajlik, Wyd. Diecezji Grodzieńskiej, Grodno 2002; (Białoruś), tł. j. angielski, red. P. Bandurski, San Jose 2002 (USA).

18. Duchowość Europy (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2001.

19. W trosce o Kościół i Naród (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2001.

20. Duchowość osób powołanych, (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2002.

21. Duchowość polska. Kultura duchowo-religijna XIX i XX wieku, (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2002.

22. Duchowość współczesnego Kościoła, (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2002.

23. Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. Verbinum, Warszawa 2002.

24. Prymas Polski Kardynał Józef Glemp Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (08.10.2001), (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2002.

25. Chrześcijańska Europa, (red.), Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003.

26. Duchowość współczesnego człowieka w świetle globalizacji i edukacji, (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2003.

27. Duchowość zmartwychwstańcza, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2003; tł. na j. portugalski, tł. J. Solak, São Paulo 2008; São Paulo 2009 (wyd. 2) (Brazylia).

28. Słownik polskich świętych, Yorba Linda 2003.

29. Świętość ubogich świata, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2003.

30. Świadkowie polskiej duchowości, (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2004.

31. Wydział Teologiczny 1954-2004, (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2004.

32. Żywoty polskich świętych, Wyd. Verbinum, Warszawa 2004, (j. polski, j. angielski).

33. Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, seria: Jański – ku przyszłości 1, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2006.

34. M. M. Dutkowski, S. Urbański, Jan Paweł Wielki, John Poul II The Great, Juan Pablo El Grande, 1978-2005, Indio, 3 May 2006, (j. polski, j. angielski, j. hiszpański).

35. Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, (red.), seria: Jański – ku przyszłości 2, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

36. Mistyka miłosierdzia, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2007.

37. Gorzkie Żale przybywajcie. Studia i szkice w 300-lecie powstania nabożeństwa Gorzkich Żalów, red. S. Urbański, J. Śmigiera, seria: Mistyka polska 73, Wyd. UKSW, Warszawa 2008.

38. Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, (red.), seria: Mistyka polska 91, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2008.

39. W pokornej służbie prawdzie i miłości. Księga pamiątkowa ku czci ojca Profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, ks. S. Urbański, o. A. Baran OFMCap, ks. W. Gałązka, ks. P. Gwiazda, ks. M. Szymula, seria: Mistyka polska 88, Wyd. UKSW, Warszawa 2008.

40. Krzyżu święty nade wszystko. Materiały z sympozjum z okazji 150-lecia posadowienia figury Chrystusa dźwigającego krzyż przed Kościołem Świętego Krzyża w Warszawie, red. S. Urbański, J. Śmigiera, seria: Mistyka polska 92, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008.

41. Biela A., Prawda – Dobro – Skuteczność programem odrodzenia człowieka. Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2008/2009 w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 5, (red.), Warszawa 2008.

42. Duchowość krzyża, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 93, Wyd. UKSW, Warszawa 2009.

43. Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta, red. W. Gałązka, E. Krawiecka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 95, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2009.

44. Ku zmartwychwstaniu narodu…Wykłady inauguracyjne 2010/2011, red. W. Gałązka, Z. Prusiński, S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 5, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Rok Jańskiego, Warszawa 2010.

45. Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego, red. naczelny S. Urbański, zespół redakcyjny: W. Gałązka, K. Dubel, seria: Mistyka polska 110, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa- Łódź 2010.

46. Eine neue Mystik der Liebe fűr unsere Zeit, 26. Ordensgedenktag der Grundung der Communio in Christo, am. 27. November 2010, Mechernich 2010.

47. Jestem tylko wędrowcem…W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 112, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2010.

48. Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010.

49. Program Roku Jańskiego, (red.), seria: Jański – ku przyszłości 4, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 17 lutego 2010.

50. Tożsamość i misja ludzi nauki. Ewangelizacja ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 8, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2011.

51. Jan Paweł II do menedżerów, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011.

52. Pope John Paul II to managers, The Bogdan Janski Academy in Poland, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Warsaw, the 1 st May 2011.

53. Odpowiedzialność ludzi nauki…, Wykłady inauguracyjne 2011/2012, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 10, red. W. Gałązka, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Rok ewangelizacji ludzi nauki w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, Warszawa 2011.

54. "Tam wstępują pokolenia…” (Ps 122,4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 117, Wyd. Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2011.

55. Jan Paweł II do polityków (1978-2005), (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 11, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011.

56. Na chwałę Bogu. Historia pierwszego dziesięciolecia parafii pw. Świętej Rodziny w Wyszkowie, red. H. Kozikowska, S. Urbański, W. Gałązka, Wydawca Parafia p. w. Świętej Rodziny w Wyszkowie, Wyszków 2011.

57. Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego. Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej 1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, red. S. Urbański, W. Gałązka, K. Z. Dubel KDzJ, seria: Mistyka polska 114, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa-Sosnowiec 2011.

58. Odkrywanie modlitwy, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012.

59. Pope John Paul II to lecturers, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 12, The Bogdan Janski Academy in Poland, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warsaw 2012.

60. Odpowiedzialność polityków za…, Wykłady inauguracyjne 2012/2013 Szkoły Wyższe im. Bogdana Jańskiego, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 13, red. W. Gałązka, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2012.

61. Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012.

62. Św. Józef Sebastian Pelczar, O mistyce, opr. S. Urbański, Ł. Buzun, seria: Mistyka polska 115, Częstochowa, Kraków, Warszawa 2012 (mps, arch. własne).

63. "Uczę się ciebie człowieku…” (J. Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieka, red. E. Krawiecka, W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 123, Wyd. Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2012.

64. Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, współautor: ks. J. Zielonka, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013.

65. S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013.

66. S. Urbański, S. Budzyński, Sokółka i inne cuda eucharystyczne nie tylko w Polsce, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2013.

67. Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 14, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013.

68. "Sapere Aude. Odważ się być mądrym” (Horacy). W poszukiwaniu duchowości humanizmu, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 134, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2013.

69. Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 132, Wyd. UKSW, Warszawa 2014.

70. Duchowość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 133, Wyd. UKSW, Warszawa 2014.

71. Pope John Paul II to lecturers, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development, Responsibility Human Work YMER research, inspirations, red. W. Gałązka, S. Urbański, The Bogdan Janski Academy in Poland. Institute for Innovations and Economic Development. Center for Research, Development of New Culture of work, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warsaw 2014.

72. Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje, red. W. Gałązka, S. Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 16, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2014.

73. Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), współautor: J. Zielonka, seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014; aktualnie tłumaczona na język niemiecki: Erfahrung der Liebe Gottes in der Erfahrungsmystik von Mutter Marie Therese Linssen (1927-1994), planowane wydanie: Mechernich 2016.

74. Ku szczytom świętości. Miniprzewodnik dla początkujących i zaawansowanych w życiu mistycznym, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014.

75. Jan Paweł II do pracowników, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

76. Mistyka przeżyciowa kobiet, seria: Mistyka polska 143, Wyd. UKSW, Warszawa 2015.

77. Polscy święci i męczennicy. Znani i nieznani (współautor: S. Budzyński, A. Ziółkowska), Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2015.

78. Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2015.

79. "Wszystko mi mówi o Jego miłosierdziu”. Świętość Miłosierdzia objawiona Faustynie, seria: Mistyka polska 147, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2016.

80. W szkole świętości, seria: Mistyka polska 148, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2016.

81. Polska szkoła duchowości, seria: Duchowość Europy 3, Wyd. UKSW, Warszawa 2016.

82. Mistycy w Kościele, seria: Duchowość Europy 4, Wyd. UKSW, Warszawa 2016.

83. Mistyka przeżyciowa z obarzem mistyki studyjnej, seria: Mistyka polska 151, Wyd. UKSW, Warszawa 2017.

84. Mistyczki Niepodległej Polski 1918-2018. Przesłanie Jezusa, seria: Mistyka polska 152, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2018.

85. S. Urbański, Ł. Białk, Świętość w codzienności według Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, seria: Mistyka polska 155, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2020.

86. R. Ammann, M. Lang, H. J. Pottmeyer, S. Urbański, Worte der Hoffnung, Mechernich 2021, s. 145-163.

 

 

2. Artykuły naukowe

 

Wykaz skrótów:

AK – Ateneum Kapłańskie

ATK – Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa

CTh – Collectanea Theologica

CzST – Częstochowskie Studia Teologiczne

DPZ – Duszpasterz Polski Zagranicą

HD – Homo Dei

KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

QVP – Quo Vadis Polonia

RBL – Ruch Biblijno-Liturgiczny

RT – Roczniki Teologiczne

STV – Studia Theologica Varsaviensa

UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

WSZiP – Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

ZiE – Zarządzanie i Edukacja

 

1. Duchowość XX-lecia międzywojennego - zagadnienie modlitwy w polskim piśmiennictwie teologicznym, Migrant Echo 10 (1981), s. 28-49.

2. Nauka o kontemplacji nabytej w polskim piśmiennictwie teologicznym XX-lecia międzywojennego, CzST IX-X (1981-1982), s. 241-259.

3. O duchowości św. Kazimierza, HD 84 (1984) nr 1, s. 24-34.

4. Teoria medytacji w polskim piśmiennictwie teologicznym XX-lecia międzywojennego, w: Medytacja, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1984, s. 149-178.

5. Asceza dawniej i dziś, w: Asceza odczłowieczenie czy uczłowieczenie, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1985, s. 137-150.

6. Charakterystyczne rysy duchowości polskiej na tle ostatnio beatyfikowanych Polaków, CTh 55 (1985) fasc. 4, s. 71-81.

7. Dyskusja panelowa, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 154-174, 277-306.

8. Duchowość ks. Józefa Dąbrowskiego, DPZ 36 (1986) nr 3, s. 340-361.

9. Kontemplacja wlana, CzST XIV (1986), s. 157-201.

10. Medytacje o mistyce, STV 24 (1986) nr 1, s. 285-291.

11. Mistyczne poznanie Boga według ks. A. Żychlińskiego, w: Bóg i człowiek w doświadczeniu religijnym, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1986, s. 205-214.

12. Uzasadnienie aktu modlitewnego, Wiadomości Diecezjalne Podlaskie 1 (1986), s. 3-11.

13. Znaczenie modlitwy w życiu chrześcijańskim, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 111-138.

14. Chrześcijańska duchowość dzisiaj, CTh 57 (1987) fasc. 2, s. 103-105.

15. Maryjność Kardynała Stefana Wyszyńskiego, DPZ 37 (1987) nr 3, s. 346-353.

16. Modlitwa kontemplacyjna dziś, RBL 60 (1987) nr 4, s. 362-365.

17. Modlitwa liturgiczna, RBL 60 (1987) nr 2, s. 164-169.

18. Zaangażowanie ks. bpa Teodora Kubiny w apostolstwo świeckich, CzST XV-XVI (1987-1988), s. 167-179.

19. Duchowość Matki Teresy z Kalkuty, CTh 58 (1988) fasc. 2, s. 85-87.

20. Miłosierdzie jako przymiot Boga w nauczaniu księdza Michała Sopoćki, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin 1988, s. 79-86.

21. Ascetyczny i mistyczny wymiar zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża, AK 83 (1991) z. 494, s. 31-42.

22. Nowe publikacje z dziedziny teologii duchowości, CTh 58 (1988) fasc. 4, s. 101-105.

23. Pojęcie świętości w kazaniach hagiograficznych o. Józefa Męcińskiego (1764-1814), RBL 61 (1988) nr 6, s. 532-536.

24. Świadomość nadprzyrodzona, CTh 58 (1988) fasc. 3, s. 102-104.

25. Mistyczne działanie Ducha Świętego w doświadczeniu ludzkiej słabości, CTh 59 (1999) fasc.2, s. 77-81.

26. Istota życia zakonnego według założycielek Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, CTh 59 (1989) fasc. 1, s. 71-81.

27. Modlitwa brewiarzowa, RBL 62 (1989) nr 3, s. 225-231.

28. Odkrywanie wartości kierownictwa duchowego dla formacji życia wewnętrznego, STV 28 (1990) nr 2, s. 99-114.

29. Życie chrześcijańskie w Duchu Świętym, CTh 60 (1990) fasc. 4, s. 100-104.

30. Pojęcie odosobnienia w doktrynie mistycznej mistrza Eckharta, STV 29 (1991) nr 2, s. 125-136.

31. Świętość ludzi świeckich w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, w: Instytut Teologiczny w służbie diecezji częstochowskiej, pr. zb., red. S. Grzybek, Częstochowa 1991, s. 219-232.

32. Wiara w modlitwie chrześcijańskiej, w: Wiara w postawie ludzkiej, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1991, s. 225-269.

33. Działanie i współdziałanie człowieka z Bogiem w procesie życia wewnętrznego według nauczania Marceliny Darowskiej - Założycielki Niepokalanek, CzST XIX-XX (1991-92), s. 175-196.

34. Duch Święty w naszej modlitwie i życiu, w: Chrzest - nowość życia, pr. zb., red. A. J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1992, s. 221-225.

35. Duchowość pracy ludzkiej, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Warszawa 1992, s. 163-168.

36. Eucharystia w nauczaniu matki Marceliny Darowskiej, założycielki Sióstr Niepokalanek, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Warszawa 1992, s. 127-134.

37. Nadzieja w modlitwie chrześcijańskiej, w: Nadzieja w postawie ludzkiej, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1992, s. 167-203.

38. Polska bibliografia eucharystyczna (1948-1986), w: Eucharystia - miłość i dziękczynienie, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1992, s. 340-345.

39. Przeżycie eucharystyczne matki Marceliny Darowskiej, w: Eucharystia -miłość i dziękczynienie, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1992, s. 291-303.

40. Świętość chrześcijańska według ks. Antoniego Słomkowskiego, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Warszawa 1992, s. 28-39.

41. Teologia duchowości chrześcijańskiej po Soborze Watykańskim II. Przegląd bibliograficzny, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Warszawa 1992, s. 169-183.

42. Teologia modlitwy ks. A. Żychlińskiego, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Warszawa 1992, s. 52-76.

43. Wybrane elementy teologii duchowości ks. Aleksandra Żychlińskiego, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Warszawa 1992, s. 9-27.

44. Zjednoczenie z Bogiem w cierpieniu i "śmierci sobie” według nauki Marceliny Darowskiej, w: Cierpienie i śmierć, pr. zb., red. A. J. Nowak, Lublin 1992, s. 99-116.

45. Etapy rozwoju życia duchowego, w: Teologia duchowości katolickiej, pr. zb. Lublin 1993, s. 262-306.

46. Mistyczne opisy miłości matki Marceliny Darowskiej, w: Miłość w postawie ludzkiej, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1993, s. 341-365.

47. Model duchowości kapłańskiej w pismach ks. Aleksandra Żychlińskiego i aktualność tego modelu w dobie dzisiejszej, w: Kapłan pośród ludu kapłańskiego, pr. zb., red. W. Słomka, J. Misiurek, Lublin 1993, s. 133-149.

48. Pojęcie miłości chrześcijańskiej w piśmiennictwie matki Marceliny Darowskiej, w: Miłość w postawie ludzkiej, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1993, s. 365-399.

49. Charakterystyczne cechy współczesnej duchowości chrześcijańskiej, HD 62 (1994) nr 4, s. 3-15.

50. Medytacja według św. Jana od Krzyża, AK 86 (1994) z. 510, s. 269-282.

51. Mistyczny wymiar ascezy chrześcijańskiej, CTh 64 (1994) fasc. 3, s. 124-131.

52. Mistyczny wymiar życia duchowego, w: W służbie Kościołowi i nauce, pr. zb., red. J. Bagrowicz, T. Lewandowski, Z. Pawlak, K. Rulka, I. Werbiński, Włocławek 1994, s. 246-284.

53. Podstawy, cechy i wypaczenia współczesnej duchowości chrześcijańskiej, w: Teologia i życie, pr. zb., red. M. Duda, S. Jasionek, J. Kuliberda, Z. Zgrzebny, Częstochowa 1994, s. 483-509.

54. Z problematyki "duchowości”, RT 41 (1994) z. 5, s. 53-66.

55. Kontemplacja wlana, w: Mistyka chrześcijańska, pr. zb., red. J. Machniak, Kraków 1995, s. 36-53.

56. Mistycyzm. Zjednoczenie przekształcające, RT 42 (1995) z. 5, s. 5-25.

57. Modlitwa odpocznienia w nauce polskich teologów (1914-1939), w: Mistyka chrześcijańska, pr. zb., red. J. Machniak, Kraków 1995, s. 70-88.

58. Pojęcie miłości chrześcijańskiej w piśmiennictwie głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej, w: Miłość większa niż grzech, seria: Homo meditans XII, pr. zb., red. A. J. Nowak, Lublin 1996, s. 139-159.

59. Propagowane przez prasę laicką postawy względem Kościoła a duchowość chrześcijańska, w: Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka, pr. zb., red. M. Chmielewski, Lublin 1995, s. 30-50.

60. Duchowe odrodzenie w Europie zachodniej i na ziemiach polskich XIX wieku, CzST XXIII-XIV (1995-1996), s. 287-318.

61. Doświadczenie mistyczne w życiu Faustyny Kowalskiej, w: Oblicza doskonałości chrześcijańskiej, pr. zb., red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 175-190.

62. Polska bibliografia teologiczna o Duchu Świętym (1966-1986), STV 34 (1996) nr 1, s. 209-221.

63. Polska szkoła duchowości (Piotr Semenenko, Paweł Smolikowski, Marcelina Darowska), w: Oblicza doskonałości chrześcijańskiej, pr. zb., red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 27-43.

64. "Szkoła duchowości” Marceliny Darowskiej dla rodzin czy dla zakonnic?, w: Marcelina Darowska – niepokalański charyzmat wychowania, pr. zb., red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 49-70.

65. Wspólnota zakonna miejscem życia braterskiego w miłości w świetle Adhortacji "Vita consecrata” Jana Pawła II, w: Dar życia konsekrowanego, pr. zb., red. E. Nieradka, S. Haręzga, Rzeszów 1995, s. 57-73; tenże: Życie Konsekrowane 11 (1996) nr 3, s. 53-62.

66. Ascetyczno-mistyczna formacja życia duchowego według ks. Piotra Semenenki i ks. Pawła Smolikowskiego, Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców 3 (1997), s. 21-37.

67. Chrystus - tęsknota za świętością czy doświadczenie Boga?, CzST XXV (1997), s. 69-79.

68. Humanizacja świata w ujęciu Szkoły Zmartwychwstańczej, ZiE 4-5 (1997), s. 179-194.

69. Jaki powinien być styl życia i posługi kapłana, aby był on darem dla Kościoła jako Ludu Bożego -wymiar praktyczny, w: Kapłaństwo i życie zakonne darem dla Kościoła, pr. zb., red. J. Gołębiewski, Warszawa-Praga 1997, s. 41-52.

70. Mistyczne zaręczyny, Nasze Życie 12 (1997) nr 1, s. 34-36.

71. Oczyszczenie władz serca w nauce księdza Piotra Semenenki, Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców 3 (1997), s. 325-344.

72. Powołanie zakonne według o. Kazimierza Szafrańca, w: Kapłaństwo i życie zakonne darem dla Kościoła, pr. zb., red. J. Gołębiewski, Warszawa-Praga 1997, s. 79-86.

73. Prawa człowieka w świetle współczesnej myśli teologicznej Kościoła, ZiE 6 (1997), s. 137-162.

74. Duchowość pracy ludzkiej w nauczaniu Jana Pawła II, ZiE 2 (1998), s. 173-194.

75. Kanonizacje i beatyfikacje Polaków dokonane przez Jana Pawła II, w: XX lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Co polska i świat zawdzięczają Ojcu Świętemu?, pr. zb., red. A. Mazurek, Warszawa 1998, s. 125-127.

76. Koncepcja materialnego świata Bogdana Jańskiego, ZiE 4-5 (1998), s. 243-257.

77. Kontemplacja i działanie w życiu chrześcijanina, RT 45 (1998) z. 5, s. 31-47.

78. Mistyka życia konsekrowanego, w: "Vita consecrata”, Tekst i komentarz, pr. zb., red. A. J. Nowak, Lublin 1998, s. 355-372.

79. Mistyka życia konsekrowanego w świetle "Vita consecrata”, Życie Konsekrowane (1998) nr 2, s. 63-72.

80. Mystical Aspects in the Life of Blessed Faustyna Kowalska, CTh 63 (1998) fasc. 2, s. 225-244.

81. Polska bibliografia eucharystyczna (1948-1986), Saeculum Christiana 5 (1998) nr 2, s. 205- 221

82. Słownik terminów, w: Filokalia, teksty o modlitwie serca, tł. J. Naumowicz, Tyniec 1998, s. 323-327.

83. Apostolstwo świeckich w ramach Akcji Katolickiej według nauki ks. bpa Teodora Kubiny, Lux Veritatis, Ełckie Studia Teologiczne 1999, nr 1, s. 102-122; tenże: CzST XXV (1999), s. 281-290.

84. Cywilizacja miłości w nauczaniu Jana Pawła II, w: Solidarni z nauczaniem Jana Pawła II, pr. zb., red. J. Dołęga (seria: Episteme 1, 1999), Olecko 1999, s. 31-45.

85. Duchowe oblicze Europy w czasach Bogdana Jańskiego, ZiE 1 (1999), s. 137-158.

86. Ekologia ducha ludzkiego, w: Ekologia ducha, pr. zb., red. J. L. Krakowiak, Warszawa 1999, s. 5-18.

87. Formacja i formy apostolstwa świeckich w ramach Akcji Katolickiej w świetle nauki Ks. Biskupa Teodora Kubiny, CzST XXV (1999), s. 193-210.

88. Miłość egoistyczna według przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej (bł. M. Darowska, ks. P. Semenenko), ZiE 4-5 (1999), s. 319-331.

89. Mistyczne perspektywy rozwoju duchowego chrześcijanina wskazane przez Jana Pawła II na progu trzeciego tysiąclecia, w: Duchowość na progu trzeciego tysiąclecia, pr. zb., red. ks. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 101-112; tenże: w: Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia. Księga Pamiątkowa ku czci Ojca Profesora Dominika Widera OCD, red. ks. J. Machniak, o. J. Gogola, Kraków 1999, s. 49-65.

90. Mistyka Ducha Świętego, w: "Niech zstąpi Duch Twój”, pr. zb., red. A. J. Nowak, J. Misiurek, W. Słomka (Homo meditans, t. 20), Lublin 1999, s. 325-344.

91. Mistyka ekologii ducha ludzkiego, w: Ochrona środowiska w filozofii i teologii, pr. zb., red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, Warszawa 1999, s. 203-221.

92. Mistyka przyszłością człowieka, w: Diligis Me? Pasce, Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich 1949-1999, pr. zb., t. 1, Sandomierz 1999, s. 607-617

93. Mistyka w polskiej tradycji, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 1999, s. 44-99.

94. Mistyka -zagrożenie czy rozwój życia duchowego osób konsekrowanych?, Życie Konsekrowane 26 (1999) nr 2, s. 5-6.

95. Modlitwa Liturgii Godzin włączeniem w modlitwę Kościoła, Dobry Pasterz 23 (1999), s. 126-139.

96. Nauczanie Jana Pawła II o uniwersytetach, ZiE 6 (1999), s. 174-193.

97. Rola wzorów osobowych w duchowości chrześcijańskiej (B. Jański, P. Semenenko, P. Smolikowski), ZiE 3 (1999), s. 173-192.

98. Teologia duchowości Księdza Profesora Waleriana Słomki, w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 83-99.

99. The polish school of spirituality, (Piotr Semenenko, Paweł Smolikowski, Marcelina Darowska), CTh (1999) fasc. spec., s. 185-199.

100.Tożsamość duchowa kapłana w świetle posoborowego nauczania Kościoła, Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża 17 (1999), s. 173-185.

101.Wiara i rozum - wzajemne relacje na podstawie encykliki Jana Pawła II "Fides et ratio”, ZiE 2 (1999), s. 163-196.

102.Pięć okresów mistyki, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999, s. 11-20.

103.Ascetyczno-mistyczny rozwój życia duchowego małżonków, w: Ekologia rodziny ludzkiej, pr. zb., red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, Episteme 7 (2000), s. 257-272.

104.Ascetyzm współczesnego życia, CzST XXVIII (2000), s. 185-195.

105.Chrześcijański wymiar cywilizacji, ZiE 6 (2000), s. 156-176.

106.Droga do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża, w: Na drodze zjednoczenia z Bogiem, pr. zb., red. J. Gogola OCD, Kraków 2000, s. 95-112.

107.Formacja duchowa Uniwersytetu, ZiE 2 (2000), s. 145-158.

108.Formacyjne zadania Uniwersytetu, ZiE 1 (2000), s. 106-119.

109.Komunikacja wiary w życiu duchowym chrześcijanina – katechety, Episteme 6 (2000), s. 119-134.

110.Ks. prof. dr hab. Walerian Słomka -teolog, uczony, humanista, w: "Abba, Ojcze!”, pr. zb., red. A. J. Nowak, t. 21 (seria: Homo meditans), Lublin 2000, s. 17-24.

111.Mistyczna droga osoby konsekrowanej -proroka, Życie Konsekrowane 28 (2000) nr 4, s. 52-57.

112.Mistyczne ubóstwo ducha w życiu chrześcijanina, Ełckie Studia Teologiczne 1 (2000), s. 9-27.

113.Mistyka drogą do Boga Ojca, w: "Abba, Ojcze!”, pr. zb., red. A. J. Nowak, t. 21 (seria: Homo meditans), Lublin 2000, s. 249-267.

114.Mistyka narodu, w: Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981). Co Kościół i Polska zawdzięcza Prymasowi tysiąclecia?, pr. zb., red. S. Budzyński, A. Mazurek, Warszawa 2000, s. 193-196.

115.Mistyka przyszłością człowieka Trzeciego Tysiąclecia (Jan Paweł II), AK 134 (2000), s. 6-18.

116.Modlitwa kontemplacji źródłem świętości człowieka, w: Homo orans, pr. zb., red. J. Misiurek, J. Popławski, Lublin 2000, s. 227-248.

117.Ojcostwo Boga w nauczaniu posoborowego Kościoła, w: O godność ojcostwa. Międzynarodowy Kongres (05-07.11.1999), Warszawa, pr. zb., red. E. Kowalewska, Gdańsk 2000, s. 80-89.

118.Przebaczenie źródłem uzdrowienia i przemiany życia, Zeszyty Formacji Duchowej, "Potrzeba przebaczenia” 14 (2000), s. 48-54.

119.Wiedza naukowa w służbie człowieka, ZiE Nr 3, Rok IV, 21/ 2000, s. 164-178.

120.Współczesne ujęcie mistyki, w: Duchowość przełomu wieków, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2000, s. 105-127.

121.Duchowe oblicze chrześcijaństwa, Wielki jubileusz chrześcijaństwa 2000, red. J. Dołęga, J. Sokołowski, S. Śledziewski, Episteme 12 (2001), s. 87-105.

122.Duchowe piękno Maryi znakiem darmowej miłości Boga Ojca, Ełckie Studia Teologiczne t. 2 (2001), s. 313-327.

123.Duchowość Bogdana Jańskiego, ZiE 3 (2001), s. 117-137.

124.Duchowość integrująca Europę, w: Duchowość Europy, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2001, s. 107-138.

125.Duchowość kapłańska według nauczania Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Prymas Tysiąclecia a rodzina w Polsce, pr. zb., red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, Episteme 15 (2001), s. 115-137.

126.Działalność wychowawcza bł. Marceliny Darowskiej na tle epoki, Saeculorum Christianum 2 (2001), s. 79-96.

127.Dziedzictwo męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, w: W trosce o Kościół i Naród, pr. zb., red. S. Urbański, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 128-148.

128.Formacja chrześcijańska w świetle szkoły zmartwychwstańczej, ZiE 6 (2001), s. 151-191.

129.Kardynał Stefan Wyszyński - wzór świętości, w: Prymas Tysiąclecia a rodzina w Polsce, pr. zb., red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, Episteme 15 (2001), s. 65-72.

130.Koncepcja wychowania w ujęciu bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911), przedstawicielki szkoły zmartwychwstańczej, ZiE 2 (2001), s. 125-149.

131.Medytacja źródłem wierności charyzmatowi życia konsekrowanego, Życie Konsekrowane 2 (2001), s. 43-52.

132.Mistyka ekologicznej duchowości świata, w: Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, A. Skowroński, Warszawa 2001, s. 307-328.

133.Nieznany "Dziennik duszy” Bogdana Jańskiego (1807-1840), w: In Christo Redemptore. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Jerzego Misiurka, red. J. Popławski, Wyd. "Gaudium”, Lublin 2001, s. 337-352.

134.Nowa teologia życia duchowego, w: Ksiądz Rektor Antoni Słomkowski, Stulecie urodzin. Materiały z sympozjum KUL 5 grudnia 2000 r., pr. zb., red. M. Chmielewski, Lublin 2001, s. 117-129.

135.Osoby duchowne w świetle "Dzienniczka” św. Faustyny, Dobry Pasterz 26 (2001), s. 117-126.

136.Pedagogia Jana Pawła II, ZiE 1 (2001), s. 113-131.

137.Pedagogia medytacji, w: Homo orans, pr. zb., red. J. Misiurek, J. Popławski, Lublin 2001, s. 53-68; tenże: Summary, s. 68.

138.Początek duchowości inkarnacyjnej – "Gdy nastała pełnia czasu” (Gal 4, 4), w: Gdy nastała pełnia czasu, Homo meditans t. 22, pr. zb., red. A. Nowak, Lublin 2001, s. 195-212; tamże: Summary, s. 213-214.

139.Słowniczek dyscyplin teologicznych, Perspektywy 12 (2001), s. 27.

140.Teologiczne elementy mistyki Anioła Ślązaka, Arkadia Pismo Katastroficzne 9/10(2001), 53-66; tenże: CzST XXIX (2001), s. 155-156.

141.Uświęcająca wspólnota Kościoła według "Dziennika” Bogdana Jańskiego, ZiE 4-5 (2001), s. 145-159.

142.Zjednoczenie z Chrystusem fundamentem życia i misji apostoła Bożego Miłosierdzia u św. Siostry Faustyny, w: Być apostołem Bożego Miłosierdzia, pr. zb., red. J. Machniak, Kraków 2001, s. 46-58.

143.Życie duchowe chrześcijanina jako świadectwo o Chrystusie, w: W życiu i w śmierci, pr. zb., red. M. Skierkowski, Łomża 2001, s. 67-79.

144.Życie mistyczne chrześcijanina, w: Czynić sprawiedliwość w miłości. Książka pamiątkowa od Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa w dwudziestą rocznicę posługi prymasowskiej, zebrał i opracował W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 61-79.

145.Antropologia miłości ks. Piotra Semenenki, ZiE 2 (2002), s. 123-139.

146.Charakterystyczne cechy duchowości w pismach Bogdana Jańskiego, ZiE 1 (2002), s. 97-111.

147.Doświadczenie Boga w życiu s. Roberty Babiak, w: Duchowość polska, red. S. Urbański, Warszawa 2002, s. 19-113.

148.Droga świeckich do świętości według św. Franciszka Salezego i bł. Jerzego Matulewicza, w: Zaufać Bogu i człowiekowi. Książka dedykowana pośmiertnie w hołdzie śp. Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Sikorskiemu, red. S. Skobel, Łódź 2002, s. 292-301.

149.Duchowa jedność Europy, w: Unia Europejska. Geneza – rozwój – perspektywy, red. J. Dołęga, Episteme 25 (2002), s. 101-117.

150.Duchowa jedność Europy w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Chrześcijańska Europa, red. S. Urbański, Warszawa 2003, s. 285-297; tenże: Zeszyty Naukowe WSZiP im. Bogdana Jańskiego 10 (2002), s. 33-50.

151.Duchowe oblicze kard. Stefana Wyszyńskiego, w: Duchowość Prymasa Tysiąclecia. Materiały z sympozjum, red. J. Machniak, J. Gogola, Kraków 2002, s. 189-196.

152.Duchowość Kościoła Zachodniego, Rocznik Teologii Katolickiej, t. 1, Białystok 2002, s. 65-77.

153.Duchowość męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, w: Duchowość Prymasa Tysiąclecia. Materiały z sympozjum, red. J. Machniak, J. Gogola, Kraków 2002, s. 31-48.

154.Duchowość współczesnego Kościoła, w: Duchowość współczesnego Kościoła, red. S. Urbański, Warszawa 2002, s. 103-119.

155.Ekoteologia duchowości człowieka, AK 138 (2002) z. 3, s. 465-480.

156.Formacja duchowo-ekologiczna chrześcijanina, w: Podstawy kultury ekologicznej, red. J. Dołęga, Warszawa 2002, s. 105-112.

157.185 lat Wydziału Teologicznego (1816-2001), w: Informator Wydziału Teologicznego na rok akademicki 2001-2002, red. J. Decyk, M. Kowalczyk, M. Skierkowski, J. Sobkowiak, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 9-20; tenże: 185 Rocznica Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1816-2001), w: Prymas Polski Kardynał Józef Glemp Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (08.10.2001), pr. zb., red. S. Urbański, H. Podolski, Warszawa 2002, s. 17-47; tenże: AK 138(2002) z. 1, s. 200-211; tenże: 185 Rocznica Wydziału Teologicznego (1816-2001), w: Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. red. J. Decyk, J. Sobkowiak, Warszawa 2002, t. 1, s. 17-34; tenże: 185 Rocznica Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1816-2001), STV 40(2002) nr 1, s. 13-28; tenże: 185 Rocznica Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1816-2001), Biuletyn Informacyjny Teologia w Polsce, 24(2006) nr 85-86, Sekcja Dogmatyczna Teologów Polskich, Lublin 2006, s. 10-17.

158.Mistyka miłosierdzia Bożego św. Faustyny, Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie 4 (2002), s. 209-220.

159.Mistyka nowego człowieka, w: Homo Novus, red. A. J. Nowak, T. Paszkowska, Lublin 2002, s. 227-244, tenże: Summary, s. 244.

160.Nowa duchowość mistyczna w świetle "Novo millenio ineunte” Jana Pawła II, w: Wypłyń na głębię! Z listem apostolskim "Novo millenio ineunte”, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Częstochowa 2002, s. 72-84.

161.Przez Jezusa do Maryi w poezji mistycznej św. Efrema, CzST XXX (2002), s. 195-214.

162.Rola teologii w kształtowaniu świadomości ludzkiej, w: Informator Wydziału Teologicznego na rok 2002-2003, Warszawa 2002, s. 9-11.

163.Samotność mistyka, Życie Duchowe 31(2002), s. 31-39.

164.Sekcja Teologii Duchowości, w: Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, Warszawa 2002, t. 2, s. 13-65.

165.Spirytualizm kontemplacji, w: Homo orans, red. J. Misiurek, J. Popławski, t. 3, Lublin 2002, s. 317-328.

166.Uświęcająca moc Instytutów Świeckich, w: Duchowość osób powołanych, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2002, s. 91-115.

167.Wielkość wielkich świętych, Ełckie Studia Teologiczne, t. 3, Ełk 2002, s. 121-130.

168.Wspólnota jako środowisko kształtowania postawy chrześcijańskiej w świetle ducha Bogdana Jańskiego, ZiE 3 (2002), s. 137-144.

169.Wyrazy zatroskania Wielkiego Kanclerza Kard. Józefa Glempa o naszą Uczelnię, w: Prymas Polski Kardynał Józef Glemp Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (8.10.2001), pr. zb., red. S. Urbański, H. Podolski, Warszawa 2002, s. 49-63.

170.Duchowość Miłosierdzia Bożego, Sodalis Marianus 1 (2003), s. 4-18.

171.Duchowość rodziny chrześcijańskiej, Zeszyty Naukowe R 5, nr 7 (2003), s. 68-79 (Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Jana Pawła II w Suwałkach).

172.Duchowość zmartwychwstańcza, ZiE 1 (2003), s. 7-23.

173.Przyszłość Szkół im. Bogdana Jańskeigo, ZiE, 1 (2003), s. 271-274.

174.Dzieju didziu śventuju didybe: śv. Pranciśkus Salezas Ir pal. Jurgi Matulaitis, w: Palaimintojo Jurgo Matulaićio dvasios slelaida, Kanas 2003, s. 92-103 (Litwa).

175.Ekoteologia duchowości a ochrona środowiska, w: Humanistyczny profil ochrony środowiska, red. A. Abdank – Kazulski, J. Czartoszewski, Warszawa 2003, s. 223-236.

176.Istota zjednoczenia mistycznego, w: Filozofować w kontekście teologii. Religia, Natura, Łaska, red. R. Misztal, Lublin 2003, s. 54-63.

177.Jasna Góra szkołą duchowości słowiańskiej, CzST XXXI (2003), s. 219-235.

178.Kierunki rozwoju współczesnej duchowości w Polsce, w: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski. Naśladowanie Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2003, red. ks. P. Kurzela, A. Liskowska, s. 36-58.

179.Ks. Aleksander Żychliński – wzorem świętości kapłańskiej, Dobry Pasterz, z. 28 (2003), s. 174-181.

180.Mistycyzm "Róży mistycznej”, w: Modlitwa różańcowa, seria: Homo orans, red. J. Misiurek, J. Popławski, K. Burski, t. 4, Lublin 2003, Wyd. KUL, s. 377-388; j. ang. Summary, s. 388.

181.Mistyka w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Servo Veritatis, red. S. Koperek, S. Szczur, Kraków 2003, s. 617-629.

182.Pal. Jurgis Matulaistis – didvi Dieve dabartiniais laikavi, w: Palaimintojo Jurgo Matulaićio dvasios slelaida, Kanas 2003, s. 111-120 (Litwa).

183.Pasaulienciu kelias i śventurną pagaj śv. Pranciśku Salezą ir pal. Jurgi Matuiti, w: Palaimintojo Jurgo Matulaićio dvasios slelaida, Kanas 2003, s. 31-41 (Litwa).

184.Poznanie Boga w mistycznym doświadczeniu, w: Poznanie Boga, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Częstochowa 2003, s. 93-105.

185.Rola uniwersytetu w dziele ewangelizacji, w: Informator Wydziału Teologicznego na rok akademicki 2003-2004, opr. J. Decyk, W. Graczyk, M. Skierkowski, J. Sobkowiak, Warszawa 2003, s. 9-12.

186.Różaniec drogą do świętości w świetle Rosarium Virginis Mariae Jana Pawła II, Wiadomości Diecezjalne Łódzkie 77 (2003) nr 4, s. 266-277.

187.Spirytualizm modlitwy, Teologia i Człowiek 1 (2003), s. 151-162.

188.Świętość współczesnego kapłana, Wrocławski Przegląd Teologiczny, Rok 10, nr 1 (2003), s. 149-158.

189.Duchowość aktu zawierzenia Maryi, HD 4 (2004), s. 54-66.

190.Duchowość aktu zawierzenia Maryi, Jasnogórskiej Matce Kościoła, w: Przez akt oddania do zawierzenia Maryi w trzecim tysiącleciu, red. Z. S. Jabłoński, J. Pach, Częstochowa 2004, s. 148-150.

191.Duchowość błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, Saeculum Christianum 11 (2004) nr. 1, s. 131-142.

192.Duchowość kapłana diecezjalnego, w: Trwać pod spojrzeniem Pana, red. A. Dziuba, Warszawa 2004, s. 309-323.

193.Duchowość nadziei przeciw duchowości lęku, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, red. K. Góźdź, K. Klauza, Cz. Rychlicki, M. Słotwińska, P. Szczur, t. 2, Lublin 2004, s. 137-147.

194.Duchowość pokoju w świetle świętości i globalizacji, w: Problematyka pokoju u papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, red. J. Lewandowski, Ząbki 2004, s. 27-37.

195.Duchowość w perspektywie jednoczącej się Europy, w: Nova et vetera polskiej duchowości, red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 96-115.

196.Eucharystia źródłem kontemplacji i gorliwości apostolskiej, Życie Konsekrowane 2 (2004), s. 44-53.

197.Integralna duchowość miłości, w: Mój krzyk ojczyzny był krzykiem, Rozmowę przeprowadził i wypowiedzi zebrał Jan Korcz, Warszawa 2004, s. 127-134.

198.Koncepcja życia duchowego według bł. Marceliny Darowskiej, Ełckie Studia Teologiczne 5 (2004), s. 255- 274.

199.The Mystical Aspects in the Life of St. Faustina Kowalska, Compact disc, Produced by: The Catholic Resource Center 877.526.2151 (2004 USA).

200.Linie polskiej duchowości, w: Świadkowie polskiej duchowości, red. S. Urbański, Warszawa 2004, s. 13-42.

201.Miłosierdzie według ks. Piotra Semenenki, w: Światła Miłosierdzia, red. A. Baran, Lublin 2004, s. 173-184.

202.Mistyczne uwielbienie Boga, w: Modlitwa uwielbienia, red. J. Misiurek, J. Popławski, K. Burski, Lublin 2004, s. 53-67.

203.Mistyka drogą św. Pawła od Krzyża, "Zachować żywą pamięć o męce Jezusa”, Materiały z konferencji poświęconej duchowości św. Pawła od Krzyża, pr. zb., red. W. Linke, M. Miotek, Kielce 2004, s. 31-42.

204.Mistyka Eucharystii, w: Pokochać Chrystusa w Eucharystii, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Częstochowa 2004, s. 119-133.

205.Mistyka niemowlęctwa duchowego, w: Świadkowie polskiej duchowości, red. S. Urbański, Warszawa 2004, s. 115-134.

206.Polska duchowość w świetle chrześcijańskiej Europy, w: Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy, red. U. Cierniak, J. Grabowski, Częstochowa 2004, s. 293-303.

207.50 rocznica Wydziału Teologicznego, w: Wydział Teologiczny 1954-2004, Warszawa 2004, s. 13-34.

208.Sekcja Teologii Duchowości, w: Wydział Teologiczny 1954-2004, red. S. Urbański, Warszawa 2004, s. 55-64.

209.Świadectwo prawdy o historii Wydziału Teologicznego, w: Informator Wydziału Teologicznego na rok akademicki 2004-2005, opr. J. Decyk, A. Baran, W. Graczyk, M. Skierkowski, J. Sobkowiak, Warszawa 2004, s. 9-11.

210.Teologia miłosierdzia, w: Franciszkańska wyobraźnia miłosierdzia, red. A Baran, Lublin 2004, s. 11-28.

211.Teologiczno-duchowa treść "Leksykonu duchowości katolickiej”, w: Nova et vetera polskiej duchowości, red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 21-34.

212.Wielki Bogiem na współczesne czasy bł. Jerzy Matulewicz, w: "W tym, który mnie umacnia”. Księga Pamiątkowa ku czci J. E. Ks. Bp. prof. zw. Edwarda Ozorowskiego z okazji 25-lecia sakry biskupiej, 40-lecia kapłaństwa i 30-lecia pracy w AWSD w Białymstoku, red. J. Zabielski, Białystok 2004, s. 89-97.

213.Duchowe przebudzenie mistyki, w: Rodzina drogą Kościoła. Księga Jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka TChr, red. M. Ozorowski, W. Nowacki, Łomża 2005, s. 441-448.

214.Duchowość brata Zenona, w: Brat Zenon Żebrowski – kurpiowski Apostoł Japonii, red. J. Aptacy, Episteme 48 (2005), s. 55-61.

215.Fenomen mistyki, Życie Duchowe, Lato 43 (2005), s. 78-90.

216.Globalistyczna duchowość Europy, w: Polska i Litwa – duchowe dziedzictwo w Europie, red. M. Chmielewski, TN KUL Lublin 2005, s. 307-324.

217.Mistyczna modlitwa dziękczynienia, w: Modlitwa dziękczynienia, red. J. Misiurek, J. M. Popławski, K. Burski, seria: Homo orans, Wyd. KUL, Lubin 2005, s. 91-101.

218.Mistyka światła Chrystusa tylko w Kościele, w: Lumen Christi tantum in Ecclesie, red. T. Paszkowska, Wyd. KUL, Lublin 2005, s. 487-497.

219.Sprawiedliwość a Miłosierdzie Boże, w: Oblicza sprawiedliwości, red. A. Baran, Centrum Duchowości "Honoratianum”, seria: Biblioteka Honoratiana, Zakroczym 2005, s. 13-30.

220.Świętość chrześcijanina według nauczania Jana Pawła II, w: Jan Paweł II Wielki, Episteme 50 (2005), s. 403-416.

221.Świętość chrześcijanina w ruchach charyzmatycznego Kościoła, w: Dziś i jutro ruchów kościelnych, red. W. Nawrocki, J. Czaplicki, Wyd. "Bernardinum”, Łomża 2005, s. 61-75.

222.Trójca Święta w życiu mistycznym s. Roberty Babiak, w: Ukryta w Bogu. Materiały z Sympozjum w 100 lecie urodzin i 60 rocznicę śmierci s. Roberty Zofii Babiak (1905-1945) ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętsze Marii Panny Niepokalanie Poczętej, Stara Wieś, (29-30.06.2005), s. 24-37.

223.Bogdan Jański – mistyk nieznany, Serwis Diecezji Płockiej, Page 107429, (20.01.2006).

224.Charyzmat jako zasada życia duchowego chrześcijanina, Życie Konsekrowane 5 (61) 2006, s. 8-17.

225.Duchowość wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, w: Jan Paweł II – Mistrz duchowy, pr. zb., red. M. Chmielewski, seria: Homo meditans, t. 27, Lublin TN KUL 2006, s. 127-138.

226.Historia szkolnictwa Zmartwychwstańców, w: Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, red. S. Urbański, seria; Jański – ku przyszłości 1, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2006, s. 72-81.

227.Ks. prof. dr hab. Walerian Słomka – teolog, znany humanista, w: Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich, pr. zb., red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 17-24.

228.Maryja – "Niewiasta Eucharystii” w rozwoju życia duchowego chrześcijanina, w: Eucharystia szkołą duchowości. Sympozjum w Wyższym Śląskim Seminarium Duchowne, Katowice (30.09-01.10.2005), red. bp Józef Kupny, ks. Krzysztof Lala, Katowice 2006, s. 71-87.

229.Męczeńska świętość ks. Jerzego Popiełuszki, w: Ks. Jerzy Popiełuszko - męczennik 19 października 1984 r., red. J. Aptacy, Episteme 60 (2006), s. 209-222.

230.Mistyczne przebłaganie Boga (summary), w: Modlitwa przebłagalna, red. J. Misiurek, J. Popławski, K. Burski, seria: Homo orans, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 65-76.

231.Mistyczny wymiar encykliki "Deus caritas est” Benedykta XVI, w: Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich, pr. zb., red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 311-324.

232.Mistyka miłosiernej świętości według św. Faustyny, w: Studia Nauk Teologicznych PAN, Wyd. KUL 1 (2006), s. 189-205; w j. ang. Summary, s. 205.

233.Modlitwa w tradycji wschodniej, w: Dziedzictwo między pamięcią a oczekiwaniem chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, red. U. Cierniak, J. Grabowski, Częstochowa 2006, s. 123-134, tł. j. angielski; j. rosyjski, s. 133-134.

234.Nadzieja dla Europy zrodzona z doświadczenia Miłosierdzia, w: Mistyka nadzieją Europy, pr. zb., red. A. Baran, Warszawa 2006, s. 17-42.

235.Wspólnota w ujęciu Bogdana Jańskiego, ZiE nr 48, wrzesień - październik 2006, s. 119-136.

236.Życie duchowe a uzależnienia, w: Duchowa terapia osób uzależnionych, pr. zb., red. A. Baran, Warszawa 2006, s. 63-83.

237.Bł. Marcelina Darowska - główna przedstawicielka polskiej mistyki kobiecej, w: Bł. Marcelina Darowska - dar na trzecie tysiąclecie, red. M. Chmielewski, J. Martynuska, Lublin - Szymanów 2007, s. 125-140.

238.Bogdan Jański – człowiek służby na rzecz odnowy narodu polskiego, w: Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 2, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007, s. 17-30; por. ks. S. Szary CR, Ewangeliczna wartość miłości w życiu Bogdana Jańskiego, Via Consecrata 7-8 (2007), r. X, s. 63-87.

239.Bogdan Jański - twórca polskiej szkoły duchowego odrodzenia narodu, w: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. I.S. Ledwoń, K. Kaucha, Zb. Krzyszowski, J. Mastej, A. Pietrzak, Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 1021-1031.

240.Czy jest możliwa mistyka w buddyzmie?, w: Ku Bogu obecnemu w duszy. Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej, red. S. Niziński, seria: Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich, Poznań 2007, s. 69-83.

241.Duchowość ekumeniczna, Teologia i Człowiek, Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK, 9 (2007), s. 113-126.

242.Duchowość wychowania według Urszuli Ledóchowskiej, w: Domino, Quoniam Bonus, Księga pamiątkowa dedykowana śp. Księdzu Profesorowi Adamowi Durakowi SDB (1949-2005), red. J. Nowak, Wyd. UKSW, Warszawa 2007, s. 547-563.

243.Duchowość zmartwychwstańcza - szkołą duchowości polsko-europejskiej, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, Wyd. UKSW, Warszawa 2007, s. 117-134.

244.Geniusz polskich kobiet - mistyczek, Polonia Sacra, nr 20, r. XI, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 2007, s. 125-146.

245.Komunikacja modlitewna w rodzinie chrześcijańskiej, CzST XXXIV (2006), s. 217-225.

246.Metodologia teologii duchowości, w: Studia Nauk Teologicznych PAN, Metodologia teologii, t. 2 (2007), red. M. Rusecki, Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 215-234.

247.Męstwo w ujęciu bł. Marceliny Darowskiej, w: Bł. Marcelina Darowska - dar na trzecie tysiąclecie, red. M. Chmielewski, J. Martynuska, Lublin - Szymanów 2007, s. 175-185.

248.Mistyka posłania miłości, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, Wyd. UKSW, Warszawa 2007, s. 231-250.

249.Sługa Boży Bogdan Jański (1807-1840), w: Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 2, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007, s. 7-14.

250.Teologia miłości według encykliki Benedykta XVI, w: Deus caritas est. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego encyklice Benedykta XVI, Warszawa 7 października 2006 r., Wyd. Caritas Polska, Warszawa 2007, s. 137-153; w j. angielskim: The theology of love according to the Encyclical of Benedict XVI, tamże, s. 155-170.

251.Teologiczno-historyczne podstawy kultu maryjnego w Kościele, CzST XXXIII (2005), s. 179-191; tenże: Studia Theologica Grodnensia 1 (2007), s. 17-28. (Białoruś). (Resumé w j. rosyjskim i białoruskim).

252.Curriculum vitae, w: W pokornej służbie prawdzie i miłości. Księga pamiątkowa ku czci ojca Profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, ks. S. Urbański, o. A. Baran OFMCap, ks. W. Gałązka, ks. P. Gwiazda, ks. M. Szymula, seria: Mistyka polska 88, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 21-25; tenże, STV 46 (2008) nr 2, s. 73-74.

253.Człowiek "mistyczną świątynią Boga” według bł. Stanisława Papczyńskiego, w: W pokornej służbie prawdzie i miłości. Księga pamiątkowa ku czci ojca Profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, ks. S. Urbański, o. A. Baran OFMCap, ks. W. Gałązka, ks. P. Gwiazda, ks. M. Szymula, seria: Mistyka polska 88, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 329-340.

254.Dążenie do świętości drogą do jedności Kościoła. Pojednanie katolicko-prawosławne w myśli Jana Pawła II, w: Między Wschodem i Zachodem. Rola Polski w tworzeniu polityki wschodniej Unii Europejskiej. Polityczne, kulturowe i duchowe konsekwencje położenia Polski na wschodnich granicach UE, red. P. Marcinkowska, ks. P. Gwiazda, Forum Młodych Dyplomatów, Warszawa 2008, s. 96-112.

255.Doktryny świętości w polskiej szkole duchowości na przełomie XIX i XX wieku, w: W szkole świętości błogosławionego Honorata, red. T. Płonka OFMCap, seria: Bibliotheca Honoratiana 5, Centrum Duchowości "Honoratianum”, Sandomierz-Zakroczym 2008, s. 41-67.

256.Duchowość rekolekcji trzydniowych dla młodych osób według Józefy Chudzyńskiej (matki Józefy Maryi od Krzyża) odprawianych w Zakroczymiu, w: Kapucyni w Zakroczymiu 250 lat obecności, red. T. Płonka OFMCap, seria: Bibliotheca Honoratiana 4, Centrum Duchowości "Honoratianum”, Sandomierz-Zakroczym 2008, s. 143-161.

257.Mistyka pasyjna Gorzkich Żalów, w: Gorzkie Żale przybywajcie. Studia i szkice w 300-lecie powstania nabożeństwa Gorzkich Żalów, red. S. Urbański, J. Śmigiera, seria: Mistyka polska 73, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 27-42.

258.Mistyka pasyjna polskich mistyczek, w: Gorzkie Żale przybywajcie. Studia i szkice w 300-lecie powstania nabożeństwa Gorzkich Żalów, red. S. Urbański, J. Śmigiera, seria: Mistyka polska 86, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 115-137.

259.Mistyka przeżyciowa s. Marty Wieckiej, w: Mistyka służby. Sympozjum o słudze Bożej siostrze Marcie Wieckiej SM, red. J. Wątroba, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, Kraków 2008, s. 49-72; tenże, w: Listy i modlitwy bł. Marty Wieckiej Siostry Miłosierdzia, wyd. II (uzupełnione), Kraków 2008, s. 105-138.

260.Publikacje o. prof. dr. hab. Pawła Placyda Ogórka OCD, w: W pokornej służbie prawdzie i miłości. Księga pamiątkowa ku czci ojca Profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, ks. S. Urbański, o. A. Baran OFMCap, ks. W. Gałązka, ks. P. Gwiazda, ks. M. Szymula, seria: Mistyka polska 88, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 27-44; tenże STV 46 (2008) nr 2, s. 91-95.

261.Twórczość naukowa prof. dr. hab. Pawła Placyda Ogórka OCD, w: W pokornej służbie prawdzie i miłości. Księga pamiątkowa ku czci ojca Profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, ks. S. Urbański, o. A. Baran OFMCap, ks. W. Gałązka, ks. P. Gwiazda, ks. M. Szymula, seria: Mistyka polska 88, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 45-58; tenże STV 46 (2008) nr 2, s. 79-90

262.Naśladowanie Chrystusa w nauczaniu abpa Stanisława Nowaka, CzST XXXV-XXXVI, 2007-2008, s. 33-46.

263.Teologia ubóstwa w ujęciu bł. Teresy z Kalkuty, CzST XXXV-XXXVI, 2007-2008, s. 215-230.

264.Duchowe oblicze Polski. U katolickich źródeł polskiej pedagogiki wychowawczej, w: Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 91, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2008, s. 9-30.

265.Pedagogia Jana Pawła II, w: Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 91, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2008, s. 152-169.

266.Mistyka krzyża, w: Krzyżu święty nade wszystko, Materiały z sympozjum z okazji 150-lecia posadowienia figury Chrystusa dźwigającego krzyż przed kościołem świętego Krzyża w Warszawie, red. S. Urbański, J. Śmigiera, seria: Mistyka polska 92, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008, s. 43-67; tenże, Mistyka krzyża, Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, Warszawa, 2 (2008), s. 206-223.

267.Stała formacja duchowa kapłana w dążeniu do mistycznej świętości, Studia Gdańskie t. XXIII, Formacja chrześcijańska we współczesnym Kościele, Gdańsk Oliwa 2008, s. 315-331; j.ang. Summary, s. 331.

268.Wiara w życiu duchowym według św. Jana od Krzyża, w: Wiara i rozum człowieka XXI wieku, Międzyzakładowe sympozjum naukowe, Częstochowa, 25 październik 2008 r., red. ks. A. Kowalski, Częstochowa 2008, s. 91-105.

269.Mistyka przeżyciowa kobiet (wersja rozszerzona), Studia Theologica Grodnensia (Białoruś), II/2008, s. 46-59 (streszczenie j. angielski, j. rosyjski, s. 59).

270.Duchowość miłosierdzia według bł. Michała Sopoćko, Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, Białystok 2008, s. 13-30, Summary j. angielski.

271.Grzech a życie mistyczne, Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża 26 (2008), s. 509-523.

272.Doświadczenie mistyczne w życiu duchowym świętej Faustyny, w: Duchowość chrześcijanina, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 94, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 227-241.

273.Duchowość chrześcijanina w nauczaniu Benedykta XVI podczas pielgrzymki w Polsce, w: Duchowość chrześcijanina, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 94, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 243-256.

274.Mistyczna świętość chrześcijanina, w: Duchowość chrześcijanina, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 94, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 257-276.

275.Doświadczenie krzyża w mistyce przeżyciowej, w: Duchowość krzyża, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 93, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 205-222.

276.Pasja Jezusa w życiu mistycznym Marii Teresy Linssen, w: Duchowość krzyża, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 93, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 223-240; tenże, w: S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 135-154; tenże, Passion Jesu im mystischen Leben von Mutter Marie Therese, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fur die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 229-262.

277.Mistyczny charakter krzyża, w: Duchowość krzyża, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 93, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 241-261.

278.Krzyż Chrystusa jako przejście przez śmierć do nowego życia według ks. Piotra Semenenki, w: Duchowość krzyża, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 93, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 263-278.

279.Krzyż w duchowości św. Bonawentury, w: Duchowość krzyża, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 93, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 279-290.

280.Teologiczno-duchowe wątki w wybranej poezji Zbigniewa Herberta, w: Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta, red. W. Gałązka, E. Krawiecka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 95, Warszawa 2009, s. 267-278.

281.Mistyk – samotnik czy aktywista?, Warszawskie Studia Teologiczne XXII (2) 2009, s. 7-18.

282.Ks. Antoni Słomkowski – teolog duchowości, Warszawskie Studia Teologiczne XXII (1) 2009, s. 7-19.

283.Duchowość eucharystyczna w świetle nauczania arcybiskupa Stanisława Nowaka, w: Mojemu Kościołowi wszystko!, red. S. Jasionek, Częstochowa 2009, s. 195-202.

284.Bogdan Jański – intelektualista i przywódca duchowy, w: In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, red. K. Góźdź, t. 1, Lublin 2009, s. 869-884.

285.Modlitwa szkołą nadziei według encykliki "Spe salvi” Benedykta XVI, CzST XXXVII (2009), s. 33-43.

286.Chrystoformizacja – mistyczne naśladowanie Jezusa, w: Duchowość w Polsce, red. A. Chmielewski, t. II, wyd. KUL, Lublin 2009, s. 233-243 (summary j. angielski).

287.Mistyka miłości według encykliki Benedykta XVI "Deus Caritas est” z uwzględnieniem mistyki miłości posłania św. Faustyny, s. Leonii Nastał i s. Roberty Babiak, Studia Theologica Grodnensia III/2009, s.87-98 (streszczenie w j. rosyjskim i angielskim), Białoruś.

288.Czy można mówić o duchowości caritas?, w: Nic nie zastąpi miłości, red. Z. Sobolewski, Warszawa 2009, s. 205-217; tenże, Is it possibile to talk about the spirituality of Caritas?, tamże, s. 191-204.

289.Duchowość modlitwy liturgicznej, w: Modlitwa liturgiczna, red. J. Popławski, J. Misiurek, J. Miczyński, seria: Homo orans, Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 17-30 ( summary w j. angielskim).

290.Przesłanie duchowe "Dzienniczków duszy”, Wspólnota Honoracka 11(2010), nr 1, s. 11-20.

291.Nurty duchowości katolickiej w Europie na przełomie XIX i XX wieku, w: Duchowość seraficka, red. T. Płonka, seria: Biblioteka Honoratiana, Centrum Duchowości "Honoratianum”, Zakroczym 2010, s. 155-174.

292.Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja, w: Nauki humanistyczne i sozologia. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Józefowi M. Dołędze, red. J. W. Czartoszewski, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 601-611.

293.Trzy etapy życia duchowego w ujęciu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD, w: Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego, red. naczelny S. Urbański, zespół redakcyjny: W. Gałązka, K. Dubel, seria: Mistyka polska 110, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa-Łódź 2010, s. 89-111.

294.Duchowość kapłana diecezjalnego, CzST XXXVIII (2010), s. 235-246.

295.System wychowawczy Fundacji AMF "Nasza Droga”, w: Jestem tylko wędrowcem…W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 112, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2010, s. 13-25.

296.Duchowość młodzieży w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Jestem tylko wędrowcem…W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 112, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2010, s. 193-207.

297.Erfahrungs – Und Sendungsmystik bei Mutter Marie Therese, w: Eine neue Mystik der Liebe fűr Unsere Zeit, 26. Ordenssgedenktag der Grundung der Communio in Christo, am 27. November 2010, Mechernich 2010, s. 20-38; tenże, Mistyka przeżyciowa i mistyka przesłania Matki Teresy Linssen, Communio in Christo, Rocznik 26, nr 1, kwiecień 2011, s. 30-40; tenże, S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 171-186; tenże, Erfahrungs – und Sendungsmystik bei Mutter Marie Therese, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 291-324.

298.Mistyka przeżyciowa i studyjna w polskiej tradycji, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 17- 78.

299.Życie mistyczne a przeżycie mistyczne (mistyka przeżyciowa), w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 79-95.

300.Współczesne ujęcie mistyki, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 97-118.

301.Mistyka przyszłością człowieka, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 119-128.

302.Mistyka przeżyciowa s. Roberty Zofii Babiak, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 131-146.

303.Życie mistyczne s. Wandy Boniszewskiej, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 147-163.

304.Życie mistyczne m. Elżbiety Czackiej, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 165-180.

305."Kartki” pierwszy traktat mistyczny pióra bł. Marceliny Darowskiej, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 181-206.

306.Życie mistyczne Bogdana Jańskiego, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 207-227; tenże, w: Sługa Boży Bogdan Jański: doświadczenie duchowe i projekt społeczny, red. W. Mleczko, seria: Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja XIII, Wyd. św. Jana Pawła II, Kraków 2016, s. 29-50.

307."Płomyk pobożności” Jakuba z Paradyża, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 229-240.

308.Mistyka przeżyciowa s. Leonii Nastał, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 241-257.

309."Z Panem na pustynię. Dialog mistyczny” ks. Piotra Semenenki, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 259-275.

310.Życie mistyczne bł. Franciszki Siedliskiej, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 277-296.

311.Życie kontemplacyjne s. Zofii Pauli Tajber, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 297-314.

312.Życie mistyczne bł. Marii Angeli Truszkowskiej, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 315-330.

313.Cierpienie moralno-fizyczne w rozwoju życia mistycznego chrześcijanina, w: Duchowość cierpienia, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 103, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 15-30.

314.Cierpienia duchowe św. Faustyny, w: Duchowość cierpienia, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 103, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 31-52.

315.Jaka teologia mistyki?, Duchowość w Polsce 12 (2010), red. M. Chmielewski, Lublin 2010, s. 64-79.

316.Mistyczny wymiar życia duchowego, Studia Theologica Grodnensia, t. 4, Grodno 2010, s. 81-90 (Białoruś).

317.Chrześcijańska Europa – w poszukiwaniu nowej duchowości, Studia Theologica Grodnensia, t. 4, Grodno 2010, s. 154-164 (Białoruś); tenże, w: W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką, red. U. Czerniak, t. 1, Częstochowa 2010, s. 39-50.

318.Mistyka męczeństwa (P. Michałowski, Summary), Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, 4 (2010), s. 67-79.

319.Duchowość św. Damiana de Veuster, w: Święty Damian z Molokai – człowiek, który zmienił świat (Saint Damien of Molokai – a man who changed the world), red. Z. Świniarski, seria: Mistyka polska 107, Wyd. Diecezji Rzeszowskiej, Warszawa 2011, s. 64- 94; tenże, w języku angielskim: "St. Damien de Veuster’s spirituality”, tamże, s. 65-95.

320.Polska szkoła duchowości zmartwychwstańczej, w: Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, red. W. Misztal, W. Mleczko, seria: Duchowość klasztorów polskich: Przekaz i Komunikacja, III, Kraków 2011, s. 11-27.

321.Duchowe treści w wybranych hymnach i pieśniach o Trójcy Świętej, w: Sanctissima Trinitas et musica plana, figurata atque instrumentalis, red. S. Dąbek, Cz. Grajewski, Z. Kołodziejczak, K. Niegowski, Wyd. UKSW, Warszawa 2011, s. 33-47.

322.Kierownictwo duchowe osób mistycznych, w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, seria: Mistyka polska 113, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2011, s. 13 -28.

323.Nadzwyczajny charyzmat Matki Marii Teresy istotą Nowej Ewangelizacji, Communio in Christo, rocznik 27, nr 2, listopad 2011, s. 20-25.

324.Mistyka miejsc pielgrzymowania, w: "Tam wstępują pokolenia…” (Ps 122,4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 117, Wyd. Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2011, s. 25-37.

325.Zjednoczenie z Bogiem w codzienności, jako fenomen świętości sł. B. Teresy Kierocińskiej, w: Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego. Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej 1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus, red. S. Urbański, W. Gałązka, K. Z. Dubel KDzJ, seria: Mistyka polska 114, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa-Sosnowiec 2011, s. 39-55.

326.Mistyczny wymiar świętości, Studia Theologica Grodnensia, t. 5, Grodno 2011, s. 77-86, Białoruś (streszczenie w j. rosyjskim i angielskim); tenże, w: Kapłan i Rektor UKSW Ks. Stanisław Dziekoński, red. ks. J. Sokołowski, seria: Episteme 106, Warszawa-Łomża 2012, s. 391-405.

327.Mistyka Miłosierdzia Bożego, Studia Theologica Grodnensia, t. 5, Grodno 2011, s. 13-22, Białoruś (streszczenie w j. rosyjskim i angielskim).

328.Życie mistyczne siostry Ksawery Stefanii Pieczatowskiej, Misyjna Rodzina. Biuletyn Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Rok XLVI, 1 (2012), s. 1-10; tenże, Studia Theologica Grodnensia, 9 (2015), s. 19-29.

329.Wielkość bł. Edmunda Bojanowskiego na tle epoki, cz. I, Magazyn Parafialny, nr 2 (107), kwiecień 2012, Wyd. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie, s. 16 – 18.

330.Naukowo o Bojanowskim, cz. II, Magazyn Parafialny, nr 3 (108), czerwiec 2012, Wyd. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie, s. 14 – 17.

331.Doświadczenie życia kontemplacyjnego kobiet w średniowieczu, w: "Forma Sororum” Święta Klara z Asyżu, red. Z. Styś, G. Filipiuk, J. Wojas, seria: Żyć Ewangelią 2, Warszawa-Kraków 2012, s. 57-66.

332.Życie mistyczne św. Gemmy Galgani, Słowo Krzyża 6 (2012), s. 198-209.

333.Prophet of the New Evangelization, Communio in Christo, vol. 16, No. 1, May 2012, s. 10-13 (wersja angielska).

334.Duchowość wychowania w świetle myśli bł. Jana Pawła II z uwzględnieniem Listu apostolskiego "Parati semper” do młodych całego świata, w: Błogosławiony Jan Paweł II Wielki, red. J. Sokołowski, Episteme 105, Warszawa-Łomża 2012, s. 137-149.

335.Cnoty teologalne w nauczaniu ks. Piotra Semenenki, Studia Włocławskie, T. 14, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2012, s. 386-394.

336.Życie mistyczne matki Łucji Czechowskiej, Misyjna Rodzina. Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny 2(2012), s. 4-14.

337.Formacja duchowo-wychowawcza według matki Łucji Czechowskiej, Misyjna Rodzina. Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny 2 (2012), s. 14-22.

338.Świętość chrześcijanina, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 55-68.

339.Proces życia duchowego chrześcijanina, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 69-82.

340.Mistyczny wymiar świętości, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 83-96.

341.Mistyczny wymiar życia duchowego, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 97-110.

342.Zjednoczenie z Chrystusem, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 111-124.

343.Miłość i przebaczenie fundamentem życia duchowego, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 125-136.

344.Życie kontemplacyjno-czynne chrześcijanina, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 137-148.

345.Rozeznawanie duchów na drodze świętości, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 149-160.

346.Rola roztropności w życiu duchowym, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 161-170.

347.Kierownictwo duchowe a świętość chrześcijanina, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 171-183.

348.Mistyka przeżyciowa Teresy od Jezusa (Marianny Marchockiej), w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 187-202.

349.Mistyka przeżyciowa błogosławionej Anieli Salawy, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 203-216.

350.Życie mistyczne Kunegundy Siwiec, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 217-230.

351.Życie mistyczne s. Angeliki Renke, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 231-244.

352.Życie mistyczne według "Dzienniczka duszy” diakona Ludwika Henryka Miączyńskiego, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Warszawa 2012, s. 245-256.

353.Duchowość współczesnej kobiety, w: "Uczę się ciebie człowieku…” (Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieka, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 123, Wyd. Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2012, s. 73-84.

354.20-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, w: Kapłan i Rektor UKSW Ks. Stanisław Dziekoński, red. ks. J. Sokołowski, seria: Episteme 106, Warszawa-Łomża 2012, s. 575-577.

355.Świętość chrześcijanina, Studia Theologica Grodnensia, t. 6, Grodno 2012, s. 37-45 (Białoruś).

356.Chrystocentryzm duchowości błogosławionej Bolesławy Lament, Studia Loviciensia 14 (2012), s. 21-31.

357.Bogdan Jański (1807-1840) – Założyciel Zmartwychwstańców. Twórca Polskiej Szkoły Duchowości Zmartwychwstańczej, w: Polscy słudzy Boży do chwały ołtarza. Święci są wśród nas, red. G. Bartoszewski, Warszawa 2012, s. 217-232.

358.Duchowe elementy w koncepcji wychowania ks. Pawła Smolikowskiego CR, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 95-109.

359.Życie zakonne według s. Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 111-122.

360.Miłość fundamentem życia duchowego według o. Andrzeja Floriana Gmurowskiego OP, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 123-135.

361.Duchowość św. Alberta Adama Chmielowskiego, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 137-150.

362.Formacja duchowo-zakonna według "Dzienniczka duszy” o. Michała Jana Czartoryskiego OP, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 151-165.

363.Kierownictwo duchowe według bł. Marceliny Darowskiej, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 167-177.

364.Polska szkoła duchowości zmartwychwstańczej, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 53-73.

365.Bogdan Jański (1807-1840), Założyciel zmartwychwstańców, twórca polskiej szkoły duchowości zmartwychwstańczej, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 75-92.

366.Wiara w życiu duchowym chrześcijanina, Communio in Christo, Rocznik 30, nr 1, kwiecień 2013, s. 9 – 14; tenże, The faith in the christian s spiritual life, Communio in Christo, vol. 18, No. 1, May 2013, s. 8 -13 (wersja angielska, wyd. niemieckie, Mechernich).

367.Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła?, w: Veni Sancte Spiritus. Księga pamiątkowa poświęcona księdzu biskupowi Jerzemu Mazurowi, red. W. Guzewicz, S. Strękowski, Wyd. Diecezjalne "Adalbertinum”, Ełk 2013, s. 437 – 450; tenże, Studia Theologica Grodnensia, t. 7, Grodno 2013, s. 11-20 (Białoruś).

368.Eucharystia źródłem świętości chrześcijanina, w: S. Urbański, S. Budzyński, Sokółka i inne cuda eucharystyczne nie tylko w Polsce, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2013, s. 77 – 117.

369.Myśli duchowo-zakonne św. Rafała Kalinowskiego, w: Lux ex Silesia. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70 rocznicę urodzin, red. W. Gliński, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 655 -666.

370.Treści duchowe wybranych hymnów na uroczystości i święta Pańskie, w: Monodia et harmonia Polonica Sacra. Georgio Pikulik Cordis Donum, red. S. Dąbek, Cz. Grajewski, Z. Kołodziejczak, K. Niegowski, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 99- 113.

371.Duchowość świadectwa chrześcijanina, w: Chrześcijańskie świadectwo wczoraj i dziś, red. W. Guzewicz, M. Radziłowicz, S. Strękowski, Wyd. Diecezjalne "Adalbertinum”, Ełk 2013, s. 49-63.

372.Wiara na drodze życia mistycznego, Summary tł. K. Stawicki, Życie Konsekrowane 3 (101)2013, s. 8 -20.

373.Idea uniwersytetu w myśli Jana Pawła II, Communio 2 (182), Rok XXX III ( 2013), s. 96-115.

374.Duchowość katolicka a religijność ogólnikowa, w: Charyzmat i tożsamość osób konsekrowanych, red. T. Płonka, seria: Bibliotheca Honoratiana 9, Wyd. Centrum Duchowości "Honoratianum”, Zakroczym 2013, s. 99-119.

375.Wszechwiedza dla najmniejszych, Egzorcysta, nr 8 (12) sierpień 2013, s. 29-33.

376.Tęcza łaski. Mistyczne przesłanie siostry Roberty Babiak, Egzorcysta, nr 9 (13) wrzesień 2013, s. 26-27.

377.Wiara fundamentem życia duchowego, w: Veritati et Caritati, t. I, Ukazać piękno wiary, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, Wyd. Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 147-162.

378.Wiara i rozum – wzajemne relacje, w: Sapere Aude. Odważ się być mądrym (Horacy), red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 134, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2013, s. 75-87.

379.Życie duchowo-mistyczne wieluńskich bernardynek, w: 400-lecie klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, red. J. Książek, T. Olejnik, Wieluńska Biblioteka Regionalna Nr 26, Wieluń 2013, s. 113-125.

380.Nieskończoność Boga w mistycznym zjednoczeniu, STV Rok LI /2013/, 2 półrocznik, s. 17-34.

381.Życie duchowo-mistyczne w świetle "Kroniki klasztoru ss. Bernardynek w Wieluniu (1908-1920)”, pióra m. Elżbiety Heleny Mińskiej, w: Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 132, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 9-24.

382.Życie mistyczne Ludmiły Krakowieckiej (1900-1971), w: Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 132, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 25-37.

383.Doświadczenie życia kontemplacyjnego kobiet w tradycji chrześcijańskiej (Kościoła katolickiego), w: Duchowość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 133, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 7-47.

384.Życie mistyczne s. Ireny Dziewałtowskiej-Gintowt, w: Duchowość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 133, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 48-61.

385.Duchowość kapłana według ks. Henryka Bąbińskiego, w: Być w sercu Kościoła, red. S. Jasionek, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Regina Poloniae”, Częstochowa 2014, s. 369-378.

386.Dynamizm życia mistycznego na podstawie Dziennika ks. Piotra Semenenki, w: Wokół Dziennika o. Piotra Semenenki, red. W. Mleczko, Kraków 2014, s. 111-131.

387.Wielkość bł. Edmunda Bojanowskiego na tle epoki, w: Błogosławiony Edmund Bojanowski świadek wiary i zakonodawca, red. M. Tatar, seria: Mistyka polska 135, Sandomierz 2014, s. 13-28.

388.Rola wyższych uczelni katolickich z perspektywy pontyfikatu Jana Pawła II (opr.), w: Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje (red.), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2014, s. 146-151.

389.Jan Paweł II: promotor nauki i człowiek dialogu (opr.), w: Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje (red.), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2014, s. 151-155.

390.Duchowość islamu, Veritati et Caritati, t. 2, Kościół i religie niechrześcijańskie, Częstochowa 2014, s. 585-600.

391.Wielkość życia i nauczania bł. Bolesławy Lament, w: Religia i społeczeństwo 8, red. B. Starościenko, G. Dieczenko, Mohylewski Państwowy Uniwersytet im. A. Kuleszowa, Mohylewski Państwowy Obwodowy Instytut Rozwoju Wykształcenia, Mohylew 2014, s. 122-124 (Białoruś, j. rosyjski).

392.Duchowość służby chrześcijanina, w: In rebus divinis atgue humanis servire. Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej, red. W. Guzewicz, A. Mikucki, S. Strękowski, Wydawnictwo Diecezjalne "Adalbertinum”, Ełk 2014, s. 389-408.

393.Encyklika "świętości społecznej” papieża Franciszka, Studia Theologica Grodnensia, t. 8, Grodno 2014, s. 19-28 (Białoruś).

394.Życie duchowo-mistyczne w świetle "Kroniki klasztoru ss. Bernardynek w Wieluniu (1908-1920)”, pióra m. Elżbiety Heleny Mińskiej, Studia Franciszkańskie, t. 24, Poznań 2014, s. 345-358.

395.Życie konsekrowane i życie mistyczne według nauczania papieża Franciszka i Matki Marii Teresy Linssen, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s.10-22; tenże, Consecrated life and mystical life in the teachnigs of pope Francis and Mother Marie Therese, Communio in Christo, Volume 23, No. 2, October 2015, s. 10-23.

396.Życie mistyczne siostry Hilarii Emilii Główczyńskiej, w: S. Urbański, Mistyka przeżyciowa kobiet, seria: Mistyka polska 143, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 148-170.

397.Teologia męczeństwa, w: S. Budzyński, S. Urbański, A. Ziółkowska, Polscy święci i męczennicy. Znani i nieznani, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2015, s. 3-32.

398.Podlascy męczennicy, w: S. Budzyński, S. Urbański, A. Ziółkowska, Polscy świeci i męczennicy. Znani i nieznani, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2015, s. 33-48.

399.Bł. Maria Stella i Towarzyszki, męczennice z Nowogródka, w: S. Budzyński, S. Urbański, A. Ziółkowska, Polscy święci i męczennicy. Znani i nieznani, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2015, s. 49-67.

400.Świętość mistyczna Jana XXIII według Dziennika duszy, w: S. Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 13-28; tenże, w: Bene merenti laus księdzu infułatowi Janowi Sołowianiukowi w 70 – tą rocznicę urodzin, red. A. Filipowicz, Episteme (UKSW) 110, Warszawa-Łomża 2015, s. 349-368.

401.Życie mistyczne według Listów Małej Arabki, Mariam Baouardy, w: S. Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 29-43.

402.Życie mistyczne na podstawie listów i fragmentów z wybranych pism bł. Franciszka Palau y Quer, w: S. Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 44-57.

403.Błogosławieństwa Boże według ks. Piotra Semenenki, w: S. Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 58-70.

404.Studium duchowości europejskiej, w: S. Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 89-154.

405.Duchowość zmartwychwstańcza w świetle kazań Hieronima Kajsiewicza CR, w: Polska myśl duchowa, red. W. Grzeszczuk, W. Gałązka, seria: Duchowość Europy 2, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 11-29.

406.Świętość chrześcijanina według Jana Pawła II, w: Bene merenti laus księdzu infułatowi Janowi Sołowianiukowi w 70-tą rocznicę urodzin, red. A. Filipowicz, Episteme (UKSW) 110, Warszawa-Łomża 2015, s. 333-348.

407.Życie zakonne według bł. Bolesławy Lament, w: Bene merenti laus księdzu infułatowi Janowi Sołowianiukowi w 70-tą rocznicę urodzin, red. A. Filipowicz, Episteme (UKSW) 110, Warszawa-Łomża 2015, s. 367-380.

408.Życie mistyczno-konsekrowane według nauczania papieża Franciszka, Życie Konsekrowane 5(115)2015, s. 8-24.

409.Świętość – religia a społeczeństwo, w: Religioznawstwo w systemie socjalno-humanitarnym wiedzy i wykształcenia, ogólna redakcja doktorów nauk filozoficznych O. Djaczenko, W. Staroscienko, Mohylew 2015, s. 174-178 (Białoruś).

410.Tożsamość osoby ludzkiej w doświadczeniu mistycznym, Veritati et Caritati, t. IV, Kościół partykularny, Częstochowa 2015, s. 591-604.

411.Duchowość liturgiczna w świetle piśmiennictwa Josepha Ratzingera, w: Ecce domus mea. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Adamowi Durakowi w 10. rocznicę wejścia na liturgię niebiańską, red. D. Sztuk, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2015, s. 210-222.

412.Duchowość wynagrodzenia w mistyce przeżyciowej s. Emilii Hilarii Główczyńskiej (1887-1939), w: Idź i napraw! Materiały z sympozjum o tajemnicy wynagrodzenia (pr. zb.), Wyd. Verbinum, Górna Grupa 2015, s. 231-263.

413.Świętość człowieka według Jana Pawła II, w: Święty Jan Paweł II – pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego, red. S. Nabywaniec, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 221-241.

414.Życie mistyczno-konsekrowane, w: Przebudźcie świat! Wypełnić wiernie misję w Kościele, red. S. Suwiński, I. Werbiński, seria: Communio sanctorum 3, Wyd. UMK, Toruń 2013, s. 137-155.

415.Życie duchowe według ks. Aleksandra Usowicza, w: W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych ks. prof. Aleksandra Usowicza. Materiały z sympozjum – 15 listopada 2012 r., Wyd. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 2015, s. 19-36.

416.Miłosierdzie drogą do świętości według św. Faustyny, Veritati et Caritati, t. 5, Oblicza Miłosierdzia, Częstochowa 2016, s. 101- 117; tenże, Communio in Christo Rocznik 33, nr 1, Marzec 2016, s. 9-16 (wersja skrócona, niemiecka).

417.Treści teologiczne w poezji piosenek ks. Stanisława Jasionka, Veritati et Caritati, t. 5, Oblicza Miłosierdzia, Częstochowa 2016, s. 333-347.

418.Merciful mysticism, Communio in Christo Volume 24, nr 1, April 2016, s. 10-17 (wersja angielska).

419.„She carried Heaven in herself”, Communio in Christo, Volume 25, No. 2, October 2016, s. 10-16 (wersja angielska).

420.Elementy mistyczne w duchowości Anny Augustyn, w: Anna Augustyn, Listy Matki, Opole 2016, s. 171-181; tenże, Wydawnictwo M, Kraków 2017, s. 241-255; tenże, Anna Augustyn. Listy Matki, Wyd. M, Kraków 2018, s. 241-255.

421.Komunia w życiu człowieka a miłosierdzie, w: Religia a społeczeństwo, nr 10, red. W. Staroscienko,O. Djaczenko, Mohylew 2016, s. 337-339.

422.Nadzieja w życiu mistycznym, w: „Chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 5, 2), red. K. Filipowicz, Wyd. UKSW, Warszawa 2016, s. 51-62.

423.Droga rad ewangelicznych w ujęciu teologii mistycznej, Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae, Volumen IX, Annus 2016, s. 153-167.

424.Oblubieńcza świętość małżonków i rodziny, w: Wsparcie rodziny wyzwaniem dla społeczeństwa i Kościoła, red. W. Guzewicz, J. Łodzińska, A. Mikucki, S. Strękowski, Stowarzyszenie Ełk i My, Ełk 2016, s. 309-332.

425.Świętość Matki Teresy z Kalkuty, Veritati et Caritati, t. VI, Częstochowa 2016, s. 313-329.

426.Świętość miłosierna według św. Faustyny, Teologia-Polityczna-Co-Tydzień, Nr 35 Boże Miłosierdzie, 28.XI.2016, http. www.teologiapolityczna.pl

427.Miłosierdzie Boże a świętość misjonarza w świetle św. Faustyny, Lumen Gentium, półrocznik Nr 170, Rok XXXVI, 1/2016, s. 135-152.

428.Świętość ewangelizatora, w: Duchowość w dobie nowej ewangelizacji, red. M. Tatar, seria: Duchowość Europy 5, Sandomierz 2016, s. 37-56.

429.Świętość mistyczna ludzi świeckich, Veritati et Caritati. Świeccy w Kościele. 50-lecie Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, t. VII, red. J. Kapuściński, M. Terka, Częstochowa 2016, s. 35-51.

430.Świętość chrześcijanina w świetle nauczania świętego Jana Pawła II, Studia Theologica Grodnensia, t. 10, Grodno 2017, s. 131-141 (Białoruś).

431.Droga mistyczna, w: Via crucis. Droga krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych rozważań, red. R. Pujsza, Warszawa 2017, s. 540-545.

432.Droga świętości, w: Via crucis. Droga krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych rozważań, red. R. Pujsza, Warszawa 2017, s. 545-552.

433.Geschaffen, um zu leben, Communio in Christo, Jg 40, Nr.1, Marz 2017, s. 32-37 (wersja niemiecka).

434.Zawsze elegancki Profesor, w: Wśród swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander, red. N. Rykowska, T. Kuniszewska MSF, R. Stopikowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 389-395.

435.Zjednoczenie z Bogiem w codziennym życiu Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, w: Wieluń miastem wzrastania. Materiały z sesji naukowej z okazji 500-lecia kościoła św. Barbary w Wieluniu oraz 130 rocznicy urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, Wieluń 6 czerwca 2016, red. J. Książek, Wieluń 2017, s. 99-110.

436.The Resurectionist School of Spirituality, w: Resurrectionist Spirituality: From Personal To School Renewal,red. W. Mleczko, R. Nęcek, W. Misztal, Kraków 2017,s.37 - 57.

437.Zum Charisma und zur Mystik von Mutter Marie Therese Linssen, w: Als ob. es heute ware. Von der ungebrochenen Aktualitat des Zweiten Vatikanischen Konzils, red. R. Ammann, Edition Communio, Wurzburg 2017, s. 85-111.

438.Es lebe das Konzil, Communio in Christo, Jg 40, Nr 2, Junii 2017, s. 39- 40 (wersja niemiecka).

439.As if it was today – on the topicality of the Second Vatican Council, Communio in Christo, Volume 27, No. 2, October 2017, s. 38-40 ( wersja angielski).

440.Błogosławiony Honorat Koźmiński odnowicielm życia duchowo religijnego, Religia a społeczeństwo, Nr 11, Mohylew 2017, s. 288- 290 (j. rosyjski, Białoruś).

441.Adam Chmielowski (brat Albert) – apostoł ubogich, Religia a społeczeństwo, Nr 11, Mohylew 2017, s. 290-292 (j. rosyjski, Białoruś).

442.Htp: //liturgia.wiara.pl/doc/20120,30-Niedziela-zwykła A.

443.Geschaffen, um zu Leben, Communio in Christo, Jg. 40, Nr 1, Marz 2017, s. 32-37 (wersja niemiecka).

444.Świętość rodziny w dobie indywidualistycznej duchowości, Veritati et Caritati, t. 8, Częstochowa 2017, s. 85-100.

445.Od modlitwy do czynu. Duchowość kontemplacyjno-czynna bł. Jakuba Alberionego, Studia Theologica Grodnensia, t. 11, Grodno 2017, s. 19-18 (Białoruś).

446.Miłosierdzie drogą do świętości według św. Faustyny, Studia Theologica Grodnensia, t. 11, Grodno 2017, s. 93-103.

447.Życie mistyczne Błogosławionej Celiny Borzęckiej, w: Celina i Jadwiga Borzęckie. Inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki, seria: Duchowość klasztorów polskich. Przekaz i komunikacja, XVI, red. W. Mleczko, M. Opryńska, W. Misztal, Wyd. Salwator, Kraków 2017, s.31-48.

448.Wkład ks. Franciszka Blachnickiego w tworzenie koncepcji życia duchowego, w: Referaty z 42 Kongregacji Odpowiedzialnych, Jasna Góra 2017, Wyd. Światło-Życie, Kraków 2017, s. 5-18.

449.Życie duchowe według bł. Bolesławy Lament, Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża, 35(2017), s. 95-110.

450.Nieskończoność Boga w mistycznym doświadczeniu, w: Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne, seria interdyscyplinarna, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Suleja, Wyd. UKSW, Warszawa 2017, s. 103-116.

451.Chrzest święty fundamentem życia mistycznego, w: Żyć łaską chrztu świętego, red. S. Suwiński, Z, Wanat, Toruń 2017, s. 109-123.

452.Rozwój świętości kapłana poprzez formację permanentną, Studia Ełckie, 19 (2017) nr specjalny, s.543-555.

453.Życie duchowe chrześcijanina we wspólnocie parafialnej, Veritate et Caritate, t. 9, Parafia, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa 2017, s. 81-102.

454.Gorliwość i pracowitość – cnota czy przeszkoda w życiu duchowym osób konsekrowanych, Życie Konsekrowane, styczeń-luty, 1 (129) 2018, s. 51-70.

455.Mistyczne zjednoczenie według bł. Honorata Koźmińskiego, w: Duchowość w kulturze wielkiego miasta, red. M. Tatar, seria: Duchowość Europy 6, Sandomierz 2018, s. 123-141.

456.Mistyk, w: Boży człowiek w służbie ludziom Bł. Honorat Koźmiński, red. A. Derdziuk, G. Filipiuk, Lublin 2018, s. 257-275; tenże, w: 2016-2017, Kronika roku błogosławionego Honorata Koźmińskiego, red. G. Filipiuk, Warszawa 2020, s. 178-179.

457.Mystik ist Liebe, ein Geschenk Gottes, Communio in Christo, Jg. 41, Nr 3, Julii 2018, s. 61-21 (wersja niemiecka).

458.Boża sprawiedliwość w "Dialogu o Bożej Opatrzności” św. Katarzyny ze Sieny, Teologia-Polityczna-Co-Tydzień, Nr 1, Boża Sprawiedliwość, (10. I. 2018), http. www. teologiapolityczna.pl.

459.Twórczość piśmiennicza prof. Józefa Augustyna SJ, w: Miłość jest jedna. Księga pamiątkowa z okazji czterdziestolecia pracy naukowej i rekolekcyjnej Józefa Augustyna SJ, red. W. Królikowski, Kraków 2018, s. 33-43.

460.Polska duchowość i mistyka przeżyciowo-studyjna, Veritati et Caritati, t. 10, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa 2018, s. 509-527.

461.Duchowy wymiar dobra wspólnego, w: Pro bono publico personae et familiae. Niektóre aspekty działań na rzecz dobra osoby, rodziny i społeczeństwa, red. W. Guzewicz, S. Strękowski, A. Mikucki, Ełk 2018, s. 129-147.

462.Ks. bp Zygmunt Łoziński odnowiciel życia religijnego, Religia i społeczeństwo, t. 12, Mohylew 2018, s. 297-298 (Białoruś).

463.Naród silny duchem, Niedziela nr 51-54, 23-30 grudzień 2018, s. 56-57.

464.Mysticism is love, a gift of God, Communio in Christo, Volume 28, No. 2, November 2018, s. 20-24 (wersja angielska).

465.Polska duchowość i mistyka przeżyciowo-studyjna, Studia Theologica Grodnensia, t. 12, Grodno 2018, s. 24-35 (Białoruś).

466.Duchowe elementy w koncepcji wychowania ks. Pawła Smolikowskiego, w: Ks. Paweł Smolikowski CR: Życie dla Boga, Kościoła i społeczeństwa, red. W. Mleczko, seria: Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja XVIII, Kraków 2019, s. 43-39.

467.Etyka pracy człowieka, w: Kształcenie zawodowe. Dylematy i perspektywy, t. 1, Problemy nauk pedagogicznych, red. B. Mydłowska, Kraków 2019, s. 16-28.

468.Mistyczny heroizm wiary błogosławionej „Piątki Poznańskiej”, Zeszyty Duchowości Salezjańskiej, Nr 1 (7), 2019, s. 213-225.

469.Przesłanie duchowe mistyczek niepodległej Polski, Veritati et Caritati, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, t. 11, Częstochowa 2018, s. 81-101.

470.Samotność w życiu duchowym osoby konsekrowanej, Życie Konsekrowane, maj-czerwiec, 3 (137) 2018, s.84-105.

471.Tożsamość osoby ludzkiej w doświadczeniu mistycznym, w: Byt. Badania interdyscyplinarne. Studia pod red. M. Saganiak, A. Kozłowskiej, M. Wernera, Wyd. UKSW, Warszawa 2019, s. 29-40.

472.Eucharystyczno-maryjna duchowość pokoju. Niepokalana monstrancją Jezusa, Studia Theologica Grodnensia, t. 13, Grodno 2019, s. 35-44 (Białoruś).

473.Wielki Polak, patriota, całkowicie oddany Ojczyźnie i Kościołowi. O Janie Jaworskim i jego działalności na rzecz Kościoła, Polski i Polonii amerykańskiej, Lublin 2019, s. 73-75.

474.Obraz polskiej duchowości na przełomie XIX i XX wieku, w: Księga Jubileuszowa Księdza Profesora Jana Związka, Veritati et Caritati, t. 12, Częstochowa 2019, s. 643-660.

475.Życie mistyczne s. Miriam, w: Listy Siostry Miriam Szyszki Służebniczki Maryi-Wielkopolskiej, Wyd. Rhetos, Warszawa 2020, s. 9-37.

476.Rozwój życia mistycznego chrześcijanina według św. Teresy Wielkiej, Teologia-Polityczna-Co-Tydzień, Nr 3, Mistyka, (23. 03. 2020),www.teologiapolityczna.pl.

477.Teologia mistyczna relacją człowieka z żywym Bogiem, w: Teologiczne refleksje wokół tajemnicy wiary, red. R. Ceglarek, P. Maciaszek, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae”, Częstochowa 2020, s. 377-402.

478.Kwiecień, w: L. Smoliński, 365 rozważań o Eucharystii. Odkrywaj codziennie wielką tajemnicę wiary, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2020, s. 111-143.

479.Działanie złego ducha na drodze wzrostu życia duchowego, w: Rozeznawanie duchowe, red. W. Królikowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2020, s. 93-118.

480.Zaduma wiary, miłości i nadziei w poezji pani Aleksandry Omięckiej, w: A. Omięcka, Poezja jak chleb powszedni, Oficyna Poligraficzno-Wydawnicza Adam, Warszawa 2020, s. 15-24.

481.Działalność duszpasterska arcybiskupa Wincentego Kluczyńskiego (1847-1917), metropolity mohylewskiego i administratora apostolskiego diecezji mińskiej w latach 1910-1914, Religia i społeczeństwo, nr 14, Mohylew 2020, s. 284-286 (Białoruś, j. rosyjski).

482.Mistyka medytacji o. Iwo Rowedera, w: Iwo Roweder (1699-1765) i jego Myśli Spisane przy Świetle Lampy, red. G. Rafiński, t. II, Gdańsk 2020, s.7-33.

483.Mistyka przesłania oblicza Bożego s. Marii od św. Piotra, w: Oblicze Boże, red. A. Zając, Kraków 2021, s. 165- 179.

484.Bogdan Jański – twórcą szkoły duchowego odrodzenia narodu, Zeszyty Historyczno-Teologiczne, Rok XXVI, Numer 25-26 (2019-2020), s.131-142.

485.Droga początkujących według o. Pawła Ogórka OCD, Studia Włocławskie, t. 23, 2021, s. 250-266.

 

 

 

 

3. Hasła encyklopedyczne, słownikowe, biogramy

 

1. Rozwój duchowy. Hasła podstawowe dla danego działu, w: Leksykon duchowości katolickiej. Materiały pomocnicze dla zbiorowego opracowania dzieła, opr. M. Chmielewski, Lublin 1995, s. 17.

2. Bareła Stefan (1916-1984), biskup częstochowski, moralista, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 35-42.

3. Chłąd Stanisław (1946-1993), docent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, biblista, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 125-126.

4. Gryglewicz Feliks (1909-1991), profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, egzegeta i teolog, biblista, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 202-209.

5. Magott Brunon (1907-1987), kanonik częstochowskiej kapituły katedralnej, liturgista, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 357-358.

6. Sobczyk Władysław (1920-1985), duszpasterz sosnowiecki, pastoralista, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 545-546.

7. Szwagrzyk Tadeusz Stanisław (1923-1992), biskup pomocniczy częstochowski, prawnik, liturgista, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 569-571.

8. Walicki Jan (1920-1988), prałat częstochowskiej kapituły katedralnej, kanonista, popularyzator teologii, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 601-603.

9. Słownik terminów, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 119-129.

10. Bibliografia, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 131-139.

11. Balicki Jan, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 21-24.

12. Bonawentura od św. Stanisława (Stanisław Frezer), w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 26-27.

13. Dorota z Mątowów, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 93-95.

14. Jan z Kwidzyna, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 33-34.

15. Jański Bogdan, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 34.

16. Jaroszewicz Florian, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 21-24.

17. Kalinowski Rafał Józef, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 68-70.

18. Mortęska Magdalena, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 75-76.

19. Motylowska Eleonora Ludwika, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 111-112.

20. Przyłęcki Franciszek, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 44.

21. Raczyńska Tekla, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 112-113.

22. Stefan od św. Teresy (Hieronim Stefan Kucharski), w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 78-79.

23. Świrczyński Antoni, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 53.

24. Tajber Paula Zofia, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 116-118.

25. Wicher Michał Ignacy, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 21-24.

26. Wiązkiewicz Paulin, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 54.

27. Bibliografia polska, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 352-353.

28. Bartel Jadwiga, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 19.

29. Białecka Róża Filipina, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 81-82; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 24.

30. Bielenin Alfons Maria Witold, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 25; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 25-26.

31. Bitterfeld Henryk, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 26; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 26.

32. Cejzik Eliza, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 82-85; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 36-38.

33. Chmielowski Adam, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 85-87; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 40.

34. Czacka Róża, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 87-89; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 45-46.

35. Darowska Marcelina, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 89-93; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 51-53.

36. Dobrosielski Chryzostom Stefan, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 27; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 57.

37. Drużbicki Kasper, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 59-64; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 59-61.

38. Działyńska Cecylia, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 64-66; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 64-65.

39. Faryniak Mieczysława, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 79.

40. Feliński Zygmunt Szczęsny, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 28-30; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 79-80.

41. Frezer Stanisław, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 88-89.

42. Henryk lub Heidenryk, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 30-31; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 104.

43. Jabłońska Maria, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 95-97; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 121-122.

44. Jakub z Paradyża, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 31-33; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 122-123.

45. Kowalska Maria Faustyna, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 97-103; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 153-156.

46. Koźmiński Wacław, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 70-72; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 156-157.

47. Kucharski Stefan Hieronim, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 157-158.

48. Kulesza Eugeniusz, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 34-35; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 158.

49. Malczewska Wanda Justyna Nepomucena, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 104-108; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 172-174.

50. Marchocka Anna Maria, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 108-111; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 175-177.

51. Markiewicz Bronisław, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 72-75; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 179-181.

52. Mikołaj z Mościsk, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 35-38; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 187-188.

53. Mistyka polska, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 222-225.

54. Młodzianowski Tomasz, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 38-39; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 233-234.

55. Opacki Mikołaj, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 249.

56. Papczyński Stanisław, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 76-78; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 254-255.

57. Pelczar Sebastian Józef, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 39-41; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 257-258.

58. Puchalik Józef, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 41-44; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 275-276.

59. Pyżalski Leon, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 45-46; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, 276-277.

60. Salawa Aniela, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 113-116; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 288-289.

61. Semenenko Piotr, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo –Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 46-50; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 291-293.

62. Siwek Paweł, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 50; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 294.

63. Smolikowski Paweł Klemens, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 50-52; tenże, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 295-296.

64. Teodorowicz Józef Teofil, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 53; tenże, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, s. 311-312.

65. Żychliński Aleksander, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999, s. 54-58; tenże, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. "Verbinum”, Warszawa 2002, 338-339.

66. Czysta intencja, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 172.

67. Dotyk mistyczny, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 222.

68. Kierownik duchowy, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 415-416.

69. Lenistwo duchowe, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 468.

70. Modlitwa odpocznienia, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 550-551.

71. Modlitwa uczuć, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 551.

72. Namiętność, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 565.

73. Nawrócenie, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 567-569.

74. Nędza, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 573.

75. Nicość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 574.

76. Niedoskonałość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 577.

77. Noc ducha, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 582-584.

78. Noc zmysłów, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 584-585.

79. Organizm duchowy, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 616-617.

80. Oschłość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 617.

81. Oziębłość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 618.

82. Pokora, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 647-648.

83. Pokusa, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 648-649.

84. Poznanie siebie, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 694.

85. Pożądliwość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 694-695.

86. Pycha, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 734.

87. Rozeznawanie duchowe, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 756-760.

88. Rozkosze duchowe, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 761.

89. Rozwój duchowy, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 766-768.

90. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 802-803.

91. Wada, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 907.

92. Zaręczyny duchowe, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 932-933.

93. Zaślubiny mistyczne, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, 933-934.

94. Zgadzanie się z wolą Bożą, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, 942-943.

95. Bogdan Jański, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 5, Lublin 2004, s. 252-254.

96. Święty Wojciech Adalbert, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 11-14, j. ang. s. 97-99.

97. Święty Andrzej Świerad, święty Benedykt, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 15-17, j. ang. s. 100-102.

98. Pięciu Braci Męczenników: Święty Benedykt, Święty Jan, Święty Izaak, Święty Mateusz, Święty Krystyn, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 18-20, j. ang. s. 103-105.

99. Święty Bruno (Bonifacy) z Kwerfurtu, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 21-23, j. ang. s. 106-108.

100.Święty Stanisław Szczepanowski, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 24-26, j. ang. s. 109-111.

101.Święta Jadwiga Śląska, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 27-29, j. ang. s. 112-114.

102.Święty Jacek Odrowąż, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 30-32, j. ang. s. 115-117.

103.Święta Kinga (Kunegunda), w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 33-35, j. ang. s. 118-120.

104.Święta Jadwiga, Królowa Polski, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 36-38, j. ang. s. 121-124.

105.Święty Jan Kanty, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 39-41, j.ang. s. 125-127.

106.Święty Jan z Dukli, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 42-44, j. ang. s. 128-131.

107.Święty Kazimierz Jagiellończyk, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 45-47, j. ang. s. 132-135.

108.Święty Stanisław Kostka, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 48-50, j. ang. s. 136-139.

109.Święty Melchior Grodziecki, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 51-53, j. ang. s. 140-142.

110.Święty Jan Sarkander, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 54-56, j. ang. s. 143-145.

111.Święty Jozafat Jan Kuncewicz, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 57-60, j. ang. s. 146-149.

112.Święty Andrzej Bobola, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 61-64, j. ang. s. 150-153.

113.Święty Klemens Maria Hofbauer (Dworzak), w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 65-67, j. ang. s. 154-156.

114.Święty Rafał Kalinowski, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 68-70, j. ang. s. 157-159.

115.Święty Józef Sebastian Pelczar, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 71-74, j. ang. s. 160-163.

116.Święty Albert Chmielowski, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 75-77, j. ang. s. 164-166.

117.Święta Urszula Ledóchowska, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 78-81, j. ang. s. 167-170.

118.Święty Maksymilian Maria Kolbe, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 82-85, j. ang. s. 171-174.

119.Święta Maria Faustyna Kowalska, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 86-91, j. ang. s. 175-181.

120.Bibliografia, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 182.

121.Bąbiński Henryk (1917–2003), duszpasterz archidiecezji częstochowskiej, teolog duchowości, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994 – 2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 71-72

122.Gołąb Władysław (1917–1997), kanonik częstochowskiej kapituły katedralnej, protonotariusz apostolski, popularyzator teologii, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994 – 2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 193-194

123.Kołodziejczyk Miłosław Jan (1928 – 1994), biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, dogmatyk, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994 – 2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 295-296

124.Komasa Michał (1914–1996), duszpasterz archidiecezji częstochowskiej, popularyzator teologii biblijnej, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994 – 2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 296

125.Matras Tadeusz (1935–2003), duszpasterz archidiecezji częstochowskiej, bibliograf, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 403-405.

126.Mizera Stefan (1924-2002), duszpasterz archidiecezji częstochowskiej, popularyzator teologii, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 421-422.

127.Musiel Franciszek (1915-1992), biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej, popularyzator teologii, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 433-435.

128.Paras Stanisław (1906-1994), duszpasterz archidiecezji częstochowskiej, pedagog, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 468-469.

129.Rabsztyn Ignacy (1903-1992), kanonik honorowy częstochowskiej kapituły katedralnej, duszpasterz emigracyjny, wydawca, popularyzator teologii, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 539.

130.Semenenko Piotr ks., w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie "Żak”, t. 5, Warszawa 2006, s. 695-697.

131.Jański Bogdan, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. A. Maryniarczyk, t. 1, Wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 580-582.

132.Matka Maria Teresa. Mistyczka i charyzmatyczka naszych czasów, w: S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 198.

133.Das ausserordentliche Charisma der Liebe. Biographische Vorbemerkung, w: S. Urbański, J. Zielonka, Carisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, Patris Verlag 2013, s. 27.

134.Matka Maria Teresa mistyczka i charyzmatyczka naszych czasów, w: S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, s. 258.

 

4. Wprowadzenia, przedmowy, zakończenia, posłowia

 

1. Słowo wstępne, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Wyd. ATK, Warszawa 1992, s. 7-8.

2. Przedmowa, w: M. Szymula, Duchowość zakonna. Duchowość zakonna według nauczania bł. H. Koźmińskiego, Wyd. ATK, Warszawa 1998, s. 9-12.

3. Wprowadzenie, w: o. P. Ogórek, Czym jest świętość?, Warszawa 1998, Wyd. ATK, wyd. 2 (mps, nie wydano drukiem).

4. Wstęp, w: Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, wybór i opr. E. Matulewicz, Warszawa 1999, s. 2-9; Prefácio, w: Orações do bem-aventurado Jorge Matulewicz (Matulaitis), selecionou e elaborou El¿bieta Matulewicz, Curitiba -Paraná 2001, s. 7-8 (język portugalski); Słowo wstępne, w: Panie jak Cię kocham, Modlitwy bł. Jerzego Matulewicza, wybór i opr. E. Matulewicz, Kowno 2001, s. 5-6 (język litewski).

5. Wprowadzenie, w: R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, Niepokalanów 1999, wyd. 2, s. 5-7.

6. Przedmowa, w: M. Zawada, Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 1999, s. 5-8.

7. Wprowadzenie, w: P. Ogórek OCD, Mistrz Jan Eckhart a święty Jan od Krzyża, Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 9-11.

8. Wprowadzenie, w: J. Wątroba, Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle Soboru Watykańskiego II i dokumentów posoborowych Kościoła, Częstochowa 1999, s. 4-6.

9. Przedmowa, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 7-10.

10. Zakończenie, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 296.

11. Wprowadzenie, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 1, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999, s. 7-11.

12. Przedmowa, w: A. Ruszała, Ze świętym Janem od Krzyża ku zjednoczeniu z Bogiem, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 1999, s. 7-10.

13. Przedmowa, w: Ks. K. Dyrek SJ, Formacja ludzka do kapłaństwa, Kraków 1999, s. 9-11.

14. Wprowadzenie, w: Duchowość przełomu wieków, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 7-9.

15. Zakończenie, w: Duchowość przełomu wieków, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 418-419.

16. Słowo wstępne, AK 134 (2000), s. 4-5.

17. Wprowadzenie, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 2, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 2, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000, s. 7-10.

18. Wprowadzenie, w: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, t. 3, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 3, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000, s. 7-12.

19. Wprowadzenie, w: Duchowość Europy, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 7-10.

20. Zakończenie, w: Duchowość Europy, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 403-406.

21. Przedmowa, w: J. Jeżowski, Życie duchowe chrześcijanina. Koncepcja życia duchowego w ujęciu biskupa Antoniego Pawłowskiego, Kalisz 2001, s. 8-12.

22. Wprowadzenie, w: B. Dziourach, Życie duchowe mnicha na podstawie pism św. Teodora Studyty (759-826), Warszawa 2001, s. 7-9.

23. Słowo wstępne, w: J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2001, s. 5-6, 408.

24. Wprowadzenie, w: W trosce o Kościół i Naród, red. S. Urbański, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 9-15.

25. Wprowadzenie, w: K. Bąk, Duchowość zakonna Anieli Róży Godeckiej (1861-1937), Częstochowa 2001, s. 7-10.

26. Wprowadzenie, w: P. Gwiazda, Życie kontemplacyjne w doktrynie św. Grzegorza Wielkiego, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 5-9.

27. Przedmowa, w: ks. S. Suwiński, Duchowość sióstr pasterek. Duchowość zakonna w pismach bł. Marii Karłowskiej, Pelplin 2002, s. 13-17.

28. Przedmowa, w: Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, t. 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 14.

29. Przedmowa, w: P. Piasecki, Zjednoczenie mistyczne. Poszukiwania teologiczne Reginalda Garrigou-Lagrange’a, Poznań 2002, s. 9-11.

30. Wprowadzenie, w: Duchowość osób powołanych, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 7-10.

31. Zakończenie, w: Duchowość osób powołanych, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 203-204.

32. Wprowadzenie, w: Duchowość polska, red. S. Urbański, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 7-18.

33. Przedmowa, w: Wypłyń na głębię! Z listem apostolskim Novo Millenio ineunte, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Częstochowa 2002, s. 7-9.

34. Wprowadzenie, w: P. Ogórek, Mistyka chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 9-11.385.

35. Wprowadzenie, w: Duchowość współczesnego Kościoła, red. S. Urbański, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 7-10.

36. Wprowadzenie, w: S. Urbański, Mistyczny świat ducha, Grodno 2002 (Białoruś), s. 7-9 (wydanie j. rosyjski).

37. Summary (j. angielski), w: S. Urbański, Mistyczny świat ducha, Grodno 2002 (Białoruś), s. 204-205 ( wydanie j. rosyjski).

38. Słowo wstępne, w: Chrześcijańska Europa, red. S Urbański, Warszawa 2003, s. 7-11.

39. Słowo wstępne, w: J. Gogola, Rady ewangeliczne, teologia, praktyka, formacja, wyd. II zmienione i poszerzone, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2003, s. 5-9.

40. Przedmowa, w: Poznanie Boga, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Częstochowa 2003, s. 5-6.

41. Przedmowa, w: Ksiądz Andrzej Zuberbier jako dogmatyk, Wyd. UKSW, Warszawa 2003, s. 7-8.

42. Przedmowa, w: E. Matulewicz, Świętość chrześcijanina według błogosławionego Jerzego Matulewicza, Warszawa – Lublin 2003, s. 7-10.

43. Wprowadzenie, w: A. Szczupał, Formacja życia duchowego. Studia na podstawie myśli głównych teologów Zgromadzenia Redemptorystów przełomu XIX i XX wieku, Grodzieńska Diecezja Rzymsko – Katolicka 2003, s. 7-10, 401.

44. Przedmowa, w: S. Urbański, Świętość ubogich świata. Duchowość bł. Teresy z Kalkuty, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2003, s. 9-12.

45. Zakończenie, w: S. Urbański, Świętość ubogich świata. Duchowość bł. Teresy z Kalkuty, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2003, s. 158-160.

46. Wprowadzenie, w: Duchowość współczesnego człowieka w świetle globalizacji i edukacji, red. S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 14, Wyd. UKSW, Warszawa 2003, s. 7-9.

47. Zakończenie, w: Duchowość współczesnego człowieka w świetle globalizacji i edukacji, red. S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 14, Wyd. UKSW, Warszawa 2003, s. 171.

48. Słowo wstępne, w: Ks. Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Palloniego, Ząbki 2004, s. 11-14.

49. Wprowadzenie, w: "Zachować żywą pamięć o męce Jezusa”, Materiały z konferencji poświęconej duchowości św. Pawła od Krzyża, red. W. Linke, M. Miotka, Kielce 2004, s. 5-6.

50. Wprowadzenie, w: Świadkowie polskiej duchowości, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 19, Wyd. UKSW, Warszawa 2004, s. 7-11.

51. Wprowadzenie, w: Żywoty świętych polskich, red. H. Noga, S. Urbański, Wyd. Verbinum, Warszawa 2004, s. 7-10.

52. Wprowadzenie, w: Światła Miłosierdzia, red. A. Baran, Lublin 2004, s. 7-10.

53. Wprowadzenie, w: W. Brodziak, Trynitarny wymiar życia duchowego człowieka w nauczaniu Jana Pawła II w latach 1978-1998, Ełk 2004, s. 5-9.

54. Przedmowa, w: Pokochać Chrystusa w Eucharystii, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Częstochowa 2004, s. 7-9.

55. Wprowadzenie, w: Wydział Teologiczny 1954-2004, red. S. Urbański, Wyd. UKSW, Warszawa 2004, s. 9-12.

56. Wprowadzenie, w: L. Kowalewski, Zjednoczenie mistyczne według Jana van Ruysbroecka, seria: Mistyka chrześcijańska 19, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2004, s. 7-13.

57. Przedmowa, w: M. Walkusz, Życie wspólnotowe według nauczania Sługi Bożego Franciszka Libermana, Bydgoszcz 2005, s. 7-9.

58. Wprowadzenie, w: A. Zelek, Czym jest świętość? Świętość chrześcijanina w świetle pism głównych założycieli Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego – ks. Antoniego Słomkowskiego, o. Bernarda Przybylskiego OP i ks. Eugeniusza Werona SAC, Apostolicum - Ząbki 2005, s. 13-16.378.

59. Słowo wstępne, w: T. Kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym Miłością. O mistyce ignacjańskiej, Warszawa 2005, s. 5-10.374.

60. Słowo wstępne, w: Oblicza sprawiedliwości, red. A. Baran, Centrum Duchowości "Honoratianum”, seria: Biblioteka Honoratiana, Zakroczym 2005, s. 9-11.

61. Wprowadzenie, w: T. K. Szałkowska, Tajemnica Miłosierdzia, Oficyna Wydawniczo - Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2005, s. 5-8.

62. Wprowadzenie, w: R. Czajkowska, Duchowość zakonna Uczennicy Boskiego Mistrza w pismach księdza Jakuba Alberine Założyciela Rodziny Paulińskiej, Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz 2005, s. 17-21; tenże, wydanie drugie, seria: Mistyka chrześcijańska 124, Bydgoszcz 2012, s. 17-21.

63. Przedmowa, w: H. Krowicki, W służbie Najświętszych Serc. Duchowość Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Studium teologiczne na podstawie pism założycieli o. Marii-Józefa Coudrin (1768-1837) i Matki Henryki Aymer (1767-1834) oraz dwóch pierwszych generałów: o. Rafaela Bonamie (1837-1853) i o. Euthymie Rouchouse (1853-1869), Sandomierz 2006, s. 11-15.

64. Wprowadzenie, w: M. Tatar, Świętość chrześcijanina, Sandomierz 2006, s. 9-12.

65. Wprowadzenie, w: Mistyka nadzieją Europy, red. A. Baran, Wyd. UKSW, Warszawa 2006, s. 9-15.

66. Wprowadzenie, w: Duchowa terapia osób uzależnionych, red. A. Baran, Wyd. UKSW, Warszawa 2006, s. 9-13.

67. Wprowadzenie, w: S. Urbański, Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, seria: Jański – ku przyszłości 1, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2006, s. 5-9.

68. Słowo o książce, w: R. Jaroszewicz, Miłość chodzi po Woodstocku, Paganini S.C., Kraków 2007, s. 5-6.

69. Wprowadzenie, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, Wyd. UKSW, Warszawa 2007, s. 9-12.

70. Słowo wstępne, w: M. Sokołowski, Teologia drogi zjednoczenia z Chrystusem, seria: Bobolanum Nr 8, Wyd. Rhetos, Warszawa 2007, s. 11-16, 300.

71. Wprowadzenie, w: W. Sugier OFMCap, Zjednoczenie mistyczne w nauce bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka polska 82, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 9-13.

72. Zakończenie, w: S. Urbański, Mistyka miłosierdzia, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2007, s. 77-78.

73. Przedmowa, w: B. Kozioł TChr, Wszystko dla Boga, wszystko dla dusz... . Duchowość Towarzystwa Chrystusowego według o. Ignacego Posadzego TChr, Hlondianum, Poznań 2008, s. 15-18.

74. Wprowadzenie, w: Gorzkie Żale przybywajcie. Studia i szkice w 300-lecie powstania nabożeństwa Gorzkich Żalów, red. S. Urbański, J. Śmigiera, seria: Mistyka polska 86, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 9-13.

75. Wprowadzenie, w: W pokornej służbie prawdzie i miłości. Księga pamiątkowa ku czci ojca Profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, ks. S. Urbański, o. A. Baran OFMCap, ks. W. Gałązka, ks. P. Gwiazda, ks. M. Szymula, seria: Mistyka polska 88, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 9-20.

76. Słowo wstępne, w: Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 91, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2008, s. 5-8.

77. Wprowadzenie, w: Krzyżu święty nade wszystko. Materiały z sympozjum z okazji 150-lecia posadowienia figury Chrystusa dźwigającego krzyż przed kościołem świętego Krzyża w Warszawie, red. S. Urbański, J. Śmigiera, seria: Mistyka polska 92, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008, s. 9-13.

78. Posłowie, w: Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 4, Instytut Papieża Jana Pawła II, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008, s. 181-182.

79. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II o nauce, t. 4, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 6, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009, s. 13-20.

80. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II do polskich uczonych, t. 5, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 7, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009, s. 7-12

81. Droga mistycznej świętości – słowo ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, w: P. Maciaszek, Poznać grzech i miłość z objawień Juliany Norwich, Pomoc – Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystusa, Cambridge-Częstochowa 2009, s. 7-8.

82. Wprowadzenie, w: Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 95, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2009, s. 9.

83. Słowo na rozpoczęcie panelu, w: Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 95, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2009, s. 203-206, 208.

84. Wprowadzenie, w: Duchowość chrześcijanina, red. W. Gałązka, seria: Mistyka chrześcijańska 94, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 9-14.

85. Wprowadzenie, w: Duchowość krzyża, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 93, Wyd. UKSW, Warszawa 2009,s. 9-15.

86. Wprowadzenie, w: S. Szelągowski, Świętość żołnierza. Studium na podstawie nauczania Biskupa Polowego Wojska Polskiego Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia (1991-2004), seria: Mistyka polska 96, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszwa 2009, s. 9-15.

87. Vstupne slovo, w: V. Hrtankova, Duchovny żivot krestanov na Slovensku w rokoch 1918-1948 podla wybranych teológov, Vyd. Michala Vaśka, Preśov 2009, s. 5-6 (Słowacja).

88. Wprowadzenie, w: D. Korcz, Życie w rytmie Paschy, seria: Mistyka polska 97, Wyd. Alleluja, Kraków 2010, s. 7-13.

89. Przedmowa, w: W. Gałązka, Charyzmat zakonny. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński, seria: Mistyka polska 100, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 9-14.

90. Wprowadzenie, w: W. Gałązka, Święty Zygmunt Szczęsny Feliński, O życiu zakonnym, seria: Mistyka polska 100, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, wyd. drugie, Warszawa 2010, s. 3-7.

91. Wprowadzenie, w: K. Czyżyk, Duchowość apostolska świeckich. Studium na podstawie piśmiennictwa bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka polska 101, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2010, s. 3-7.

92. Wprowadzenie, w: J. Zielonka, Duchowość Zakonu Communio in Christo. Studium na podstawie życia i pism mistycznych Założycielki, Mistyczki i Charyzmatyczki Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 99, Wyd. "Bernardinum”, Pelplin 2010, s. 11-15.

93. Wprowadzenie, w: Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego, red. naczelny S. Urbański, zespół redakcyjny: W. Gałązka, K. Dubel, seria: Mistyka polska 110, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa-Łódź 2010, s. 7-10.

94. Słowo ks. prof. Stanisława Urbańskiego, w: Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego, red. naczelny S. Urbański, zespół redakcyjny: W. Gałązka, K. Dubel, seria: Mistyka polska 110, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa-Łódź 2010, s. 15-16.

95. Od Redakcji, w: Jestem tylko wędrowcem…W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 112, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2010, s. 211.

96. Od Redakcji, w: Jestem tylko wędrowcem…W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 112, Fundacja "Nasza Droga”, Warszawa 2010, s. 285-286.

97. Wprowadzenie, w: Jestem tylko wędrowcem…W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 112, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2010, s. 11-12.

98. Wprowadzenie, w: L. Poleszak SCJ, Serce Zbawiciela. Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), seria: Mistyka chrześcijańska 106, Wyd. Księży Sercanów, Kraków 2010, s. 11-15.

99. Wprowadzenie, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, s. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 7-13.

100.Wprowadzenie, w: Duchowość cierpienia, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 103, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 7-14.

101.Wprowadzenie, w: o. Ł. M. Buzun OSPPE, Chrystus – centrum życia duchowego. Studium z teologii duchowości na podstawie pism św. Józefa Sebastiana Pelczara, seria: Mistyka polska 109, Wyd. "Paulinianum”, Częstochowa 2011, s.11-16.

102.Wprowadzenie, w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, seria: Mistyka polska 113, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2011, s. 5-10.

103.Wprowadzenie, w: R. Tomaszewski, Chrystocentryzm duchowości Rodziny Świętego Pawła, seria: Mistyka chrześcijańska 111, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s. 35-37.

104.Wprowadzenie, w: J. Kołak, Nie lękajcie się świętości! Świetość chrześcijanina w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-2005, seria: Mistyka polska 116, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 20011, s. 15-21.

105.Wprowadzenie, w: "Tam wstępują pokolenia…” (Ps 122, 4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 117, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2011, s.11-12.

106.Wprowadzenie, w: Jan Paweł II do polityków, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 11, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011, s. 13-26.

107.Wprowadzenie, w: Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego. Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej 1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, red. S. Urbański, W. Gałązka, K. Z. Dubel KDzJ, seria: Mistyka polska 114, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa-Sosnowiec 2011, s. 13-18.

108.Wstęp, Zakończenie, w: S. Urbański, Odkrywanie modlitwy, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012, s. 7-11, 107-108.

109.Wprowadzenie, w: Jan Paweł II do menedżerów, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, red. W. Gałązka, S. Urbański, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2011, s. 8-13; tenże, Introduction to Pope’s social teaching for managers, w: Pope John Paul II to managers, The Bogdan Janski Academy in Poland, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Warsaw, the 1 st May 2011, s. 6-10; tenże, Introduction to Pope’s social teaching for managers, w: Pope John Paul II to lecturers, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 11, Wyd. The Bogdan Janski Academy in Poland, Warsaw 2012, s. 8-10.

110.Wprowadzenie, w: L. Nowakowski, Świętość harcerza, seria: Mistyka polska 121, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2012, s. 7-12.

111.Wprowadzenie, w: Św. Józef Sebastian Pelczar, O mistyce, opr. S. Urbański, Ł. Buzun, seria: Mistyka polska 115, Częstochowa, Kraków, Warszawa 2012, s. 5-10 (mps, arch. własne).

112.Social ethics of Pope John Paul II. Introduction, w: Pope John Paul II to lecturers, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 12, wyd. The Bogdan Janski Academy in Poland, Warsaw 2012, s. 5-7.

113.Wprowadzenie, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 11-16.

114.Wprowadzenie, w: "Uczę się ciebie człowieku…” (Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieka, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 123, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2012, s. 9-11.

115.Wprowadzenie, w: W. Bukowski, Świętość chrześcijanina w nauczaniu ks. kardynała Mariana Jaworskiego arcybiskupa lwowskiego (1991-2008), Wyd. i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Warszawa 2012, s. 53-57.

116.Słowo członka Rady Naukowej Communio in Christo, w: S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 13-14; tenże, Mystik und ausserordentliches Charisma, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fur die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 21-23.

117.Wprowadzenie, w: S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 15-20; tenże, Einfuhrung, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 30-41.

118.Zakończenie, w: S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 131-143; tenże, Bilanz, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 221-228.

119.Wprowadzenie, w: G. Matlak CFD, Duchowość dolorystów. Studium na podstawie dokumentów Zgromadzenia i pism bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka polska 119, Wyd. AA, Kraków 2013, s. 3-6.

120.Wprowadzenie, w: R. Bączek, Duchowość małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka, seria: Mistyka polska 128, Wyd. Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2013, s. 15-20.

121.Wprowadzenie, w: "Sapere aude. Odważ się być mądrym” (Horacy), red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 134, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2013, s. 11-16.

122.Wprowadzenie, w: M. Piwnicki, Świętość w codzienności. Świętość chrześcijanina w ujęciu ks. Franciszka Grudnioka (1920-1998). Materiały i Studia Księży Werbistów nr 81, Wyd. Księży Werbistów – "Verbinum”, Warszawa 2013, s. 13-18.

123.Wprowadzenie, w: H. S. Sznurkowski, Wspólnie do świętości. Duchowość małżeństwa i rodziny w pismach ks. Stefana Lamery SSP, seria: Mistyka chrześcijańska 130, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013, s. 27-32.

124.Wprowadzenie, w: J. Kołak, Poznać, by pokochać Eucharystię (refleksja teologiczno-duszpasterska), seria: Mistyka polska 129, Wyd. Lega-Tadeusz Matuszyk, Warszawa 2013, s. 11-13; tenże, Wprowadzenie, w: J. Kołak, Poznać, by kochać Eucharystię, seria: Mistyka polska 129, Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystsua, Wydanie 2, Częstochowa 2015, s. 11-13.

125.Wprowadzenie, w: Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 132, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 5-7.

126.Wprowadzenie, w: Duchowość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 133, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 5-6.

127.Wprowadzenie, w: ks. Gabriele Amorth, Spotkałem Szatana. Z najsłynniejszym egzorcystą świata rozmawia ks. Sławomir Sznurkowski, Wyd. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014, s. 3-10.

128.Wprowadzenie, w: J. Olczyk, O harmonii w miłości. Relacyjny wymiar miłości w nauczaniu bł. Franciszki Siedliskiej, seria: Mistyka polska 136, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2014, s. 29-34.

129.Introduction, w: Pope John Paul II to lectures, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development Responsibility Human Work. YMER research, inspirations (red.), The Bogdan Janski Academy in Poland, Institute for Innovations and Economic Development, Center for Research, Development of New Culture of work, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warsaw 2014, s. 9-10.

130.Wprowadzenie do nauczania społecznego Papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka o społecznym rozwoju, odpowiedzialności oraz pracy ludzkiej, w: Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje (red.), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2014, s. 9-10.

131.Presentation, w: Piotr Semenenko CR, Love and Faith: Five Sermons of the Resurrectionist Spirituality, Translated from Polish by Sr. Pascale-Dominique Nau, op, red. Sr. Pascale-Dominique Nau, Rome 2014, s. 7-12; (wydanie także ebook).

132.Wprowadzenie, w: E. Korbut, Duchowość Siostr Misjonarek Świętej Rodziny w świetle pism Założycielki – bł. Bolesławy Lament i dokumentów Zgromadzenia, seria: Mistyka polska 137, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Warszawa 2014, s. 57-62.

133.Wprowadzenie, w: J. Paciorek, Miłość w nauczaniu ks. Piotra Semenenki, seria: Mistyka polska 141, Wyd. Diecezji Tarnowskiej "Biblos”, Tarnów 2014, s. 11-14.

134.Wprowadzenie, w: S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, s. 17-25.

135.Słowo członka Rady Naukowej Communio in Christo, w: S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, s. 15-16.

136.Zakończenie, w: S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie mistyczne Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, s. 211-218.

137.Wprowadzenie, w: Jan Paweł II do pracowników, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015, s. 6-7.

138.Wprowadzenie, w: Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka, red. Z. Prusiński, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 18, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015, s. 7-10.

139.Wprowadzenie, w: W. Wyszowadzki, W trosce o Kościół i Polonię. Wybór publicystyki z lat 1982 - 2014, red. M. Nabożny, Wyd. Biblioteka Polonii Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015, s. 11-17.

140.Wprowadzenie, w: Polska myśl duchowa, red. W. Grzeszczuk, W. Gałązka, seria: Duchowość Europy 2, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 7-10.

141.Wprowadzenie, w: S. Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 7-9.

142.Wprowadzenie, w: J. Kołak, Życie duchowe w codzienności, seria: Mistyka polska 144, Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2015, s. 12-16.

143.Wprowadzenie, w: S. Urbański, Mistycy w Kościele, seria: Duchowość Europy 4, Wyd. UKSW, Warszawa 2016, s. 7-13.

144.Wprowadzenie, w: A. Pawlak, Żywa Wspólnota. Duchowość komunii w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, seria: Mistyka polska 149, Wydawnictwo Światło-Życie. Warszawa 2016, s. 13-18.

145.Wprowadzenie, w: S. Wanda Boniszewska, Ukryta przed światem, Wyd. Święty Paweł, Częstochowa 2016, s. 7-14.

146.Wprowadzenie, w: Duchowość w dobie nowej ewangelizacji, red. M. Tatar, seria: Duchowość Europy 5, Sandomierz 2016, s. 5-7.

147.Wstęp, w: L. Smoliński, Modlitwy rodzinne, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2017, s. 5-7.

148.Wprowadzenie, w: L. Smoliński, Prowadzeni przez Ducha Świętego. Rozważania majowe dla dorosłych i dzieci, Hlondianum, Poznań 2018, s. 3.

149.Wprowadzenie, w: Duchowość w kulturze wielkiego miasta, red. M. Tatar, seria: Duchowość Europy 6, Sandomierz 2018, s. 5-7.

150.Wprowadzenie, w: L. Smoliński, Duch Boży prowadzi do świętości. Rozważania majowe dla dorosłych i dzieci, Hlondianum, Poznań 2019, s. 3.

151.Słowo wstępne, w: Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, tom 1, opr. T. Szałkowska, E. Błońska, E. Fedorowicz, Łódź 2019, s. 3-6.

152.Presentation, w: P. Semenenko, Foi et amour. Cinq sermons de la spiritualite resurrectionniste, red. Sr Pascale-Dominique Nau, op, Rome 2018, Parole et Silence, 2019, s. 7-13.

153.Przedmowa, W. Bożek, Abyśmy byli ludźmi świętymi… Świętość chrześcijanina w nauczaniu Arcybiskupa Jerzego Alewicza, seria: Mistyka polska 154, Tarnów 2019, s. 3-5.

154.Wprowadzenie, w: L. Smoliński, Wielka tajemnica wiary. Eucharystia daje życie, Kraków 2019, s. 7-8.

155.Wprowadzenie, w: L. Smoliński, Adwentowe oczekiwanie. Rozważania dla dorosłych i dzieci, Poznań 2019, s. 3.

156.Przedmowa, w: A. Fertacz, Duchowość dziennikarza w piśmiennictwie biskupa Adama Lepy, seria: Mistyka polska 157, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne ”Regina Poloniae”, Warszawa 2020, s. 9-11.

157.Wstęp, w: L. Smoliński, Św. Jan Paweł II papież rodziny, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2020, s. 5-7.

158.Wprowadzenie, w: M. Sztabińska, Życie mistyczne s. Roberty Babiak (1905-1945),, seria: Mistyka polska 156, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2020, s. 7-12.

159.Wstęp, w: Eliza Cejzik, Listy, red. E. Wąsala, Warszawa 21, s. 9-12.

 

 

 

 

5. Skrypty

 

1. Historia duchowości XX-lecia międzywojennego, Warszawa 1992 (mps pow.).

2. Zjednoczenie mistyczne z Bogiem, Warszawa 1994 (mps pow.).

3. Kontemplacja wlana, Warszawa 1995 (mps pow.).

4. Doświadczenie mistyczne, Warszawa 2003 (mps pow.).

 

 

6. Artykuły naukowo-popularne

 

1. Encyklika Ojca Świętego "Dominum et vivificantem”, Biuletyn Orchard Lake 8 (1986), s. 2-5.

2. Z liturgii Słowa, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 7.

3. Z liturgii słowa, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 178.

4. Św. Polikarp, Dziękczynienie za udział w kielichu Chrystusa, tł. M. Michalski, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 38.

5. Św. Makary Starszy, Modlitwa o poznanie prawdy dla wszystkich ludzi, tł. O. Filek, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 39.

6.Św. Franciszek z Asyżu, Pieśń słoneczna, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 50-51.

7. Św. Tomasz z Akwinu, Modlitwa o nabycie cnót, tł. R. Reicher, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 60-61.

8. Św. Katarzyna ze Sieny, Modlitwa za sługi Kościoła, tł. O. Filek, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 62-63.

9. Św. Teresa od Jezusa, Modlitwa o łaskę doskonałej miłości, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 90.

10. Św. Jan od Krzyża, Modlitwa duszy rozmiłowanej, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 91-92.

11. Św. Wincenty Pallotti, Modlitwa za rządzących, przeł. o. Filek, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 108-110.

12. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Modlitwa na uproszenie odwagi w walce, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 139.

13. Św. Maksymilian Maria Kolbe, Maryja Niepokalana (Inwokacje), w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 152-153.

14. Siostra Elżbieta od Trójcy Świętej, Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 307-308.

15. Rodzicielska i społeczna odpowiedzialność za obronę prawa do życia w nauczaniu Jana Pawła II, Biuletyn Orchard Lake 9 (1987), s. 7-9.

16. Nauka Ojca Świętego Jana Pawła II o Eucharystii, Biuletyn Orchard Lake 7 (1989), s. 2-4.

17. Eucharystia w nauczaniu Jana Pawła II, Biuletyn Orchard Lake 2 (1990), s. 2-3.

18. Muzeum Ojca Świętego Jana Pawła II. Kolekcja ks. Michała Dyląga w Orchard Lake, Biuletyn Orchard Lake 4 (1992), s. 2-3.

19. Duchowość Jana Pawła II, Biuletyn Orchard Lake 5 (1992), s. 2-3.

20. Świętość chrześcijanina według Jana Pawła II, Biuletyn Orchard Lakie 6 (1992), s. 2-3.

21. Duchowość Polonii, Kurier Polski, lipiec 1992, s. 3-4.

22. Świadectwo Polaków na emigracji, Kurier Polski, sierpień 1992, s. 6-7.

23. Świadectwo Polaków na Emigracji, Kurier Polski, wrzesień 1992, s. 6-7.

24. Święto wdzięczności, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, nov. 21, 1993, s.3.

25. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, nov. 21, 1993, s. 3.

26. Przekazał im swój majątek i odjechał, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, nov. 14, 1993, s. 3

27. Jan Paweł II do rodaków, Kurier Polski, lipiec 1993, s. 2.

28. Jan Paweł II a Polonia, Kurier Polski, sierpień 1993, s. 2.

29. Dom Polski a Polonia, Kurier Polski wrzesień 1993, s. 2.

30. Naśladowanie Chrystusa we współczesnym świecie, Nasze Słowo 2 (1994), s. 4-5.

31. Zadania duchowe Polonii, Kurier Polski, lipiec 1994, s. 4-6.

32. Duch religijny Polonii, Kurier Polski, sierpień 1994, s. 3-4.

33. Życie religijne Polonii, Kurier Polski, wrzesień 1994, s. 4-5.

34. Świadectwo chrześcijanina, QVP 1 (1995), s. 5.

35. Jan Paweł II, Westerplatte, czerwiec 1987 (opr.), QVP 2 (1995), s. 2.

36. Świadectwo wiary, Trzeźwość, Radom 1995, R. 3 (1995), s. 2.

37. Duchowość chrześcijanina, Kurier Polski, lipiec 1995, s. 2-4.

38. Chrystocentryzm duchowości człowieka, Kurier Polski, sierpień 1995, s. 3-5.

39. Naśladowanie Jezusa, Kurier Polski, wrzesień 1995, s. 2-4.

40. Zjednoczenie z Chrystusem, Kurier Polski, październik 1995, s. 6-7.

41. Królowa i Matka narodu polskiego, Głos Polonii 2 (1996), s. 16.

42. Maryja Jasnogórska, Głos Polonii 3 (1996), s. 16.

43. Dominikańskie Centrum informacji o nowych ruchach religijnych i sektach (opr.), QVP 5-6 (1996), s. 18.

44. Jan Paweł II, Watykan 21-23 listopad 1991 (opr.), QVP 5-6 (1996), s. 2.

45. Krytycznie o Kościele Zjednoczenia (opr.), QVP 5-6 (1996), s. 22.

46. Maryjny wymiar duchowości Polaka, Kurier Polski, lipiec 1996, s. 4-5.

47. Maryjność Jana Pawła II, Kurier Polski, sierpień 1996, s. 3-4.

48. Sanktuarium Jasnogórskie, Kurier Polski, wrzesień 1996, s. 2-4.

49. Jan Paweł II, Watykan 21-23 listopad 1991 (opr.), QVP 3-4 (1997), s. 2.

50. Krzyż w życiu duchowym człowieka, QVP 3-4 (1997), s. 16.

51. Jan Paweł II, Watykan 21-23 listopad 1991 (opr.), QVP 5-6 (1997), s. 2.

52. Krzyż w życiu duchowym człowieka, QVP 5-6 (1997), s. 16.

53. Maryjność Centrum Jana Pawła II, Kurier Polski, lipiec 1997, s. 3-4.

54. Maryja wzorem dla Polaka, Kurier Polski, sierpień 1997, s. 3-4.

55. Kult Maryi, Kurier Polski, wrzesień 1997, s. 2-5.

56. Maryja w polskiej duchowości ludowej, Kurier Polski, październik 1997, s. 7-9.

57. Bóg zamieszkuje człowieka. Czy chrześcijanie potrzebują duchowego kierownictwa?, Słowo. Dziennik Katolicki 52 (1997), s. 5.

58. Informator dla kandydatów na studia w roku 1997, Wydział Teologiczny Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997.

59. Teologia duchowości, w: Informator dla kandydatów na studia w roku 1997, Wydział Teologiczny Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997, s. 20.

60. Myśli Bogdana Jańskiego, ZiE 1 (1997), s. 142.

61. Dekalog ekologiczny świętego Franciszka z Asyżu, ZiE 2-3 (1997), s. 24.

62. Dziesięć przykazań ekologicznych, ZiE 2-3 (1997), s. 106.

63. Bogdan Jański (1807-1840) Sługa Boży, Założyciel Zmartwychwstańców. Myśli, ZiE 6 (1997), s. 2.

64. Jan Paweł II, Zakopane, (07.06.1997), ZiE 6 (1997), s. 120.

65. Jan Paweł II, Legnica, (02.06.1997), ZiE 6 (1997), s. 56.

66. Jan Paweł II, Gniezno, (03.06.1997), ZiE 6 (1997), s. 70.

67. Jan Paweł II, Poznań, (03.06.1997), ZiE 6 (1997), s. 102.

68. Jan Paweł II, Kraków, (09.06.1997), ZiE 6 (1997), s. 162.

69. Jan Paweł II, Krosno, (10.06.1997), ZiE 6 (1997), s. 172.

70. Abstracts, ZiE 6 (1997), s. 187-192.

71. Abstracts, ZiE 2-3 (1997), s. 279-285.

72. Rodzina uprzywilejowanym miejscem rozwoju, Echo ojca Bernarda 17 (1997), s. 2.

73. Dzienniczek Faustyny. Wizja piekła. Rekolekcje ośmiodniowe (20.10.1936), Echo ojca Bernarda 17 (1997), s. 14-15.

74. Życie wieczne, Nasze Dzieła 3 (1997), s. 48.

75. Badania nad polską duchowością, Głos Polonii 6 (1997) nr 22, s. 2-3.

76. Badania nad polską duchowością c.d., Głos Polonii 7 (1997) nr 23, s. 2-3.

77.Faith flowers in Poland, Głos Polonii, Voice of Polonia, Vol. 4, No. 33/34, Summer 1998, s. 7.

78. Myśli Bogdana Jańskiego (1807-1840), Sługa Boży, ZiE 1 (1998), s. 2.

79. Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników II Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury [L’Osservatore Romano 12 (1997), s. 4-7], ZiE 1 (1998), s. 6.

80. Jan Paweł II, Orędzie na XXXI Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1998 [L’Osservatore Romano 1 (1998), s. 4], ZiE 1 (1998), s. 85-86.

81. Jan Paweł II, Przemówienie przed "Anioł Pański”, (01.01.1998) [L’Osservatore Romano 2 (1998), s. 25], ZiE 1 (1998), s. 154.

82. Jan Paweł II, Anioł Pański, (28.12.1997) [ L’Osservatore Romano 2 (1998), s. 21], ZiE 2 (1998), s. 32.

83. Jan Paweł II, Anioł Pański, (28.12.1997) [L’Osservatore Romano 2 (1998), s. 25], ZiE 2 (1998), s. 48.

84. Słowa Jana Pawła II do młodzieży (Paryż, 21.08.1997), ZiE 2 (1998), s. 112.

85. Myśli Bogdana Jańskiego, ZiE 2 (1998), s. 94, 196.

86. Homilia wygłoszona 28. 09. 1998 roku podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w kościele SS. Wizytek w Warszawie, ZiE, nr 6, 1998, s. 220-222.

87. Bogdan Jański, Sługa Boży, Założyciel Zmartwychwstańców, Patron Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Glejt (Gazeta studencka) 1 (1998), s. 4.

88. Modlitwa okrzykiem wdzięczności dla Boga, Miejsca Święte 4 (1998), s. 4-5.

89. Modlitwa związkiem przyjaźni z Bogiem, Miejsca Święte 5 (1998), s. 4-5.

90. Milcząca miłość, Miejsca Święte 6 (1998), s. 28-29.

91. Modlitwa życia, Miejsca Święte 8 (1998), s. 4-5.

92. Teologia modlitwy, Kurier Polski, lipiec 1998, s. 3-4.

93. Modlitwa medytacji, Kurier Polski, sierpień 1998, s. 2-3.

94. Kontemplacja, Kurier Polski, wrzesień 1998, s. 2-3.

95. Rola modlitwy w życiu człowieka, Kurier Polski, Październik, s. 7-9.

96. Adhortacja apostolska Jana Pawła II "Pastores dabo vobis”, (25.03.1992), w: XX lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Co Polska i świat zawdzięczają Ojcu Świętemu?, pr. zb., red. A. Mazurek, Warszawa 1998, s. 127.

97. Informator dla kandydatów na studia w roku 1998. Wydział Teologiczny, Warszawa 1998.

98. Informator. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998.

99. Bogdan Jański Sługa Boży, Emaus 2000 1 (1998), s. 30-31.

100.Duchowość zmartwychwstańcza, Emaus 2000 2 (1998), s. 30-31.

101.Czy człowiek może być chrześcijaninem na wzór Bogdana Jańskiego? (homilia), ZiE 12 (1998), s. 220-222.

102.Bogdan Jański. Prawda, dobro, skuteczność, w: Na każdy dzień 1999 roku, Częstochowa 1998, s. 1-2.

103.Modlitwa czy modlitwy, Miejsca Święte 2 (1999), s. 5-6.

104.W pielgrzymce do domu Boga Ojca, Emaus 2000 1 (1999), s. 20; tenże: Słowo Życia (Białoruś - wyd. w j. polskim) 5 (1999), s. 1,6; Słowo Życia (Białoruś -wyd. w j. białoruskim), 1 (1999), s. 1, 6; tenże: Echo ojca Bernarda 20 (1999), s. 3-5.

105.Wielki Post w służbie chrześcijańskiego nawrócenia, Emaus 2000 2 (1999), s. 22-23.

106.Mistyka Juliusza Słowackiego (ps. Wiesław Wolski), Emaus 2000 8-9 (1999), s. 24-25.

107.Bogdan Jański wzór osobowy trzeciego tysiąclecia, Emaus 2000 10 (1999), s. 19-20.

108.Formacja duchowa, Emaus 2000 11 (1999), s. 18-19.

109.Żarliwy ewangelizator (opr.), Nasz Dziennik 260 (1999), s. 8.

110.Rok Jańskiego, Niedziela 46 (1999), s. 26.

111.Świętość a życie codzienne, Kurier Polski, lipiec 1999, s. 3-4.

112.Uświęcenie moich bliźnich, Kurier Polski, sierpień 1999, s. 3-4.

113.Miłość Boga i bliźniego a świętość, Kurier Polski, wrzesień 1999, s. 3-4.

114.Bogdan Jański, Dziennik, Miejsca Święte 11 (1999), s. 16. 19. 21. 22. 25. 28. 31. 33. 37.

115.Apostolstwo Miłosierdzia Błogosławionej s. Faustyny, Misericordia, Grodno, 1-2 (1999), s. 28-30 (Białoruś).

116.Miłość Maryi, Emaus 2000 3 (1999), s. 19-20.

117.Apostolstwo miłosierdzia bł. Faustyny, Emaus 2000 4 (1999), s. 20-21.

118.Informacje i kronika, ZiE 4-5 (1999), s. 333-343.

119.O miłości. Wypowiedzi studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, List do Pani 4/65 (1999), s. 27.

120.Modlitwa Liturgii Godzin włączeniem się w modlitwę Kościoła, Emaus 2000 5 (1999), s. 21.

121.Radykalne opowiedzenie się za Jezusem, Dzień Pański 25 (1999), s. 1.

122.Prowadzenie Maryi, Zwycięstwo Niepokalanej 9 (1999), s. 6.

123.Вандриўцы до дoмy Бога - Айца, Слова Жьіцця, nr 5, 7 сакавіка, Grodno 1999, s. 1 i 6. Газета тродзенскай дыяцззи.

124.Duchowe oblicze Maryi objawione świętej Faustynie, Ave Maria 6-8 (2000), s. 8-10 (Białoruś).

125.Duchowe piękno Maryi objawione bł. S. Faustynie. Misericordia, Nr 1 (2000), s. 30-31 (Białoruś).

126.Najstarszy Wydział najmłodszego Uniwersytetu, w: Informator Wydziału Teologicznego na rok 2000-2001, Warszawa 2000, s. 7-9.

127.Teologia Duchowości. Zajęcia kierunkowe -specjalistyczne, w: Informator Wydziału Teologicznego na rok 2000-2001, Warszawa 2000, s. 162-169.

128.Głosimy Ewangelię życia, Emaus 6 (2000), s. 25.

129.Z Ewangelią przez życie, Emaus 7 (2000), s. 24.

130.Jubileuszowy Rok 2000 - Rokiem Bogdana Jańskiego, w: Na każdy dzień 2000 roku. Terminarz na wczoraj, dziś i jutro, Częstochowa 2000, s. 1-2.

131.Teologia Duchowości, w: Informator dla kandydatów na studia w r. akad. 2000/2001, Warszawa 2000, s. 33-34.

132.Bogdan Jański, w: Folder sympozjalny Bogdan Jański wzorem na dziś?, Warszawa 2000, s. 2.

133.Dominus Jesus, Emaus 5 (2000), s. 23.

134.Naśladowanie Chrystusa, Emaus 6 (2000), s. 23.

135.Duchowe piękno Maryi objawione bł. S. Faustynie, Misericordia, Grodno, 12 (2000) nr 1, s. 29-31 (Białoruś).

136.Zmartwychwstańcy, Emaus 1 (2000), s. 11.

137.My, dzieci Boże, Emaus 1 (2000), s. 22.

138.Dokąd zwodzić mnie będziesz?, Emaus 1 (2000), s. 23.

139.Wyprzedził swoje czasy, Emaus 2-3 (2000), s. 11.

140.McDonaldyzacja wyborcza, Emaus 4 (2000), s. 27.

141.Bogdan Jański, w: Katalog 2000. WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2000, s. 2.

142.Mistyczne życie chrześcijanina, Kurier Polski, lipiec 2000, s. 3-4.

143.Mistyka przesłania, Kurier Polski, sierpień 2000, s. 2-3.

144.Polskie mistyczki, Kurier Polski, wrzesień 2000, s. 2-4.

145.Magnificat Maryi, Zwycięstwo Niepokalanej 2 (2000) nr 13, s. 3-4.

146.Wielki Jubileusz 2000, Zamknięcie wielkiego jubileuszu 2000, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Jan. 7, 2001, s.3.

147.Mędrcy ze Wschodu, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Jan. 7, 2001, s.3.

148.Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Sept. 23, 2001, s.3.

149.Dekalog emigracji, wskazania Ojca Świętego Jana Pawła II dla Polaków na emigracji, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Sept. 23, 2001, s.3.

150.Chrześcijanin trzeciego tysiąclecia, Dzień Pański 2 (2001), s. 4.

151.Powołanie do świętości, Emaus 1 (2001), s. 28.

152.Chrystus na każdy dzień, Emaus 2 (2001), s. 25.

153.Tajemnica modlitwy, Emaus 3 (2001), s. 14-15.

154.Pascha Chrystusa, Emaus 4 (2001), s. 15.

155.Matka Jezusa, Emaus 5 (2001), s. 27.

156.Uzależnienie a uświęcenie, Emaus 6 (2001), s. 25.

157.Bogdan Jański - patriotyzm zaangażowany, Emaus 7-8 (2001), s. 16-17.

158.Przemiana Europy, Emaus 9 (2001), s. 8.

159.Kultura masowa, Emaus 10 (2001), s. 19.

160.Bogdan Jański autorytet kreatywny, Emaus 11 (2001), s. 6

161.Geneza cnót kardynalnych, La Salette, Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej 5 (2001), s. 3-5.

162.Człowiek kultury chrześcijańskiej, w: Ministrare znaczy służyć, pr. zb., red. G. Kalwarczyk, S. Budzyński, A. Mazurek, Warszawa 2001, s. 62-66.

163.O Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego słów kilka, w: Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia, pr. zb., red. K. Pierzchała, S. Budzyński, Warszawa 2001, s. 97-103.

164.Karmię was tym, czym sam żyję, w: Caritati in iustitia. Dwadzieścia lat posługi prymasowskiej kardynała Józefa Glempa, pr. zb., red. S. Budzyński, I. Burchacka, A. Mazurek, A. Wieczorek, Warszawa 2001, s. 282-286.

165.50. numer "Miejsc świętych”, Niedziela 5 (2001), s. 22.

166.Miłość i Męka, Misericordia, Grodno 1 (2001), s. 44-45 (Białoruś).

167.Kobieta czy pracoholik?, Emaus 12 (2001), s. 10.

168.Świadectwo Bogdana Jańskiego, ZiE 6 (2001), s. 218-220.

169.Masowa kultura, Misericordia, Grodno 4 (2001), s. 30-31 (Białoruś).

170.Chrystus – "polityk”, Emaus 1 (2002), s. 8.

171.Jak globalizm może być etyczny?, Emaus 2 (2002), s. 7.

172.Czy globalizm jest przyszłością świata?, Emaus 3 (2002), s. 9.

173.Liceum Ogólnokształcące Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, w: M. Masłowski, Od przedszkola do studenta. Edukacja katolicka, informator, Warszawa 2002, s. 138-139.

174.Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, w: M. Masłowski, Od przedszkola do studenta. Edukacja katolicka. Informator, Warszawa 2002, s. 162-163.

175.List pochwalny Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Zaufać Bogu i człowiekowi. Książka dedykowana pośmiertnie w hołdzie śp. Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Sikorskiemu, red. S. Skobel, Łódź 2002, s. 58.

176.Wspomnienie o ks. Rektorze W. Kwiatkowskim, w: Ksiądz Rektor Wincenty Kwiatkowski uczony i człowiek, w trzydziestą rocznicę śmierci, red. Z. Falczyński, Warszawa 2002, s. 209-211.

177.Globalizm a jednostka ludzka, Emaus 11 (2002), s. 4.

178.Cywilizacja miłości zadaniem dla młodych, Emaus 5 (2002), s. 4.

179.W jedności z Chrystusem. Człowiek wobec perspektywy rozwoju cywilizacji, Misericordia 1 (2002), s. 20-21(Białoruś).

180.Miłosierdzie, Misericordia, Grodno, 2 (2002), s. 26-27 (Białoruś).

181.Chrystus – "polityk”, Emaus 1 (2002), s. 8.

182.Europejczyk i chrześcijanin, Emaus 4 (2002), s. 8.

183.Wspólne wartości Europy, Emaus 6 (2002), s. 8.

184.Jaka duchowość Europy?, Emaus 9 (2002), s. 9.

185.Lata 1980-1984, w: J. Związek, Dzieje Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Częstochowa 2002, s. 184-193.

186.Być chrześcijaninem dzisiaj, Dzień Pański, Rok A, (21.07.2002) nr 36, s. 1.

187.Świadectwo chrześcijanina, QVP 39 (2003), s. 19.

188.Ks. prof. dr hab. Stanisław Grzybek – człowiek wiary i dobroci, w: Przeszedł przez życie dobrze czyniąc, red. A. Długosz, Z. Małecki, Częstochowa 2003, s. 128-132.

189.Mistyka nie jest dla wybranych, Ewangelizować, ale jak? Dwumiesięcznik, 1 (2003), s. 3-4 (biuletyn).

190.Zjednoczenie z Bogiem, Misericordia, Grodno, 2 (2003), s. 28-29 (Białoruś).

191.Siostra Faustyna Kowalska (1905–1938), Misericordia, Grodno, 2 (2003), s. 29 (Białoruś).

192.Dzienniczek św. Faustyny, Misericordia, Grodno 2 (2003), s. 29 (Białoruś).

193.Święto Miłosierdzia Bożego, Misericordia, Grodno 2 (2003), s. 26-28 (Białoruś).

194.Duchowość Miłosierdzia Bożego (fragm.), Ruch Rycerzy Miłosierdzia Bożego, 1/VIII (2003), s. 3-4 (biuletyn).

195.Duchowość miłosierdzia, QVP 43 (11) (2003), s. 16-17.

196.Kapłan ducha chrześcijańskiego, w: Biskup Edward Samsel (1940-2003), pr. zb., red. J. Dołęga, A. Skowroński, Episteme 27 (2003), s. 198-200.

197.Kronika Szkoły, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego – wczoraj i dzisiaj, ZiE 1 (2003), s. 219-323.

198.Bogdan Jański (1807-1840), w: Folder Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2003/2004, Warszawa 2003, s. 2.

199.Bogdan Jański (1807-1840), w: Folder Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2004/2005, Warszawa 2004, s. 2.

200.Bogdan Jański (1807-1840), w: Folder Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2005/2006, Warszawa 2005, s. 2.

201.Królestwo Boże, w: Dzień po dniu 2005, (17 lipiec), Częstochowa 2004.

202.Stefan Kardynał Wyszyński, (opr.), Wypowiedzi o alkoholizmie, QVP nr 49/50 (5-6) 2004, s. 21.

203.Rozmowy z Profesorem, w: Okruchy z życia, Księga Jubileuszowa na pięćdziesięciolecie kapłaństwa Księdza Profesora dr. hab. Jana Kowalskiego, red. A. Szafulski, Częstochowa 2004, s. 219-221.

204.Jakie wartości kształtują młode pokolenie, 5 (2004), s. 18.

205.Profil katolickiej szkoły, Emaus 9 (2004), s. 18.

206.Misja Szkół Jańskiego, Emaus 10 (2004), s. 18.

207.Być chrześcijaninem, Misericordia, Grodno, 2 (2004), s. 31 (Białoruś).

208.Czym jest wiara chrześcijańska, Misericordia, Grodno, 1 (2005), s. 37 (Białoruś).

209.Człowiek czynu, w: Ks. Jan Lucjan Grajewski (1949-2004), red. J. Sokołowski, J. M. Dołęga, S. Śledziewski, Episteme 45 (2005), s. 107-109.

210.Bogdan Jański – mistyk nieznany, Sygnatura Kolegiacka 7-9 (108) 2005, s. 77-99.

211.Czym jest wiara chrześcijańska, Misericordia 1 (2005), s. 37 (Białoruś).

212.Czym jest wiara chrześcijańska, Misericordia, Grodno, 1 (2006), s. 37 (Białoruś).

213.Imperializm w świętości, Zwycięstwo Niepokalanej, (37) 2 (2006), s. 7-8.

214.Ewangeliczna miłość w życiu Sługi Bożego Bogdana Jańskiego (1807-1840), Sygnaturka Kolegiacka, R. 12, nr 1-2 (112), styczeń-luty 2006, s. 6-7.

215.Miłość w postawie chrześcijanina według Bogdana Jańskiego, Niedziela nr 40 (618), (01.10.2006), s. VI.

216.Historia szkolnictwa zmartwychwstańców, Sygnaturka Kolegiacka, nr 10 (118) październik 2006, s. 24.

217.Przemówienie do młodzieży Jana Pawła II (fragment), Kraków (08.06.1979), QVP, nr 63/65 (3/5), Częstochowa 2006, sierpień/wrzesień, s. 6.

218.Dożynki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 23, 2001, s. 2.

219.Praca i odpoczynek, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Jane 27, 2004, s. 2.

220.Komentarz liturgiczny, cykl C, 14 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 4, 2004, s. 2.

221.Komentarz liturgiczny, cykl C, 15 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 11, 2004, s. 2.

222.Komentarz liturgiczny, cykl C, 16 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 18, 2004, s. 2.

223.Migawki wakacyjne według "Kromki chleba” kard. Stefana Wyszyńskiego, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 25, 2004, s. 2.

224.Powstanie warszawskie, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 1, 2004, s. 2.

225.Święty Maksymilian Kolbe, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 8, 2004, s. 2.

226.Cud nad Wisłą, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 15, 2004, s. 2.

227.Komentarz liturgiczny, cykl C, 21 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 22, 2004, s. 2.

228.Komentarz liturgiczny, cykl C, 22 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 29, 2004, s. 2.

229.Komentarz liturgiczny, cykl C, 23 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 5, 2004, s. 2.

230.Komentarz liturgiczny, cykl C, 24 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 12, 2004, s. 2.

231.Dożynki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 19, 2004, s. 2.

232.Idea szkolnictwa Bogdana Jańskiego i jej rozwój w działalności Zmartwychwstańców, Emaus 3 (2004), s. 5-6.

233.Ks. kanonik Józef Karp, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 31, 2005, s. 2.

234.Komentarz liturgiczny, cykl A, 21 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 31, 2005, s. 2.

235.Na rok Eucharystii. W szkole Maryi, niewiasty Eucharystii według enc. "Ecclesia de Eucharista”, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 4, 2005, s. 2.

236.Trwajcie w wierze, homilia Benedykta XVI, Warszawa 2006, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 30, 2005, s. 2.

237.Dożynki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 18, 2005, s. 2

238.Bogdan Jański – syn Ziemi Pułtuskiej, Sygnaturka Kolegiacka, nr 1-2(103) (2005), s. 5-6.

239.Komentarz liturgiczny, cykl B, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Juli 1, 2006, s. 2.

240.Święto Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 13, 2006, s. 2

241.Dożynki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 11, 16, 17, 2006, s. 3

242.Bogdan Jański – człowiek niezwykłej wiary, Sygnaturka Kolegiacka, nr 1, 2006, s. 3.

243.Bogdan Jański – wzorem na czasy współczesne, Sygnaturka Kolegiacka, nr 4, 2006, s. 6-7.

244.Bogdan Jański Patron, Sygnaturka Kolegiacka, nr 5, 2006), s. 4-5.

245.Bogdan Jański – mistyk nieznany, Serwis Diecezji Płockiej, page 107429 (20. 01. 2006).

246.Mistyczne życie Najświętszej Maryi Panny, Zwycięstwo Niepokalanej, 1/2007 (40), s. 12-14.

247.Wzór Bogdana Jańskiego, Sygnaturka Kolegiacka, Rok 13, nr 1 (121), styczeń - luty 2007, Pułtusk, s. 11.

248.Wzór Bogdana Jańskiego, Sygnaturka Kolegiacka, Rok 14, nr 1 (121), styczeń - luty 2008, Pułtusk, s. 11.

249.Uroczystość Bożego Ciała. Historia i znaczenie, Święty Kazimierz. Miesięcznik Parafii św. Kazimierza w Warszawie, nr 5 (245) rok 9, maj 2008, s. 6.

250.Święci ziemi podolskiej, News of Polonia, Los Angeles Kalifornia, vol. 04, No 13, August 2008, s. 19,21.

251.Wniebowzięcie, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 17, 2008, s. 3

252.Matka Boża Częstochowska, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 24, 2008, s. 3

253.Czas zadumy i pamięci, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 31, 2008, s. 3.

254.Powstanie warszawskie, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 10, 2008, s. 3.

255.Błogosławiony Michał Sopoćko-czciciel Miłosierdzia Bożego, News of Polonia, Los Angeles Kalifornia, vol. 05, No 14, September 2008, s. 19,20; tenże: Radio Polskie, Los Angeles Kalifornia, September 7, 2008, godz. 15.15.

256.Św. Stanisław Kostka, Święty Kazimierz, miesięcznik Parafii św. Kazimierza, Warszawa nr 8 [248] rok 9, wrzesień 2008, s. 4.

257.Św. Ojciec Pio, Święty Kazimierz, miesięcznik Parafii św. Kazimierza, Warszawa nr 8 [248] rok 9, wrzesień 2008, s. 4.

258.Sługa Boży Bogdan Jański [1807-1840], Sygnaturka Kolegiacka, Rok XIV, nr 8 [138] Pułtusk, sierpień 2008, s. 19.

259.Nowa encyklika Benedykta XVI "Caritas in veritate”, News of Polonia, vol. 15, No. 5, September 2009, s. 18,24.

260.Maryja w duchowości chrześcijanina, Zwycięstwo Niepokalanej 1/2010 (52), s. 10.

261.Profesor srebrnego jubileuszu, w: Ks. Józef Marceli Dołęga – pokorny uczony, człowiek o wielkim sercu, red. W. Gałązka, J. Sokołowski, Episteme 100, Warszawa-Łomża 2010, s. 363-367.

262.Duchowość chrześcijanina, Czuwam, Pismo Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Łódź Ruda, Numer 7/ 2011 (10), s. 3-5.

263.Do Częstochowy, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, August 7, 2011, s. 4.

264.Encyklika "Ecclesia de Eucharistia”, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, August 14, 2011, s. 4.

265.Jan Paweł II Wielki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, August 21, 2011, s. 3.

266.Matka Boża Częstochowska, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, August 28, 2011, s. 3.

267.Ks. Kazimierz Wądołowski, proboszcz parafii, w: Na chwałę Bogu. Historia pierwszego dziesięciolecia parafii pw. Świętej Rodziny w Wyszkowie, red. H. Kozikowska, S. Urbański, W. Gałązka, Wydawca Parafia p.w. Świętej Rodziny w Wyszkowie, Wyszków 2011, s. 160-163.

268.Ja jestem chlebem żywym, Pope John Paul II Polish Center, August 12, 2012, s. 3.

269.Do Częstochowy, Pope John Paul II Polish Center, August 12, 2012, s. 4.

270.Cud nad Wisłą, Pope John Paul Polish Center, August 12, 2012, s. 4.

271.Jan Paweł II Wielki, Pope John Paul Polish Center, August 19, 2012, s. 3.

272.Kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki, Pope John Paul II Polish Center, August 19, 2012, s. 3.

273.Rocznice, czas zadumy, Pope John Paul II Polish Center, August 19, 2012, s. 4.

274.Nasza solidarność, Pope John Paul II Polish Center, August 19, 2012, s. 4.

275.Jasnogórskie śluby Narodu, Pope John Paul II Polish Center, August 26, 2012, s. 4.

276.Patriotyzm Jana Pawła II w pracy doktorskiej Jana Jaworskiego, Dziennik Związkowy, Chicago, February 17-10, 2012, s. 4, 18-19.

277.A beginnig, an end, Pope John Paul II Polish Center, May 12, 2013, s. 2.

278.Ascension of the Lord, Pope John Paul II Polish Center, May 12, 2013, s. 2.

279.Weźmijcie Ducha Świętego, Pope John Paul II Polish Center, May 19, 2013, s. 3.

280.Trójca Święta, Pope John Paul II Polish Center, May 26, 2013, s. 3.

281.Ten kielich jest Nowym Przymierzem, we Krwi mojej, Pope John Paul II Polish Center, June 2, 2013, s. 3.

282.Ku wolności Chrystusa, Pope John Paul II Polish Center, June 30, 2013, s. 3.

283.Pokój temu domowi, Pope John Paul II Polish Center, July 7, 2013, s. 3.

284.Obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona, Pope John Paul II Polish Center, July 21, 2013, s. 3.

285.Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, Pope John Paul II Polish Center, July 28, 2013, s. 3.

286.Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, Pope John Paul II Polish Center, August 4, 2013, s. 3.

287.Encyklika "Lumen fidei” Ojca Świętego Franciszka, Pope John Paul II Polish Center, August 4, 2013, s. 4.

288.Szczęśliwy słudzy, których Pan zastanie czuwających, Pope John Paul II Polish Center, August 11, 2013, s. 3.

289.Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny, Pope John Paul II Polish Center, August 11, 2013, s. 3.

290.Cud nad Wisłą, Pope John Paul II Polish Center, August 11, 2013, s. 4.

291.Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, Pope John Paul II Polish Center, August 18, 2013, s. 3.

292.Rocznice, czas zadumy, Pope John Paul II Polish Center, August 18, 2013, s. 4.

293.29 Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, Pope John Paul II Polish Center, August 18, 2013, s. 4.

294.Usiłujecie wejść przez ciasne drzwi, Pope John Paul II Polish Center, August 25, 2013, s. 3.

295.Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, Pope John Paul II Polish Center, August 25, 2013, s. 4.

296.Święta ikona, Pope John Paul II Polish Center, August 25, 2013, s. 4.

297.Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony, Pope John Paul II Polish Center, September 1, 2013, s. 3.

298.Jan Paweł II – O patriotyzmie – 1983 r., Pope John Paul II Polish Center, September 1, 2013, s. 3.

299.Czas zadumy i pamięci. 1 wrzesień 1939 r. II wojna światowa, Pope John Paul II Polish Center, September 1, 2013, s. 4.

300.Encyklika "Lumen fidei”, Pope John Paul II Polish Center, October 27, 2013, s. 4.

301.Przyjdzie czas, Pope John Paul II Polish Center, November 17, 2013, s. 3.

302.Główne prawdy wiary, Pope John Paul II Polish Center, November 17, 2013, s. 3.

303.Jan Paweł II, Miłosierdzie Boże, Pope John Paul II Polish Center, November 17, 2013, s. 4.

304.Jego tron na Golgocie, Pope John Paul II Polish Center, November 24, 2013, s. 3.

305.The kingdom of Heaven is at hand!, Pope John Paul II Polish Center, December 8, 2013, s. 2.

306.Nawróćcie się, bo blisko jest Królestwo niebieskie, Pope John Paul II Polish Center, December 8, 2013, s. 3.

307.Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, Pope John Paul II Polish Center, December 15, 2013, s. 3.

308.Święto Objawienia Pańskiego, Pope John Paul II Polish Center, January 5, 2014, s. 3.

309.Chrzest Pański, Pope John Paul II Polish Center, January 12, 2014, s. 3.

310.Oto Baranek Boży, Pope John Paul II Polish Center, January 19, 2014, s. 3.

311.Christ aur Ligh, Pope John Paul II Polish Center, February 2, 2014, s. 2.

312.Ofiarowanie Pańskie, Pope John Paul II Polish Center, February 2, 2014, s. 3.

313.Jak chcecie żeby ludzie wam czynili, podobnie im czyńcie, Pope John Paul II Polish Center, February 23, 2014, s. 3.

314.Lenten traditions in Poland, Pope John Paul II Polish Center, March 9, 2014, s. 4.

315.Tam przemienił się, Pope John Paul II Polish Center, March 16, 2014, s. 3.

316.Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, Pope John Paul II Polish Center, March 23, 2014, s. 3.

317.Kto żyje wierzy we Mnie, Pope John Paul II Polish Center, April 6, 2014, s. 3.

318.Hosanna Synowi Dawida, Pope John Paul II Polish Center, April 13, 2014, s. 3.

319.Pierwszego dnia po szabacie, Pope John Paul II Polish Center, April 20, 2014, s. 3.

320.Papież święty Jan XXIII, Pope John Paul II Polish Center, April 27, 2014, s. 4; tenże, Papież święty Jan Paweł II, tamże.

321.Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, Pope John Paul II Polish Center, May 4, 2014, s. 3.

322.Ja jestem bramą owiec, Pope John Paul II Polish Center, May 11, 2014, s. 3.

323.Niech się nie trwoży serce wasze, Pope John Paul II Polish Center, May 18, 2014, s. 3.

324.Nie zostawię was sierotami, Pope John Paul II Polish Center, May 31, 2014, s. 3.

325.Wniebowstąpienie, Pope John Paul II Polish Center, June 01, 2014, s. 3.

326.W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pope John Paul II Polish Center, June 15, 2014, s. 3.

327.Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, Pope John Paul II Polish Center, June 22, 2014, s. 3.

328.Apostołowie Piotr i Paweł, Pope John Paul II Polish Center, June 29, 2014, s. 3.

329.Pokój temu domowi, Pope John Paul II Polish Center, July 6, 2014, s. 3.

330.Sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce, Pope John Paul II Polish Center, July 20, 2014, s. 3.

331.Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli, Pope John Paul II Polish Center, July 27, 2014, s. 3.

332.Jezus oddalił się stamtąd na miejsce pustynne, Pope John Paul II Polish Center, August 3, 2014, s. 3.

333.The icon of Our Lady of Częstochowa (The Black Madonna) to visit pope John Paul II Polish Center on Saturday, August 16 th, 2014, Pope John Paul II Polish Center, August 3, 2014, s. 5; tenże, August 10, 2014, s. 5.

334.Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Pope John Paul II Polish Center, August 3, 2014, s. 5; tenże, August 10, 2014, s. 5.

335.Ja jestem, nie bójcie się, Pope John Paul II Polish Center, August 10, 2014, s. 3.

336.Matki Boskiej Zielnej, Pope John Paul II Polish Center, August 10, 2014, s. 3.

337.Cud nas Wisłą, Pope John Paul II Polish Center, August 10, 2014, s. 4.

338.History of Jasna Góra Monastery; tenże, Jasna Góra, Pope John Paul II Polish Center, August 17, 2014, s. 2, 3.

339.On jednak odparł "Niedobrze jest brać chleb dzieciom i dawać psom”, Pope John Paul II Polish Center, August 17, 2014, s. 3.

340.A wy za kogo Mnie uważacie, Pope John Paul II Polish Center, August 24, 2014, s. 3.

341.Święta ikona, Pope John Paul II Polish Center, August 24, 2014, s. 3,4.

342.Św. Faustyna – 109 urodziny (25 sierpnia), Pope John Paul II Polish Center, August 24, 2014, s. 3.

343.Jan Paweł II Wielki, Pope John Paul II Polish Center, August 24, 2014, s. 4.

344.Wywyższył węża na pustyni, Pope John Paul II Polish Center, September 14,2014, s. 3.

345.Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, Pope John Paul II Polish Center, September 20-21, 2014, s. 5.

346.Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, Pope John Paul II Polish Center, October 5, 2014, s. 3.

347.Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych, Pope John Paul II Polish Center, October 12, 2014, s. 3.

348.Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu, co należy do Boga, Pope John Paul II Polish Center, October 19, 2014, s. 3.

349.Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, Pope John Paul II Polish Center, October 26, 2014, s. 3.

350.Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze, Pope John Paul II Polish Center, November 2, 2014, s. 3.

351.The Holy Temple, Pope John Paul II Polish Center, November 9, 2014, s. 2.

352.Prawdziwa mądrość, Pope John Paul II Polish Center, November 9, 2014, s. 3.

353.Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy czas ten nadejdzie, Pope John Paul II Polish Center, November 30, 2014, s. 3.

354.Dar polskich kapłanów z okazji 30 rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 43-44.

355.Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka - może być doktorem Kościoła?, Pope John Paul II Polish Center, July 5, 2015, s. 4.

356.Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła?, cd., Pope John Paul II Polish Center, July 12, 2015, s. 4.

357.Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła?, cd., Pope John Paul II Polish Center, July 19, 2015, s. 4.

358.Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła?, cd., Pope John Paul II Polish Center, July 25, 2015, s. 4.

359.Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła?, cd., Pope John Paul II Polish Center, August 2, 2015, s. 4.

360.Doświadczenie Boga w ciemności nocy, Pope John Paul II Polish Center, August 9, 2015, s. 4.

361.Doświadczenie mistyczne, Pope John Paul II Polish Center, August 16, 2015, s. 4.

362.Doświadczenie mistyczne, Pope John Paul II Polish Center, August 23, 2015, s. 4.

363.Święta Faustyna ( 5 go października), Pope John Paul II Polish Center, October 4, 2015, s. 3.

364.Wierzący, Świętość, Pope John Paul II Polish Center, November 26, 2017, s. 4.

365.Adwentowo, modlitewnie… nie wiem, czy mistycznie, w: http://liturgia.Wiara .pl/ doc/4356607.Modlitwa-jest-czuwaniem.

366.40 dni Wielkiego Postu, Pope John Paul II Polish Center, Frebruary 11, 2018, s. 3.

367.Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, Pope John Paul II Polish Center, Frebruary 18, 2018, s. 4.

368.Duchowość młodzieży świata w nauczaniu Jana Pawła II, Pope John Paul II Polish Center, Frebruary 26, 2018, s. 4.

369.Krzyż drogą życia, Pope John Paul II Polish Center, March 4, 2018, s. 4.

370.Krzyż jest miłością, Pope John Paul II Polish Center, March 11, 2018, s. 4.

371.Święto Młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, March 18, 2018, s. 4.

372.Niedziela Palmowa – Święto Młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, March 25, 2018, s. 4.

373.Krzyż znakiem ostatecznego zwycięstwa, Pope John Paul II Polish Center, April 15, 2018, s. 4.

374.Postawa wobec sensu życia, Pope John Paul II Polish Center, April 22, 2018, s. 4.

375.Wzrastanie młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, April 29, 2018, s. 4.

376.The inexpressible mystery, Pope John Paul II Polish Center, May 27, 2018, s. 2.

377.Antynomia młodości i śmierci, Pope John Paul II Polish Center, June 17, 2018, s. 4.

378.Droga młodych ludzi, Pope John Paul II Polish Center, June 24, 2018, s. 4.

379.Fałszywi prorocy i mistrzowie życia, Pope John Paul II Polish Center, July 1, 2018, s. 4.

380.W nauczaniu Jana Pawła II, Pope John Paul II Polish Center, July 8, 2018, s. 4.

381.Wielcy święci tygodnia, Pope John Paul II Polish Center, Semptember 30, 2018, s. 4.

382.Św. Faustyna Kowalska, Pope John Paul II Polish Center, October 7, 2018, s. 3.

383.Krzyż i Dobra Nowina, Pope John Paul II Polish Center, November 11, 2018, s. 4.

384.Boże Narodzenie, Pope John Paul II Polish Center, December 25, 2018, s. 3.

385.Boże Narodzenie, Pope John Paul II Polish Center, December 25, 2019, s. 3.

386.Krzyż drogą życia, Pope John Paul II Polish Center, March 7, 2021, s. 4.

387.Krzyż jest miłością, Pope John Paul II Polish Center, March 14, 2021, s. 4.

388.Święto młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, March 21, 2021, s. 4.

389.Niedziela Palmowa, Pope John Paul II Polish Center, March 28, 2021, s. 4.

390.Krzyż znakiem ostatecznego zwycięstwa, Pope John Paul II Polish Center, April 18, 2021, s. 4.

391.Postawa wobec sensu życia, Pope John Paul II Polish Center, April 25, 2021, s. 4.

392.„Wzrastanie” młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, May 2, 2021, s. 4.

393.Antynomia młodości i śmierci, Pope John Paul II Polish Center, June 13, 2021, s. 4.

394.Fałszywi prorocy i mistrzowie życia, Pope John Paul II Polish Center, June 27, 2021, s. 4.

395.Młodzież, Pope John Paul II Polish Center, July 4, 2021, s. 4.

 

 

7. Recenzje

 

1. W. Słomka, Świętość na świeckiej drodze życia, Poznań 1982, HD 51 (1982) nr 1, s. 75-76.

2. E. Weron, Kierownictwo duchowe, Poznań 1984, HD 53 (1984) nr 1, s. 75-76.

3. Medytacja, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1984, HD 53 (1984) nr 3, s. 232-233.

4. W. Maciocha, Kierownictwo duchowe, Londyn 1976, DPZ 4 (1985), s. 773-775.

5. G. Majka, Na drodze do Boga. Życie i wybrane pisma o. Pio, kapucyna stygmatyka, Kraków 1984, HD 54 (1985) nr 1, s. 75-77.

6. J. Main, Moment of Christ the Part of Meditation, New York 1984, HD 55 (1986) nr 1, s. 78.

7. W. E. Reiser, Into the needle’s eye. Becoming poor and hopeful under the care of a Gracivus God, Notre Dame 1984, HD 55 (1986) nr 1, s. 79-80.

8. Św. Bonawentura, Pisma ascetyczno-mistyczne, Warszawa 1984, AK 79 (1987) z. 471, s. 436-440.

9. Chmury niewiedzy i listy, z j. francuskiego przeł. P. Rostworowski, Kraków 1985, RBL 38 (1987) nr 5, s. 461-462.

10. Duchowość Matki Teresy z Kalkuty, (E. Egan, Such a Vision of the Street. Mather Teresa – The Spirit and the Work, London 1986), CTh 58 (1988), fasc. II, s.85-87.

11. T. Dobson, Only say the word, Paulist Press 1984, AK 80 (1988) z. 474, s. 342-344.

12. Y. Congar, Im Geist und im Feuer, Herder 1987, CTh 58 (1988) fasc. 3, s. 187-189.

13. B. Hume, Droga Pielgrzyma, Warszawa 1987, HD 3 (1988), s. 273-276.

14. P. Divarker, Droga wewnętrznego poznania, Kraków 1987, AK 2(1988), s. 437-439.

15. A. Bloom, Szkoła, Warszawa 1987, HD 1 (1988), s. 29-33.

16. M. Gogacz, Modlitwa i mistyka, Warszawa 1987, CTh 58 (1988) fasc. 3, s. 183-186.

17. W. Słomka, Wolność i zniewolenie, Wellington 1988, Niedziela 32 (1989) nr 17, s. 7.

18. J. Nowak, Człowiek wiary, nadziei, miłości, Katowice 1988, Studia Śląskie 2 (1989), s. 234-239, CTh 61(1991), s. 180-183.

19. W. Słomka, Medytuję więc jestem, Lublin 1992, Niedziela 35 (1992), s. 7.

20. J. Korytkowski, Prałatura personalna, Lublin 1991, HD 62 (1993) nr 2, s. 90-91.

21. I. Werbiński, Świętość w świetle dekretów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych po Soborze Watykańskim II, Warszawa 1993, CTh 64 (1994) fasc. 3, s. 199.

22. E. Walewander, Dominikański wzorzec świętości w życiu i dziele Kolumby Białeckiej (1848-1887), Katowice 1993, AK 86 (1994) z. 512, s. 174-176.

23. F. Dziuba, Orędzie moralne Jezusa Chrystusa, Warszawa 1996, CzST XXIII-XXIV (1995-1996), s. 411-414.

24. E. Walewander, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku, Lublin 1994, CzST XXIII-XXIV (1995-1996), s. 414-415.

25. K. Góźdź, Teologia historii zbawienia według Oscara Cullmanna, Lublin 1996, CzST XXIII-XXIV (1995-1996), s. 409-411; tenże: AK 89 (1997) z. 530, s. 154-156.

26. J. Łaski, K. Kościelecki, Jak się spowiadać? Rachunek sumienia z uwzględnieniem grzechów nietrzeźwości. Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości, Zakroczym 1995, QVP 5-6 (1996), s. 8.

27. W. Orżewski, Elementy prawa w działalności wydawniczej - poradnik, Warszawa 1997, ZiE 1 (1997), s. 164.

28. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, Tom I: Od Epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1997; Tom II: Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1994; Tom III: Od Mahometa do wieku Reform, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1997, ZiE 2-3 (1997), s. 152, 238, 248.

29. J. Skrzypczak, Konstruowanie i ocena podręczników (podstawowe problemy metodologiczne), Poznań - Radom 1996, ZiE 3-4 (1997), s. 247.

30. H. Wejman, Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej. Studia z teologii życia wewnętrznego, Szczecin 1997, CzST XXV (1997), s. 242-244.

31. M. Mokrzycki, La formazione sacerdotale nell’Arcidiocesi di Leopoli dei latini alla luce dei recenti documenti dopo il Concilia Vaticano II, Roma 1995, CzST XXV (1997), s. 245-246.

32. W. Macko, Il carisma dell celibato dei laici e la sua incidenza nella loro vocazione alla santita), Varsaviae 1996, CzST XXV (1997), s. 246-249.

33. J. Popławski, Kaspera Drużbickiego teologia krzyża, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, STV 36 (1998) nr 1, s. 251-253.

34. M. Kaczmarek, Doskonałość życia kapłańskiego w świetle nauczania papieża Jana Pawła II, Częstochowa 1997, Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie 4 (1998), s. 197-200.

35. J. Zielonka, Matka Maria Teresa Mistyczka i Charyzmatyczka naszych czasów, Częstochowa 1998, QVP 24 (1999), s. 8-9.

36. W. Durda, Chrześcijańska postawa wobec cierpienia. Studium na podstawie pism ks. Michała Rękacza i publikacji miesięcznika "Apostolstwo Chorych” w latach 1930-1995, Tarnów 1998, CzST XXVI (1998), s. 245-247.

37. W. Durda, Chrześcijańska postawa wobec cierpienia. Studium na podstawie pism ks. Michała Rękacza i publikacji miesięcznika "Apostolstwo Chorych” w latach 1930-1995, Tarnów 1998, s. 248.

38. M. Sokołowski, L’esperienza personale degli Esercizi spirituali di Sant’Ignazio come fondamento della direzione spirituale nell’Epistolario di san Claudio la Colombiere, Roma 1997, CzST XXVI (1998), s. 250-252.

39. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 2 (w. XVIII-XIX), Lublin 1988, CzST XXVI (1998), s. 247-249.

40. M. Zawada, Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża, Kraków 1999, HD 251 (1999) nr 2, s. 151-153.

41. S. Stanisława Bakalarz OP, Kontemplacja i działanie w życiu duchowym matki Kolumby Białeckiej, Kraków 1994, HD 251 (1999) nr 2, s. 154-156.

42. M. Zawada OCD, Spadkobiercy ognistych rydwanów (pierwotny charyzmat Karmelu), Kraków 1998, 117, HD 69 (1999) nr 3, s. 155-156.

43. Jan Paweł II o uniwersytetach, Miejsca Święte 11 (1999), s. 19.

44. T. Oleksyn, Sztuka kierowania, Warszawa 1998, ZiE 3 (1999), s. 200-201.

45. Z dziejów chrześcijaństwa w Augustowie, red. J. Czartoszewski, J. Dołęga, Episteme 2 (1999), s. 209.

46. A. Witko, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego według bł. Faustyny Kowalskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 1995, s. 200, Polonia Sacra 4 (1999), s. 265-269.

47. M. Mazur, Cybernetyka i charakter, Warszawa 1999, w: Katalog 2000, WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2000, s. 8.

48. E. Podlez, W kręgu dobra i zła, Warszawa 1998, w: Katalog 2000, WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2000, s. 7.

49. S. Sokołowski, Logika dla menadżerów, Warszawa 1999, w: Katalog 2000, WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2000, s. 7.

50. "Zarządzanie i Edukacja” dwumiesięcznik, w: Katalog 2000, WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2000, s. 11.

51. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1, Warszawa 1999, t. 2, Warszawa 2000, w: Katalog 2000, WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2000, s. 3.

52. H. Krzysteczko, Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi. Studium teologiczno-pastoralne, Kraków 1998, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 32 (1999), s. 403-409.

53. J. Nowak OFM, Osoba konsekrowana. Ślub czystości, t. 3, Lublin 1999, HD 70 (2000) nr 1, s. 182-183.

54. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 2, Warszawa 2000, ZiE 1 (2000), s. 159-160.

55. Z dziejów chrześcijaństwa w Augustowie, red. J. Czartoszewski, J. Dołęga, Horyzonty wiary 11 (2000) nr 4, s. 88-90.

56. M. Szymula, Duchowość zakonna. Duchowość zakonna według nauczania bł. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 1998, AK 143 (2000), s. 165-169.

57. P. Ogórek OCD, Mistyka według T. Mertona, Warszawa 1996, AK 134 (2000), s. 163-165.

58. A.J. Nowak, Identyfikacja postaw, Lublin 2000, CzST XXIX (2000), s. 329-331.

59. W. Niewęgłowski, Moje msze, nie moje (1970-1995), Warszawa 1996, Seaculum Christianum 7 (2000) nr 2, s. 265-267.

60. J. Machniak, Doświadczenie w tajemnicy Jego miłosierdzia u bł. Siostry Faustyny Kowalskiej, Kraków 1998, Polonia Sacra 6 (2000), s. 332-335.

61. Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła, red. W. Bołoz, G. Höver, Warszawa 2001, HD 4 (2001), s. 153-157.

62. Księga Jubileuszowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1919-2000), red. J. Sokołowski, Łomża 2000, Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża 19 (2001), s. 506-508.

63. T. Balewski, Katecheza sakramentu pokuty w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Reconciliatio et paenitentia”, Warszawa 2000, AK 136 (2001) z. 3 (513), s. 563-566.

64. K. Kloskowski, Zasady -edukacja -testament, Episteme 11 (2001), s. 230.

65. M. P. Krysiak, Średnie szkoły ogólnokształcące w Kolnie (1918-2000), Episteme 14 (2001), s. 263.

66. W. Studencka, Podstawy i relacje w kierownictwie duchowym we współczesnym ujmowaniu zagadnień, Kraków 1999, Saeculum Christianum 7 (2001) nr 1, s. 267-272.

67. T. Paszkowska, Integrująca rola Słowa, Lublin 2000, RT KUL 48 (2001) z. 5, s. 191-194.

68. J. Machniak, Doświadczenie Boga w Tajemnicy Jego Miłosierdzia u bł. Siostry Faustyny Kowalskiej, Kraków 1999, RT KUL 48 (2001) z. 5, s. 194-198.

69. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej, Lublin 1999, RT KUL 48 (2001) z. 5, s. 198-202.

70. J. Gogola, Zasady wierności charyzmatowi założyciela, Kraków 1999, RT KUL 48 (2001) z. 5, s. 206-210.

71. T. Fitych, Na tropach Świętego Józefa. Zestawienie polskiego piśmiennictwa z okresu XVII-XX wieku, Legnica 2001, Saeculorum Christianum 2 (2001), s. 251-254.

72. A.J. Nowak OFM, Identyfikacja postaw, Lublin 2000, ss. 250, CzST XXIX (2001), s. 335-337.

73. A. Bartyzel, Cnoty teologalne w rozwoju życia mistycznego (Dynamizm cnót teologalnych Sługi Bożej Puli Zofii Tajber, Kraków 2000) Via consecrata 1 (2002), s. 58-61; tenże, Dynamizm cnót teologalnych w życiu sługi Bożej Pauli Zofii Tajber, Kraków 2000, AK 139 (2002) z. 1, s. 198-202.

74. Wielowymiarowość w myśli prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, red. T. Kowalewski, Łomża 2002, s. 140.

75. Ks. Andrzej Witko, Święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Wyd. Zakonu Pijarów, Kraków 2001, ss. 304, Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t. III, Bielsko-Biała 2002, s. 604-606.

76. Ks. J. Jeżowski, Życie duchowe chrześcijanina. Koncepcja życia duchowego w ujęciu biskupa Antoniego Pawłowskiego, Oszczeszów-Kalisz 2001, Życie Konsekrowane 4 (36) 2002, s. 112-113.

77. Ks. B. Dziourach, Życie duchowe mnicha na podstawie pism św. Teodora Studyty (759-826), Warszawa-Lwów 2001, Życie Konsekrowane 4 (36) 2002, s. 113-115.

78. La spiritualitá di S. Francesco d’Assisi. Una trilogia di Fr. Thaddée Matura Vita Minorum, "Rivista di spiritualitá e formazione francescana abbi sempre misericordia” 5 (2002), s. 117-126.

79. M. Sokołowski, Chrystocentryzm życia duchowego w rozumieniu św. Klaudiusza La Colombière’a, Warszawa 2002, Studia Bobolanum 3 (2002), s. 151-154.

80. T. Matura OFM, Duchowość św. Franciszka z Asyżu a nasze problemy współczesne, Kraków 2000; tenże, św. Franciszek z Asyżu na nowo odczytany, Warszawa 2000; tenże, Płomienna nieobecność. Ku doświadczeniu Boga, Kraków 2001, AK 138 (2002) z. 2, s. 408-413.

81. K. Bąk, Duchowość zakonna Anieli Róży Godeckiej (1861-1937), CzST XXX (2002), s. 363-369.

82. J. Związek, Dzieje Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, CzST XXX (2002), s. 361-363.

83. L. Gawor, O wielkości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, Lublin 2002, Emaus 5 (2002), s. 19.

84. A. Witko, Boża Tajemnica Miłosierdzia. Św. Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Kraków 2002, s. 315.

85. Od kosmologii do ekofilozofii, Epistame 22 (2002), s. 334.

86. Święci Franciszek i Klara z Asyżu, Pisma, wydanie łacińsko-polskie, przekład polski K. Ambrożkiewicz OFMCap., Wprowadzenie historyczno-krytyczne i duchowe oraz indeksy: M. F. Becker OSC, Th. Desbonneis OFM, J. F. Godet, Th. Matura OFM, Kraków – Warszawa: Wydawnictwo "M”, 2002, AK z. 3, t. 140 (2003), s. 554-557.

87. S. Suwiński, Duchowość Sióstr Pasterek. Duchowość zakonna w pismach bł. Marii Karłowskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Pelplin 2002, Życie Konsekrowane 5 (2003), s. 108-111.

88. Z. Grocholewski, kardinal, Univerzita a Cirkev na začiatku tretieho milénia. Katolicka univerzita v Ružomberku, 2002, s. 174, Studia Aloisiana. Rocenka Teologickiej fakulty Tarnawskiej univerzity, Bratislava 2003, s. 369-374. (prelozil Jan Hlavka); tenże: AK z. 3, t. 140 (2003), s. 545-551.

89. P. Walkiewicz, Duchowość świeckich konsekrowanych, Wyd. Polihymnia, Lublin 2003, s. 352.

90. 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II, red. J. Sikora, Episteme 35 (2004), s. 432.

91. Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallotiego, Ząbki 2004, Ateneum Kapłańskie 143 (2004), s. 409-412; Życie Konsekrowane 4 (2004), s. 113-116

92. 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II, red. J. Sikora, Episteme 35 (2004), s. 432.

93. Zachariasz S. Jabłoński OSPPE, Jasna Góra z daleka, Ze studiów nad Sanktuarium Narodowym, Jasna Góra – Częstochowa 2004, CzST XXXII (2004), s. 364-365.

94. E. Matulewicz, Świętość chrześcijanina według błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wyd. Księży Marianów, Warszawa – Lublin 2003, CzST XXXII (2004), s. 356-366.

95. Matka Maria Teresa – Reguła Communio in Christo, Nasze Dzieła – Nasze Życie, 19 (2004) nr 2, s. 41-45.

96. A. Tokarska, Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna na podstawie świętej siostry Faustyny Kowalskiej, Lublin 2005, s. 312.

97. Kultura religijna Kurpiowszczyzny, red. M. Ozorowski, Episteme 38 (2005), s. 314

98. Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża, Episteme 23 (2005), s. 448.

99. Brat Zenon Żebrowski – kurpiowski Apostoł Japonii, red. J. Aptacy, Episteme 48 (2005), s. 258.

100.P. Piasecki, Zjednoczenie mistyczne. Poszukiwania teologiczne R. Garrigou – Lagrange, Poznań 2002, Życie Konsekrowane 21 (2005), s. 94-96.

101.A. Zelek SAC, Czym jest świętość? Świętość chrześcijanina w świetle pism głównych założycieli Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego – ks. Antoniego Słomkowskiego, o. Bernarda Przybylskiego OP i ks. Eugeniusza Verona SAC, Apostolicum-Ząbki 2005, s. 376, CzST XXXIII (2005), s. 269-275.

102.M. Walkusz, Życie wspólnotowe według nauczania Sługi Bożego Franciszka Libermanna, Bydgoszcz 2005, s. 288, CzST XXXIII (2005), s. 276-280.

103.R. Czajkowska PDDM, Duchowość zakonna Uczennicy Boskiego Mistrza w pismach księdza Jakuba Alberione Założyciela Rodziny Paulińskiej, Bydgoszcz 2005, BDW Margrafsen S.C., s. 224, CzST XXXIII (2005), s. 281-286.

104.A.J. Nowak, Psychologia eklezjalna, wyd. KUL, Lublin 2004, ss. 234, Życie Konsekrowane 1 (57) 2006, s. 106-109.

105.F. Dermine, Mistycy i wizjonerzy, przeł. A. Mroczek, Warszawa 2006, Prodoks nr 5 (24), listopad-grudzień 2006, s. 83.

106.A. Bohdanowicz, Integrująca rola miłości w małżeństwie. Studium na podstawie myśli fenomenologicznej Dietricha von Hildebranda, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 257; Życie Konsekrowane 3 (65) 2007, s. 98-100.

107.M. Tatar, Świętość chrześcijanina, Sandomierz 2006, Życie Konsekrowane 2 (64) 2007, marzec-kwiecień, s. 111-113.

108.Ocena pracy doktorskiej ks. R. Szczodrowskiego, kapłana Communio, Communio in Christo jako droga realizacji postanowień Soboru Watykańskiego II, Nasze Dzieła, Nasze Życie, R. 21, nr 2, (02.08.2006), s. 45-47; tenże: Communio in Christo jako droga realizacji postanowień Soboru Watykańskiego II, Nasze Dzieła, Nasze Życie, 1 (2007), s. 39.

109.Ks. Cz. Parzyszek SAC, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Ząbki 2007, s. 800.

110.Ks. B. Zarański, Powrót do Boga założyciela Zmartwychwstańców, Wyd. Alleluja, Kraków 2007, s. 258.

111.Leksykon duchowości franciszkańskiej, wyd. pol., przekł. i oprac. zbiorowe, red. Wacław Marcin Michalczyk OFM i in., Kraków, "M”, Warszawa: Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej 2006, XXXII (VI), s. 2054, Przegląd piśmiennictwa teologicznego, Rok XIII, Nr 1 (25) Opole 2007, s. 20-22; tenże: Leksykon duchowości franciszkańskiej, Wyd. polskie, red. W.M. Michalczyk, zespół red. W.M. Michalczyk OFM, Z.M. Styś OFM, R. Wróbel OFMConv., K. Synowczyk OFMCap., Wydawnictwo M, Współwydawca: Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Kraków-Warszawa 2006, kol. 2054 + s. XXXII, Studia Franciszkańskie, t. 17, Poznań 2007, s. 558-562.

112.Rola świeckich w Kościele w świetle spuścizny duchowej Wacława Lipińskiego, Bogdana Jańskiego i współczesnych wyzwań. Materiały z polsko-ukraińskiej konferencji naukowej z 15 maja 2007, red. E. Wilkowski, Chełm 2007, s. 178.

113.Ks. Marian Szczęsny (1942-2006), red. W. Guzewicz, Episteme 72 (2007), s. 252.

114.Ks. S. Jasionek, Wychować człowieka. Osoba ludzka. Prawa człowieka. Wychowanie moralne, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, WAM, Kraków 2007, ss. 227, Życie Konsekrowane 2 (70) 2008, s. 113-118.

115.Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 3, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, t. 3, Warszawa 2000, ss. 398, w: Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 91, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2008, s.176-177.

116.Ocena książki o Zdzisławie Borowcu [1975-1997], w: Brat Zdzisław Borowiec [1975-1997] postulant franciszkanów konwentualnych, red. R. Żmuda, Kielce 2008, s. 348-349.

117.Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 4, Instytut Papieża Jana Pawła II , Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008, s. 186.

118.P. Maciaszek, Poznać grzech i miłość z objawień Juliany z Norwich, Pomoc – Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystusa, Cambridge-Częstochowa 2009, s. 134; Życie Konsekrowane 2(76) 2009, s. 116-119; Niedziela nr 12, rok LII, 22. III. 2009, s. 22.

119.T. Seweryn, Maryjny wymiar duchowości kapłana w nauczaniu Jana Pawła II, Wyd. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, s. 324.

120.J. Kiciński, CMF, Powołanie – Konsekracja – Misja. Personalistyczny aspekt teologii życia konsekrowanego we współczesnym Magisterium Kościoła, Wyd. Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2008, Życie Konsekrowane 4(78) 2009, s. 98-102; tenże, Życie Konsekrowane 1(81) 2010, s. 106; tenże, Życie Konsekrowane 2(82) 2010, s. 118; tenże, Życie Konsekrowane 3(83) 2010, s. 109, tenże, Życie Konsekrowane 4 (84) 2010, s. 109; tenże, Wydanie drugie, Wrocław 2014, w: Życie Konsekrowane 1(105) 2014, s. 127; w: Życie Konsekrowane 3(107) 2014, s. 128.

121.Antoni J. Nowak OFM, Osoba fakt i tajemnica, Rzeszów 2009, s. 224, "Życie Konsekrowane” 1(81) 2010, s. 99-103.

122.Kard. Paul Josef Cordes, Dlaczego kapłan? Poszukiwanie odpowiedzi z Benedyktem XVI, Wydawnictwo Jedność, Warszawa 2009, Collectanea Theologica, 4(2009), s. 209-216.

123.W. Misztal, Duchowość chrześcijańska w świetle listów Pawłowych. Związki z Bogiem, Kraków 2010, ss. 417, Polonia Sacra, 26 (70), rok XIV ( XXXII), s. 333-337; tenże, w: Duchowość w Polsce 12(2010), red. M. Chmielewski, Lublin 2010, s. 307-310.

124.L. Poleszak SCJ, Serce Zbawiciela. Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), seria: Mistyka chrześcijańska 106, Wyd. Księży Sercanów, Kraków 2010, s. 414.

125.Zenon Cardinal Grocholewski, Universitatea Azi, Universitat heute, Prefata de Andrei Marga, votum ingrijit de P. Friedrich Bechina si Monica Merutiu, Editura Fundatiei Pentru Studii Europene, Cluj-Napoca 2010, ZiE nr 68-69, styczeń-kwiecień 2010, s. 245-257.

126.Rozprawy doktorskie: D. Korcz, Misterium Paschalne w życiu duchowym chrześcijanina na podstawie pism o. Piotra Semenenki CR, Zeszyty Historyczno-Teologiczne, Rok XVI, nr 15-16 (2009-2010), Kraków 2010, s. 14, 16.

127.O. Ł. M. Buzun OSPPE, Chrystus – centrum życia duchowego. Studium z teologii duchowości na podstawie pism św. Józefa Sebastiana Pelczara, seria: Mistyka polska 109, Wyd. "Paulinianum”, Jasna Góra Częstochowa 2011, s. 394.

128.Z. E. Jankojć, English for the students of theology, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 348.

129.Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi, red. ks. Norbert Pikuła, Wyd. WAM, Kraków 2011, ss. 536, Niedziela Nr 24, 12. VI. 2011, s. 32-33.

130.G. Łęcicki, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2011, s. 390.

131.J. Kołak, Nie lękajcie się świętości! Świętość chrześcijanina w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-2005, seria: Mistyka polska 116, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2011, s. 434.

132.J. Balemba SDB, W blasku Jasnej Góry. Kazania do Polaków ze szczytu jasnogórskiego. Nowenna przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 17-24 sierpnia 2011 r., Wyd. św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2011, s. 11-13; tenże, Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI, Wyd. św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2012, s. 79.

133.Błogosławiony Jan Paweł II Wielki, red. J. Sokołowski, Episteme 105, Warszawa-Łomża 2012, s. 302.

134.G. Łęcicki, Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2012, s. 322.

135.Patriotyzm Jana Pawła II w pracy doktorskiej Jana Jaworskiego, Dziennik Związkowy, Chicago, February 17-20, 2012, s. 4, 18-19 (USA).

136.Recenzja książki "Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II”, Naród Polski-Polish Nation, No. 11, vol. CXXVI, November 1, 2012- 1 listopada 2012, s. 19 (USA).

137.M. Ozorowski, Hipacego Pocieja podstawy unickiej teologii pozytywno-polemicznej, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 362.

138.Kapłan i Rektor UKSW Ks. Stanisław Dziekoński, red. ks. J. Sokołowski, seria: Episteme 106, Warszawa-Łomża 2012, s. 630.

139.G. Łęcicki, Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2012, s. 322.

140.M. Tatar, Duchowość pokoju w teologii kardynała Basila Hume a, seria: Mistyka chrześcijańska 126, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 658.

141.G. Matlak CFD, Duchowość dolorystów. Studium na podstawie dokumentów Zgromadzenia i pism bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka polska 119, Wyd. AA, Kraków 2013, s. 362.

142.S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013; Love changes the world, Communio in Christo, Vol. 18, No 1, May 2013, s. 14–17 (wersja angielska, wydanie niemieckie, Mechernich).

143.W. Gałązka, Dziecięctwo duchowe w charyzmacie o. Anzelma Gądka, seria: Mistyka polska 131, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 452.

144.J. Kołak, Poznać, by pokochać Eucharystię (refleksja teologiczno-duszpasterska), seria: Mistyka polska 129, Wyd. Lega-Tadeusz Matuszyk, Warszawa 2013, s. 114.

145.H. S. Sznurkowski, Wspólnie do świętości. Duchowość małżeństwa i rodziny w pismach ks. Stefana Lamery SSP, seria: Mistyka chrześcijańska 130, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013, s. 322.

146.Die Biographie: Ein Buch der Hoffnung, Communio in Christo, Jg. 37, Nr 1, Marz 2014, s. 14-16.

147.Charisma der Liebe – Mutter Marie Therese und ihre Bedeutung fur die Kirche, Communio in Christo, Jg. 37, Nr 1, Marz 2014, s. 17.

148.Głosy na temat biografii, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 53.

149.Z. E. Jankojć, English for a College Student of Theology Major, Warszawa 2014, s. 406.

150.J. Olczyk, O harmonii w miłości. Relacyjny wymiar miłości w nauczaniu bł. Franciszki Siedliskiej, seria: Mistyka polska 136, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2014, s. 298.

151.T. N. Wyszecka, Działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1850-1901), seria: Mistyka polska 140, Prymasowskie Wydawnictwo "Gaudentium”, Gniezno 2014, s. 2.

152.Dar polskich kapłanów z okazji 30 rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 43-44.

153.W. Wyszowadzki, Opieka duszpasterska nad Polonią Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski, Biblioteka Polonii, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin-Londyn 2015, s. 596.

154.Tylko miłość pozostanie. Śpiewnik piosenek wykonywanych przez ks. Biskupa Antoniego Długosza. Muzyka T. Łękawa, teksty piosenek ks. S. Jasionek, red. S. Jasionek, Częstochowa 2016, s. 148.

155.A. Pawlak, Żywa Wspólnota. Duchowość komunii w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, seria: Mistyka polska 149, Kraków 2016, s. 450.

156.Leksykon duchowości franciszkańskiej, drugie wydanie poszerzone, red. E. Kumka, Wydawnictwo M, Kraków-Warszawa 2016, s. XXXVIII.

157.Leksykon duchowości franciszkańskiej, drugie wydanie polskie poszerzone, red. E. Kumka, Wydawnictwo M, Kraków-Warszawa 2016, Studia Franciszkańskie, t. 26, Poznań 2016, s. 424-427.

158.A. Kacprzyk, Charyzmat duchowej rodziny w służbie ewangelizacji w nauczaniu i działalności o. Winfrieda Wermtera, Częstochowa 2017, s. 282.

159.Anna Augustyn. Listy Matki, Wydawnictwo M, Kraków 2017, s. 286; tenże, Kraków 2018, s. 284.

160.Miłość jest jedna. Księga pamiątkowa z okazji czterdziestolecia pracy naukowej i rekolekcyjnej Józefa Augustyna SJ, red. W. Królikowski, Wyd. M, Kraków 2018, s. 400.

161.Social and educationel dimension of culture, ed. M. Szajda, Szczecin 2018, s.328.

162.Studia Włocławskie, t. 20, Włocławek 2018, w: Veritati et Caritati, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, t. 11, Częstochowa 2018, s. 503-508.

163.Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, tom 1, opr. T. Szałkowska, E. Błońska, E. Fedorowicz, Łódź 2019, s. 610.

164.W. Bożek, Abyśmy byli ludźmi świętymi… Świętość chrześcijanina w nauczaniu Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, seria: Mistyka polska 154, Tarnów 2019, s. 254.

165.A. Fertacz, Duchowość dziennikarza w piśmiennictwie biskupa Adama Lepy, seria: Mistyka polska 157, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae”, Warszaw 2020, s. 274.

166.M. Sztabińska, Życie mistyczne s. Roberty Babiak (1905-1945), seria: Mistyka polska 156, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2020, s. 284.

167.Iwo Reweder (1699-1765) i jego Myśli Spisane przy Świetle Lampy, red. G. Rafiński, Gdańsk 2020, t. I, s. 118; t.II, s. 744.

168.E. Cejzik, Listy, red. E. Wąsala, Warszawa 2021, s. 628.

 

 

8. Recenzje wydawnicze publikacji naukowych

 

1. I. Werbiński, Świętość w świetle dekretów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych po Soborze Watykańskim II, Warszawa 1993, Wyd. ATK.

2. S. Bakalarz, Kontemplacja i działanie w życiu duchowym Matki Kolumby Białeckiej, Kraków 1994, Wyd. WAM.

3. J. Misiurek, Historia i teologia duchowości katolickiej, t. 1 (X-XVII), Lublin 1994, Wyd. KUL.

4. W. Słomka, Źródła postaw i życia chrześcijańskiego, Lublin 1995, Wyd. KUL.

5. P. Ogórek OCD, Mistyka według Tomasza Mertona, Warszawa 1995, Wyd. ATK.

6. Ks. A. Witko, Nabożeństwo do miłosierdzia Bożego według bł. Faustyny Kowalskiej, Kraków 1995, Wyd. WAM.

7. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 2, (XVIII-XX), Lublin 1996, Wyd. KUL.

8. Tajemnica snu, red. A. J. Nowak, Lublin 1996, Wyd. KUL.

9. A. J. Nowak, Osobowość sakramentalna, Lublin 1996, Wyd. KUL.

10. A. J. Nowak, Osoba konsekrowana. Ślub czystości, t. III, Lublin 1966, Wyd. KUL.

11. E. Walewander, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła Katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w., wyd. II uzupełnione, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996; [por. s. 12].

12. P. Ogórek OCD, Czym jest świętość?, Warszawa 1997, wydanie drugie, Wyd. ATK.

13. Lądzkie sympozjum liturgiczne, red. A. Durak, Kraków 1997, Wyd. Poligrafia Salezjańska, Kraków.

14. Świadomość i edukacja ekologiczna, red. J. Dołęga, J. Sandner, Warszawa 1998, Wyd. ATK.

15. T. Paszkowska, Integrująca rola Słowa w świetle literatury teologiczno-psychologicznej po Vaticanum II, Lublin 1999, Wyd. KUL

16. J. Dołęga, Człowiek w zagrożonym środowisku, Warszawa 1998, wyd. II, Wyd. ATK.

17. P. Ogórek OCD, Mistrz Eckhart a Doktor Mistyczny, Warszawa 1999, Wyd. ATK.

18. A. J. Nowak, Osoba konsekrowana. Ślub czystości, t. 3, Lublin 1999, Wyd. KUL.

19. A. J. Nowak, Identyfikacja postaw, Lublin 1999, Wyd. KUL.

20. Z dziejów chrześcijaństwa w Augustowie, red. J. Czartoszewski, J. Dołęga, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej. Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 1999.

21. M. Zawada, Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 1999.

22. A. Ruszała, Ze świętym Janem od Krzyża ku zjednoczeniu z Bogiem. Aktywność na drodze do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża, Wydawnictwo M, Kraków 1999.

23. K. Kloskowski, Zasady – edukacja – testament, Olecko 2001, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej. Acta Universitatis Masuriensis.

24. M. P. Krysiak, Średnie szkoły ogólnokształcące w Kolnie (1918-2000), Olecko 2001, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej. Acta Universitatis Masuriensis.

25. A. Witko, Święta Faustyna i Nabożeństwo do miłosierdzia Bożego, Kraków 2001, Wyd. Zakonu Pijarów.

26. S. Budzyński, Między wiarą a zwątpieniem, Warszawa 2001, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa.

27. P. Ogórek OCD, Mistyka chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, Warszawa 2002, Wyd. UKSW.

28. Wielowymiarowość myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, red. T. Kowalewski, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Łomża 2002, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

29. J. Gogola, Rady ewangeliczne, Kraków 2002, Wyd. Karmelitów Bosych w Krakowie.

30. Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, t. 1-2, Wyd. UKSW, Warszawa 2002.

31. A. J. Nowak, Osoba unikatem w kosmosie, Lublin 2003, Wyd. Naukowe KUL.

32. P. Walkiewicz, Duchowość świeckich konsekrowanych, Wyd. Polihymnia, Lublin 2003.

33. A. J. Nowak, Psychologia eklezjalna, Lublin 2004, Wyd. Naukowe KUL.

34. K. Kietliński, Jesteś moją miłością. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, Warszawa 2005, Oficyna Wydawniczo - Poligraficzna "Adam”.

35. M. Sokołowski, Teologia drogi zjednoczenia z Chrystusem, Warszawa 2006, Wyd. Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego.

36. A. Bohdanowicz, Integrująca rola miłości w małżeństwie. Studium na podstawie myśli fenomenologicznej Dietricha von Hildebranda, Poznań 2006, Wyd. Naukowe w Poznaniu.

37. M. Tarasiuk, Charyzmaty duchowości chrześcijańskiej. Compendium darów Ducha Świętego, Warszawa 2006, Wyd. UKSW.

38. "Episteme” 68 (2007) poświęcone życiu i działalności ks. prof. dr. Mariana Szczęsnego, Wyd. Wszechnica Mazurska, Acta Universitatis Mazuriensis, Olecko 2007.

39. Rola świeckich w Kościele w świetle spuścizny duchowej Wacława Lipińskiego, Bogdana Jańskiego i współczesnych wyzwań. Materiały z polsko-ukraińskiej konferencji naukowej z 15 maja 2007, red. dr E. Wilkowski, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie, Chełm 2007, s. 178.

40. Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, Warszawa 1 (2007), s. 319.

41. Studia Theologica Grodnensia, t. 1, Grodno 2007 (Białoruś).

42. A. Tokarska, Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna na przykładzie świętej siostry Faustyny Kowalskiej, Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 21.

43. Studia Gdańskie, Kobieta i okolice, red. A. Świeżyński, t. XXII, Wyd. Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska, Gdańsk Oliwa 2008.

44. S. Zieliński, Podmiotowy charakter apologetyki francuskiej przełomu XIX i XX stulecia, Częstochowa 2008.

45. Brat Zdzisław Borowiec (1975-1997) postulant franciszkanów konwentualnych, red. R. Żmuda, Kielce 2008.

46. J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

47. Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, Warszawa 2(2008), ss. 327.

48. Studia Theologica Grodnensia, t. 2, Grodno 2008 (Białoruś).

49. Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 91, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2008.

50. Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 4, Instytut Papieża Jana Pawła II, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

51. P. Maciaszek, Poznać grzech i miłość z objawień Juliany Z Norwich, Pomoc – Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystusa, Cambridge-Częstochowa 2009.

52. A.J. Nowak, Osoba fakt i tajemnica, Wyd. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, Rzeszów 2009, Wyd. Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej, Wydanie 2, Rzeszów 2010.

53. Cz. Ryszka, Powrót do Lourdes, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2008; (rec. Dla Stowarzyszenia Wydawnictw Katolickich do nagrody "Feniks”, Warszawa 2009).

54. Słowo Krzyża, Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, Warszawa, 3 (2009).

55. Studia Theologica Grodnensia, t. 3, Grodno 2009 (Białoruś).

56. Osobowość rozwojowa i psychohigiena. Skrypt do użytku wewnętrznego Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (zebrał, opracował i komentarzem opatrzył Jan Szafraniec), Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

57. J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

58. F. Krawiec, Kultura biznesu firmy, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2010.

59. Z. E. Jankojć, English for a College Student of Theology Major. The Publishing House at the University of Szczecin, Szczecin 2009, ss. 346, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

60. Z. Ziółkowski, W kręgu Bożego Narodzenia i Świętej Rodziny, Warszawa 2009. Oficyna Wydawniczo - Poligraficzna "Adam”.

61. Ks. W. Misztal, Duchowość chrześcijan w świetle Listów Pawłowych, Związki z Bogiem, Wyd. WAM, Kraków 2010.

62. Studia Theologica Grodnensia, t. 4, Grodno 2010 (Białoruś).

63. Ph. Plet, Św. Paweł od Krzyża: Kapłan według serca Bożego, w: Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, Warszawa, 3 (2009), s. 199-218, (15.03.2009).

64. A. Rybicki, Maryja współcierpiąca a duchowość chrześcijańska, w: Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, Warszawa, 3 (2009), s. 219-231, (17.03.2009).

65. J. M. Höcht, Naznaczeni ranami Chrystusa. Dzieje stygmatyków, tł. T. Czarnawski, R. Benedykciuk, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2011.

66. G. Łęcicki, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła. Studium teologiczno-historyczne, Warszawa 2010; Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2011.

67. G. Łęcicki, "Kto mieczem wojuje…”. Obrazy śmierci w japońskich filmach samurajskich, w: Dispututiones Scientificae Universitatis Catholicae Ruzomberok (Słowacja), Warszawa 2011.

68. J. Kołak, Nie lękajcie się świętości! Świętość chrześcijanina w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-2005, seria: Mistyka polska 116, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2011.

69. W. Świątkowski, Resocjalizacja penitencjarna – casus filozoficzny. Szkoła zza krat, Wyd. Alterstudio, Białystok 2011.

70. J. Bałemba SDB, W blasku Jasnej Góry. Kazania do Polaków ze szczytu jasnogórskiego. Nowenna przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 17-24 sierpnia 2011 r., Wyd. św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2011.

71. Studia Theologica Grodnensia, t. 5, Grodno 2011 (Białoruś).

72. Z. E. Jankojć, English for a College Student of Theology Major, Szczecin 2012, ss. 287, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (16.05.2012).

73. Błogosławiony Jan Paweł II Wielki, red. J. Sokołowski, Episteme 105, Warszawa-Łomża 2012, Wyd. UKSW.

74. Kapłan i Rektor UKSW Ks. Stanisław Dziekoński, red. J. Sokołowski, seria: Episteme 106, Warszawa-Łomża 2012, Wyd. UKSW.

75. G. Łęcicki, Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2012.

76. M. Tatar, Duchowość małżeństwa i rodziny dzisiaj, Wyd. Diecezji Radomskiej, Radom 2013.

77. M. Ozorowski, Hipacego Pocieja podstawy unickiej teologii pozytywno-polemicznej, Wyd. UKSW, Warszawa 2012 (25.10.2012).

78. Studia Theologica Grodnensia, t. 6, Grodno 2012 (Białoruś).

79. M. Tatar, Duchowość pokoju w teologii kardynała Basila Hume’a, seria: Mistyka chrześcijańska 126, Wyd. UKSW, Warszawa 2013 (15.01.2013).

80. W. Gałązka, Dziecięctwo duchowe w charyzmacie o. Anzelma Gądka, seria: Mistyka polska 131, Wyd. UKSW, Warszawa 2013 (12.06.2013).

81. R. Bączek, Duchowość małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka, seria: Mistyka polska 128, Wyd. Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2013 (12.06.2013).

82. J. Kołak, Poznać, by pokochać Eucharystię (refleksja teologiczno-duszpasterska), seria: Mistyka polska 129, Wyd. Lega -Tadeusz Matuszyk, Warszawa 2013 (03.05.2013).

83. M. Piwnicki, Świętość w codzienności. Świętość chrześcijanina w ujęciu ks. Franciszka Grudnioka (1920-1998), seria: Materiały i Studia Księży Werbistów nr 81, Wyd. Księży Werbistów "Verbinum”, Warszawa 2013 (10.10.2013).

84. Studia Theologica Grodnensia, t. 7, Grodno 2013 (Białoruś).

85. In Christo Redivivo. Księga pamiątkowa dedykowana Ojcu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR. Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców, Rok XIX Numer 19 (2013), Kraków 2013.

86. Być w sercu Kościoła, red. S. Jasionek, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Regina Poloniae”, Częstochowa 2014 (10.12.2013).

87. H. S. Sznurkowski, Wspólnie do świętości. Duchowość małżeństwa i rodziny w pismach ks. Stefana Lamery SSP, seria: Mistyka chrześcijańska 130, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013 (07.03.2013).

88. Walka z biedą w życiu Bogdana Jańskiego, w: Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców, Wyd. Księży Zmartwychwstańców, Kraków (11.11.2013).

89. Kościół na służbie Królestwa Bożego. Postulat regnocentryzmu według Jacques’s Dupuis, w: Veritati et Caritati, Wyd. Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego, Częstochowa (16. 01. 2014).

90. Bł. Marceliny Darowskiej kobiece towarzyszenie duchowe skuteczną formą ewangelizacji XIX wieku, w: Veritati et Caritati, Wyd. Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego, Częstochowa (16.01.2014).

91. Wkład ks. Aleksandra Jełowickiego CR w dzieło formacji duchowieństwa, w: Polonia Sacra, Wyd. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków (21.01.2014).

92. Vielfaltige Aspekte des Glaubens, red. R. Ceglarek, J. Kapuściński, A. Olczyk, Wyd. Miriam-Verlag, Jestetten 2014.

93. Święty Jan Paweł II o duchowości laikatu, Polonia Sacra (23.04.2014).

94. Powołanie w jesieni życia według świętego Jana Pawła II, Polonia Sacra (23.04.2014).

95. Sylwetka duchowa bp. Karola Wojtyły – Jana Pawła II w osobistych notatkach, Polonia Sacra (23.04.2014).

96. Duchowość osób konsekrowanych w świetle adhortacji Jana Pawła II "Vita consecrata”, Polonia Sacra (23.04.2014).

97. Ks. Gabriele Amorth, Spotkałem szatana. Z najsłynniejszym egzorcystą świata rozmawia ks. Sławomir Sznurkowski, Częstochowa 2014 (Wyd. Edycja Świętego Pawła, 22.01.2014).

98. Pope John Paul II to lectures, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development Responsibility Human Work YMER research, inspirations (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, The Bogdan Janski Academy in Poland. Institute for Innovations and Economic Development. Center for Research, Development of New culture of work, Warsaw 2014 (Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, 17.03.2014).

99. T. N. Wyszecka, Działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1850-1901), seria: Mistyka polska 140, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2014.

100.W. Wyszowadzki, Opieka duszpasterska nad Polonią Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski, Biblioteka Polonii. Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, Londyn-Lublin 2015 (20.01.2015).

101.Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka, red. Z. Prusiński, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 18, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

102.A. Olczyk, Moralność seksu w przestrzeni życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego, Wyd. „Regina Poloniae”, Czestochowa 2016 (29. 01. 2016).

103.Tylko miłość pozostanie. Śpiewnik piosenek wykonywanych przez ks. Biskupa Antoniego Długosza. Muzyka T. Łękawa, teksty piosenek ks. S. Jasionek, red. S. Jasionek, Częstochowa 2016.

104.Duchowe ćwiczenia Ignacego Loyoli i Franza Jalicsa, Studia Bobolanum (11. 04. 2016).

105.Indie Północ: obraz Polski i Polaków w korespondencji pierwszych jezuitów, Studia Bobolanum (12. 04. 2016).

106.Nawrócenie w roku Miłosierdzia, Studia Bobolanum (12. 04. 2016).

107.A. Olczyk, Czy dzieci nienarodzone idą do nieba? Pomoc dla rodziców po stracie, Edycja Święty Paweł, Częstochowa 2016.

108.A. Pawlak, Żywa Wspólnota. Duchowość komunii w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, seria: Mistyka polska 149, Kraków 2016 (Wydawnictwo Światło-Życie).

109.Leksykon duchowości franciszkańskiej, Wyd. 2,red. W. Kumka, Wraszawa 2016, (Wydawncitwo M, 7. 07. 2016).

110.Rec. referatów z części teologicznej konferencji naukowej: „1966. Milenium chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna, Warszawa UKSW, Wyd. UKSW (10.08.2016).

111.M. Kindziuk, Cuda księdza Jerzego. Dlaczego nie wszyscy są uzdrawiani, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.

112.S. Wanda Boniszewska, Ukryta przed światem, Wyd. Święty Paweł, Częstochowa 2016.

113.Oczyszczający wymiar Miłosierdzia Bożego w cierpieniu według nauk o. Piotra Semenneki, Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców, nr 22 (2016), 28.01.2017.

114.A. Olczyk, Stygmatyczka i mistyczka Greta Ganseforth (1926-1996), Częstochowa 2017, s. 4, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae” ( 12. 12. 2016).

115.Metropolita Antoni Bloom na tle rosyjskiej emigracji religijnej XX wieku, w: Herozim i martyrologia w kulturze Słowian, t. XIII, Uniwersytet w Częstochowie (2. 07. 2018).

116.Biblijny wzorzec bohatera. Od tekstu hebrajskiego po grecko-rzymskie tradycje heroiczne, w: Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian, t. XIII, Uniwersytet w Częstochowie (2. 07. 2018).

117.Józafat Kuncewicz w rosyjskiej historiografii synodalnej, w: Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian, t. XIII, Uniwersytet w Częstochowie ( 2. 07. 2018).

118.Duchowy heroizm i jego wymiar polityczny w kontekście kultury rusko-prawosławnej, w: Herozim i martyrologia w kulturze Słowian, t. XIII, Uniwersytet w Częstochowie (2. 07. 2018).

119.Życie i heroizm ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie, w: Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian, t. XIII, Uniwersytet w Częstochowie (2. 07. 2018).

120.„Don Kichot w zniszczonym fraku”, czyli o heroizmie doktora Friedricha Haassa, w: Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian, t. XIII, Uniwersytet w Częstochowie (22. 11. 2018).

121.Social and educational dimension of culture, ed. M. Szajda, Wyd. University of Novo Mesto, Słovenia.

122.A. Kaczmarek, Dzieje parafii św. Doroty DM w Przyrowie, Częstochowa 2020, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Regina Poloniae” ( 26. 01. 2020).

123.Ignacjańskie Reguły rozeznawania duchów. Działanie duchów na drodze duchowego regresu człowieka, Warszawskie Studia Teologiczne (10. 03. 2020).

124.A. Fertacz, Duchowość dziennikarza w piśmiennictwie biskupa Adama Lepy, seria: Mistyka polska 157, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Regina Poloniae”, Warszawa 2020, s. 4.

125.Geneza i zasady formacyjne polskiego ruchu charyzmatycznego Czciciele Ducha Świętego Ognisk Pokutujących w świetle pism fundatorki s. Marii od Ducha Swiętego, karmelitanki bosej, Studia Ełckie, 14. 10. 2020.

126.H. Karczewska, Gloriosissimum bellum – Terminologia wojenna w zastosowaniu do walki duchowej człowieka w dziełach Hilarego z Poitiers, Warszawskie Studia Teologiczne (15. 12. 2020).

127."Bóg Syna Swego dał, aby człowiek nie zginął, ale się nawrócił i żył”. Biblijne aspekty sakramentu pokuty, Studia Włocławskie (14. 01. 2021).

128.Rozdźwięk między wiarą i czynem w katechezach Jana Pawła II o Osobach Boskich, Studia Włocławskie (15. 01. 2021).

129.Naśladowanie Chrystusa w świetle zapisów rekolekcyjnych Sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka, Studia Włocławskie ( 16. 01. 2021).

130.Czas przenikający w wieczność. Refleksje nad twórczością poetycką ks. Piotra Stanisława Głowackiego, Studia Włocławskie (18. 01. 2021).

9. Sprawozdania

 

1. Sympozjum teologii duchowości 1983, CTh 55 (1985) fasc. 4, 71-81;

2. Ogólnopolskie sympozjum: "Charakterystyczne rysy duchowości polskiej na przykładzie błogosławionych – Alberta Chmielewskiego, Rafała Kalinowskiego I Urszuli Ledóchowskiej”, Biuletyn Informacyjny ATK 4 (1985), s. 21-29; tenże, "Les caracteristiques de la spiritualite polonaise d apres les exemples des bienheureux Albert Chmielowski, Rafał Kalinowski et Urszula Ledóchowska”, (10-11.11.1983), Biuletyn D Information de L Acadaemie de Theologie Catholique, Varsovie, 4/1985, s. 22-31.

3. Ogólnopolskie sympozjum: "W kręgu życia i myśli współczesnych mistrzów duchowości chrześcijańskiej”, Biuletyn Informacyjny ATK 5 (1985), s. 15-24; tenże, "Dans la sphere de la vie et de la pemsee des mitres contemporaine de la spiritualite chretienne”, (12-13.11.1984), Biuletyn Information de L’ Academie de Theologie Catholique, Varsovie, 5/1985, s. 16-26.

4. Ogólnopolskie sympozjum: "Ku świętości – w duchu odnowy posoborowej”, Biuletyn Informacyjny ATK 6 (1986), s. 18-27; tenże, "Vers la saintate, dans l’esprit du renouveau conciliaire”, Bulletin Information de L Academie de Theologie Catholique, 6/1986, s. 19-28.

5. Sympozjum teologii duchowości 1982, CTh 57 (1987) fasc. 2, s. 95-101.

6. "Przyjdź, Światłości sumień” -doświadczenie Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim. Sprawozdanie z sympozjum teologii duchowości 1987, Biuletyn Informacyjny ATK 3 (1988), s. 7-14.

7. Przemówienie Rektora WSZiP im. Bogdana Jańskiego prof. dr hab. Zofii Jacukiewicz na inauguracji roku akademickiego (06.10.1997), ZiE 6 (1997), s. 173-177.

8. K. Hirszel, Wykład inauguracyjny: Współczesny lider w teorii i praktyce (6.10.1997), ZiE 6 (1997), s. 177-180.

9. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE nr 4-5 (1998), s. 335-337.

10. Abstracts, tł. U. Karpińska, ZiE nr 3 (1998), s. 201-205.

11. Abstracts, tł. U. Karpińska, ZiE nr 4-5 (1998), s. 339-348.

12. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE 6 (1998), s. 220-223.

13. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE, Nr 2, Rok II, 8/1998, s. 211-213.

14. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE, Nr 1, Rok III, 13/1999, s. 205-206.

15. Polskie obchody patriotyczne w Los Angeles, Głos Polonii 39 (1999), s. 3.

16. 25-lecie kapłaństwa ks. Mariana Piwko CR, założyciela Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE 4-5 (1999), s. 333-334.

17. Ogólnopolska promocja książki "Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1, Warszawa 1999, ZiE 4-5 (1999), s. 335-339.

18. T. Oleksyn, Sztuka kierowania, Warszawa 1998, ZiE nr 3 (1999) s. 200-201.

19. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE nr 2 (1999), s. 207-208.

20. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE nr 3 (1999), s. 211-215.

21. "Nowe religie – nowe duchowości”, Konferencja naukowa, UKSW (28. 04. 1999), ZiE nr 3 (1999), s. 213-214.

22. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE nr 1 (1999), s. 205-206.

23. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE Nr 6, Rok III, 18/1999, s. 226-227.

24. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, ZiE Nr 6, Rok III, 18/1999, s. 228.

25. Promocja książki "Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II” w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ZiE Nr 6, Rok III, 18/1999, s. 169-172.

26. Sympozjum poświęcone Bogdanowi Jańskiemu, AK 135 (2000) z. 1, s. 176-178.

27. Konferencja naukowa "Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, ZiE 1 (2000), s. 93-95.

28. Rok Jańskiego, ZiE 1 (2000), s. 151.

29. Rada Szkoły, ZiE 1 (2000), s. 152-153.

30. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE 2 (2000), s. 195-196.

31. Konferencja naukowa "Szkolnictwo wyższe - dziś i jutro”, ZiE 3 (2000), s. 164-178.

32. Wielkopostny dzień skupienia, ZiE Nr 3, Rok IV, 21/2000, s. 207.

33. Bogdan Jański -wzorem na dziś?, ZiE Nr 3, Rok IV, 21/ 2000, s. 207-211.

34. Psychologia duchowości, ZiE Nr 3, Rok IV, 21/ 2000, s. 211.

35. Przemówienie Rektora dr. Marka Konopczyńskiego, ZiE, nr 6, 2000, s. 182-184.

36. Sympozjum "Bogdan Jański wzorem na dziś”, Student 1 (2000), s. 8.

37. Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum”, AK 137 (2001) z. 2-3, s. 362-364.

38. Augustianum. Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich, Nasz Głos 6 (2001) nr 10, s. 48.

39. Augustianum. Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich, Nasz Głos 6 (2001) nr 11, s. 47.

40. Studium Duchowości Europejskiej, Nasz Głos 12 (2001), s. 15-16.

41. Posłannictwo socjologii, ZiE nr 2 (2001), s. 217-219.

42. Referat o Bogdanie Jańskim na zakończenie roku akademickiego na Wydziale Nauk Społecznych, Zarządzanie i Edukacja nr 4-5 (2001), s. 233-235.

43. Inauguracja roku akademickiego 2002/2003, ZiE nr 2 (2002), s. 208-209.

44. Wiara, rozum a przedsiębiorczość, ZiE 2 (2002), s. 203-204.

45. Studium Duchowości Europejskiej, AK 138 (2002) z. 2, s. 392-395.

46. Zakończenie roku akademickiego 2001/2002, ZiE 2 (2002), s. 204-206.

47. Z życia Wydziału Zarządzania, ZiE 3 (2002), s. 182.

48. Sposobność do składania świadectwa – homilia ks. Bronisława Zarańskiego, ZiE 3 (2002), s. 182-183.

49. Dyskusja panelowa, ZiE nr 2 (2002), s. 169-190.

50. Przyszłość Szkół im. Bogdana Jańskiego, ZiE nr 1 (2003), s. 271-274.

51. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - wczoraj i dziś, ZiE nr 1 (2003), s. 217-232.

52. Rok Służby Narodowej, ZiE nr 47 (2006) lipiec-sierpień, s. 167-183.

53. Sprawozdanie z "Roku Wspólnoty” 2006/2007, ZiE, nr 55, listopad-grudzień 2007, s. 207-226.

 

 

10. Komunikaty

 

1. Głos w dyskusji podczas I Sympozjum Teologii Duchowości ATK w Warszawie, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 167.174.

2. Głos w dyskusji podczas II Sympozjum Teologii Duchowości ATK w Warszawie, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 281-282, 291-293, 303-305.

3. Głos w dyskusji panelowej, w: Wiara i rozum – wzajemne relacje na podstawie encykliki Jana Pawła II "Fides et Ratio”, ZiE 2 (1999), s. 163-164, 179-184, 196.

 

 

11. Opracowania (1986, od 1992 roku)

 

1. Opracowanie dyskusji panelowej w ramach sympozjum: "Modlitwa dziś”, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci naszych czasów, red. S. Olejnik, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 1986, s. 154-174.

2. Opracowanie dyskusji panelowej w ramach sympozjum: "Święci naszych czasów”, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci naszych czasów, red. S. Olejnik, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 1986, s. 277-306.

3. Z liturgii Słowa, w: W bliskości Boga, red. S. Olejnik, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 1986, s. 15.

4. Homilia (ks. S. Olejnika), w: W bliskości Boga, red. S. Olejnik, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 1986, s. 16-19.

5. Z liturgii Słowa, w: W bliskości Boga, red. S. Olejnik, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 1986, s. 178.

6. Homilia (ks. S. Olejnika), w: W bliskości Boga, red. S. Olejnik, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 1986, s. 178-180.

7. Konstytucje Zgromadzenia Miłosierdzia Bożego, Kamionka 1992, ss. 52, (Kamionka, Białoruś).

8. Program pracy wykładowo-formacyjny Studium Katechetycznego, Grodno 1992 (Białoruś).

9. Konstytucje Instytutu Matki Miłosierdzia w ramach Akcji Katolickiej, Kamionka 1993, ss. 46, (Białoruś).

10. Opracowanie (komisyjne) Statutu Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1995, ss. 42.

11. Program formacyjny na rok akademicki 1997/1998, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1997.

12. Program wykładowy: "Historia cywilizacji”, dla WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1997, ss. 6.

13. "Duchowość chrześcijanina w świetle nauki Bogdana Jańskiego”, dla WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1997, ss. 27.

14. Program wykładowy na temat zagrożeń duchowo-moralnych współczesnego człowieka, dla WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1997, ss. 3.

15. Program wykładowy: "Filozofia prawa, kultury, polityki” dla studentów IV roku WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1997, ss. 10.

16. Informator dla kandydatów na studia w roku 1997 na rok akademicki 1997/1998. Wydział Teologiczny, Warszawa 1997, ss. 14.

17. Opracowanie ankietowe zainteresowań religijno-społecznych studentów I i II roku WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 1998, ss. 12.

18. Opracowanie ankietowe programu formacyjnego dla studentów I, II i III roku WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998, ss. 18.

19. Program pracy wykładowo-formacyjny Studium Formacyjnego dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum”, dla Stowarzyszenia "Civitas Christiana”, Warszawa 1998.

20. Statut i Założenia Programowe Studium Formacyjnego dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum” (ogólnopolska placówka doskonalenia nauczycieli) dla Fundacji Liceum św. Augustyna, Warszawa 1998, ss. 22.

21. Statut i Program pracy Instytutu Badań Naukowych dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998, ss. 47.

22. Statut Instytutu Ludzi Świeckich na bazie duchowości zmartwychwstańczej, dla WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998, ss. 6.

23. Informator dla kandydatów na studia w roku 1998 na rok akademicki 1998/1999. Wydział Teologiczny, Warszawa 1998, ss. 14.

24. Statut Studium Duchowości Europejskiej, dla Stowarzyszenia "Civitas Christiana”, Warszawa 1999.

25. Program pracy Studium Duchowości Europejskiej, Warszawa 1999, ss. 8.

26. Program: "Zarządzanie przez wartości”, ss. 30, dla WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

27. Opracowanie: "O sztuce nauczania, uczenia się i rozwoju”, dla WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

28. Opracowanie: "Zmartwychwstańcza formacja duchowa”, dla WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

29. Wykłady formacyjne dla studentów Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego metodą "biograficzną” B. Jańskiego [mps], rok akademicki 1999/2000.

30. Program Roku Bogdana Jańskiego - 2000, "160 rocznica śmierci, Bogdan Jański - wzorem Europejczyka”, ss. 16; WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13.10.1999).

31. Program merytoryczny czasopisma-miesięcznika "Emaus”, rok akademicki 1998/1999; WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998.

32. Program merytoryczny czasopisma-miesięcznika "Emaus”, rok akademicki 1999/2000; WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

33. Program formacyjny dla członków redakcji "Emaus”, rok akademicki 1998/1999, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998.

34. Program formacyjny dla członków redakcji "Emaus”, rok akademicki 1999/2000; WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

35. Informator dla kandydatów na studia w roku 1999 na rok akademicki 1999/2000. Wydział Teologiczny, Warszawa 1999, ss. 14.

36. Karta Założycielska Szkół im. Bogdana Jańskiego, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

37. Plan merytoryczny czasopisma studentów "Glejt”, rok akademicki 1998/1999; WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998.

38. Program formacyjny dla członków redakcji "Glejt”, rok akademicki 1998/1999, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998.

39. Program formacyjny na rok akademicki 1998/1999, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998.

40. Program formacyjny dla członków redakcji "Glejt”, rok akademicki 1999/2000, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

41. Program formacyjny na rok akademicki 1999/2000, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

42. Program formacyjny na rok akademicki 2000/2001, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

43. Folder: Rok Bogdana Jańskiego. Konferencja naukowa: Bogdan Jański wzorem na dziś”, Centrum Resurrectionis, Kraków (25.04.2000).

44. Recenzja badań statutowych ks. prof. Adama Duraka, UKSW 2000.

45. Program formacyjny na rok akademicki 2001/2002, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2001.

46. Folder (Informatora) Wydziału Teologicznego UKSW, Warszawa 2001, ss. 6.

47. Recenzja merytoryczna "Dziennika (1830-1839)” Bogdana Jańskiego, odczytanego z autografu i opracowanego przez Andrzeja Jastrzębskiego, Rzym 2000; wnosząca zmiany, uzupełnienia tekstu i przypisów z powodu błędnego odczytania źródeł, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2001.

48. Recenzja badań statutowych ks. prof. Adama Duraka, UKSW 2002.

49. Folder Ruchu Rycerzy Miłosierdzia Bożego, Warszawa 2002, ss. 6.

50. Program wykładowo-formacyjny Studium Duchowości Chrześcijańskiej w Częstochowie, Łodzi, Kaliszu i Grodnie (Białoruś), Warszawa 2002.

51. Folder: "Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego” w Warszawie, Wydział Teologiczny UKSW, Studia Stacjonarne, Teologia ogólna, Sekcja Teologii Duchowości, Warszawa 2002, ss. 6.

52. Recenzja badań statutowych o. prof. Pawła Ogórka, UKSW 2002.

53. Program formacyjny na rok akademicki 2002/2003, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2002.

54. Koncepcja Szkół im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2002, współpraca.

55. Program współpracy z Publicznym Gimnazjum w Winnicy w celu nadania szkole imienia Bogdana Jańskiego, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2002-2004.

56. Recenzja badań statutowych ks. prof. Adama Duraka, UKSW 2003.

57. "Bogdan Jański”, w: Folder: Konkurs "Transformacje społeczno-gospodarcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej w kontekście integracji europejskiej”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2003, ss. 8.

58. "Bogdan Jański”, w: Folder: "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział Zarządzania”, Warszawa 2003, s. 2.

59. "Bogdan Jański”, w: Folder: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział Nauk Społecznych, Warszawa 2003, s. 2.

60. Wydział Teologiczny, w: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2003, s. 2.

61. Wydział Teologiczny, w: Informator na studia w roku akademickim 2003/2004, Warszawa 2003, s. 17-38.

62. Program formacyjny na rok akademicki 2003/2004, Szkoła Wyższa im. Bogadna Jańskiego, Warszawa 2003.

63. Program na trzy lata studiów, sześć semestrów: Współczesne problemy społeczne, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2003.

64. Projekt regulaminu organizacyjnego Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (16.10.2003).

65. Statut Ruchu Rycerzy Miłosierdzia Bożego, Sodalis Marianus 1 (2003), 19-20.

66. Recenzja badań statutowych o. prof. Pawła Ogórka, UKSW 2003.

67. Kreatywność osoby jako podmiotu wszelkiej ludzkiej działalności w środowisku (współorg.), program i materiał merytoryczny "Warsztatów edukacji integralnej”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2004.

68. Projekt: Funkcje budynku przy ul. Modlińskiej wynikające z koncepcji rozwoju programowego i funkcjonalnego, współpraca, Warszawa 2004.

69. Recenzja badań statutowych ks. prof. Adama Duraka, UKSW 2004.

70. Propozycje na "Rok Służby Narodowej”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2005.

71. Deklaracja Szkół im. Bogdana Jańskiego ogłaszająca rok 2005 "Rokiem Służby Narodowej”; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2005.

72. Teologia symboliki kaplicy pod wezwaniem Chrystusa Sługi, ss. 6; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2005.

73. Teologia symboliki Statuetki Bogdana Jańskiego, Warszawa 2005.

74. Recenzja badań statutowych o. prof. Pawła Ogórka, UKSW 2005.

75. Recenzja badań statutowych ks. prof. Jana Decyka, UKSW 2005.

76. Program pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2006.

77. Recenzja badań statutowych ks. prof. Jana Decyka, UKSW 2006.

78. Deklaracja Szkół im. Bogdana Jańskiego ogłaszająca rok akademicki 2006/2007 "Rokiem Wspólnoty”; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2006.

79. Strategia Szkół im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13.09.2006), współpraca.

80. Strategia formacji w Szkołach im. Bogdana Jańskiego 2006-2014; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2007, ss. 16.

81. Program formacyjny według Ośmiu Błogosławieństw Bożych, duchowości zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

82. Projekt Regulaminu Studiów Podyplomowych, współpraca, Warszawa (22.03.2007).

83. Program merytoryczny pielgrzymki "Szlakiem Patrona – Droga budowania wspólnoty”, Włochy 28.04-7.05.2007 (współpraca), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

84. Projekt obchodów 15-lecia istnienia Szkoły, dla Konwentu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (22.10.2007).

85. Projekt badawczy "Bogdan Jański. Patriotyzm. Naród. Wspólnota” w ramach Programu Operacyjnego "Patriotyzm - jutra” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

86. Projekt badawczy "Patrzeć, rozumieć, działać. Sieć Animatorów Dziedzictwa Lokalnego” w ramach Programu Operacyjnego "Patriotyzm - jutra” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

87. Regulamin Instytutu Produktywności i Nowej Kultury Pracy, (współpraca), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

88. Apel rektora Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w związku ogłoszeniem roku 2008 – "Rokiem Rodziny” o aktywne i programowe uczestnictwo w propagowaniu prawdy o rodzinie oraz jej roli w społeczeństwie w świetle nauki katolickiej w obszarze: edukacyjno-badawczym, formacyjnym i organizacyjnym (opr.), Warszawa (30.11.2007).

89. Apel Roku Rodziny 2008 "Rodzina wspólnotą szczęścia”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2007).

90. Regulamin Kapituły Nagrody "Załoga firmy z wysoką etycznością pracy”, udzielanej na podstawie wyników badań przeprowadzonych w projekcie R11. 00401 pt.: "Kwantyfikacja wpływu etyczności pracy załóg firm na konkurencyjną produkcyjność, korzyści społeczne i tworzenie miejsc pracy w warunkach integracji i globalizacji. Projekt normy etyczności EK 1000 dla firm w Polsce i Europie”, (współpraca), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

91. Program pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

92. Recenzja badań statutowych ks. prof. Jana Decyka, UKSW 2007.

93. Opinia teologiczna odnośnie do pism sługi Bożego Bogdana Jańskiego, mps, ss. 30;

94. Uroczyste zamknięcie dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Sługi Bożego Bogdana Jańskiego, syna ziemi Mazowieckiej i założyciela Zgromadzenia Zmartwychwstańców, Katedra Płocka, Płock (19.04.2008).

95. Współredakcja programu: "Pokutnik Wielkiej Emigracji” (Bogdan Jański), TVP Cykl: "U źródeł cywilizacji”, 23.04.2008, godz. 12.00-13.30; emisja czerwiec 2008, reż. R. Tekieli.

96. Program merytoryczny pielgrzymki w "Roku Rodziny” Szkół im. Bogdana Jańskiego do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu oraz do Lichenia, Kalisz, Licheń (18.05.2008).

97. Program pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

98. Program formacyjny na rok akademicki 2008/2009, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

99. Propozycja tematów na konferencję: "Rodzina – dar i zadanie, nadzieja ludzkości (Europy i świata)”. Trzy grupy tematów: 1. Rodzina wobec współczesnych wyzwań; 2. Zagrożenia dla rodziny; 3. Wartość rodziny. Dlaczego warto walczyć dla rodziny, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.10.2007).

100.Tematy wykładów na temat rodziny dla wykładowców Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.10.2007).

101.Kierunki działań Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Roku Rodziny: "Szkoły Jańskiego jedną rodziną w powiązaniu z rodzinami studentów i nauczycieli”, współpraca, Warszawa (25.10.2007).

102.Program konferencji naukowej: "Rodzina jako wartość we współczesnym świecie”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.05.2008).

103.Projekt pakietu dla studentów: Pakiet A: Rodzina Jańskiego; Pakiet B: Wschodu (dla studentów ze Wschodu); Pakiet C: Najlepszy student; Pakiet D: Równe szanse (dla studentów ubogich); Pakiet E: Kreatywnych; Pakiet F: Polonijny; Pakiet G: Przedsiębiorczych; Pakiet H: Materiałów dydaktycznych, Warszawa (14.11.2008).

104.Recenzja badań statutowych ks. prof. Jana Decyka, UKSW 2008.

105.Recenzja badań statutowych ks. Czesława Parzyszka, UKSW 2008.

106.Recenzja książek z serii "Rozważania o Eucharystii” ks. Tadeusza Dajczera, Kuria warszawska (23.03.2009).

107.Propozycje do koncepcji książki: Jan Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

108.V Tydzień Papieski w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Wydział Zamiejscowy w Chełmie, Chełm 2008, ss. 123.

109.Program pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

110.Program formacyjny na rok akademicki 2009/2010, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

111.Recenzja badań statutowych ks. Czesława Parzyszka, UKSW 2009.

112.Program Roku Jańskiego, dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wyd. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2010 (07.04.2010).

113.Credo Szkół im. Bogdana Jańskiego, dyr. Liceum i Gimnazjum w Łomży Ewa Frolow współpraca, (15.03.2010).

114."Bogdan Jański – nominat profesor nauk handlowych, handlu i geografii handlu w Instytucie Politechnicznym w Warszawie”, dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, dla senatu Politechniki Warszawskiej (17.03.2010).

115.Profesorzy, profesorzy nominaci, nauczyciele oraz korepetytorzy Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego 1825-1831, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (27.04.2010).

116.Zakładka o Jańskim, z racji Roku Jańskiego 2010, dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2010.

117.Projekt kwestionariusza oceny pracy księdza kapelana, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego (współpraca), Warszawa (14.06.2010).

118.Program pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2010.

119.Koncepcja wychowania dla Fundacji AMF "Nasza Droga” (2010).

120.Program spotkania Rady Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, "Gołoborze” Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe, Rudki k. Nowej Słupi (02-04.11.2010), współpraca.

121.Program przedmiotów humanistycznych: filozofia, etyka, katolicka nauka społeczna, warsztaty edukacyjne, dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa, październik 2010.

122.Recenzja badań statutowych ks. prof. Jana Decyka, UKSW 2010.

123.Recenzja badań statutowych ks. prof. Czesława Parzyszka, UKSW 2010.

124.Program formacyjny: "Ewangelizacja ludzi nauki w świetle nauczania Jana Pawła II 2011”, dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.03-08.12.2011).

125.Regulamin Zespołu Wychowania dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (30.06.2011).

126."Sylwetka i działalność B. Jańskiego” oraz uzasadnienie dla Dyrekcji Intercity PKP w sprawie nadania pociągowi imienia Bogdana Jańskiego na relacji Wrocław – Lwów, dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (29.06.2011).

127.Statut Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011 (współpraca).

128.Wzór sylabusu według najnowszej Ustawy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011 (współpraca).

129.Program pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011.

130.Opracowanie folderu Uczelni: Patron, misja, dewiza, oferta edukacyjna, projekty, w: Odpowiedzialność ludzi nauki… Wykłady inauguracyjne 2011/2012, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 10, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Rok ewangelizacji ludzi nauki w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, Warszawa 2011, s. 136-156.

131.Recenzja badań statutowych ks. prof. Jana Decyka, UKSW 2011.

132.Recenzja badań statutowych ks. prof. Czesława Parzyszka, UKSW 2011.

133.Program formacyjny "Roku odpowiedzialności politycznej 2012”, dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2012 (współpraca).

134.Strategia Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2012 (współpraca).

135.Program przedmiotów humanistycznych, dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2012 (współpraca).

136.Kodeks etyczny studenta, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2012 (współpraca).

137.Program promocji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego we współpracy z parafiami, Warszawa 2012 (współpraca).

138.Program pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2012.

139.Orzeczenie teologiczne: "Mistyka Matki Marii Teresy i uwidaczniający się w niej nadzwyczajny charyzmat”; tłum. Theologisches Gutachten: "Mystik von Mutter Marie Therese und das daraus resultierende ausserordentliche Charisma”, dla papieża Benedykta XVI i dla Communio in Christo, Mechernich, Niemcy (21.05.2012).

140.Recenzja badań statutowych ks. prof. Czesław Parzyszka, UKSW 2012.

141.Recenzja badań statutowych ks. prof. Jana Decyka, UKSW 2012.

142.Folder: "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego – Wczoraj Dziś Jutro” dla Kongregacji Edukacji Katolickiej, kard. Z. Grocholewskiego, Warszawa (20.06.2012).

143.Odezwa Konwentu: "Rok odpowiedzialności politycznej - święto Szkół im. Bogdana Jańskiego”, Warszawa (08.12.2012).

144.Program formacyjny dla planu rzeczowo-finansowego, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.05.2013).

145.Program formacyjny na rok akademicki 2012/2013, Rok Jańskiego – 20-lecie, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.09.2013).

146.Folder: "20-lecia Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego”, Warszawa 2013.

147.Statut nagrody Imienia Bogdana Jańskiego "Myśl żyje dopiero w czynie”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013.

148.Statut nagrody Imienia Iwony Piotrowicz "Kreatywny profesjonalista”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013.

149.List do Ojca Świętego Franciszka z racji 20-lecia Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013.

150.Program uroczystości 20-lecia Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Teatr Muzyczny Roma, Warszawa 2013.

151.Program pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013.

152.Program formacyjny na rok akademicki 2013/2014, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (01.09.2013).

153.Recenzja badań statutowych ks. prof. Jana Decyka, UKSW 2013.

154.Modlitewnik studentów Jańskiego. Opr. z okazji 20-lecia istnienia Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego oraz Roku Wiary, Warszawa 2013.

155.Program konferencji naukowej: "Co uczynić dla godniejszego i lepszego życia w Polsce (Europie, świecie)” dla Konwentu, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (14.02.2014).

156.Program "200-letniej rocznicy urodzin ks. Piotra Semenenki”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2014).

157.Korekta Statutu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2014 (współpraca).

158.Teologia duchowości UKSW w Warszawie. Podyplomowe Studium Kierownictwa Duchowego. Formacja kapłańska, zakonna, świeckich, Warszawa 2014, ss. 6.

159.Projekt badawczy we współpracy z o. A. Baranem: "Jedność Europy na fundamencie duchowych wartości judeo-chrześcijańskich” do Narodowego Centrum Nauki, Opus 8, Warszawa (12.12.2014).

160.Korekta Kodeksu etyki studenta, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2014.

161.Tekst przemówienia przekazującego książkę: "Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linsen (1927-1994)”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, ks. K. H. Hausowi, przełożonemu zakonu Communio in Christo i wręczenie z racji uroczystości 30 rocznicy założenia zakonu w Mechernich (29.11.2014).

162.Program formacji w latach 2015 -2020, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

163.Litania do błogosławionego ks. Józefa Straszewskiego, w: abp S. Nowak, Przez Maryję do Jezusa. Modlitewnik sanktuarium w Borownie, Częstochowa 2015, s. 146-150.

164.Projekt planu pracy: "Opieka pastoralna nad Polonią ks. Kardynała Józefa Glempa”, dla Duszpasterstwa Polonijnego, Londyn (20.01.2015).

165.Opinia do nagrody: ks. J. Naumowicz, Prawdziwe początki Bożego Narodzenia, Wyd. UKSW, Warszawa 2014 (04.02.2015).

166.Konsultacja w redagowaniu Rozdziału II: Duchowość Zgromadzenia, Konstytucji Zgromadzenia Sióstr św. Dominika, Kraków (11.02.2015).

167.Recenzja badań statutowych ks. prof. Włodzimierza Gałązki: "Koncepcja świętości według o. Anzelma Gądki”, UKSW (11.02.2015).

168.Przemówienie z racji pierwszej rocznicy kanonizacji Jana Pawła II, dla Oddziału Jana Pawła II w Chicago, prezes J. Jaworski (16.03.2015).

169.Link card to: Pope John Paul II to Young Managers. World youth Days, Krakow 2016 (współpraca).

170.Orzeczenie w sprawie powołania Zakonu Communio in Christo w czasie 8 grudnia 1984 roku przez Matkę Marię Teresę Linssen, Mechernich ( 26. 01. 2016).

171.Jan Paweł do przyszłych menedżerów. Inspiracje do „studiowania, szerzenia i stosowania” społecznego nauczania Jana Pawła II. Do uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016, redaktor naczelny, Warszawa 2016, ss. 7.

172.Modlitewnik europejczyka, dla Europa Christi, Częstochowa 2019 (archiwum).

 

 

12. Wywiady

 

1. Wywiad nie okolicznościowy, Głos Polonii 3 (1997), s. 11 (USA).

2. E. Czumakow, Słaby "silny” człowiek, Miejsca Święte 3 (1998), s. 2-4.

3. H. Pokinko, Szkoła Jańskiego, Perspektywy 9 (1998) nr 5, s. 64-65.

4. J. Jaworski, Czy człowiek współczesny może być święty?, Nowe Życie 18 (1998), s. 16-19 (USA).

5. J. Mazan, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego. Uczy, bawi i wychowuje, Nasz Dziennik 222 (1998), s. 3.

6. J. Kukułka, Czy człowiek współczesny może być święty?, Pielgrzym 15 (1998) nr 11 (172), s. 16-19 (Kanada).

7. J. Kukułka, Świętość czy doskonałość?, Pielgrzym 18 (1998) nr 14 (175), s. 16-19 (Kanada).

8. Kierownictwo duchowe a spowiedź święta. Wywiad z ks. H. Krzysteczką autorem książki: Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi, Katowice 1998, Powiernik Rodzin 1999, nr 1, s. 8-11.

9. A. Wysocka, Dobro jest w nas, Gość Niedzielny, nr 19, rok LXXVI, 9.05.1999, s. 19.

10. E. Połomska, Czy wypada dziś wierzyć w diabła?, Emaus 2000 5 (1999), s. 17-19.

11. E. Połomska, Satanizm, "Emaus 2000” 6 (1999), s. 17-19.

12. W. Pazera, 10-lecie Sekcji Teologii Duchowości w ATK, Niedziela 16 (1999), s. 18.

13. H. J. Kaczmarski, Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Rozmowa z ks. prof. dr. hab. Stanisławem Urbańskim, kierownikiem Sekcji Teologii Duchowości ATK, Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Zeszyt 1 (8) Rok akademicki 1998/1999, Warszawa 1999, s. 67-74.

14. J. Jaworski, Twórca polskiej szkoły duchowości, Nowe Życie 16 (1999), s. 11-19 (Chicago USA).

15. J. Jaworski, Teologia duchowości – narzędziem dla formacji duchowej, Nowe Życie 17 (1999), s. 11-19 (Chicago USA).

16. H. J. Kaczmarski, 10-lecie Sekcji Teologii Duchowości ATK, Informator KAI, Warszawa 28.IV.1999, s. 4-5.

17. E. Wojtkowiak, Święty-XXI wieku, Voice of Polonia 4 (1999), s. 9-12 (USA).

18. E. Wojtkowiak, Świętość a czasy współczesne, Voice of Polonia 5 (1999), s. 9-12 (USA).

19. T. Pulcyn, Zaślubiny duchowe, Miejsca Święte, Nr 11(25) 1999, s. 16-18.

20. M. Kaczmarek, Wspólnota ducha, Aspekt Polski, maj 2000 roku, 5 (44), s. 14

21. J. Jaworski, Against Vitiation of Spiritual Life, Naród Polski, No. 20, Vol. CXIV, Thursday, October 19, 2000, s. 4.

22. H. Stawski, Podałem tylko fakty i liczby, Wiadomości UKSW 1 (2001), s. 4-5.

23. J. Jarmosiewicz, Wpatrywałem się w rany Jego święte, Miejsca Święte 4 (2001), s. 11-14.

24. A. Zięba, Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, Wychowawca 4 (2001), s. 25.

25. W. Smoczyński, Ekstaza – dar od Boga, Jan Paweł II kolekcja, Księga świętych 4 (2001), s. 21.

26. D. Piętka, B. Wieczorek, Misja Szkół Jańskiego, Emaus 10 (2001), s. 18.

27. M. Ostrowska, J. Rombalska, Wydarzenia, XVII Forum Młodych, Nasz Fakultet, 4 (2001), s. 14.

28. J. Czaj, Zawód: teolog, Mądrość teologa, Perspektywy 12 (2001), s. 25-29.

29. J. Czaj, Zawód: teolog, Szkoła wiary, Perspektywy 12 (2001), s. 30.

30. Jubileusz Wydziału Teologicznego UKSW. Czy naprawdę ma 185 lat?, Wiadomości UKSW 2-3 (2001), s. 16-18.

31. Wywiad dla "Naszego Dziennika” nt.: "Duchowość męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego” z racji sympozjum: "Duchowość Prymasa Tysiąclecia”, PAT Kraków (24.11.2001).

32. P. Piasecki OMI, O nową duchowość, HD 1 (2002), s. 132-139.

33. Z. Wójcik, Jubileusz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Niedziela nr 19 (468) C Rok 45, (12.05.2002), s. 18.

34. M. Kindziuk, Mistyka nie jest dla wybranych, Księga Świętych, Jana Paweł II, Kolekcja 24 (2002), s. 22-23.

35. M. Kindziuk, A może na UKSW...?, Niedziela 21 (2002), s. 14.

36. J. Świerdzewska, Boskie i ludzkie miłosierdzie, Solidarność 22 (2002), s. 18.

37. H. Sanecki, Wychowanie zawodowe i moralne, Kurier Lubelski 11/728 (24.12.2002), s. 2.

38. T. Bąk, "O uniwersytecie (katolickim, narodowym, polskim) trzeba by się ostatecznie rozmyśleć...”, B. Jański, Emaus 1 (2003), s. 2-4.

39. H. Sanecki, Wpisaliśmy się w życie miasta, Kurier Lubelski 11/933 (28.01.2003), s. 8.

40. Communio in Christo w Częstochowie znalazło uznanie jako "Centrum Duchowości”, Communio in Christo jako droga realizacji postanowień Soboru Watykańskiego II, Nasze Dzieła / Nasze Życie 3 (2003), s. 22.

41. J. Kowalski, Obrazek dla stygmatyczki, Rzeczpospolita 110 (6793), (12.05.2004), s. A9.

42. M. Kindziuk, W jedności z Bogiem, w: Santo Subito. Pamiątka beatyfikacji Jana Pawła II, Kolekcja Albumów Nr. 4, Edipresse Polska, Warszawa 2005, s. 30-33.

43. Na temat encykliki Benedykta XVI "Deus caritas est”, TV Trwam (19.04.2006), godz. 20.00.

44. Po co relikwie? w: Między niebem i ziemią, TV1, Niedziela (19.11.2006).

45. Tradycja duchowa opłatka, TV Trwam (23.12.2006).

46. Bóg nie chce takich świętych, red. S. Klimaszewski, Niedziela 11 (12.03.2006), s. VIII.

47. J. Klimaszewski, Miej serce, które widzi. Zapomnieliśmy, że miłość Boga jest darem a człowiek ma obowiązek na ten dar odpowiedzieć, Niedziela 11 (12.03.2006), s. 10.

48. Mistyk nie może być egoistą, red. M. Kindziuk, Niedziela 5 (29.01.2006), s. VIII.

49. Tradycja duchowa wigilii, w: Między niebem i ziemią, TV1, (23.12. 2006).

50. Szkolnictwo katolickie, Radio Plus, Opole (08.12. 2006).

51. Rok Służby Narodowej, TV Opole (08.12. 2006).

52. Rok Wspólnoty, TV Opole (08.12.2006).

53. R. Krzyszkowska, Szalona miłość Marty, Przewodnik Katolicki, nr 10 (11.03.2007), s. 36.

54. Gorzkie Żale – 300-lecie powstania, Radio Józef, Warszawa (04.03.2007).

55. Każdy może być mistykiem, red. Milena Kindziuk, Niedziela nr 50, (16.12.2007), s. 12.

56. Mniej mówić, więcej słuchać, red. Milena Kindziuk, Niedziela nr 6, rok LI, (10.02.2008), s. 15

57. M. Derewońko, W świętym Kościele grzeszników, Gazeta Współczesna, 18 kwietnia 2008, Łomża, piątek, s. 1.

58. Pielgrzymka w "Roku Rodziny” Szkół im. Bogdana Jańskiego do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Radio Rodzina, Kalisz (18.05.2008).

59. A. Chrostowska, "Bądźcie doskonali”, Katolicki Głos, Tygodnik Diecezji Łomżyńskiej, 15 czerwca 2008, Nr 24 (307), s. 9, 16.

60. Sługa Boży Bogdan Jański – proces beatyfikacyjny, TV Łomża, (03.10.2008), godz. 15.00.

61. Dlaczego kapłan? Radio Puls (01.10.2009), godz. 12.30.

62. Świętość kapłana, Radio Vox (01.10.2009), godz. 12.40

63. Miłosierdzie Boże, Radio Vox (01.10.2009), godz. 12.50.

64. Rok Jańskiego 2010, TV Łomża (01.10.2010).

65. I wtedy rozpoznają Boga w każdym bliźnim, rozmawiał redaktor i diakon stały Manfred Lang (Kolonia), Communio in Christo, Rocznik 26, nr 1, kwiecień 2011, s. 46-55; tenże, w: S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 155-170; tenże, Und dann werden Sie Gott in jedem Menschen sehen, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 263-289.

66. CBC TV24 Internetowa, wywiad z racji pielgrzymki akademickiej studentów Szkół Jańskiego na Jasną Górę (07.05.2011).

67. M. Lang, Und dann werden Sie Gott erkennen, Rundbrief Communio in Christo, Jahrgang 34, Nummer 1, April 2011, s. 16-27.

68. Z racji 40 rocznicy narodzin dla nieba bł. Jakuba Alberionego Założyciela Rodziny Świętego Pawła. Konferencja: Apostolstwo paulińskie – źródła, wyzwania, perspektywy, nagranie: TV Trwam (26.11.2011); audycja: TV Trwam (15.01.2012, godz. 17.30).

69. W. Dudziński, Szansa na miłosierdzie, Niedziela w Warszawie, nr 16 (348), rok LV, 15. IV. 2012, Warszawa, s. I, IV.

70. Miłosierdzie Boże drogą świętości według św. Faustyny, Radio Warszawa, Diecezja Warszawsko-Praska, (16.04.2012), godz. 9.30.

71. Theologie professor Dr Stanisław Urbański bringen gemeinsam ein Buch űber Charisma und Mystik und űber die Communio – Gruderin Mutter Marie Therese heraus – "Diese Frau hat Gottes Liebe erfahren und von Jesus eine Sendung erhalten”. Manfred Lang, "Mutter Marie Therese, Apostel der Liebe”, (9. 09. 2012); www.communio-in-christo de/index.php? id=8467.

72. M. Lang, Vollig neue Grundform von Order, Communio in Christo Jg. 36, Nr. 3, November 2012, s. 14-19 (wersja niemiecka).

73. M. Lang, In der Liebe verwandelt sich die Welt, Communio in Christo Jg. 36, Nr. 3, November 2012, s. 20-23 (wersja niemiecka).

74. M. Lang, Mutter Marie Therese, Apostel der Liebie, Communio in Christo Jg. 36, Nr. 3, November 2012, s. 24-29 (wersja niemiecka).

75. E. Bochynek, M. Lang, Matka Maria Teresa apostołem miłości, Communio in Christo, Rocznik 30, nr 1, kwiecień 2013, s. 20 – 24; tenże, Mother Marie Therese – Apostole of Love, Communio in Christo, vol. 18, No 1, May 2013, s. 36-40 (wersja angielska, wyd. niemieckie, Mechernich).

76. Love changes the world, Communio in Christo, Vol. 18, No 1, May 2013, s. 14-17 (wersja angielska, wydanie niemieckie, Mechernich).

77. M. Lang, "I wtedy rozpoznają Boga w każdym bliźnim…”, w: S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 155-170; tenże, Und dann werden Się Gott in jedem Menschen sehen, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, Patris Cerlag, Vallendar 2013, s. 263-289.

78. 20-lecie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Gazeta Opolska (08.12.2013).

79. Modlitewnik studentów Jańskiego. Opracowanie z okazji 20-lecia istnienia Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego oraz Roku Wiary, Warszawa 2013.

80. M. Kindziuk, Spór o testament papieża, W Sieci Nr 5 (61) 2014, 24 styczeń-2 luty, s. 43-45.

81. Świętość człowieka według Jana Pawła II, Katolickie Radio Rzeszów VIA, W drogę z nami (29.03.2014), godz. 9.40.

82. J. Bakalarska, Święta Faustyna niosąca nadzieję upadającym, Polska The Times, Nr 24 (1292), 28. 04. 2014, s. VI-VII.

83. M. Lang, Und dann werden tie Gott erkennen, Communio in Christo, Gott in Nachsten erkennen, Jg. 34, Nr. 1, April 2014, s. 16-27.

84. M. Lang, Der Papst, die Mutter – ein Geist, Communio in Christo, Ehrenant bei der Communio, Jg. 37, Nr. 2, Junii 2014, s. 26-30.

85. Weit űber Alle Grenzen. Stimmen zur Biografie, Communio in Christo, Ehrenant bei der Communio, Jg. 37, Nr. 2, Junii 2014, s. 31.

86. Papież, Matka – jeden duch, Communio in Christo. Nadzwyczajny charyzmat miłości i miłosierdzia Matki Marii Teresy dla Kościoła naszych czasów, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 31.

87. R. Szczodrowski, Szczególny rodzaj mistyki, Communio in Christo. Nadzwyczajny charyzmat miłości i miłosierdzia Matki Marii Teresy dla Kościoła naszych czasów, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 42-43.

88. The Pope and the Mather – one spirit, Communio in Christo, To realize the kingdom of God, Volume 21, No 2, November 2014, s. 19.

89. Fr. R. Szczodrowski, The particular mysticism of Mother Marie Therese, Communio in Christo, To realize the kingdom of God, Volume 21, No 2, November 2014, s. 24-26.

90. Geweihtes Leben bei der Communio, Communio in Christo. Geweihtes Leben bei der Communio, Jg. 37, Nr. 3, November 2014, s. 14.

91. Fr. R. Szczodrowski, Die besondere Mystik, Communio in Christo. Geweihtes Leben bei der Communio, Jg. 37, Nr. 3, November 2014, s. 29-31.

92. Icon of Aur Lady of Częstochowa, Orange Country Catholic, August 13, 2014, s. 10, 11.

93. Częstochowa icon from ocean to ocean pilgrimage. International campaign in defense of Life Diocese of Orange August 16-17, Orange Country Catholic, August 13, 2014, s. 15.

94. Film: "Weit űber alle Grenzen”. Stimmen zur Biografie, reż. M. Lang, wywiad o Matce Marii Teresie Linssen, Mechernich (29.11.2014).

95. A. Wyszyńska, Matka Teresa – mistyczka i charyzmatyczka, Niedziela, Nr 1, 4. I. 2015 r., s. III.

96. Bischof Heinrich nach Polen eingeladen, Communio in Christo, Jg. 38, Nr 1, Februar 2015, s. 33-34.

97. Film zur Biografie von Mutter Marie Therese, Communio in Christo, Jg. 38, Nr 1, Februar 2015, s. 45.

98. O. Honoracie. Niepokornie pokorny. Droga dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Radio Podlasie 20. 12. 2015, godz. 11. 40.

99. Teologia duchowości, Radio Fiat - Częstochowa 11. 03. 2016, godz. 21.30.

100.Duchowość bł. Matki Teresy z Kalkuty, Między niebem a ziemią, TVP 1, Niedziela 20.03. 2016.

101.O miłosierdziu Bożym, sakrament przebaczenia i miłosierdzia, duchowość kobiet XIX i XX wieku, program "Niepokornie pokorny”, Radio Podlasie, 3.04.2016, godz. 11.40.

102.O bł. Bolesławie Lament. TW Białystok, 12. 06. 2016, godz. 13.30 http://bialystok.tvp.pl/25756258/12062016.

103.M. Kindziuk, Nie czuję się wybrana, W Sieci, Nr 41 (202) 2016, s. 48.

104.M. Kindziuk, Za wstawiennictwem ksiedza Jerzego, Niedziela, Nr 42, 16. X. 2016, s. 24.

105.M. Kindziuk, Cuda księdza Jerzego. Dlaczego nie wszyscy są uzdrawiani, Wydawnictwo Znak, Warszawa 2016, s. 332, 335, 341.

106.I. Świerdzewska, Wszyscy jesteśmy mistykami, Idziemy, nr 15 (601), 9. 04. 2017, s. 14-15.

107.W szkole duchowości bł. Honorata Koźmińskiego. Z ks. prof. Stanisławem Urbańskim rozmawia ks. mgr lic. Leszek Smoliński, Mięsiecznik Pasterski Płocki 2017, nr 10, s. 1104-1111.

108.K. Pierzchała, Duchowość zaczęła się w Warszawie, Niedziela Nr 49, 3.XII.2017, s. VI-VII.

109.Wywiad z ks. prof. Stanisławem Urbańskim, twórcą polskiej szkoły duchowości prowadzi o. dr Andrzej Szczupał, Studia Theologica Grodnensia, t. 11, Grodno 2017, s. 276-280 (Białoruś).

110.Duchowość wczoraj i dziś, seria: Mistyka polska 149, red. L. Smoliński, Wyd. SPES, Kraków 2017.

111.Nowa koncepcja dynamizmu życia duchowego. Z ks. prof. Stanisławem Urbańskim rozmawia ks. mgr lic. Leszek Smoliński, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym, nr 6 (153) 2017, s. 49-59.

112.W szkole miłosierdzia. Z ks. prof. Stanisławem Urbańskim rozmawia ks. Leszek Smoliński, Apostolat Nr 1(97) 2018, s. 22-26.

113.Św. Faustyna w blasku Miłosierdzia, Film-wywiad, TVP Historia, 16. X. 2018, godz. 20.40; tenże, Kino Wisła Warszawa, 17. X. 2018, godz. 19. 00; TVP Historia, 20.IV. 2020, godz. 19.00; telewizja francuska KTO TV, 20. IV. 2020, godz. 20.00.

114.Świętość mistyczna, red. ks. L. Nowakowski, Misja św. Teresy. Pismo Misji Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Nr 32, 10, 2018, s. 29-31.

115.Służba wojskowa w Szczecinie, Radio Fiat, 19. X. 2019.

116.Moja służba wojskowa, Radio Jasna Góra, 19. X. 2019.

 

 

 

 

13. Audycje radiowe

 

1. Sekty polskie, Radio Polskie, 16. 06. 1997.

2. Duchowość chrześcijanina, Czuwam, Pismo Oddziału Katolickiego Mistyka w życiu chrześcijanina, Radio Fiat, 16. 10. 1997.

3. Polska mistyka, Radio Józef, 25. 11. 1997.

4. Duchowość chrześcijanina, Radio Fiat, 06. 12. 1997.

5. Polska mistyka, Radio Józef, 12. 01. 1998.

6. Co to jest świętość?, Kalifornia Nasze Radio, 03. 07. 1998.

7. Świętość a życie codzienne, Kalifornia Nasze Radio, 10. 07. 1998.

8. Powołanie do świętości, Kalifornia Nasze Radio, 17. 07. 1998.

9. Mistyczna świętość, Kalifornia Nasze Radio, 24. 07. 1998.

10. Święci jako wzory naśladowania, Kalifornia Nasze Radio, 03. 08. 1998.

11. Polscy święci, Kalifornia Nasze Radio, 10. 08. 1998.

12. Zjednoczenie z Bogiem, Kalifornia Nasze Radio, 17. 10. 1998.

13. Zaślubiny z Bogiem, Kalifornia Nasze Radio, 24. 10. 1998.

14. Korzenie polskiej duchowości, Kalifornia Nasze Radio, 13. 09. 1998.

15. Badania nad polską duchowością, Kalifornia Nasze Radio, 20. 09. 1998.

16. Badania nad duchowością Polaków żyjących na ziemiach wschodnich, Kalifornia Nasze Radio, 27. 09. 1998.

17. Polscy mistycy, Kalifornia Nasze Radio, 04.10. 1998.

18. Bł. Faustyna Kowalska, Kalifornia Nasze Radio, 11. 10. 1998.

19. Zjawiska nadzwyczajne, Kalifornia Nasze Radio, 18. 10. 1998.

20. Święto Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, Kalifornia Nasze Radio, 25. 10. 1998.

21. Kult zmarłych, Kalifornia Nasze Radio, 08. 11. 1998.

22. Duchowość Polonii, Kalifornia Nasze Radio, 15. 11. 1998.

23. Patriotyzm elementem duchowości, 22. 11. 1998.

24. Adwent, Kalifornia Nasze Radio, 29. 11. 1998.

25. Święci w życiu chrześcijanina, Kalifornia Nasze Radio, 03. 07. 1999.

26. Św. Wojciech, Kalifornia Nasze Radio, 10. 07. 1999.

27. Św. Stanisław biskup, Kalifornia Nasze Radio, 17. 07. 1999.

28. Św. Jadwiga królowa, Kalifornia Nasze Radio, 24. 07. 1999.

29. Św. Maksymilian Kolbe, Kalifornia Nasze Radio. 01. 08. 1999.

30. Naśladowanie świętych, Kalifornia Nasze Radio, 08. 08. 1999.

31. Świadectwo świętych, Kalifornia Nasze Radio, 15. 08. 1999.

32. Świadectwo służby, Kalifornia Nasze radio, 22. 08. 1999.

33. Świadectwo męczeństwa, Kalifornia Nasze radio, 29. 08. 1999.

34. Męczennicy, Kalifornia Nasze Radio, 05. 09. 1999.

35. Męczennicy II wojny światowej, Kalifornia Nasze Radio, 12. 08. 1999.

36. Męczennicy Wschodu, Kalifornia Nasze Radio, 19. 08. 1999.

37. Świętość chrześcijanina, Magazyn Lumen PR 2, 25. 02. 2001.

38. Twierdza wewnętrzna św. Teresy Wielkiej, Magazyn Lumen PR 2, 11. 11. 2001.

39. Pieśń duchowa św. Jana od Krzyża, Magazyn Lumen PR 2, 18. 11. 2001.

40. Mistyka nadreńska, Magazyn Lumen PR 2, 25. 11. 2001.

41. Homilia, III niedziela wielkanocna, B, 15. IV. 2018, Radio Polskie program 1.

42. Homilia, IV niedziela wielkanoaca, B, 22. IV. 2018, Radio Polskie program 1.

43. Homilia, V niedziela wielkanocna, B, 28. IV. 2018, Radio Polskie program 1.

44. Homilia, III niedziela Wielkiego Postu, C, 23. III. 2019, Radio Polskie program 1.

45. Homilia, IV niedziela Wielkiego Postu, C, 20. III. 2019, Radio Polskie program 1.

 

 

14. Recenzje beatyfikacyjne na poziomie diecezji, i dla Watykanu

 

1. O. Bernard Łubieński (Zgromadzenie Redemptorystów – diecezja tarnowska), 1992.

2. Ks. kard. Stefan Wyszyński (archidiecezja warszawska), 1993.

3. Bogdan Jański (Zgromadzenie Zmartwychwstańców – diecezja płocka), 2008.

4. Ks. Józef Grasewicz (Białoruś – diecezja grodzieńska), 1993.

5. Orzeczenie teologiczne: "Mistyka Matki Marii Teresy i uwidaczniający się w niej nadzwyczajny charyzmat”, List do Stolicy Apostolskiej Stowarzyszenia Communio in Christo i Dectretum Laudis z dnia 07. 09. 2010 biskupa Aachen, Mechernich, (23.05.2012).

6. S. Roberta Babiak, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP, Stara Wieś – diecezja przemyska, dla Watykanu, (19.01.2015)

7. Ks. abp Wincenty Kluczyński, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Konstancin-Jeziorna, diecezja witebska (Białoruś), (16. 12. 2018).

8. Opinia teologiczna pism i doświadczeń duchowych Sługi Bożej siostry Wandy Boniszewskiej, dla Watykanu, ( 18.05.2020).

 

 

15. Opinie cenzorskie

 

1. Modlitewnik „Idź precz, szatanie! Wybrane modlitwy o uwolnienie”. Wybór tekstów ks. S. Sznurkowski SSP, Częstochowa 2019, Edycja Świętego Pawła, Warszawa, 27.12.2018; Kuria Częstochowska.

2. Modlitewnik „Naprzód z radością! Zatroszczę się o was…”. Nowenna za wstawiennictwem bł. Jakuba Alberionego (1884-1971), założyciela Rodziny Świętego Pawła. Wybór i opracowanie tekstu ks, S. Sznurnowski SSP, Częstochowa 2019, Edycja Świętego Pawła, Warszawa, 21.12.2018; Kuria Częstochowska.

3. Modlitewnik „Zaufaj Bogu! Wybrane modlitwy”. Wybór tekstów ks. S. Sznurkowski SSP, Częstochowa 2019, Edyzja Świętego Pawła, Warszawa 27.12.2018; Kuria Częstochowska

4. S. Benigna Naborowska, „Dziennik duchowy”, Warszawa, 21.01.2019; Kuria Zielonogórsko-Gorzowska, 5. 02. 2019, nr K3-2/19.

5. „Ciesz się dobrym zdrowiem przez cały rok”. Ojciec Henryk (ks. Sławomir Sznurkowski), Częstochowa 2019, ss. 170.

6. Listy s. Elizy Cejzik, Kuria Warszawska, 16. 03. 2021.

 

16. Recenzje na stanowisko i tytuł profesora (niepełny wykaz)

1. Ocena dorobku naukowego o. dr. hab. D. Widera na stanowisko profesora nadzwyczajnego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Warszawa 1994.

2.Ocena całokształtu dorobku naukowego ks. dr. hab. A. F. Dziuby, profesora nadzwyczajnego KUL, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora, Warszawa 1996.

3.Ocena pracy badawczej: „liturgiczne sympozja lądzkie 1986-1996” kierowanej i przestionej przez ks. dr hab. Adama Duraka, prof. ATK, Warszawa 3 listopad 1997 r. (podpisana własnoręcznie przez autora, bez numeracji stron, mps, arch. Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie).

4. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. P. P. Ogórka OCD na stanowisko profesora nadzwyczajnego ATK, Warszawa 1998.

5. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. J. Lewandowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego ATK, Warszawa 1998.

6. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. W. Pazery na stanowisko profesora nadzwyczajnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Warszawa 1998.

7. Ocena dorobku naukowego ks. prof. dr. hab. W. Kubika, prof. nadzw. ATK, na stanowisko profesora zwyczajnego ATK, Warszawa 1998.

8. Ocena dorobku naukowego o. dr. hab. D. Widera, prof. nadzw. PAT, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora, Warszawa 1998.

9. Ocena dorobku naukowego o. dr. hab. P. P. Ogórka na UKSW, prof. nadzw. UKSW, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora, Warszawa 2000.

10. Ocena dorobku naukowego o. prof. dr. hab. P. P. Ogórka na UKSW, prof. nadzw. UKSW, na stanowisko profesora zwyczajnego UKSW, Warszawa 2002.

11. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. H. Wejmana, prof. nadzw. UAM Poznań, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora, Warszawa 2003.

12. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. H. Wejmana, prof. nadzw. UAM Poznań, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko profesora zwyczajnego, Uniwersytetu w Szczecinie, Warszawa 2006.

13. Ocena dorobku naukowego o. dr. hab. J. Gogoli, prof. nadzw. PAT, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora, Warszawa 2006.

14. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. Cz. Parzyszka na stanowisko profesora nadzwyczajnego UKSW, Warszawa 2009.

15. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. K. Misiaszka, prof. nadzw. UKSW, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora, Warszawa 2010.

16. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. W. Misztala, prof. nadzw. UPJPII w Krakowie, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora, Warszawa 2010.

17. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Andrzeja Offmańskiego, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 22.02.2011).

18. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Jerzego Kułaczkowskiego, prof. nadzw. UKSW do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 27.09.2010).

19. Ocena dorobku naukowego o. prof. dr. hab. J. Gogoli, prof. nadzw. UPJPII, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko profesora zwyczajnego, Warszawa 2010.

20. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Ignacego Bokwy, prof. nadzw. UKSW do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 23.05.2011).

21. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. prof. dr. hab. Jana Przybyłowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego, Warszawa (protokół 22.02.2011).

22. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Adama Skreczko, prof. nadzw. UKSW do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 06.06.2011).

23. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Jana Flisa do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 21.04.2012).

24. Rekomendacja odnośnie do nadania tytułu profesora nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej dla ks. dr. hab. Andrzeja Perzyńskiego, Warszawa (08.09.2012).

25. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Czesława Parzyszka, prof. UKSW do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 24.09.2012).

26. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Andrzeja Perzyńskiego, prof. UKSW do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 15.10.2012).

27. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. Jerzego Machnacza, prof. nadzw. PWT we Wrocławiu do tytułu naukowego profesora, Warszawa 2013.

28. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. Dariusza Zagórskiego, prof. nadzw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, do tytułu naukowego profesora, Warszazwa 2013.

29. Poparcie wniosku w sprawie profesury ks. dr. hab. Jacka Kicińskiego, prof. PWT, dla Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (15.05.2013).

30. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego, prof. UKSW do tytułu naukowego, Warszawa (protokół 18.11.2013).

31. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Edwarda Sienkiewicza do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 17.06.2013).

32. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Marka Jagodzińskiego do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 22.06.2013).

33. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Zdzisława Jańca do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 22.06.2013).

34. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Janusza Kręcidły do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 22.06.2013).

35. Rekomendacja odnośnie do nadania tytułu profesora nauk teologicznych w zakresie muzykologii dla dr. hab. Czesława Grajewskiego, Warszawa ( 26.05.2013).

36. Rekomentacja odnośnie do nadania tytułu profesora nauk teologicznych w zakresie patrologii dla ks. dr. hab. Leona Nieściora, Warszawa (17.06.2013).

37. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Witolda Kaweckiego do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 20.09.2013).

38. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. Jana Machniaka, prof. nadzw. UPJPII w Krakowie do tytułu naukowego profesora, Warszawa (25.03.2014).

39. Rekomendacja odnośnie do nadania tytułu profesora nauk teologicznych w zakresie biblistyki dla ks. dr. hab. Marka Parchema, Warszawa (05.05.2014).

40. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. Jacka Kicińskiego, prof. nadzw. PWT we Wrocławiu do tytułu naukowego profesora, Warszawa (30.04.2015).

41. Opinia w sprawie awansu naukowego o. dr. hab. J. Kicińskiego, posiedzenie Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, Warszawa (6. 10. 2015).

42. Opinia dorobku naukowego ks. dr hab. T. Jakubiaka do tytułu profesora uczelnianego, Papieski Wydział Teologiczny, Warszawa (12.12. 2019).

 

 

17. Recenzje prac habilitacyjnych

 

1. E. Walewander, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła Katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku, Lublin 1994, KUL 1995.

2.K. Góźdź, Teologia historii zbawienia według Oscara Cullmanna, Lublin 1996, KUL 1996.

3. P. Ogórek OCD, Mistyka według T. Mertona, Warszawa 1996, ATK 1996.

4. H. Wejman, Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej, Szczecin 1997, PWT Wrocław 1997.

5.H. Krzysteczko, Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi. Studium teologiczno-pastoralne, Katowice 1998, ATK 1998.

6. J. Machniak, Doświadczenie Boga w Tajemnicy Jego Miłosierdzia u Bł. Faustyny Kowalskiej. Studium krytyczne w świetle myśli teologicznej, Kraków 1998, PAT Kraków 1999.

7.M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej, Lublin 1999, KUL 1999.

8. J. W. Gogola OCD, Zasady wierności charyzmatowi Założyciela, Kraków 2000, PAT Kraków 2000.

9. M. Sokołowski, Chrystocentryzm życia duchowego w rozumieniu św. Klaudiusza La Colombierre’a, PWT Warszawa 2000.

10. J. M. Popławski, Confessio Trinitatis jako podstawa życia duchowego w pismach polskich zmartwychwstańców, Lublin 2003, KUL 2003.

11. K. Lubowicki, Duchowość małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005, PWT Wrocław 2006.

12. J. Skawroń OCarm., Noc ducha i dezintegracja pozytywna, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2007, PAT Kraków 2008.

13. J. Kiciński CMF, Powołanie – konsekracja – misja. Personalistyczny aspekt teologii życia konsekrowanego we współczesnym Magisterium Kościoła, Wyd. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Rozprawy Naukowe Nr 69, Wrocław 2008; PWT Wrocław 2009.

14. E. Krawiecka, Romana Brandstaettera pisane lumenarnej ikony w Jezusie z Nazaretu. Próba deszyfracji kodu symboliki jako modelu komunikacji transcendentnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2013.

15. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej ks. dr Sławomira Zalewskiego, Warszawa (protokół 03.06.2013).

16. W. Block, Vivere il vangelo con Francesco d Assisi. Temi e figure della Fraternita Minoritica, Bologna 2013, Wydział Teologii Katolickiej KUL, Lublin 2013.

17. Rekomendacja do Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową (wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego) dla Michała Kwiatkowskiego (22.04.2020).

 

18. Recenzje doktoratów

 

1. Z. Targoński, Wolność jako zasada rozumienia osoby ludzkiej i jej rozwoju według ks. Wincentego Granata, Lublin 1989, KUL 1989.

2. M. Chmielewski, Doświadczenie mistyczne w życiu i nauce Matki Marceliny Darowskiej (1827 - 1911), Lublin 1990, KUL 1990.

3. A. Skiba, Model życia chrześcijańskiego według księdza Bronisława Markiewicza (1842 - 1912), Lublin 1991, KUL 1991.

4. B. Słota, Reguły Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela jako realizacja wezwania do pójścia za Jezusem (Mt 1,16-20) głoszącym Ewangelię ubogim (Łk 4,18), Warszawa 1991, ATK 1991.

5. J. Paszko, Chrystocentryzm Reguły św. Benedykta w świetle poprzedzającej tradycji monastycznej, Kraków 1991, PAT Kraków 1991.

6. A. Panasiuk, Duchowość zakonna według Matki Marceliny Darowskiej, Warszawa 1991, ATK 1991.

7. J. Piłat, Zasady formacji duchowej mnichów i kapłanów według św. Cezarego z Arles (470-543), Warszawa 1993, PWT Warszawa 1993.

8. J. Przybyłowski, Znaczenie modlitwy w życiu młodzieży katolickiej. Studium pastoralne, Lublin 1993, KUL 1993.

9. S. Bakalarz, Kontemplacja i działanie w życiu duchowym Matki Kolumby Białeckiej, Lublin 1993, KUL 1993.

10. M. Drogosz, Droga rad ewangelicznych sługi Bożego ks. Ignacego Kłopotowskiego, Warszawa 1994, PWT Warszawa 1994.

11. M. Łacek, Znaczenie Jasnej Góry dla duchowej i apostolskiej formacji laikatu w okresie od XVII do XX wieku w świetle jasnogórskich materiałów archiwalnych. Studium historyczno-teologiczne, Warszawa 1993, PWT Warszawa 1995.

12. A. Witko, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego według bł. Faustyny Kowalskiej, Kraków 1994, PAT Kraków 1995.

13. L. Król, Realizacja powołania chrześcijańskiego i kapłańskiego w życiu i nauczaniu bł. Michała Kozala, Warszawa 1995, ATK 1995.

14. J. Nowak, Aktualność kaznodziejskiej koncepcji kształtowania sumienia w polskich kazaniach katechizmowych okresu międzywojennego, Kraków 1995, PAT 1995.

15. W. Jankowski, La teologia spirituale di Maurice de la Taille, Roma 1994, ATK 1995.

16. Z. Klawikowski, LSYMBOL 180 "Times New Roman" s 12´Eucaristia nelle attuali Costituzioni della Società di San Francesco di Sales, contributo per la spiritualità salesiana, Roma 1990, ATK 1995.

17. M. Korczyński, Teologia kosmiczna w pismach Pseudo Dionizego Areopagity, Lublin 1996, KUL 1996.

18. M. Kaczmarek, Doskonałość życia kapłańskiego w świetle nauczania papieża Jana Pawła II, Lublin 1996, KUL 1996.

19. J. Popławski, Ks. Kasper Drużbicki (1592-1662). Teologia krzyża, Lublin 1996, KUL 1996.

20. S. Zalewski, Doświadczenie mistyczne a doskonałość człowieka według św. Jana od Krzyża, Lublin 1997, KUL 1997.

21. M. Starczewski, Kształtowanie postaw polskiego laikatu wobec Kościoła na podstawie publikacji Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej, Lublin 1997, KUL 1997.

22. W. Durda, Chrześcijańska postawa wobec cierpienia. Studium na podstawie pism ks. Michała Rękasa i publikacji miesięcznika Apostolstwo Chorych w latach 1930 - 1995, Lublin 1997, KUL 1997.

23. J. Bernaciak, Geneza i specyfika duchowości miłości i wynagrodzenia w świetle pism o. Jana Leona Dehona Założyciela Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Lublin 1997, KUL 1997.

24. M. Mierzwa, Duchowość chrześcijańska według ks. Jana Balickiego (1869 - 1948), Warszawa 1997, ATK 1997.

25. W. Macko, Il carisma del celibato dei laici e la sua incidenza nella loro vocazione alla santitSYMBOL 225 "Times New Roman" s 12á, Roma 1996, ATK 1997.

26. M. Mokrzycki, La formazione sacerdotale nellSYMBOL 180 "Times New Roman" s 12´arcidiocesi di Leopoli dei Latini alla luce dei recenti documenti dopo il Consilio Vaticano II, Roma 1995, ATK 1997.

27. M. Sokołowski, LSYMBOL 180 "Times New Roman" s 12´Esperienza personale degli Esercizi Spirituali di SantSYMBOL 180 "Times New Roman" s 12´Ignazio come fondamento della direzione spirituale nellSYMBOL 180 "Times New Roman" s 12´Epistolario di San Claudio la ColombiSYMBOL 233 "Times New Roman" s 12ére, Roma 1997, ATK 1997.

28. E. Krężlik CSNI, Identita e principali impegni della "Vita religiosa nascosta” nel pensiero di P. Onorato Koźmiński, Romae 1997, ATK 1998.

29. P. Piasecki, Zjednoczenie mistyczne na podstawie piśmiennictwa o. R. Garrigou-LagrangeSYMBOL 96 "Times New Roman" s 12`a, Warszawa 1998, ATK 1998.

30. M. Zawada, Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża, Kraków 1998, PAT Kraków 1998.

31. A. Ruszała, Afektywność na drodze do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża, Kraków 1998, PAT Kraków 1998.

32. J. Fudala, Cnoty teologalne w ujęciu św. Rafała Kalinowskiego, Warszawa 1998, ATK 1998.

33. T. Paszkowska, Integrująca rola Słowa w świetle literatury teologiczno-psychologicznej po Vaticanum II, Lublin 1998, KUL 1998.

34. W. Blin, Świętość Józefa z Nazaretu w ujęciu polskich kaznodziejów XX wieku, Warszawa 1998, ATK 1998.

35. Z. Dymkowski, Wzory osobowe Katechizmu Kościoła Katolickiego w katechezie współczesnej, Lublin 1998, KUL 1998.

36. P. Gwiazda, Życie kontemplacyjne w nauce św. Grzegorza Wielkiego, Warszawa 1999, ATK 1999.

37. J. Kubczak, The human person as an efficient cause in the christian anthropology of Karol Wojtyła, Washington 1996, ATK 1999.

38. A. Bartyzel, Rozwój cnót teologalnych w życiu duchowym s. Zofii Tajber, Kraków 1999, PAT Kraków 1999.

39. T. Balewski, Katecheza sakramentu pokuty w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II – "Reconciliatio et paenitentia”, Lublin 1999, KUL 1999.

40. A. Uciecha, Nauka ascetyczna w Mowach Afrahata, Warszawa 1999, ATK 1999.

41. J. Dąbrowski, Życie zakonne w ujęciu św. Rafała Kalinowskiego w świetle Jego pism, Wrocław 1999, PWT Wrocław 1999.

42. W. Studencka, Postawy i relacje w kierownictwie duchowym we współczesnym ujmowaniu zagadnień, Kraków 2000, PAT Kraków 2000.

43. M. Milcevicova, Życia konsekrowane. Studium w ramach powszechnego powołania do świętości, Kraków 2000, PAT Kraków 2000 (j. słowacki).

44. T. Bienasz, Nila Sorskiego antropologia życia wewnętrznego, Warszawa 2000, UKSW 2000.

45. T. Michalski, Świętość według Pawła Apostoła, Warszawa 2000, UKSW 2000.

46. S. Ratko, Rola walki duchowej w życiu pustelniczym według św. Antoniego Pustelnika, Lublin 2001, KUL 2001.

47. M. Żądło, Wprowadzenie katechetyczne w medytację na podstawie podręczników metodycznych programu katechizacji w Polsce z 1971 roku, Lublin 2001, KUL 2001.

48. A. Gembarski, Recepcja różnych szkół duchowości w duchowości św. Brata Alberta, Lublin 2001, KUL 2001.

49. S. Bartuch, Model życia chrześcijańskiego w świetle pism ascetycznych św. Bazylego Wielkiego, Lublin 2001, KUL 2001.

50. D. Rafalska, Identyfikacja "objawień” z Medjugorje w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych, Lublin 2001, KUL 2001.

51. Z. Fałubska, Duchowość Sługi Bożego Księdza Wincentego Granata, Studium teologiczno-źródłoznawcze, Lublin 2001, KUL 2001.

52. A. Lis, Absolutna unikalność osoby ludzkiej a osamotnienie w świadomości osób zakażonych HIV i chorych na AIDS na podstawie studium przypadków, Lublin 2002, KUL 2002.

53. K. Wałpiuk, Il mondo della comunicazione il primo areopago di Giovani Paolo II. Disertatio ad lauream in Facultate S. Theologiae apud Pontificiam Universitatem S. Thome in urbe, Romae 2001, UKSW 2002.

54. P. Walkiewicz, Duchowość świeckich konsekrowanych w świetle nauki Kościoła, dokumentów CMIS oraz międzynarodowego przeglądu "Dialog”, Lublin 2002, KUL 2002.

55. J. Nawrot, Miłość pasterska jako rys duchowości kapłańskiej w świetle Synodów biskupów z 1971 i 1990 roku poświęcony kapłaństwu. Studium na podstawie polskich publikacji teologicznych, Lublin 2002, KUL 2002.

56. M. Bernyś, Miłosierdzie jako największy przymiot Boga w pismach siostry Faustyny Kowalskiej. Studium w świetle założeń teologii świętych ze szczególnym uwzględnieniem Teresy od Dzieciątka Jezus – doktora Kościoła, Warszawa 2003.

57. C. Siemiński, Duchowość wiernych świeckich w świetle serii wydawniczej "Chrześcijanie”, Toruń 2003, UMK Toruń 2003.

58. A. Maciaszek, Kapłan jako ikona Chrystusa Dobrego Pasterza na podstawie odnowionych obrzędów święceń i Adhortacji Apostolskiej "Pastores Dabo Vobis”, Lublin 2003, KUL 2003.

59. P. Gołąbek, Modlitwa katechizowanej młodzieży uczestniczącej w rekolekcjach na Górze św. Anny (studium teoretyczno – empiryczne na podstawie badań własnych), Lublin 2003, KUL 2003.

60. W. Królikowski, Miejsce i sens "Kontemplacji ku miłości” w Ćwiczeniach ignacjańskich. Współczesne perspektywy, Rzym 2003; PWT Warszawa 2004.

61. A. Seredyńska, Dynamika rekolekcji ignacjańskich w formacji duchowej młodzieży Ruchu Światło – Życie w Polsce, Kraków 2004, PAT Kraków 2004.

62. A. Grych, St. Paul as model and the example for my missionary life, Nairobi 1999, Warszawa UKSW 2004.

63. A. Tokarska, Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna na przykładzie świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, Lublin 2004, KUL 2004.

64. K. Pala, Wspólnotowy wymiar formacji przyszłych kapłanów. Perspektywy formacji w wybranych seminariach w świetle duchowości wspólnoty, Roma 2003, PAT 2004.

65. E. Stankiewicz, Świętość chrześcijańska i jej realizacja w Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Studium na podstawie publikacji założyciela i członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Lublin 2004, KUL 2004.

66. B. Młynarz, Kontemplacja tajemnicy miłosierdzia Bożego w ujęciu św. Siostry Faustyny Kowalskiej, Kraków 2005, PAT Kraków 2005.

67. T. Chlebowski, Ekumenia duchowa w nauczaniu papieża Jana Pawła II, Warszawa 2005.

68. J. Nowak, Wymiary duchowości chrześcijańskiej w nauczaniu Jana Chryzostoma Kardynała Korca, Lublin 2006, KUL 2006.

69. T. Knop, Nowy człowiek w ujęciu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Studium teologiczno – duchowe, Lublin – Częstochowa 2006, KUL 2006.

70. A. Filus, Kształtowanie postaw ludzkich według periodyku "Fantastyka”: Studium analityczno – krytyczne, Lublin 2006, KUL 2006.

71. B. Zarański, Droga przemiany i postępu duchowego w życiu Bogdana Jańskiego na podstawie jego pism, Kraków 2006, PAT Kraków 2006.

72. S. Kościuk, Współczesne znaki czasu a nowe formy realizacji życia konsekrowanego w Polsce, Warszawa 2006, UKSW 2006.

73. R. Szczodrowski, Misyjny wymiar życia i działalności Marii Teresy Linssen i zakonu Communio in Christo, Warszawa 2006, UKSW 2006.

74. B. Kubiak, Zawierzenie Opatrzności Bożej w życiu i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, UKSW 2006.

75. A. Fronczek, Personalistyczne podstawy ascezy w ujęciu Jana Pawła II, Warszawa 2006, UKSW 2006.

76. G. Łęcicki, Ks. Zdzisław Peszkowski - świadek prawdy historycznej i jej obrońca, Warszawa 2007, UKSW 2006.

77. J. Radzymińska, Duchowość Instytutu Miłosierdzia Bożego w świetle pism Założyciela i dokumentów Zgromadzenia, Warszawa 2007, PWT Warszawa 2007.

78. M. Putkowska, "Mistyka” życia codziennego kobiet w buddyzmie. Studium religiologiczne, Warszawa 2007, UKSW 2007.

79. Zb. Pałysa, Rozwój teologii konsekracji zakonnej. Studium historyczno-teologiczne od Vaticanum II do "Vita consecrata” Jana Pawła II, Kraków 2007, PAT Kraków 2007.

80. O. J. Malicki OCD, Geneza i dynamika zawierzenia miłości miłosiernej świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Studium porównawcze w świetle założeń teologii świętych z zawierzeniem się miłosierdziu Bożemu świętej Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2008, UKSW 2008.

81. M. Strzelecka, Formacja do dojrzałości chrześcijańskiej w Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Warszawa 2008, UKSW 2008.

82. T. Seweryn, Maryjny wymiar duchowości kapłana w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2008, PAT Kraków 2008.

83. L. Czermińska, Duchowość Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w dokumentach Zgromadzenia, Warszawa 2008, PWT Warszawa 2008.

84. A. Jacyniak, Znaczenie praesupponendum w Ćwiczeniach Duchowych św. Ignacego Loyoli i w kierownictwie duchowym, Warszawa 2008, PWT Warszawa 2008.

85. G. Matejko, Chrystocentryzm kontemplacji reformatorki Karmelu, Świetej Teresy z Avila w perspektywie nowej ewangelizacji, Warszawa 2009.

86. H. Szczepaniak, Modlitwa "duszą” ekumenii w nauczaniu papieża Jana Pawła II, Warszawa 2010.

87. J. Jaworski, Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II, Chicago 2011, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn 2011.

88. M. Damazyn, Charyzmat Instytutu Miłosierdzia Bożego. Studium historyczno-teologiczne, Poznań 2011, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011.

89. A. Zając OFMConv., L Esperienza di Dio nelle Lodi di Dio Altissimo. Alla luce degli altri scritti di san Francesco D Assisi, Casa Editrice Miscellanea Francescana, Roma 2010, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2011.

90. A. Daniewicz SAC, Teologia modlitwy w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Warszawa 2012.

91. A. Galbas, Duchowość komunijna Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Warszawa 2012.

92. J. Domian, Posłannictwo i duchowość kapelana wojskowego w świetle polskiej literatury teologicznej po Soborze Watykańskim II, Warszawa 2013.

93. G. Młodawski, Dzieła misyjne ks. Stanisława Kuracińskiego SAC (1936-2006) w służbie charyzmatu pallotyńskiego, Warszawa 2013.

94. T. Wyszecka, Działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w latach 1850-1901, Poznań 2013, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2013.

95. J. Olczyk, Relacyjny wymiar miłości w nauczaniu bł. Franciszki Siedliskiej, Kraków 2013, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2013.

96. M. Podhajski, Idea dialogu religijnego w nauczaniu Aleksandra Mienia, Warszawa 2013.

97. A. Sylwanowicz, Celebracja Eucharystii w nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, Warszawa 2013.

98. W. Pawlik SAC, Duchowość maryjna św. Wincentego Pallottiego na podstawie jego "Trylogii majowej”, Warszawa 2014.

99. J. Tomaszewski, Droga zjednoczenia z Chrystusem w życiu, pismach duchowych i konferencjach bł. Johna Henry’ego Newmana, Warszawa 2014; Papieski Wydział Teologiczny, Warszawa 2014.

100.B. J. Szejner, Znaczenie i sens cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II. Studium dogmatyczno-pastoralne, Warszawa 2014; Papieski Wydział Teologiczny, Warszawa 2014.

101.R. Federczyk, Chrystocentryczna duchowość celibatu kapłańskiego w Kościele rzymskokatolickim według posoborowych polskojęzycznych publikacji, Warszawa 2014; Papieski Wydział Teologiczny, Warszawa 2014.

102.J. Powąska, Znaczenie dialogu dla małżeńskiej komunii osób. Studium pastoralne, Warszawa 2015.

103.P. Otręba, Sylwetka duchowa chrześcijanina w nauczaniu pasterskim księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka w świetle jego "Rozważań radiowych”, Kraków 2015; UPJPII, Kraków.

104.R. Zieliński, Rola pojednania sakramentalnego w rozwiązaniu konfliktów małżeńskich. Studium pastoralne, Warszawa 2016 (recenzja dla wyróżnienia pracy).

105.I. Łukanowski, Posługa uzdrawiania wobec zagrożeń duchowych w świetle nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II, Warszawa 2016.

106.A. KacprzykSAS, Charyzmat „duchowej rodziny” w służbie ewangelizacji w nauczaniu i działalności o. Winfrieda Wermtera, Kraków 2016, UPJPII, Kraków.

107.S. Robak, Soteryjny wymiar cierpienia w doświadczeniu mistycznym św. Siostry Faustyny Kowalskiej na podstawie Jej Dzienniczka, Kraków 2017, UPJPII, Kraków.

108.M. Dłutowski, Świętość chrześcijanina. Studium na podstawie pism błogosławionego Michała Sopoćki, Toruń 2019, UMK Toruń.

 

 

19. Recenzje prac magisterskich i licencjackich (od 1986 roku, wykaz niepełny)

 

1. F. Bieniek, Istotne elementy duchowości kamiliańskiej, Warszawa 1986.

2. J. Chamczyk, Cierpienie w duchowości Urszulanek Serca Jezusa Konającego w ujęciu błogosławionej Matki Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa 1986.

3. J. Klubek, Duchowość Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w ujęciu współzałożycielki M. Darowskiej, Warszawa 1986.

4. A. Kobiela, Sakramentalność małżeństwa w pasterskim nauczaniu Jana Pawła II w latach 1978-1983, Warszawa 1986.

5. J. Nowacki, Życie mistyczne św. Katarzyny ze Sieny w świetle jej "Listów” i "Dialogu”, Warszawa 1986.

6. J. Orchowski, Prawo do życia nienarodzonych w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1986.

7. D. Pawlak, Nauka ojca Romualda Kosteckiego o łasce, Warszawa 1986.

8. K. Prokopiuk, Świętość w kazaniach hagiograficznych O. Józefa Męcińskiego, Warszawa 1986.

9. C. Sonik, Droga "niemowlęctwa duchowego” w pismach siostry Leonii Nastał, Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Warszawa 1986.

10. M. Spychalska, Rola Eucharystii w życiu franciszkanki misjonarki Maryi, Studium z zakresu duchowości Zgromadzenia, Warszawa 1986.

11. P. Wójcik, Służba ubogim w duchowości bł. Eugeniusza de Mazenod, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Warszawa 1986.

12. M. Złotkowska, Służba Chrystusowi Odkupicielowi jako specyficzny rys duchowości Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, Warszawa 1986.

13. B. Andrzejczak, Hagiografia w katechezie w świetle wybranych podręczników katechetycznych, Warszawa 1987.

14. E. Baran, Ideał ascetyczny służebniczki na podstawie pism Edmunda Bojanowskiego, Warszawa 1987.

15. E. Cwalińska, Duchowość rodziny chrześcijańskiej w świetle Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II "Familiaris consortio”, Warszawa 1987.

16. M. Galanty, Rola Ducha Świętego w realizacji powołania chrześcijańskiego w małżeństwie i rodzinie w świetle encykliki "Dominum et Vivificantem” i adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio” Jana Pawła II, Warszawa 1987.

17. M. Glapińska, Miłość i Prawda jako fundament duchowości łaski a przykład matki Elżbiety Czackiej, Warszawa 1987.

18. E. Łupińska, Pojednanie społeczne jako powinność moralna w świetle przemówień Jana Pawła II w Irlandii, Warszawa 1987.

19. U. Maćkowiak, Sanktuarium jasnogórskie jako znak nadziei dla Narodu polskiego w świetle wypowiedzi Jana Pawła II do Polaków, Warszawa 1987.

20. A. Panasiuk, Miejsce Maryi w duchowości chrześcijańskiej w świetle Vaticanum II, Warszawa 1987.

21. J. Podsiad, Apostolski charakter pracy w pismach Wincentego Pallottiego, Warszawa 1987.

22. Z. Sagan, Kult łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej w kościele Sióstr Prezentek w Krakowie, Warszawa 1987.

23. A. Siwek, Kult Matki Bożej w Charłupi Małej, Studium z teologii duchowości, Warszawa 1987.

24. E. Śliwowska, Ewangelizacja jako powinność moralna w świetle przemówień Jana Pawła II we Francji, Warszawa 1987.

25. M. Ważna, Obowiązki moralne chrześcijanina według katechezy Jana Pawła II wygłoszonej w Republice Federalnej Niemiec 1980 r., Warszawa 1987.

26. M. Wierzchowski, Cierpienie jako element zbawienia w myśli polskich teologów katolickich po Soborze Watykańskim II, Warszawa 1987.

27. Z. Zieliński, Problematyka celibatu kapłańskiego w polskiej literaturze teologicznej okresu posoborowego, Warszawa 1987.

28. H. Baic, Maryjność jako rys specyficzny duchowości Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Warszawa 1988.

29. A. Barszcz, Katechetyczna funkcja rodziców w refleksji autorów publikujących na łamach dwumiesięcznika "Katecheta”, Warszawa 1988.

30. S. Cegłowski, Teoria dezintegracji pozytywnej a pełnia życia religijnego, Warszawa 1988.

31. E. Dajczak, Życie Boże w człowieku fundamentem apostolskiego działania w świetle wypowiedzi biskupa Wilhelma Pluty, Warszawa 1988.

32. Z. Jasiak, Teologia duchowości zakonnej w świetle artykułów "Ateneum Kapłańskiego” (1909-1987), Warszawa 1988.

33. M. Jeleniewicz, Duchowość kapłańska w posoborowej literaturze teologicznej w Polsce, Warszawa 1988.

34. M. Jura, Godność człowieka chorego w świetle przemówień papieża Jana Pawła II do chorych i do służby zdrowia (1979-1982), Warszawa 1988.

35. L. Kokoszka, Wartość życia ludzkiego w świetle wypowiedzi Soboru Watykańskiego II, Warszawa 1988.

36. A. Krupa, Męka Chrystusa Pana w charyzmacie Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, Matki Józefy Hałacińskiej, Warszawa 1988.

37. I. Albrecht, Katechizacja dzieci specjalnej troski w polskich powojennych publikacjach katechetycznych, Warszawa 1988.

38. T. Krysiak, Świętość jako cecha Kościoła w nauczaniu świętego Franciszka Salezego, Warszawa 1988.

39. B. Kubiak, Zadania i miejsce młodego człowieka we współczesnym świecie w nauczaniu Jana Pawła II do młodzieży, Warszawa 1988.

40. Z. Nowak, Zadania katechety wobec trudności religijnych dorastającej młodzieży na podstawie wybranych publikacji katechetycznych, Warszawa 1988.

41. I. T. Szczepaniak, Święty Józef – wzór pracujących w nauczaniu papieży ostatniego stulecia (1878-1988), Warszawa 1988.

42. E. Woźniak, Rola świeckich w Kościele, Studium apologetyczne na podstawie wybranych polskich czasopism teologicznych z lat 1965-1985, Warszawa 1988.

43. H. Zielińska, Kult Niepokalanego Serca Maryi w duchowości felicjańskiej, Warszawa 1988.

44. J. K. Bąk, Apostolstwo wiary według Anieli Róży Godeckiej, Założycielki Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Warszawa 1989.

45. W. Boczkowska, Powołanie i posłannictwo kobiety w katechezie Jana Pawła II, Warszawa 1989.

46. E. I. Borko, Nadprzyrodzona cnota wiary w życiu osoby konsekrowanej na podstawie pism Sługi Bożej Marii Angeli Truszkowskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Warszawa 1989.

47. I. Chłopkowska, Martyria w życiu Kościoła w ujęciu F. Blachnickiego, Warszawa 1989.

48. E. Chychłowska, Eucharystia jako środek do osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej na podstawie pism o. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 1989.

49. K. Górska, Problemy moralne Narodu Polskiego i ich rozwiązywanie w świetle listów pasterskich i przemówień Księdza Prymasa Józefa kardynała Glempa, Warszawa 1989.

50. J. Grabowska, Maryjna droga sióstr Salezjanek w Polsce w latach 1950-1975, Warszawa 1989.

51. T. Kurda, Charakterystyczne rysy duchowości Zgromadzenia Sióstr świętej Rodziny na podstawie pism Ojca Założyciela ks. Piotra Bienvenu Noailles, Warszawa 1989.

52. C. Kustra, Pokora w ujęciu Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza, Warszawa 1989.

53. H. Matyaszczyk, Realizacja powszechnego powołania do ewangelizacji przez rodzinę chrześcijańską w świetle "Evangelii nuntiandi” i "Familiaris consortio”, Warszawa 1989.

54. E. Młynarczyk, Rola Eucharystii w życiu osoby konsekrowanej w ujęciu s. Ireny Dziewałtowskiej-Gintowt, Warszawa 1989.

55. J. Piesiur, Życie religijne w parafii pszczyńskiej w latach 1922-1972, Warszawa 1989.

56. M. Serkowski, Udział duchownych diecezjalnych katolickich archidiecezji warszawskiej w powstaniu styczniowym, Warszawa 1989.

57. A. Szczupał, Doskonałość życia chrześcijańskiego według kazań misyjnych i rekolekcyjnych Sługi Bożego O. Bernarda Łubieńskiego (1846-1933), Warszawa 1989.

58. M. Wojtal, "Pozostańcie wierni temu dziedzictwu”, Problemy młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, Warszawa 1989.

59. B. Barszcz, Godność osoby ludzkiej w ujęciu ks. Wincentego Granata, Warszawa 1990.

60. L. S. Borucka, Miłość jako naczelna zasada życia chrześcijańskiego w świetle pism ks. Ignacego Kłopotowskiego, Warszawa 1990.

61. J. Burghardt, Metody nauczania w katechezach księdza Wincentego Zaleskiego, Warszawa 1990.

62. T. Z. Cholewa, Miejsce Eucharystii w życiu zakonnym w świetle benedyktyńskiego hasła: ora et labora, Warszawa 1990.

63. K. Dąbrowska, Umiłowanie Kościoła - Wspólnoty jako jeden ze specyficznych rysów duchowości Franciszkanek Misjonarek Maryi na podstawie Konstytucji i pism Marii od Męki Pańskiej, Warszawa 1990.

64. M. Dziudziel, Ewolucja nauki Kościoła o rozwoju na podstawie encyklik papieskich: "Populorum progressio” i "Sollicitudo rei socialis”, Warszawa 1990.

65. M. Erlebach, Teologia wspólnoty zakonnej w Regule i Konstytucjach Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, Warszawa 1990.

66. J. Gędek, Ideał posłuszeństwa zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących jako najpewniejsza droga wypełniania planów Bożych, Warszawa 1990.

67. P. Głowacki, Świętość kapłańska w nauczaniu i życiu biskupa Franciszka Korszyńskiego (1893-1962), Warszawa 1990.

68. J. W. Jędrzejczyk, Cierpienie i krzyż w życiu i widzeniach Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, Warszawa 1990.

69. M. Karny, Orędzie wolności i wyzwolenia w ewangelizacyjnym posłannictwie Kościoła w świetle Adhortacji apostolskiej "Evangelii nuntiandi”, Warszawa 1990.

70. J. Kiszewska, Problemy moralne człowieka chorego i cierpiącego w publikacjach Krystyny Osińskiej, Warszawa 1990.

71. H. Krowicki, Zadania formacji duchowej w seminariach duchownych na podstawie Soboru Watykańskiego II i dyrektorium posoborowego, Warszawa 1990.

72. L. Lewoc, Zadania związków zawodowych w świetle przemówień Jana Pawła II do świata pracy, Warszawa 1990.

73. J. Limanówka, Formacja duchowa alumnów według nauki Jana Pawła II, Warszawa 1990.

74. D. E. Łomnicka, Przygotowanie do małżeństwa w świetle środowych przemówień Jana Pawła II w latach 1979-1984, Warszawa 1990.

75. S. Malec, Idea apostolska w działalności pasterskiej biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka (1938-1963), Warszawa 1990.

76. I. Miernicki, Tajemnica człowieka jako obrazu i podobieństwa Bożego w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1990.

77. M. M. Najman, Maryjność Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej w świetle Konstytucji i Dyrektorium, Warszawa 1990.

78. E. Napierała, Nadzieja źródłem dynamizmu chrześcijańskiego w nauczaniu Papieża Jana Pawła II, Warszawa 1990.

79. J. Olszewski, Chorzy i cierpiący jako "wybrana cząstka Kościoła” w nauczaniu Jana Pawła II w audiencjach środowych w latach 1978-1983, Warszawa 1990.

80. I. Piętara, Wezwanie do moralnego odrodzenia Narodu w świetle pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny, Warszawa 1990.

81. E. Pliszka, Teologia życia wspólnotowego w świetle pism Franciszki Siedliskiej, Warszawa 1990.

82. R. Podgórski, Charyzmat życia konsekrowanego dla świata w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1984), Warszawa 1990.

83. T. I. Radulska, Chrystocentryczna motywacja działania w Regule św. Benedykta, Warszawa 1990.

84. T. Stromski, Zasadnicze treści pojęcia cywilizacji miłości w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1990.

85. R. Szajerski, Świętość w nauczaniu i życiu biskupa Wojciecha Stanisława Owczarka (1875-1938), Warszawa 1990.

86. I. Szczepańska, Rola cnót teologicznych w życiu osoby konsekrowanej w świetle pism Matki Kolumby Białeckiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Polsce, Warszawa 1990.

87. Z. Szmeichel, Główne cele i zadania formacji w zakresie korzystania ze środków społecznego przekazywania myśli w świetle najnowszych dokumentów Kościoła, Warszawa 1990.

88. L. Tomala, Teologiczna treść "małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa 1990.

89. B. N. Trynda, Modlitwa jako źródło mocy i skutecznej działalności apostolskiej w życiu zakonnym w ujęciu O. Columbana Marmiona, Warszawa 1990.

90. S. Tupaj, Życie zakonne jako służba Kościołowi w ujęciu Franciszki Siedliskiej – Założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Warszawa 1990.

91. K. Wilgodzki, Matka wobec problemów moralnych rodziny chłopskiej na podstawie pamiętników kobiet wiejskich, Warszawa 1990.

92. K. Wójcik, Rola Ducha Świętego w Eucharystii według teologii polskiej po Soborze Watykańskim II (1965-1990), Warszawa 1990.

93. T. Wyszecka, Postawa pokutna chrześcijanina w świetle tekstów euchologijnych okresu Wielkiego Postu z Mszału Pawła VI, Warszawa 1990.

94. T. Zaczkiewicz, Model świętości kapłana w pismach Columbana Marmiona i jego aktualność w dobie dzisiejszej, Warszawa 1990.

95. M. Korsak, Ksiądz Michał Sopoćko jako kierownik duchowy, Warszawa 1990.

96. J. Żurawski, Program odnowy moralnej młodzieży polskiej w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1990.

97. K. Żurkowska, Etos Narodu polskiego na łamach miesięcznika "Królowa Apostołów” (roczniki 1982-1987), Warszawa 1990.

98. A. Nocoń, Zagadnienie przyjaźni w listach św. Grzegorza z Nazjanzu, Warszawa 1990.

99. E. Chudek, Życie i działalność ks. Józefa Jelito w latach 1887-1967, Warszawa 1991.

100.G. Kusze, Duszpasterstwo w parafii św. Jadwigi w Chorzowie w okresie międzywojennym, Warszawa 1991.

101.J. Matoga, Dzieje kultu Najświętszego Serca Jezusowego w parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Cieszynie do 1949 roku, Warszawa 1991.

102.S. Michałowski, Działalność Krajowej Centrali Apostolstwa Chorych w Polsce w latach 1945-1982, Warszawa 1991.

103.A. Noras, Działalność duszpasterska o charakterze intelektualnym księdza doktora prałata Ludwika Orła, Warszawa 1991.

104.P. Szołtysik, Modlitwa osobista w świetle uchwał I Synodu diecezji katowickiej, Warszawa 1991.

105.J. Włosek, Życie i działalność księdza biskupa Teofila Bromboszcza w latach 1886-1937, Warszawa 1991.

106.D. Wojtyczka, Historia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mysłowicach, Warszawa 1991.

107.K. Wrodarczyk, Wychowanie do przyjęcia wartości chrześcijańskich w dziełach Antoine de Saint-Exupery, Studium porównawcze, Warszawa 1991.

108.A. Aleksandrowicz, Kult Aniołów jako rys specyficzny duchowości Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, Warszawa 1991.

109.A. Bajer (na dyplomie: Bajer vel Bojer), Posłannictwo ludzi nauki i kultury na podstawie polskich homilii i przemówień Jana Pawła II (1978-1990), Warszawa 1991.

110.K. Czekalska, Życie moralne owocem przemienienia w Chrystusie w ujęciu Dietricha von Hildebranda, Warszawa 1991.

111.J. B. Fulara, Kształtowanie sumienia chrześcijańskiego w ujęciu Księdza Biskupa Wilhelma Pluty, Warszawa 1991.

112.M. E. Gilewska, Rola i miejsce Eucharystii w kształtowaniu duchowości chrześcijańskiej w pismach Biskupa Wilhelma Pluty, Warszawa 1991.

113.B. Jagiełło, Dyskusja wokół kary śmierci w świetle najnowszych publikacji polskich, Warszawa 1991.

114.U. Kaszubska, Modlitwa w życiu zakonnym w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1991.

115.G. Korczak, Miłość i cierpienie według św. Teresy z Lisieux, Warszawa 1991.

116.E. K. Krawczyk, Współzależność prawdy i pokoju w świetle Orędzi Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju, Warszawa 1991.

117.K. Labut, Zasadnicze rysy duchowości Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza w ujęciu błogosławionego O. Honorata Koźmińskiego i Elizy Cejzik, Warszawa 1991.

118.T. Młyńczak, Życie zakonne jako dar Boga dla Kościoła w świetle wypowiedzi papieża Jana Pawła II poświęconych konsekracji zakonnej, Warszawa 1991.

119.T. Piasecki, Teologia formularza mszalnego ku czci świętych męczenników bpa Alojzego Versiglia i ks. Kaliksta Caravario w mszalnym Proprium Salezjańskim, Warszawa 1991.

120.W. Pytlik, Twórczość sakralna Bogusława Marszala, Warszawa 1991.

121.N. M. Ratkowska, Benedyktyński ideał szukania Boga w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do osób zakonnych (lata 1978-1989), Warszawa 1991.

122.Z. Stradomski, Kontemplacja jako szczyt modlitwy chrześcijańskiej w świetle pism Thomasa Mertona, Warszawa 1991.

123.E. Suchocicka, Powinność moralna ochrony naturalnego środowiska w świetle polskich publikacji czasu powojennego, Warszawa 1991.

124.M. Szyga, Moralne aspekty przeszczepów dokonywane na organizmie ludzkim we współczesnej medycynie, Warszawa 1991.

125.W. Wiśniewski, Gotycka Pieta ze Świerczynek, Warszawa 1991.

126.E. Wryk, Instytucja guru w myśli hinduistycznej a koncepcja kierownika duchowego w Kościele katolickim czasów nowożytnych, Warszawa 1991.

127.G. E. Zborała, Zasady i metody wychowawcze stosowane przez Marię Karłowską w pracy z kobietami z marginesu społecznego, Warszawa 1991.

128.D. Gospodarek, Wspólnota jako dar i zadanie w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Warszawa 1992.

129.D. Pawlak, Życie religijne w rodzinach katolickich warunkiem odnowy społeczeństwa w oparciu o naukę Jana Pawła II, Warszawa 1992.

130.B. Pietrzak, Afirmacja cierpienia wyrazem miłości Boga w świetle kazań bł. o. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 1992.

131.T. Pilch, Powołanie osób do życia konsekrowanego w instytutach zakonnych, w pasterskim nauczaniu Jana Pawła II w czasie jego czterech pielgrzymek do Polski, Warszawa 1992.

132.J. Kałdon, Zasady etyczne dotyczące pokoju w wypowiedziach Magisterium Ecclesiae lat 1949-1977, Warszawa 1992.

133.M. Szymula, Duchowość kapłańska w nauczaniu papieża Pawła VI, Warszawa 1992.

134.E. Piwońska, Świętowanie Misterium Paschalnego jako źródło radości chrześcijańskiej, Warszawa 1992.

135.S. L. Ackiewicz, Cel ostateczny jako motyw czynów moralnie dobrych u św. Tomasza z Akwinu na podstawie Sumy Teologicznej, Warszawa 1993.

136.T. Makowska, Poczucie sensu życia u młodzieży maturalnej w oparciu o analizę raportów pisemnych, Kraków 1993.

137.B. Chmielewska, Modlitwy eucharystyczne z udziałem dzieci, Studium liturgiczno-pastoralne, Warszawa 1993.

138.I. Chmielowski, Znaczenie rodziny dla Narodu w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 1993.

139.A. Delik, Czas wolny darem dla integracji rodziny (studium teologiczno-pastoralne), Warszawa 1993.

140.A. Dudanowicz, Problematyka małżeństwa i rodziny na łamach "Chrześcijanina w świecie” (1969-1990), Warszawa 1993.

141.J. Jadasz, Rola cnoty nadziei w dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, Warszawa 1993.

142.B. Rek, Działalność Sióstr Opatrzności Bożej na terenie parafii Jedłownik w latach 1933-1983, Warszawa 1993.

143.A. Filipowicz, Katechetyczna funkcja rodziny w świetle "Familiaris consortio”, Warszawa 1993.

144.P. J. Gwiazda, Propozycje zastosowania technik medytacyjnych religii wschodnich w modlitwie chrześcijanina w książkach Anthony’ego de Mello, Opis i próba oceny, Warszawa 1993.

145.W. Juszczuk, Kościół jako sakrament jedności w nauce Soboru Watykańskiego II, Warszawa 1993.

146.T. Kaczyński, Podstawowa problematyka filozofii narodowej w ujęciu Bolesława J. Gaweckiego, Warszawa 1993.

147.M. Karnacewicz, Nauczanie teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Wilnie w latach 1918-1945, Warszawa 1993.

148.M. M. Krzeptowska, Konsolacja po śmierci dziecka w listach Ojców Kościoła, Studium dogmatyczno-historyczne, Warszawa 1993.

149.J. Lipka, Królestwo Bożej Miłości w ujęciu błogosławionej Franciszki Siedliskiej jako idea nadrzędna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Warszawa 1993.

150.D. Muchowska, Mistyczne doświadczenie Boga w życiu i pismach św. Teresy z Avila, Warszawa 1993.

151.M. Przekop, Poszanowanie wartości moralnych gwarantem jedności i rozwoju zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1993.

152.P. Sokołowski, Kierownictwo duchowe w świetle listów polskich arcybiskupa Jerzego Matulewicza, Warszawa 1993.

153.M. Bednarska, Rola wspólnoty w kształtowaniu życia duchowego w oparciu o pisma brata Roger’a z Taize, Warszawa 1994.

154.A. Braniewska, Aktualność duchowości Matki Angeli Zofii Truszkowskiej w świetle nowej ewangelizacji, Warszawa 1994.

155.E. Chmiel, Aktualność charyzmatu Franciszkanek Misjonarek Maryi w świetle encykliki Jana Pawła II "Redemptoris missio”, Warszawa 1994.

156.R. Czarniecki, Duchowość wiernych świeckich po Soborze Watykańskim II w świetle listów pasterskich biskupów włocławskich, Warszawa 1994.

157.J. Dyduch, Koncepcja przełożonej zakonnej w oparciu o pisma O. Anzelma Gądka, karmelity bosego, Warszawa 1994.

158.E. Jaszul, Nowotestamentalne motywy miłosierdzia Bożego w pismach Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki, Warszawa 1994.

159.J. Klusak, Rola wstydliwości w procesie kształtowania postawy miłości w świetle katechez Jana Pawła II, Warszawa 1994.

160.S. Kmieć, Modlitwa źródłem decyzji moralnej w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1994.

161.B. Konca, Formacja Służebniczek Boga-Rodzicy-Dziewicy Niepokalanie Poczętej w świetle pism Edmunda Bojanowskiego, Warszawa 1994.

162.A. Korszla, Tajemnica Krzyża u świętego Jana od Krzyża, Warszawa 1994.

163.J. Kowalczyk, Powołanie człowieka świeckiego do doskonałości według świętego Franciszka Salezego w świetle dokumentów Kościoła, Warszawa 1994.

164.M. Kulpiński, Rola środków społecznego przekazu w wychowaniu moralnym młodzieży w świetle dokumentów salezjańskich po Soborze Watykańskim II, Warszawa 1994.

165.D. Latuszek, Odnowa moralna w Chrystusie w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Warszawa 1994.

166.W. Lenart, Rozwój integralny osoby przez pracę w świetle encyklik społecznych Jana Pawła II, Warszawa 1994.

167.M. Marciniak, Problematyka nowej ewangelizacji w polskich czasopismach katolickich z lat 1990-1993, Warszawa 1994.

168.K. Murawska, Element ufności w życiu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na podstawie jej pism, Warszawa 1994.

169.T. Cyl, Teologia Ojczyzny w ujęciu błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa 1994.

170.W. Karasiński, Dzieje parafii św. Mikołaja w Wierzchach, Warszawa 1994.

171.M. Miotk, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny "Królowej Kaszub” w Sianowie, Warszawa 1994.

172.J. Nowak, Kult Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Skarżysku-Kamiennej, Warszawa 1994.

173.A. Paciorko, Zagadnienie wiary w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II na podstawie czterech pielgrzymek do Ojczyzny, Warszawa 1994.

174.T. Piwko, Środki społecznego przekazu w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1994.

175.W. Rygalski, Etos nauczyciela polskiego w świetle zmieniających się warunków społeczno-politycznych, Warszawa 1994.

176.B. Sabara, Rola wychowawcza liturgii w pismach o. Jacka Woronieckiego, Warszawa 1994.

177.W. Zajdel, Życie apostolskie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w nauce bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), Warszawa 1994.

178.H. Zdunek, Elementy duchowości Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny w świetle pism m. Bolesławy Lament, Warszawa 1994.

179.K. Basztabin, Aspekty duchowości cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1995.

180.W. Błaszczyk, Rola pokuty w zjednoczeniu z Bogiem w dziełach św. Jana od Krzyża, Warszawa 1995.

181.J. Chabierski, Odpowiedzialność za samowychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II z okazji Światowych Dni Młodzieży, Warszawa 1995.

182.W. Dembek, Obrazy "Uczynki miłosierdzia” w krużgankach katedry pelplińskiej, Warszawa 1995.

183.L. Dłubakowska, Elementy duchowości ignacjańskiej w kształtowaniu życia wewnętrznego Edmunda Bojanowskiego, Warszawa 1995.

184.F. Durlak, Modlitwa istotnym elementem w duchowości św. Filipa Neri, Warszawa 1995.

185.D. Goszka, Dzieje duszpasterstwa parafii św. Norberta w Żukowie w latach 1836-1993, Warszawa 1995.

186.E. Grabowska, Uzdrowienie wewnętrzne jako integralny element duchowego nawrócenia w oparciu o publikacje serii wydawniczej "Żyć Dobrą Nowiną” Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, Warszawa 1995.

187.E. Grzesik, Pięćdziesięciolecie powojenne parafii świętego Wojciecha w Elblągu, Warszawa 1995.

188.R. Gumkowski, Kult Eucharystii i Matki Boskiej Bolesnej w duchowości Zgromadzenia Braci Dolorystów, Warszawa 1995.

189.J. Halbersztat, Duchowość wspólnoty chrześcijańskiej na podstawie materiałów programowych i formacyjnych Ruchu Światło-Życie oraz pism ks. prof. Franciszka Blachnickiego, Warszawa 1995.

190.D. Kos, Konsekracja zakonna jako zaczyn zbawczej odnowy świata w świetle przemówień Jana Pawła II do zgromadzeń zakonnych, Warszawa 1995.

191.R. Kowalski, Współczesne sekty jako zagrożenie chrześcijańskich wartości moralnych w świetle Raportu Stolicy Apostolskiej "Sekty albo nowe ruchy religijne, Wyzwanie duszpasterskie”, Warszawa 1995.

192.J. Kubis, Praktyki religijne w ujęciu biskupa Zygmunta Łozińskiego (1870-1932), Warszawa 1995.

193.M. Kulasik, Droga wiary siostry Leonii Marii Nastał w świetle jej pism, Warszawa 1995.

194.I. Maciaszek, Miłosierdzie Boże w duchowości sakramentu pojednania w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, Warszawa 1995.

195.A.T. Malak, Znaczenie wymiaru ludzkiego w formacji kapłańskiej w świetle Posynodalnej Adhortacji "Pastores dabo vobis”, Warszawa 1995.

196.K. Maślarz, Egzamin magisterski w oparciu o pracę napisaną i obronioną wcześniej na innej uczelni: Lo spirito della congregazione e gli esercizi penitenziali delle Ancelle della Madre del Buon Pastore, come una espiazione e un aiuto alle ragazze sviate moralmente (Duch pokuty i praktyki pokutne w Zgromadzeniu Służebnic Matki Dobrego Pasterza jako forma ekspiacji i pomocy dziewczętom z marginesu społecznego), Dissertatio ad Licentiam; Moderator: Prof. Tadeusz Bargiel; Correlatores: Prof. Czesław Teklak, Warszawa 1995.

197.M. Minda, Rozwój życia duchowego Wandy Malczewskiej w oparciu o jej pisma, Warszawa 1995.

198.J. Naumowicz, Zagadnienie wolności w pielgrzymim nauczaniu papieża Jana Pawła II w Polsce, Warszawa 1995.

199.E. A. Piotrowska, Rola kierownictwa duchowego w życiu świeckich na podstawie pism ks. Eugeniusza Werona SAC, Warszawa 1995.

200.K. Pych (na dyplomie: Tryfon), Teologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiego Wschodu, Warszawa 1995.

201.Z. Trzonkowska, Wieczernik w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1995.

202.J. Wenta, Duch pokuty w Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame w świetle Reguł i Konstytucji Zgromadzenia, Warszawa 1995.

203.J. Wiśniewski, Obraz Boga w kazaniach do dzieci na podstawie "Biblioteki Kaznodziejskiej” okresu posoborowego, Warszawa 1995.

204.M. Zosgórnik, Problematyka ochrony dziecka poczętego na łamach "Gościa Niedzielnego” w latach 1989-1993, Warszawa 1995.

205.K. Stawicki, Jana Pawła II elementy doktryny o ekumenizmie, Warszawa 1995.

206.J. Wojcieski, Duchowość diakona w świetle nauki Soboru Watykańskiego II i Magisterium posoborowego, Warszawa 1995.

207.M. Dulik, Młodzież a świat wartości religijno-moralnych w świetle Listów Episkopatu Polski w latach 1964-1986, Warszawa 1996.

208.D. Łosiak, Znaczenie dialogu w katechezie dorosłych, Warszawa 1996.

209.W. Miszewski, Mistyczne doświadczenie Boga w pismach Sługi Bożej siostry Faustyny Kowalskiej, Warszawa 1996.

210.P. Wiśniewski, Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii według wskazań pastoralnych po Soborze Watykańskim II, Warszawa 1996.

211.A. Borowiec, Rola ojca w rodzinie w świetle "Listu do Rodzin” Jana Pawła II, Warszawa 1996.

212.J. Grochowski, Okultyzm jako współczesne zagrożenie moralne człowieka w świetle wypowiedzi Kościoła, Warszawa 1996.

213.A. Gródzyńska, Elementy duchowości Ojca Pio w oparciu o bibliografię polską, Warszawa 1996.

214.M. W. Jakubczak, Rozwój kultu maryjnego w Zgromadzeniu Córek Maryi Niepokalanej w latach 1891-1956, Warszawa 1996.

215.B. Kacprzak, Duchowość Edmunda Bojanowskiego w charyzmacie wychowawczym Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Warszawa 1996.

216.A. Kerlin, Problematyka sumienia Narodu w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 1996.

217.G. Kruszewski, Historia i duchowość Stowarzyszenia Wiernych pod nazwą Instytut Miłosierdzia Bożego, Warszawa 1996.

218.B. Kwolek, Stosunek społeczności wobec osób umysłowo upośledzonych na podstawie literatury psychologiczno-pedagogicznej, Warszawa 1996.

219.A. Lebiedź, Grzech, nawrócenie i pokuta w "De civitate Dei” św. Augustyna, Warszawa 1996.

220.D. Lech, Duchowość Matki Marii Sylwii Sznajder w świetle charyzmatów Ojca Edmunda Bojanowskiego – Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, Warszawa 1996.

221.C. Lewandowski, Duchowość Rycerstwa Niepokalanej w oparciu o pisma O. Maksymiliana Marii Kolbe, Warszawa 1996.

222.C. Liwiński, Podstawowe prawa i obowiązki moralno-społeczne młodzieży w świetle nauczania Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Polski, Warszawa 1996.

223.A. Majgier, Maryja, Królowa Apostołów, przykładem i mistrzynią życia duchowego w świetle pism św. Wincentego Pallottiego, Warszawa 1996.

224.A. Michalski, Grzech, nawrócenie i pokuta w "Księdze obietnic i zapowiedzi Bożych” Quodvultdeusa, Warszawa 1996.

225.G. Nowak, Założenia formacji seminaryjnej w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1996.

226.M. Nowak, Kierownictwo duchowe w oparciu o korespondencję o. Honorata Koźmińskiego w latach 1856-1916, Warszawa 1996.

227.B. Opiłowska, Elementy misyjne w duchowości Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła, Warszawa 1996.

228.J. Pizoń, Ideał kapłana w wybranych pismach św. Jana Chryzostoma, Warszawa 1996.

229.T. Popiołek, Doniosłość czystości przedmałżeńskiej dla trwałości małżeństwa i rodziny, Studium teologicznomoralne, Warszawa 1996.

230.J. Rodzik, Problem winy i odpowiedzialności moralnej w przypadku zabójców księdza Jerzego Popiełuszki na podstawie akt z Procesu Toruńskiego i innych publikacji polskich, Warszawa 1996.

231.A. Szarwiło, Moralna ocena manipulacji genetycznych w świetle literatury etycznej, Warszawa 1996.

232.H. Wirowska, Oczyszczenie według św. Jana od Krzyża i jego wpływ na życie duchowe, Warszawa 1996.

233.E. Mikołajczyk, Modlitwa w dążeniu chrześcijanina do doskonałości, Częstochowa 1996 (UKSW 1996).

234.J. Woźniak, Obowiązek chrztu dzieci a prawo do wolności w świetle współczesnych dokumentów Kościoła, Warszawa 1996.

235.A. Żbikowska, Pozytywne przedsięwzięcia Opus Dei wobec ludzi uwikłanych w sektach, Warszawa 1996.

236.K. Chmielewska, Zagadnienie wychowania religijnego w pielgrzymim nauczaniu do Polski Jana Pawła II, Warszawa 1997.

237.M. Dąbrowska, Proces odnowy soborowej w Zgromadzeniu Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo (Sióstr Felicjanek), Warszawa 1997.

238.T. Jarocewicz, Realizacja duchowości charyzmatu wychowawczego Edmunda Bojanowskiego w Zakładzie Wychowawczym w Turkowicach, Warszawa 1997.

239.M. Kijański, Zaangażowanie władz poznania i woli w doświadczeniu Boga w oparciu o pisma św. Jana od Krzyża, Warszawa 1997.

240.M. Kordowski, Organizacja katechizacji na terenie dekanatu gniewskiego w latach 1945-1990, Warszawa 1997.

241.P. Kotas, Duchowe macierzyństwo Maryi wobec Narodu Polskiego w pielgrzymkach do Ojczyzny w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1997.

242.J. Kurel, Moralne aspekty cnót teologalnych w "Objaśnieniach Psalmów” świętego Augustyna, Warszawa 1997.

243.R. Kurzdym, Ewangeliczna rada czystości i jej wpływ na życie duchowe kapłanów na podstawie Ateneum Kapłańskiego w latach posoborowych (1965-1995), Warszawa 1997.

244.W. Mielewczyk, Idea Boga w "Objaśnieniach Psalmów” św. Augustyna, Warszawa 1997.

245.D. Osiadacz, Podstawy religijne wychowania ekologicznego dzieci w parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Broku, Warszawa 1997.

246.P. Pereszko, Miłość jako podstawowa zasada życia chrześcijańskiego w "De civitate Dei” św. Augustyna, Warszawa 1997.

247.U. Płachetko, Kontemplacja w życiu chrześcijanina świeckiego według Tomasza Mertona, Warszawa 1997.

248.Z. Prusaczyk, Zagadnienie kierownictwa duchowego na łamach Ateneum Kapłańskiego w latach 1965-1994, Warszawa 1997.

249.A. Roszczypała, Rola mass-mediów w świetle nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II, Warszawa 1997.

250.L. Rukat, Duchowość kapłańska w nauczaniu Księdza Biskupa Mikołaja Sasinowskiego w świetle wskazań Dyrektorium o Posłudze i Życiu Kapłanów, Warszawa 1997.

251.M. Seweryn, Znaczenie cierpienia w życiu człowieka w oparciu o pisma św. Teresy z Avila, Warszawa 1997.

252.P. Stobnicki, Sylwetka duchowa biskupa Leona Wetmańskiego, Warszawa 1997.

253.A. Szczepankiewicz, Godność pracy ludzkiej w świetle encykliki Jana Pawła II "Laborem exercens”, Warszawa 1997.

254.P. M. Szkobel, Modlitwa w Listach św. Bazylego Wielkiego, Warszawa 1997.

255.A. Szymańska, Różaniec święty w nauczaniu papieży XIX i XX w., Warszawa 1997.

256.A. Świderska, Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina w środowych wypowiedziach Jana Pawła II w latach 1989-1991, Warszawa 1997.

257.E. Todorska, Duchowość Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na podstawie pism siostry Inez Strzałkowskiej, Warszawa 1997.

258.W. Tołwińska, Idea dziewictwa w profilu kobiecego życia zakonnego, Warszawa 1997.

259.E. Urban, Rola i wartość modlitwy w życiu religijno-moralnym chrześcijanina w świetle życia i pism Błogosławionej Bolesławy Marii Lament (1892-1946), Warszawa 1997.

260.J. Wąż, Modlitwa w życiu religijno-moralnym chrześcijanina według Sługi Bożego Biskupa Zygmunta Łozińskiego 1870-1932, Warszawa 1997.

261.D. Wójcik, Wizerunek kobiety prezentowany w miesięczniku "Twój Styl” a jej godność w świetle nauczania Kościoła, Warszawa 1997.

262.A. Baran, Rola pracy w życiu chrześcijańskim według błogosławionego Honorata Koźmińskiego (1829-1916), Warszawa 1997.

263.K. Dyrek, Le regole sul discernimento degli spiriti di San Ignazio di Loyola: Le regole della seconda settimana - una riflessione spirituale-psicologica, Warszawa 1997, (UKSW 1997).

264.D. Fabisiak, Kierownictwo duchowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, Studium na podstawie "Apostolstwa Chorych” w latach 1965-1990, Warszawa 1997.

265.A. Hrabia, Eklezjalne skutki sakramentu pokuty w nauczaniu Soboru Watykańskiego II oraz posoborowych dokumentów Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, Warszawa 1997.

266.B. Kozłowski, Miłosierdzie czynne w życiu i działalności Bł. Brata Alberta Chmielowskiego, Warszawa 1997.

267.L. Mielechowicz, Sakrament pokuty w diecezji wileńskiej w XVI-XVIII wieku, Warszawa 1997.

268.M. Pawlaczyk, Duchowość rodziny chrześcijańskiej w świetle Adhortacji "Familiaris consortio” papieża Jana Pawła II, Warszawa 1997.

269.Z. Pisiałek, Il mistero della Croce nell‘insegnamento pastorale del cardinale Stefano Wyszynski (1956-1981), Roma 1997, (UKSW 1997).

270.M. Cywka, Sprowadzenie Trynitarzy do Polski, ich rozwój i działalność oraz zlikwidowanie, Warszawa 1997.

271.M. Smiglin, Świętość w pismach ks. Michała Sopoćko, Warszawa 1997.

272.S. Szelągowski, Duchowość liturgiczna kapłana i jej realizacja w świetle listów Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Czwartek skierowanych do biskupów i kapłanów w latach 1979-1989, Warszawa 1997.

273.J. Andrzejewska, Modlitwa w pismach świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Warszawa 1998. L. Balicki, Agresja w sporcie jako problem moralno-społeczny, Dyskusja w polskiej prasie sportowej w latach 1989-1997, Warszawa 1998.

274.L. Balicki, Agresja w sporcie jako problem moralno-społeczny. Dyskusja w polskiej prasie sportowej w latach 1989 – 1997, Warszawa 1998.

275.C. Bąk, Rola kobiety w tworzeniu cywilizacji miłości w oparciu o nauczanie Jana Pawła II z lat 1987-1995, Studium teologiczno-moralne, Warszawa 1998.

276.U. Bąkowska, Naśladowanie ukrytego życia Chrystusa jako ideał moralny w życiu i pismach Karola de Foucauld, Warszawa 1998.

277.T. H. Hartung, Duchowość siostry zakonnej w świetle pism Sługi Bożego Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822-1895), Warszawa 1998.

278.A. Jagodzińska, Formacja duchowa młodzieży według świętego Jana Bosko, Warszawa 1998.

279.W. Błaszczyk, Rola pokuty w zjednoczeniu z Bogiem w dziełach św. Jana od Krzyża, Warszawa 1998.

280.T. Cisowski, Doskonałość kapłańska w świetle Wielkoczwartkowych Listów Jana Pawła II, Warszawa 1998.

281.W. Gałązka, Dzieje i duszpasterstwo parafii Burzyn w Diecezji Augustowskiej czyli Sejneńskiej w latach 1818-1925, Warszawa 1998.

282.R. Gumkowski, Kult Eucharystii i Matki Boskiej Bolesnej w duchowości Zgromadzenia Braci Dolorystów, Warszawa 1998.

283.D. M. Harasim, Ojcowie Kościoła w wybranych dziełach Metropolity Andrzeja Szeptyckiego, Warszawa 1998.

284.J. Jeżowski, Kult Matki Bożej w świetle artykułów tygodnika "Ład Boży” (1945-1953), Warszawa 1998.

285.A. Karczewski, Kuszenie Jezusa na pustyni według św. Mateusza 4,1-11, Studium teologiczno-biblijne, Warszawa 1998.

286.J. Kubisa, Triumf miłosierdzia według Jk 2, 13, Warszawa 1998.

287.M. Minda, Rozwój życia duchowego Wandy Malczewskiej w oparciu o jej pisma, Warszawa 1998.

288.M. Nowak, Kierownictwo duchowe w oparciu o korespondencje o. Honorata Koźmińskiego w latach 1856 - 1916, Warszawa 1998.

289.K. Pawłowski, Pismo Święte w życiu bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, Warszawa 1998.

290.M. Łuczak, Świętość życia w ujęciu Jana Pawła II w świetle Encykliki "Evangelium vitae”, Warszawa 1998.

291.G. Małys, Godność ciała ludzkiego w twórczości Kingi Wiśniewskiej-Roszkowskiej, Warszawa 1998.

292.L. M. Marchut, Obraz Kościoła w tygodniku "Polityka” z 1995 r., Warszawa 1998.

293.M. Z. Marchut, Elementy teologii polityki w nauczaniu Episkopatu Polski w latach 1989-1996, Warszawa 1998.

294.J. Nizielska, Kształtowanie świadomości eklezjalnej wiernych świeckich w programie formacyjnym Ruchu Światło-Życie, Warszawa 1998.

295.A. Pryk, Odpowiedzialne rodzicielstwo w nauczaniu Kościoła, Warszawa 1998.

296.E. Tadajewska, Rola cnót teologalnych w życiu osoby konsekrowanej w świetle pism Elizy Cejzik, Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, Warszawa 1998.

297.J. Wawrzyn, Portret duchowy błogosławionej siostry Marii Faustyny Kowalskiej w opisach jej hagiografów, Warszawa 1998.

298.S. Wądołek, Etyka lekarska w nauczaniu Papieża Jana Pawła II, Warszawa 1998.

299.H. Wirowska, Oczyszczenie według św. Jana od Krzyża i jego wpływ na życie duchowe, Warszawa 1998.

300.Z. Witka-Jeżewski, Wpływ postaw rodzicielskich na obraz przyszłego małżonka (badania eksperymentalne narzeczonych), Warszawa 1998.

301.B. Horodeński, Il discernimento e la spiritualità dei sensi in Diadoco di Fotica, Tesi di Licenza in Studi dell‘Oriente Cristiano oggi Anno accademico 1996/97, Roma 1998, (UKSW 1998).

302.A. Zdebel, Tajemnica krzyża i cierpienia w życiu i doktrynie św. Jana od Krzyża, Warszawa 1998.

303.J. Szcześniak, Duszpasterskie spotkania pozakatechetyczne z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, Warszawa 1989.

304.K. Czyżyk, Zmiany powszechnego prawa zakonnego wprowadzone po wydaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego (kanony 487-537), Warszawa 1999.

305.A. Drwal, Pojmanie Jezusa z Nazaretu (J 18,1-11), Studium egzegetyczno-teologiczne, Warszawa 1999.

306.R. Hoppe, Rzeźba figuralna u ludu Tbo w Nigerii, Warszawa 1999.

307.C. Komosiński, Nadzieja drogą chrześcijanina od usprawiedliwienia do chwały na podstawie Rz 5,1-5, Warszawa 1999.

308.T. Kotlewski, Modlitwa według "Ćwiczeń Duchownych” św. Ignacego Loyoli, Warszawa 1999.

309.L. Kowalewski, Kanonistische und psychologische Umschreibungen der Eheführungsunfähigkeit, Fulda 1999, (UKSW 1999).

310.J. Kukułka, Wpływ tradycji wschodnich na naukę Soboru Watykańskiego II o Kościele partykularnym, Warszawa 1999.

311.J. Miłek, Kościół jako Lud Boży w świetle polskiej teologii posoborowej, Warszawa 1999.

312.G. Tworzewski, Ewangelizujące znaczenie pojęcia "świadectwa życia” w nauczaniu Kościoła podczas dwudziestu lat po Soborze Watykańskim II, Warszawa 1999.

313.M. Wesołowski, Salezjański Instytut Teologiczny w Krakowie w latach 1939-1951, Warszawa 1999.

314.J. Andrasiewicz, Kształtowanie postaw duchowych łódzkich robotników w nauczaniu biskupa Michała Klepacza, Warszawa 1999.

315.J. Borkowski, Doskonałość chrześcijańska w świetle pism ksieni reformy chełmińskiej Magdaleny Mortęskiej (1554-1631), Warszawa 1999.

316.R. Dąbrowski, Prawo do wolności religijnej w świetle Konkordatu, Warszawa 1999.

317.A. Dybek, Funkcja prorocka Osoby Jezusa w Jego publicznym nauczaniu w wybranej literaturze teologicznej XX wieku, Warszawa 1999.

318.D. Gilla, Rady ewangeliczne w życiu duchowym bł. Marii Karłowskiej na podstawie jej pism, Warszawa 1999.

319.J. E. Golon, Sakrament Chorych w życiu osób cierpiących po odnowie Soboru Watykańskiego II, Warszawa 1999.

320.M. Guba, Postawy młodzieży wobec sensu życia i śmierci a ich życie duchowe według badań własnych, Warszawa 1999.

321.A. Jaszkowska, Kształtowanie postaw religijnych dzieci w wieku przedszkolnym 6-7 lat przez rodzinę w świetle badań własnych, Warszawa 1999.

322.J. Kacprzak, Koncepcja życia chrześcijańskiego według Anthony de Mello, Warszawa 1999.

323.Z. Karoń, Teologia próśb Liturgii Godzin okresu Adwentu, Warszawa 1999.

324.J. Kucharski, Elementy teologii mass-mediów w "Communio et progressio” i "Aetatis novae”, Warszawa 1999.

325.M. Leniewska, Miłość jako istota duchowości chrześcijańskiej w publikacjach księdza Franciszka Woronowskiego, Warszawa 1999.

326.A. Ludwiniak, Krytyka postmodernizmu na łamach kwartalnika "Fronda” w latach 1994-1997, Warszawa 1999.

327.S. J. Maćczak, Rola modlitwy w rozwoju życia duchowego według Katechizmu Kościoła Katolickiego, Warszawa 1999.

328.B. Mazur, Formacja duchowa osób konsekrowanych w świetle nauczania papieża Jana Pawła II, Warszawa 1999.

329.B. Miotke, Posługa Słowa Bożego w kazaniach upominających św. Cezarego z Arles, Warszawa 1999.

330.R. Pachacz, Wpływ sakramentów świętych na życie Błogosławionej Faustyny Kowalskiej, Warszawa 1999.

331.W. Raus, Miłość w Kazaniach Upominających Świętego Cezarego z Arles, Warszawa 1999.

332.H. Średnicki, Teologiczno-pastoralne idee w encyklice Piusa XII "Haurietis aquas”, Warszawa 1999.

333.Ż. Urbanowicz, Miłosierdzie Boże jako sprawność duchowa chrześcijanina według św. Teresy od Jezusa, Warszawa 1999.

334.V. Woźniak, Wizja człowieka doskonałego w New Age a chrześcijańskie powołanie do świętości w świetle literatury przedmiotu lat 1990-98, Warszawa 1999.

335.M. Puziak, Esperienza spiritule cristiana secondo Giovanni Moioli, Roma 1999, (UKSW 1999).

336.R. Zalega, Kult Najświętszego Serca Jezusa w duchowości Matki Franciszki Lechner, Warszawa 1999.

337.I. Zapałowska, Teologiczne podstawy medytacji chrześcijańskiej w świetle Listu do Biskupów Kościoła Katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej, Warszawa 1999.

338.M. Zwolińska, Historyczne i współczesne znaczenie idei świętości Teresy od Dzieciątka Jezus w opinii mieszkańców parafii Porządzie, Warszawa 1999.

339.N. Zinkowska, Psalm 22 i jego echa w Nowym Testamencie, Poznań 2000 (Kazachstan), (UKSW 2000).

340.K. Gieglis, Dynamika postaw religijnych w warunkach podziału parafii na przykładzie Ełku, Warszawa 2000.

341.M. Liwoch, Wiara Maryi w Jasnogórskim nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001.

342.A. Serafni, Tajemnica Miłosierdzia Bożego w życiu świętej siostry Faustyny Kowalskiej i Sługi Bożego ks. Michała Sopoćko, Warszawa 2001.

343.H. Duda, Modlitwa w świetle "kobierców” św. Klemensa Aleksandryjskiego, Warszawa 2002.

344.M. Klamut, Ideał świętości chrześcijanina w nauczaniu Ojca Świętego w czasie pielgrzymek do Ojczyzny, Warszawa 2002.

345.M. Tyburski, Idea Boga u Anthony’ego de Mello, Warszawa 2002.

346.K. Czabaj, Metafizyka jako etyka w pismach Emmanuela Lévinesa, Warszawa 2002.

347.M. Gałczyński, Powołanie człowieka do prawdy i szczęścia według Arystotelesa, Warszawa 2002.

348.K. Mierzejewski, Moralno–etyczna ocena klonowania w świetle współczesnych publikacji filozoficznych i teologicznych, Warszawa 2002.

349.M. Hyżak, Czystość jako wartość moralna w świetle Prawa Moralnego, Warszawa 2002.

350.R. Krysiak, Satanizm a prawo do wolności religijnej w świetle nauczania Kościoła, Warszawa 2002.

351.T. Kiciński, Ruch "Pustynia miast” formą nowej ewangelizacji w świetle dokumentów salezjańskich, Warszawa 2002.

352.R. Brewczyńska, Pasjocentryzm życia duchowego Elizy Cejzik (1858-1898) na podstawie jej listów, Warszawa 2002.

353.M. Reda, Oczyszczenie władz człowieka w pismach ks. Piotra Semenenki, Warszawa 20002.

354.M. Bartoszewska, Pokora w pismach św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa 2002.

355.H. Gruszczyńska, Życie duchowe rodziny w oparciu o nauczanie Jana Pawła II w czasie IV, V i VI pielgrzymki do Polski, Warszawa 2002.

356.H. Krupińska, Nauka o. Kaspra z Przemętu o Eucharystii, Warszawa 2002.

357.J. Jabłońska, Świętość osoby konsekrowanej w świetle "Rozważań dla zakonnic” biskupa Jana Jaroszewicza, Warszawa 2002.

358.K. Mikuła, Misterium paschalne Chrystusa w życiu mniszek kontemplacyjnych, Warszawa 2002.

359.Z. Ostrowski, Miłość małżeńska a miłość rodzinna w świetle Adhortacji Apostolskiej "Familiaris consortio” Jana Pawła II, Warszawa 2002.

360.M. Rzążewska, Formacja i działalność Legionów Maryi (1921-2002) w oparciu o Oficjalny Podręcznik Legionów Maryi, Warszawa 2002.

361.G. Rembacz, Wybrane aspekty działalności kontrreformacyjnej biskupa warmińskiego Kardynała Stanisława Hozjusza, Warszawa 2002.

362.A. Majewska, Rola i specyfika dialogu w funkcjonowaniu wspólnot życia konsekrowanego w świetle dokumentów nauczania kościelnego, Warszawa 2002.

363.B. Leśniewska, Relacja między akceptacją cierpienia a drogą do świętości bł. Anieli Salawy (1881-1922), Warszawa 2002.

364.M. Figas, Ojciec Honorat Koźmiński (1829-1916), kapucyn jako prekursor Instytutów Świeckich w Polsce w świetle duchowości Instytutu Chrystusa Króla, Warszawa 2002.

365.R. Schmidthen, Duchowy wymiar cierpienia współczesnego człowieka w świetle Listu Apostolskiego "Salvifici doloris” Ojca Świętego Jana Pawła II, Warszawa 2002.

366.A. Białkowska, Świętość Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego wzorem duchowości Sióstr Służebniczek NMP, Warszawa 2002.

367.A. Matusiak, Rola wiernych świeckich w Kościele w świetle dokumentów Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej (1972-1979), Warszawa 2002.

368.G. Dobrzycka, Doświadczenie samotności w życiu św. Rafała Kalinowskiego, Gdańsk-Lublin 2002.

369.A. Wrońska, Uniwersalizm i ponadczasowość duchowości św. Franciszka z Asyżu w świetle franciszkańskich i niektórych wypowiedzi Ojca Św. Jana Pawła II, Warszawa 2002 PIŻW, (UKSW 2002).

370.B. Stark, Objawienie jako kategoria filozoficzna w świetle myśli Franza Rosenzwerga, Warszawa 2003.

371.J. Pływacz, Wychowanie religijno-moralne młodzieży na podstawie publikacji posympozjalnych Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP, Warszawa 2003.

372.R. Rusiniak, Wychowanie do wiary przez Salezjańską Organizacją Sportową RP w świetle przeprowadzonych badań, Warszawa 2003.

373.M. Aranowska, Teoria modlitwy w dziele Orygenesa "O modlitwie”, Tczew-Warszawa 2003.

374.R. Kania, Treści teologiczne pieśni wielkopostnych w śpiewniku liturgicznym, Warszawa 2003.

375.A. Łagowska, Znaczenie świętego Benedykta i jego duchowości dla współczesnej Europy, Warszawa 2003.

376.C. Dobrzycki, Św. Leopold Mandić OFM Cap – sługa Bożego Miłosierdzia w Sakramencie Pojednania, Warszawa 2003.

377.J. Błażejak, Krzyże, kapliczki i figury przydrożne w parafiach dekanatu drohiczyńskiego jako akty kultu, Lublin 1995, (UKSW 2004).

378.B. Szarowska, Maryja i jej misja w obrzędach w Medjugorie, Warszawa 2004.

379.E. Lisowska, Powołanie kobiety konsekrowanej na podstawie Jana Pawła II, Warszawa 2003, (UKSW 2004).

380.M. Rygała, Wychowanie do patriotyzmu w świetle pism i dokumentów Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 2004.

381.M. Szymborski, Moralność uczuć w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Warszawa 2004.

382.S. Gancarek, Krytyka filozoficznych poglądów Karla R. Poppera w marksizmie polskim, Kraków 1983, (UKSW 2004).

383.J. Szymborski, Problematyka sumienia w misterium Męki Pańskiej Franciszka Harazma, Warszawa 2004.

384.G. Stępniak, Recepcja rad ewangelicznych w starożytnych regułach monastycznych Kościoła Łacińskiego przeznaczonych dla klasztorów męskich, Warszawa 2004.

385.R. Dmochowski, Wspólnotowy wymiar życia monastycznego w świetle pism ascetycznych św. Bazylego Wielkiego, Warszawa 2004.

386.A. Siudak, Eklezjalny wymiar duchowości Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi na podstawie pism Marii od Męki Pańskiej, Lublin 2001, (UKSW 2004).

387.S. Kozik OSJ, Uniwersalizm Miłosierdzia Bożego według Dzienniczka Siostry Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2004.

388.A. Marczak, Chrystofanie w Ewangelii wg św. Jana, Warszawa 2004.

389.R. Pużaité, Modlitwa w prawie i tradycji Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Warszawa 2004.

390.O. Sannikowa, Eschatologiczne ukierunkowanie życia chrześcijańskiego w nauce Winfrieda o. Wermtera, Warszawa 2004.

391.R. Matejczyk, Podstawy teologiczne osobistych znaków wiary w świetle "obrzędów błogosławieństw”, Opole 1999, (UKSW 2004).

392.M. Majsik, Środki osiągnięcia duchowości chrześcijańskiej w świetle myśli Ojca Anzelma od św. Andrzeja Corsini, Łódź 2005.

393.M. Woźna, Kryteria rozeznawania duchowego w nauczaniu św. Ignacego Loyoli, Łódź 2005.

394.R. Popko, Doświadczenie modlitwy w życiu bł. Jana XXIII Papieża, Warszawa 2005.

395.E. Richter, Antropologia chrześcijańska głoszona przez Jana Pawła II podstawą do właściwego przeżycia godności i powołania kobiety, Tczew 2005.

396.J. Pawłowska, Etapy rozwoju modlitwy u siostry Faustyny Kowalskiej w świetle "Dzienniczka”, Łódź 2005.

397.A. Florek, Duchowość klauzury w pierwotnej formie życia, Warszawa 2005.

398.M. Sielanko, Wpływ rodziców na życie duchowe dzieci na podstawie "Dziejów duszy” św. Teresy od Dzieciątka Jezus i "Monografii” św. Teresy Benedykty od Krzyża, Warszawa 2005.

399.D. Bantachurska, Rozwój życie duchowego chrześcijanina w świetle pism Ojca Franciszka Blachnickiego, Warszawa 2005.

400.A. Toszczyk, Drogi uświęcania człowieka w Regule i Tradycji Benedyktyńskiej, Kraków 2005, (UKSW 2005).

401.S. Gastał, Doświadczenie nędzy na drodze do świętości na podstawie życia i dzieł świętego Brata Alberta, Warszawa 2006.

402.E. Śliwińska, Działalność mistyka jako droga do świętości w życiu bł. o. Jana Beyzyma, Warszawa 2006.

403.M. Łapińska, Zagadnienie modlitwy według Anton’ego de Mello, Warszawa 2006.

404.V. Samulyak, Obraz św. Franciszka z Asyżu w wypowiedziach Jana Pawła II, Warszawa 2006.

405.E. Roman, Rola cnót teologalnych w życiu duchowym chrześcijanina w świetle pism św. Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa 2006.

406.D. Zygmunt, Apostolskie świadectwo laikatu według papieża Pawła VI, Warszawa 2006.

407.P. Kaczyński, Rola powołania artysty we współczesnej kulturze na podstawie wypowiedzi Jana Pawła II, Warszawa 2006.

408.M. Zawierzak, Współczesne rozumienie ascezy w nauce św. Jana od Krzyża, Warszawa 2006.

409.T. Olszewski, Służba Boża w sanktuarium maryjnym w Wąsoszu w XVII i XIX wieku, Warszawa 2006.

410.G. Karwowski, Staropolska pieśń pasyjna w liturgii, Warszawa 2006.

411.H. Bliznich, Religijność młodzieży na podstawie literatury i badań własnych w szkole średniej w Łyntupach na Białorusi, Warszawa 2006.

412.M. Hołodok, Teologia formularza mszalnego o Najświętszej Marii Pannie Ostrobramskiej Matce Miłosierdzia, Warszawa 2006.

413.K. Konkol, Relacja człowieka do Boga w filozofii nadziei ks. Józefa Tischnera, Warszawa 2006.

414.B. Pulczyński, Kościół pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu – treści ikonograficzno – teologiczne wyposażenia prezbiterium, Warszawa 2006.

415.R. Dąbrowa, Zjednoczenie z Bogiem w świetle Żywego Płomienia Miłości św. Jana od Krzyża, Warszawa 2006.

416.B. Wrześniewska, Modlitwa serca w świetle dostępnych pism Jean Lafrance’a, Warszawa-Łódź 2006.

417.A. Pakowska, Cnota pokory w duchowości Matki Teresy z Kalkuty, Warszawa-Łódź 2006.

418.M. Gorczyca, Miłość Boga w świetle pism ojca Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD (Maciej Józef Gądek), Warszawa-Łódź 2006.

419.M. Nawrot, Droga dziecięctwa duchowego w osobistym doświadczeniu i życiu apostolskim o. Anzelma Gądka, Warszawa 2006.

420.E. Bęcała, Elementy walki duchowej chrześcijanina w świetle nauki św. Ignacego Loyoli, Warszawa-Łódź 2006.

421.E. Hanczak, Etapy rozwoju duchowego człowieka w świetle materiałów formacyjnych Odnowy w Duchu Świętym, Warszawa-Łódź 2006.

422.E. Dąbecka, Miłosne zjednoczenie z Bogiem na podstawie Pieśni Duchowej św. Jana od Krzyża, Warszawa 2006.

423.A. Midura, Świętość jako dar i zadanie w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2006.

 

424.J. Kurkowska, Duchowe znaczenie czynów i gestów Jezusa w "Komentarzu do Ewangelii św. Mateusza” św. Hilarego z Poitiers, Tczew 2006.

425.M. Kowalczyk, Profilaktyczna działalność Kościoła w Polsce wobec alkoholizmu w latach 1966-2000, Warszawa 2002, (UKSW 2006).

426.R. Krzuk, Podstawy szensztackiej duchowości przymierza i jej biblijne podłoże, Warszawa 2004, (UKSW 2006).

427.P. Filipiak, Idea czystej modlitwy u Ewagriusza z Pontu, Poznań 2003,( UKSW 2006).

428.U. Michałowska, Istota kobiecości w teologii Paula Evdokimowa, Opole 2006, (UKSW 2006).

429.K. Tarnowski, Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty - "Ikoną Miłosiernego Samarytanina” w oparciu o jej pisma i przemówienia, Warszawa 2007.

430.R. Trocki, Istota i sposoby modlitwy o uwolnienie ze zniewolenia demonicznego w świetle serii wydawniczej "Podstawy chrześcijańskiej walki duchowej”, Warszawa 2007.

431.G. Matlak, L’anno liturgico-attuazione del mistero della fede, Viterbo 2002-2003, (UKSW 2007).

432.S. Kućmierowski, Cmentarz parafialny w Wyszonkach Kościelnych. Studium historyczno-liturgiczne, Warszawa 2007.

433.A. Zieliński, Służba Boża w opactwie sióstr benedyktynek w Łomży w latach 1925-2005. Studium historyczno-liturgiczne, Warszawa 2007.

434.T. Grabowski, Krzyże, kapliczki i figury na terenie dekanatu zambrowskiego, Warszawa 2007.

435.A. Klimaszewski, Cmentarz parafialny w Białaszewie. Studium historyczno-liturgiczne, Warszawa 2007.

436.M. Możejko, Ewagriusz z Pontu jako kierownik życia duchowego, Warszawa 2007.

437.R. Burnicki, Salezjańskie towarzyszenie duchowe młodzieży (na podstawie dokumentów św. Franciszka Salezego), Warszawa 2007.

438.K. Szkoda, Salezjanin - kapłan wychowawca na podstawie dokumentów Towarzystwa św. Franciszka Salezego 1966-2006, Warszawa 2007.

439.B. Świątek, Apostolstwo świeckich w nauczaniu świętego Franciszka Salezego, Warszawa 2007.

440.W. Andrzejczak, Walka duchowa na drodze do świętości w świetle pism św. Josemaria Escriva de Balaguer, Warszawa 2007.

441.A. Kwiatkowska, Uświęcająca rola modlitwy różańcowej w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2007.

442.A. Górniak, Męka Jezusa Chrystusa a życie chrześcijańskie według ks. prof. Wacława Hryniewicza, Warszawa 2007.

443.K. Krawniak, Orędzie Miłosierdzia Bożego w nauczaniu Ojca świętego Jana Pawła II, Warszawa 2007.

444.A. Zielińska, Powołanie franciszkańskie w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2007.

445.A. Mierzejewska, Duchowość Nowego Człowieka w programie Oazy Nowego Życia I stopnia, Warszawa 2007.

446.K. Lewińska, Rola modlitwy w życiu mnicha według Jana Kasjana, Warszawa 2007.

447.M. Majewska, Cierpienie w świetle nauczania Jana Pawła II, Łódź 2007.

448.A. Ziętek, Nauka o cnotach w pismach ascetycznych św. Grzegorza z Nyssy, Tczew 2007.

449.J. Gruszkiewicz, Ideały monastyczne w duchowości laikatu według nauczania Kardynała Basila Hume’a, Warszawa 2007.

450.E. Kwiatkowska, Droga dziecięctwa Bożego na podstawie pism Sługi Bożej Teresy Kierocińskiej, Lublin 1996, (UKSW 2007).

451.Z. Dubiel, Kontemplacja i czyn w życiu karmelitanki Dzieciątka Jezus według nauczania o. Anzelma Gądka OCD, Lublin 1989, (UKSW 2007).

452.H. Grządka, Chrześcijańska formacja do życia małżeńskiego w ujęciu sługi Bożego księdza biskupa Wilhelma Pluty, Warszawa 2007, (UKSW 2008).

453.J. Zapotoczny, Kierownictwo duchowe według listów świętego Rafała Kalinowskiego, Warszawa 2001, (UKSW 2008).

454.A. Maksinowicz, Niedziela z parafiach dekanatu Białystok-Białostoczek (1998-2007). Studium liturgiczno-pastoralne, Warszawa 2008.

455.R. Wołyniec OFMConv., Życie i działalność OO. Franciszkanów w Kwidzynie w latach 1945-2005, Łódź-Warszawa 2008.

456.R. Twardokąs OFMConv., Powrót człowieka do Boga w świetle "Pism” i "Konferencji ascetycznych” św. Maksymiliana M. Kolbego, Warszawa 2008.

457.A. Szczęsny, Modlitwa w "Traktacie o miłości Bożej” świętego Franciszka Salezego, Warszawa 2001, (UKSW 2008).

458.A. Rożacka, Przyjaźń duchowa w ujęciu Elreda z Rievaulx, Warszawa 2008.

459.L. Grzesik, Rola cierpienia w życiu duchowym na podstawie "Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2008,

460.O. Krupa, Formacja początkowa w Zgromadzeniu Sióstr św. Michała Archanioła na podstawie dokumentów Zgromadzenia, Warszawa 2008.

461.A. Kaliszowski, Wymowa krzyza w świetle nauczania Sługi Bożego Ojca świętego Jana Pawła II, Łódź-Warszawa 2008.

462.M. Grabowska, Misja rodziny chrześcijańskiej w Kościele i w świecie w świetle nauczania Jana Pawła II, Łódź-Warszawa 2008.

463.A. Gronek, Opieka duchowa wobec osób terminalnie chorych na podstawie literatury hospicyjnej, Warszawa 2008.

464.L. Bernatowska, Oczyszczenie duchowe jako droga do zjednoczenia z Bogiem na podstawie Autobiografii i Dzienniczka Duchowego siostry Roberty Babiak (1905-1945), Warszawa 2008.

465.J. Gromczyńska, Modlitwa jako dialog miłości na podstawie pism Wilfrida Stinissena OCD, Warszawa 2008.

466.M. Knut, Duchowość ekumenicznej wspólnoty w Taize, Lublin 2004, (UKSW 2008).

467.K. Dziakowska, Duchowość Marii Teresy Dudzik w świetle jej pism, Warszawa 2008.

468.J. Nockiewicz, Droga do świętości w życiu laikatu na przykładzie życia Stefana Świeżawskiego w świetle dokumentów Magisterium Koscioła od Soboru Watykańskiego II, Warszawa 2008.

469.M. Soćko, Ewangelizacyjna rola kobiety w wychowaniu do życia w rodzinie na podstawie półrocznika "Studia nad Rodziną” wydawanego w latach 2005 – 2008, Warszawa 2008.

470.G. Mądry, Wkład ks. Joachima Kondzieli w rozwój Katolickiej Nauki Społecznej w Polsce, Warszawa 2002, (UKSW 2008).

471.K. Przeworska, Duchowość misyjna w misjologicznej literaturze posoborowej, Warszawa 2008.

472.M. Czapliński, Człowiek wobec reklamy w świetle instrukcji Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu. Etyka w reklamie, Warszawa 2003, (UKSW 2008).

473.T. A. Grądzki, Symbolika roślin w roku liturgicznym w dekanatach: monieckim, knyszyńskim, dąbrowskim. Studium liturgiczno-pastoralne, Warszawa 2009.

474.S. Michalak, Adoracja eucharystyczna głównym środkiem uświęcenia w Rodzinie Świętego Pawła według pism błogosławionego Jakuba Alberione, Warszawa 2009.

475.A. Niemirowska, Modlitwa według bł. Elżbiety od Trójcy Świętej, Warszawa 2009.

476.K. Wasil, Rozeznawanie duchów według św. Ignacego Loyoli, Warszawa 2009.

477.A. Dziegiecka, Teologiczne podstawy relacji człowieka do świata przyrody w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 1994, (UKSW 2009).

478.W. Grzeszczuk, Zagadnienie argumentu "biologicznego” za istnieniem Boga w ujęciu Kazimierza Kłósaka, Warszawa 1995, (UKSW 2009).

479.H. Mroczkowski, Proces formacji duchowej błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego na podstawie jego życia i pism, Gdańsk 2009, (UKSW 2009).

480.J. Dębicki, Realizacja powołania kapłańskiego spełnieniem ludzkiej osobowości na przykładzie życia i posługi Jana Pawła II, Gdańsk 2009, (UKSW 2009).

481.A. Klajnys, Ufność Bożemu Miłosierdziu w świetle pism błogosławionego księdza Michała Sopoćki, Gdańsk 2009, (UKSW 2009).

482.P. Tarabasz, Wolność przylgnięcia i trwanie w przynależności do Boga. Studium na podstawie drogi życiowej Edyty Stein, Warszawa 2009.

483.D. Słowicki, Rozeznanie i realizacja powołania małżeńskiego w życiu świętej Joanny Berenta Molla, Warszawa 2009.

484.G. Hołozubiec, Miłosierdzie Boże w życiu świętego ojca Pio, Warszawa 2009.

485.R. Nawojek, Rozwój wybranych elementów duchowości świętego Franciszka od nawrócenia do powstania II Reguły (1206-1223) na podstawie źródeł franciszkańskich, Warszawa 2009.

486.A. Toczko, Zwyczajność i trudy codzienności drogą do świętości w życiu św. Siostry Faustyny. Warszawa 2009.

487.M. Frąckowiak, Formacja do apostolstwa w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia Faustinum, Warszawa 2009.

488.M. Kaczmarek, Modlitwa wg Wilfrieda Stinissena na podstawie jego książek wydanych w Polsce prze rokiem 2008, Warszawa 2009.

489.E. Kozakiewicz, Duchowość człowieka pracującego w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, Warszawa 2009.

490.M. Połosak, Miłosierdzie Boże w "Dzienniczku” św. Siostry Faustyny Kowalskiej a nowa ewangelizacja, Warszawa 2009.

491.P. Maruszewska, Chrześcijańska formacja sumienia w świetle Encykliki "Veritatis splendor” Jana Pawła II, Warszawa 2009.

492.A. A. Jastrząb, Znaczenie ogólnego rachunku sumienia w formacji duchowej chrześcijanina w świetle pism świętego Ignacego Loyoli, Warszawa 2009.

493.E. Rotter, Koncepcja kierownictwa duchowego na podstawie "Dzienniczka” błogosławionej siostry Faustyny Kowalskiej, PWT Sekcja św. Jana Chrzciciela, Warszawa 1995, (UKSW 2010).

494.K. Kwasik, Duchowy obraz Boga Ojca według Ignacego Loyoli, Warszawa 2009, UKSW 2010.

495.M. J. Siedlec, Zagrożenia życia duchowego na przykładzie wybranych praktyk okulistycznych w oparciu o wybraną literaturę przedmiotu, Warszawa 2010.

496.A. Z. Wiecki, Realizacja powołania do świętości na podstawie życia błogosławionej Marty Marii Wieckiej, Warszawa 2010.

497.D. F. Bobek, Duchowość małżeństwa chrześcijańskiego na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2010.

498.P. Bielecki, Rola sportu w życiu duchowym na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2010.

499.K. Lesnow, Duchowa sylwetka kapłana diecezjalnego na przykładzie życia księdza prałata Bogusława Żurawskiego, Warszawa 2010.

500.S. Vasyliy, Cechy duszpasterstwa parafialnego w diecezji Iwano-Frankowskiej teraz i w perspektywie na przyszłość, Ivano-Frankowskije 2009 (Ukraina), UKSW 2010.

501.T. Kasabutskaya, Istotne elementy duchowości Rafała Kalinowskiego na podstawie korespondencji i konferencji, Warszawa 2010.

502.M. Halida, Koncepcja posłuszeństwa w wybranych Regułach monastycznych oraz ich aktualność w świetle współczesnych dokumentów i komentarzy, Warszawa 2010.

503.S. Szymborski, Droga dojrzewania duchowego św. Brata Alberta Chmielowskiego do służby najuboższym, Warszawa 2010.

504.E. Sadoch, Rola autobiografii duchowej w rozwoju życia wewnętrznego na podstawie literatury przedmiotu, Warszawa 2010.

505.M. Kłoda, Idea oratorium świętego Filipa Neri na podstawie kwartalnika Oratoriana, Warszawa 2010.

506.P. Grabowski, Duchowy wymiar Męki Chrystusa w utworze Stanisława Papczyńskiego "Chrystus cierpiący”, Warszawa 2010.

507.M. Graszk, Pokora jako stawanie w prawdzie w ujęciu Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Olsztyn 2003, UKSW 2010.

508.M. Nagajczyk, Prawdy eschatologiczne w orędziu Miłosierdzia Bożego według przekazu św. Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2010.

509.T. Grądzki, Elementy sportu w życiu duchowym chrześcijanina na podstawie dokumentów Kościoła katolickiego, Warszawa 2010.

510.I. Sagan, Formacja integralna młodego chrześcijanina według wskazań bł. Matki Marceliny Darowskiej. Próba aplikacji do współczesnych zagrożeń kulturowych, Warszawa 2010.

511.M. Kamińska, Narzeczeństwo jako duchowa droga do małżeństwa na podstawie listów i przykładu życia świętej Joanny Beretta Molla, Warszawa 2010.

512.K. Pietrzak, Duchowość świętej Klary, Warszawa 2010.

513.M. Tabaka, Ideał chrześcijanina w nauczaniu bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, Warszawa 2010.

514.J. M. Synowiec, Miłość bliźniego w życiu duchowym i posłudze św. Ojca Pio, Warszawa 2010.

515.E. D. Biernacka, Duchowość eucharystyczna według "Duch liturgii” i "Sacramentum caritatis” Josepha Ratzingera – Papieża Benedykta XVI, Warszawa 2010.

516.P. Sz. Mroziński, Cierpienie drogą uświęcenia w życiu duchowym człowieka w świetle nauczania papieża Jana Pawła II o cierpieniu, Warszawa 2010.

517.M. Tutro, Duchowość młodego człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2010.

518.M. Dłutowski, Profetyczna misja św. Faustyny Kowalskiej na podstawie "Dzienniczka”, Warszawa 2008 (Sekcja św. Jana Chrzciciela PWT), UKSW 2010.

519.A. Mazur, Etyczne aspekty pracy rzecznika prasowego w klubie i stowarzyszeniu sportowym, Warszawa 2010.

520.Ł. Laszuk, Teologia formularza mszalnego o świętym Łukaszu Ewangeliście, Warszawa 2011.

521.L. Kromka, Miłosierdzie chrześcijańskie w duchowości i dokonaniach św. Alojzego Orione. Studium na podstawie wybranych pism, Lublin 2007, UKSW 2011.

522.B. Szostak, Moralne i duchowe owoce "nocy ciemnej” w posłudze Matki Teresy z Kalkuty, Warszawa 2011.

523.P. Orliński, Listy Małej Arabki – Mariam Baouardy (1846-1878). Przekład i analiza teologiczno-historyczna, t. 1; Listy Małej Arabki – Mariam Baouardy (1846-1878). Przekład i analiza teologiczno-historyczna, t. 2, Listy błogosławionej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, red. i opr. w j. polskim H. Seweryniak, P. Orliński, Warszawa 2011.

524.Ł. Murawski, Rola sakramentu pokuty w duchowej odnowie wiernych podczas nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji łomżyńskiej, Warszawa 2011.

525.Ł. Oleksiak, Zły duch w publicznej działalności Jezusa w świetle Ewangelii, Warszawa 2011.

526.P. Jaster, Zjawisko manipulacji w Organizacji Świadków Jehowy na podstawie polskojęzycznej literatury, Warszawa 2011.

527.I. Jarosz, Istotne elementy życia duchowego bł. Assunty Pallotta, Franciszkanki Misjonarki Maryi, Warszawa 2011.

528.M. Kotłowski, Rozwój życia duchowego rodziny w świetle nauczania papieża Jana Pawła II, Warszawa 2011.

529.M. Zawadzka, Ciemność w doświadczeniu mistycznym błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty na podstawie jej listów do kierowników duchowych, Warszawa 2011.

530.E. Płaskonka, Dziecięctwo duchowe jako realizacja miłości Boga w życiu Karmelitanki Dzieciątka Jezus na podstawie wybranych pism Ojca Założyciela, Warszawa 2011.

531.M. Krawczyńska, Rodzina w nauczaniu środowym Jana Pawła II (1979-1980), Warszawa 2011.

532.M. Koman, Idea wynagradzania według Elizy Cejzik (1858-1898), Lublin 1995, (UKSW 2011).

533.A. Białopiotrowicz, Modlitwa Jezusowa w ujęciu Wilfrida Stinissena OCD na podstawie dwóch wybranych pozycji, Warszawa 2011.

534.A. Majewska, Formacja duchowa do trzeźwości w świetle nauczania Episkopatu Polski (1945-2010), Warszawa 2011.

535.L. Boczek, Duchowość pracy w polskiej literaturze posoborowej, Warszawa 2011.

536.M. Malinowski, Postawa służby jako specyficzna cecha duchowości diakona stałego w nauczaniu Magisterium Kościoła od Soboru Watykańskiego II, Warszawa 2011.

537.M. Kusak, Problem aborcji u 14-letniej Agaty w interpretacji publicystów prasy katolickiej i laickiej, Warszawa 2011.

538.E. Frąckiewicz, Uroczystość beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki w relacji wybranych polskich tytułów prasowych, Warszawa 2011.

539.A. Morawska, Macierzyństwo duchowe w wybranych tekstach Jana Pawła II, Warszawa 2011.

540.M. Janicka, Rola kierownictwa duchowego w życiu Wandy Półtawskiej na podstawie "Beskidzkich rekolekcji”, Warszawa 2011.

541.E. Zadrożna, Problem zdrady w odniesieniu do współczesnej kobiety na podstawie serwisów internetowych. Ocena teologiczno-moralna, Warszawa 2011.

542.U. Ostrowska, Zagrożenia w Internecie w świetle nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI o mass mediach, Warszawa 2011.

543.A. Tyszkiewicz, Komunikacja rzecznika prasowego z dziennikarzami na przykładzie "Rankingu antyrzeczników” z magazynu "Press” w latach 2000-2011, Warszawa 2011.

544.Sz. Gałażyn, Duchowość misyjna w nauczaniu św. Maksymiliana Kolbego, Warszawa 2011.

545.N. Gumeniuk, Modlitwa w Ćwiczeniach Duchowych św. Ignacego Loyoli, Warszawa 2011 (Ukraina).

546.M. Osial, Symbolika Logo wybranych instytucji katolickich w Polsce jako element komunikacji marketingowej, Warszawa 2011.

547.M. Rachwalska, Doświadczenie mistyczne w życiu błogosławionej Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, Warszawa 2011.

548.M. Reszka, Formacja duchowa rodziny w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, Warszawa 2011.

549.Ł. Czerniawski, Święty Józef wzorem życia osób konsekrowanych, Warszawa 2011.

550.M. Osika, Duchowość świeckich w świetle Tajemnicy Wcielenia w wybranych dokumentach Jana Pawła II, Warszawa 2011.

551.M. Grządziela, Formacja duchowa diecezji radomskiej na podstawie Listów Pasterskich J. E. Ks. Bpa E. Materskiego, Warszawa 2011.

552.S. Irena Osmjanska (Łotwa), Dziecięctwo Boże jako podstawa doskonałości chrześcijańskiej w świetle charyzmatu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD. Studium teologicznomoralne, Warszawa 2010, (UKSW 2011).

553.M. Kuźmiak, Duchowy wymiar sakramentu pokuty i pojednania w nauczaniu Jana Pawła II w świetle wybranych dokumentów: Listu Misericordia Dei, Encykliki Dives in Misericordia, Adhortacji "Reconciliatio et paenitentia”, Warszawa 2011.

554.M. Izbicki, Obraz kapłana w filmach i serialach PRL, Warszawa 2011.

555.A. Gubiec OP, Duchowość misyjna w świetle dokumentów i materiałów formacyjnych Zgromadzenia Sióstr św. Dominika, Warszawa 2012.

556.K. Gubiec, Medialny obraz zakażonych HIV i chorych na AIDS w świetle wybranych aspektów prawnych, etyki lekarskiej oraz nauczania Kościoła, Warszawa 2012.

557.K. Beniuk, Aborcja jako jedna z form kryzysu duchowego w encyklice "Evangelium vitae” bł. Jana Pawła II, Warszawa 2012.

558.T. Yasenytska, Cnoty męstwa i łagodności w życiu duchowym św. Józefata Kuncewicza, Warszawa 2012.

559.A. Szyborska, Rachunek sumienia w procesie uświęcenia członków Rodziny Świętego Pawła na podstawie wybranych pism bł. Jakuba Alberione, Warszawa 2012.

560.B. Nowakowski, Kapłan sługa Bożego Miłosierdzia w nauczaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara (1899-1924), Warszawa 2012.

561.K. Wojdyna, Wartości rodzinne w czasopiśmie "Przyjaciółka” w latach 1988-1995, Warszawa 2012.

562.M. Popielski, Polscy żołnierze i ich rodziny podczas misji w Iraku i w Afganistanie w świetle polskiej prasy wojskowej w latach 2006-2010, Warszawa 2012.

563.G. Marciniak, Ofiara miłości bliźniego – Pier Giorgio Frassatiego na podstawie Listów, Warszawa 2012.

564.M. Latkowska, Duchowa troska o kapłanów w zyciu i posłannictwie siostry Wandy Boniszewskiej, Warszawa 2012.

565.B. Nowakowski, Kapłan sługą Bożego Miłosierdzia w nauczaniu św. Józefa Sebatiana Pelczara (1899-1924), Warszawa 2912.

566.M. Olczak, Etyka w dziennikarstwie ekonomicznym na przykładzie publikacji prasowych z września i października 2008 roku dotyczących genezy kryzysu finansowego, Warszawa 2012.

567.S. Bugaj, Duchowa terapia współczesnego chrześcijanina na podstawie polskiej literatury teologicznej z lat 1989-2010, Warszawa 2012.

568.M. Łuczak, Medialny wizerunek Wandy Półtawskiej na podstawie literatury przedmiotu, Warszawa 2012.

569.A. Chmielewska, Wizerunek kobiety w polskiej reklamie prasowej w wybranych czasopismach w latach 1990-2010, Warszawa 2012.

570.O. Dronszcz, Medialny wizerunek współczesnej kobiety w wybranych czasopismach polskich w latach 2006-2010, Warszawa 2012.

571.G. Niemiec, Walka duchowa w pismach bł. Marii od Męki Pańskiej, Warszawa 2012.

572.Ł. Błaszczyk, Wpływ mediów na kształtowanie opinii o moralności polityków podczas kampanii prezydenckiej w Polsce w 2010 na przykładzie tygodników opinii, Warszawa 2012.

573.K. Gąszczyk, Charakterystyka grzechu na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2012.

574.M. Świerczyński, Posługa kapłana jako spowiednika na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2012.

575.K. Wiśniewska, Duchowość dziecięctwa Bożego jako droga do wyjścia z kryzysu tożsamości na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2012.

576.Ł. Kątny, Tajemnica Ducha Świętego w świetle "De Principiis” Orygenesa, Lublin 2008 (UKSW 2012).

577.K. Węgielska, Misja korespondenta wojennego w świetle katolickiej nauki o powołaniu dziennikarza, Warszawa 2012.

578.R. Pujsza CP, Obecność krzyża w życiu młodego człowieka w nauczaniu Jana Pawła II do młodzieży, Warszawa 2008, (UKSW 2012).

579.P. Kłym, Cierpienie królewską drogą do zjednoczenia z Bogiem w ujęciu błogosławionego ks. Jana Balickiego, Przemyśl 2009, (UKSW 2012).

580.P. Owcarz OFMCap, Ubóstwo w podstawach prawnych i świadectwach reformy kapucyńskiej, Lublin 2010, (UKSW 2012).

581.Sz. Szepietowski, Grzech i nawrócenie w "Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli”, Wrocław 2004, (UKSW 2012).

582.A. Banaszek, Chrześcijańska odpowiedzialność za ojczyznę na podstawie listów pasterskich Episkopatu Polski w latach 1965-2005, Warszawa 2008, (UKSW 2012).

583.R. Kobiałka, "Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae”. Charyzmat maryjny Ruchu Światło-Życie, Lublin 2009, (UKSW 2013).

584.B. Smarżewska, Wychowanie do modlitwy w katechezach szkół gimnazjalnych w serii podręczników "Iść za Jezusem”, Szczecin 2009, (UKSW 2013).

585.D. Stasiak, Tajemnica Odkupienia w świetle "Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2007/2008, (UKSW 2013).

586.Ł. Mika, Analiza rozumienia nawrócenia w myśli Józefa Tischnera, Warszawa-Łódź 2013 (UKSW 2013).

587.M. Wasilewski, Kobieta w perspektywie doświadczenia mistycznego w filozoficznej koncepcji Edyty Stein, Warszawa 2008, (UKSW 2013).

588.R. Ryłka, Duchy czyste i nieczyste w Listach Pawłowych, Warszawa 2013.

589.S. Trystsen OCD, Tajemnica Eucharystii w świetle pism św. Teresy od Jezusa, Lublin 2008, UKSW 2013.

590.E. Kowalska, Rozwój duchowy w życiu konsekrowanym poprzez formację liturgiczną na podstawie Reguły św. Benedykta i dokumentów Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, Warszawa 2013.

591.A. Janiec, Duchowość Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Studium na podstawie posoborowych dokumentów Zgromadzenia, Warszawa 2013.

592.A. Mularska, Dojrzewanie Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki do męczeństwa na podstawie jego pism, Warszawa 2013.

593.L. Mitoraj, Chrześcijańska koncepcja miłości i miłosierdzia w świetle "Dzienniczka” s. Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2013.

594.A. Stępniewski, Elementy duchowości maryjnej w życiu i pismach ojca Maksymiliana Kolbe, Warszawa 2013.

595.M. Stępniak, Wizja życia duchowego. Studium na podstawie komentarzy biblijnych zawartych w dwutygodniku diecezjalnym "Pielgrzym” w latach 1992-2002, Lublin-Pelplin 2007, UKSW 2014.

596.M. T. Moks, Personalistyczna koncepcja miłości w filozofii Karola Wojtyły, Warszawa 2008, UKSW 2014.

597.M. Ulatowski, Duchy czyste i nieczyste w publicznej działalności Jezusa w świetle Ewangelii, Warszawa 2014.

598.R. Wołosik, Biblijny motyw służby Bogu w "Dzienniczku” świętej siostry Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2014.

599.D. Kulesza, Biblijny motyw cierpienia w "Dzienniczku” świetej siostry Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2014.

600.N. Nowosad, Chrystoformiczny proces nawrócenia w świetle pism sł. B. M. Pauli Zofii Tajber, Warszawa 2014.

601.A. Odowska, Kobieta jako obraz piękna Boga w Liście Apostolskim "Mulieris dignitatem”, Warszawa 2014.

602.A. Kuś, Macierzyństwo duchowe kobiety konsekrowanej w pismach Matki Ludwiki Gąsiorowskiej i materiałach Zgromadzenia, Warszawa 2014.

603.Maria Casado Tarin, Duchowość komunii jako podstawa modlitwy w pismach św. Teresy z Avila, Warszawa 2014.

604.P. Pilcicka, Duchowość domu rodzinnego w nauczaniu Episkopatu Polski w latach 1945-2005, Warszawa 2014.

605.A. Bloch, Krytyka Świadków Jehowy w świetle polskiej literatury teologicznej z lat 2000-2013, Warszawa 2014.

606.R. Grejciun, Wybrane formy oczyszczenia duchowego w oparciu o przykłady świętych, Warszawa 2015.

607.Ł. Szymanowski, Kształtowanie się obrazu Boga jako Ojca w życiu duchowym na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2015.

608.M. Silikowski, Wybrane elementy postawy chrześcijanina w oparciu o życie i twórczość Henriego Nouwena, Warszawa 2015.

609.J. Brukiewicz, Nadzwyczajne zjawiska mistyczne w rozwoju duchowym św. Jana Bosko, Warszawa 2015.

610.S. Wąsik, Droga ucznia chrześcijanina w wybranych pismach C. M. Martiniego, Warszawa 2009, UKSW 2015.

611.M. Curyło, Biblijny motyw powołania w Dzienniczku świętej siostry Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2015.

612.A. A. Surdykowski, Współczesne zagrożenia rodziny w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka, Warszawa 2015.

613.Z. Kazimierczuk, Obraz człowieka na podstawie "Zamku wewnętrznego” św. Teresy z Avila, Warszawa 2015.

614.W. Rychter, Posłannictwo kapłana na podstawie posoborowej polskiej literatury teologicznej, Warszawa 2016.

615.D. Dziedzic, Natura życia konsekrowanego na podstawie posoborowej polskiej literatury teologicznej, Warszawa 2016.

616.J. Turek, Znaczenie snu i jego wpływ na duchowość i życie człowieka na podstawie wybranych fragmentów Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 2016.

617.A. Suska, Znaczenie ciszy i milczenia w formacji powołanych do kapłaństwa na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2016.

618.J. Rzeszewicz, Walka duchowa na przykładzie życia i listów świętego Ojca Pio 1887-1968, Warszawa 2016.

619.K. Biskup, Wczesnochrześcijańska duchowość pustelnicza w świetle dostępnej literatury, Warszawa 2010; UKSW 2016.

620.M. Cymek, Motywy biblijne w pismach św. Teresy z Lisieux, Warszawa 2016.

621.M. Sztych, Biblijny motyw ubóstwa w życiu świętego Franciszka z Asyżu, Warszawa 2016.

622.P. Jadeszko, Biblijny motyw miłości Boga i bliźniego w Ćwiczeniach duchownych świętego Ignacego Loyoli, Warszawa 2016.

623.M. Rakusiewicz, Biblijny model apostołowania w myśli św. Jana Bosko (1815-1888), Warszawa 2016.

624.K. Piela, Sposób zycia we franciszkańskim eremie na podstawie Reguły dla pustelnii św. Franciszka oraz dokumentów Zakonu Braci Mniejszych. Historia, teologia, teraźniejszość, Kraków 2013, UKSW 2016.

625.P. Karbowska, Formacja duchowa w okresie przygotowania do sakramentu małżeństwa na podstawie publikacji Jacka Pulikowskiego, Warszawa 2016.

626.M. Duc, Rola przyjaźni w życiu konsekrowanym. Studium na podstawie współczesnych dokumentów Kościoła, Warszawa 2016.

627.S. Węgrzyn, Nabożeństwo do Opatrznosci Bożej w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia na podstawie wybranych pism św. Wincentego a Paulo i św. Ludwika de Marillac, Warszawa 2016.

628.A. Jarosławska, Rola Eucharystii w życiu chrześcijańskim na podstawie nauczania o. Raniero Cantalamessy, Warszawa 2016.

629.A. Krasińska, Duchowość domu rodzinnego w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka (w latach 1996-2011), Warszawa 2016.

630.M. Krzyżanowski, Akt prokreacji jako akt świety w nauczaniu św. Jana Pawła II, Warszawa 2016.

631.D. Kobrzycki, Rozwój życia modlitwy w pismach św. Teresy od Jezusa, Warszawa 2016.

632.E. Kurach, Oczyszczenie człowieka na drodze dialogu z Jezusem w oparciu o rozmowę przy studni Jakubowej w nauczaniu posoborowym, Warszawa 2016.

633.A. Chamera, Kształtowanie się tożsamości synowskiej w życiu duchowym na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2016.

634.S. Szota, Postawa zawierzenia Bogu na przykładzie życia świętego Józefa Oblubieńca Maryi na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2016.

635.P. Guczalski, Egzorcyzm w ujęciu ks. Aleksandra Posackiego na podstawie wybranych publikacji, Warszawa 2016.

636.Ł. Zakrzewski, Wpływ wiary na kształtowanie się postaw życiowych Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gdańsk 2017.

637.A. Lubak, Nauka o rzeczach ostatecznych w ujęciu ks. Lucjana Baltera, Warszawa 2017.

638.O. Parda, Kobieca wrażliwość i osamotnienie w twórczości Sofii Coppoli na wybranych przykładach filmowych, a Mulieris Dignitatem Jana Pawła II, Warszawa 2017.

639.Z. Frąszczak, Świętość chrześcijanina w pismach o Pawła Ogórka OCD, Warszawa 2020.

 

 

20. Promotor prac doktorskich na Wydziale Teologicznym UKSW

 

1. P. Głowacki, Życie duchowe na podstawie pism bł. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 1994.

2. C. Kustra, Duchowość zakonna na podstawie pism Sługi Bożego księdza Bronisława Markiewicza (1842-1912), Warszawa 1994.

3.J. Szamocki, Duchowość kapłana diecezjalnego w Instytucie Świeckim Kapłańskim "Misjonarzy Królewskości Chrystusa” na podstawie pism Gabriela Marcola (1971-1991), Warszawa 1995.

4. T. Trzaskawka, Rola cnót teologalnych w rozwoju życia duchowego chrześcijanina w piśmiennictwie Sługi Bożego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felinskiego (1822-1895), Warszawa 1996.

5. M. Szymula, Duchowość zakonna według pism bł. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 1997.

6. J. K. Bąk, Duchowość zakonna w życiu i myśli teologicznej Sługi Bożej Matki Anieli Róży Godeckiej, Warszawa 1998.

7. K. Dyrek, Formacja ludzka w wychowaniu seminaryjnym do kapłaństwa w świetle dokumentów posoborowych Kościoła i literatury teologicznej (1967-1997), Warszawa 1998.

8. J. Wątroba, Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994), Warszawa 1998.

9.P. Piasecki, Zjednoczenie mistyczne według R. Garigou-Lagrange’a, Warszawa 1999 (odstąpiony innemu promotorowi).

10. A. Pelc, Konsekracja w zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, Warszawa 1999.

11. A. Baran, Formacja permanentna w zakonie Braci Mniejszych Kapucynów po Soborze Watykańskim II w świetle oficjalnych dokumentów zakonu, Warszawa 1999.

12. J. Jeżowski, Życie duchowe chrześcijanina w ujęciu bpa Antoniego Pawłowskiego 1903-1968, Warszawa 2000.

13. A. Karczewski, Życie duchowe chrześcijanina jako zbawczy dialog z Bogiem w nauczaniu księdza Franciszka Blachnickiego (1921-1987), Warszawa 2000.

14. G. Tworzewski, Duchowość kapłańska na łamach "The Priest” (1972-1997), Warszawa 2000.

15. T. Kotlewski, Droga życia mistycznego chrześcijanina w pismach św. Ignacego Loyoli, Warszawa 2000.

16. B. Dziourach (Ukraina), Życie duchowe mnicha na podstawie pism św. Teodora Studyty, Warszawa 2000.

17. A. Szczupał, Ascetyczno-mistyczna formacja życia duchowego: studium na podstawie myśli głównych teologów Zgromadzenia Redemptorystów przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 2001.

18. B. M. Czerwiński, Droga doskonałości chrześcijańskiej na podstawie pism św. Cypriana biskupa Kartaginy, Warszawa 2001.

19. J. Kubisa, Cierpienie w życiu duchowym chrześcijanina na podstawie pism Scotta M. Pecka, Warszawa 2001.

20. B. Kozłowski, Świętość chrześcijańska według ks. Mariana Nasalskiego (1860-1942), Warszawa 2001.

21. S. Suwiński, Duchowość zakonna w pismach bł. Marii Karłowskiej Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Warszawa 2002.

22. W. Brodziak, Trynitarny wymiar życia duchowego w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1996), Warszawa 2002.

23. K. Świerszcz, Ideał świętości chrześcijanina według bł. Marcelina Darowskiej, Warszawa 2002.

24. M. Tatar, Świętość chrześcijanina według bł. A. Rewery, Warszawa 2002.

25. E. Matulewicz, Zjednoczenie mistyczne według bł. Jerzego Matulewicza, Warszawa 2002.

26. J. Paciorek, Miłość w nauczaniu ks. Piotra Semenenki, Warszawa 2002.

27. W. Gałązka, Duchowość Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi na podstawie pism ks. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Warszawa 2002.

28. M. Wesołowski, Świętość żołnierza w nauczniu Biskupa Polowego Józefa Gawliny, Warszawa 2003.

29. Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, Warszawa 2003.

30. A. Oberstar, (Słowenia) Świętość chrześcijanina w nauczaniu abp. Antoniego Bonawentury Jeglica, Warszawa 2003.

31. L. Kowalewski, Mistyczne zjednoczenie według Jana Ruysbroecka, Warszawa 2003.

32. S. Legawiec, Duchowa odnowa chrześcijanina w nauczaniu biskupa Teodora Kubiny, Warszawa 2003.

33. M. Walkusz, Życie wspólnotowe według nauczania Sługi Bożego Franciszka Liebermanna, Warszawa 2004.

34. F. Tokarski, Formacja duchowa w Ruchu Światło – Życie na podstawie pism Franciszka Blachnickiego, Warszawa 2004.

35. R. Czajkowska, Duchowość zakonna Uczennicy Boskiego Mistrza w pismach księda Jakuba Alberione, Założyciela Rodziny Paulińskiej, Warszawa 2005.

36. H. Krowicki, Duchowość Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi: studium teologiczne na podstawie pism Założycieli o. Marii-Józefa Coudrin (1768-1837) i Matki Henryki Aymer (1767-1834) oraz dwóch pierwszych Generałów: o. Rafaela Bonamie (1837-1853) i o. Euthyme Rouchouze (1853-1869), Warszawa 2005.

37. W. Przybyło, Duchowość zakonna Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w świetle pism Założycielki św. Marii de Mattias i dokumentów zgromadzenia, Warszawa 2005.

38. T. Szałkowska, Duchowość zakonna Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego według pism s. Faustyny Kowalskiej i ks. Michała Sopoćki, Warszawa 2005.

39. A. Zelek, Świętość chrześcijanina w świetle pism głównych założycieli Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego – ks. Antoniego Słodkowskiego, o. Bernarda Przybylskiego OP i ks. Eugeniusza Werona SAC, Warszawa 2005.

40. J. Błażejak, Miłość w ujęciu sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, Warszawa 2006.

41. V. Hartánkowa, (Słowacja), Duchovny život krestánov na Slovensku w rokoch 1918-1948 podle vybraných teológov, Bratysława 2006.

42. A. Kraszewska, Doskonałość chrześcijańska według nauczania biskupa Edwarda Kisiela, Warszawa 2006.

43. P. M. Strojecki OCDS, Duchowość III Świeckiego Zakonu NMP z Góry Karmel i św. Teresy od Jezusa na podstawie polskiej literatury teologicznej z lat 1876-1952, Warszawa 2006.

44. W. Sugier, Zjednoczenie mistyczne w nauce bł. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 2006.

45. B. Kozioł, Duchowość Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej według o. Ignacego Posadzego, Warszawa 2007.

46. S. Kowalik, Świętość chrześcijanina w nauczaniu św. Maksymiliana Marii Kolbego, Warszawa 2007.

47. A. Siudak, Duchowość zakonna Franciszkanek Misjonarek Maryi na podstawie pism bł. Heleny de Chappotin (Marii od Męki Pańskiej), Warszawa 2007.

48. S. Szelągowski, Świętość żołnierza, w nauczaniu biskupa polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głodzia (1991-2004), Warszawa 2008.

49. D. Korcz, Misterium Paschalne w życiu duchowym według pism o. Piotra Semenenki, Warszawa 2009.

50. J. Zielonka, Duchowość Zakonu "Communio in Christo” w świetle życia i pism mistycznych Założycielki Teresy Linssen (1927-1994), Warszawa 2009.

51. K. Czyżyk, Duchowość apostolska według o. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 2009.

52. L. Poleszak SCJ, Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), Warszawa 2010.

53. M. Buzun, Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara, Warszawa 2010.

54. R. Tomaszewski, Chrystocentryzm duchowości Rodziny Świętego Pawła, Warszawa 2010.

55. J. Kołak, Świętość chrześcijanina w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-2005, Warszawa 2011.

56. L. Nowakowski, Świętość harcerza w literaturze międzywojennej, Warszawa 2011.

57. M. Piwnicki, Świętość chrześcijanina w ujęciu ks. Franciszka Grudnioka (1920-1998), Warszawa 2011.

58. W. Bukowski, Świętość chrześcijanina w nauczaniu ks. kardynała Mariana Jaworskiego arcybiskupa lwowskiego (1991-2008), Warszawa 2011 (Ukraina).

59. G. Matlak CFD, Duchowość Zgromadzenia Synów Matki Bożej Bolesnej, Warszawa 2011.

60. S. Sznurkowski, Duchowość Instytutu "Świętej Rodziny” w pismach ks. Stefano Lamery SSP (1912-1997), Warszawa 2012.

61. R. Bączek, Świętość małżeństwa i rodziny według nauczania bpa Stanisława Stefanka, Warszawa 2012.

62. A. Daniewicz, Teologia modlitwy w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Warszawa 2012 (odstąpiony innemu promotorowi).

63. H. Noga, Świętość chrześcijanina w świetle piśmiennictwa ks. Lawrance G. Lovasika SVD (1913-1986), Warszawa 2012.

64. E. Korbut, Duchowość zakonna Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w świetle pism Założycielki – bł. Bolesławy Lament i dokumentów Zgromadzenia, Warszawa 2013.

65. K. O. Sannikowa, Duchowość Krwi Jezusa w piśmiennictwie o. Winfrieda M. Wermtera (obrona odbyła się na Uniwersytecie Antonianum w Rzymie, 8. 10. 2014).

66. W. Bożek, Świętość chrześcijanina w świetle nauczania ks. abpa Jerzego Ablewicza, Warszawa 2014.

67. M. Pinkiewicz, Świętość chrześcijanina w nauczaniu Biskupa Józefa Drzazgi (1914-1978), Warszawa 2015.

68. A. Pawlak, Duchowość komunii w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Warszawa 2015.

69. Ł. Białk, Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016.

70. R. Kobiałka, Świętość chrześcijanina w nauczaniu papieża Benedykta XVI (2005-2013), Warszawa 2016.

71. M. Sztabińska, Życie mistyczne s. Roberty Babiak (1905-1945), Warszawa 2018.

72. M. Dłutowski, Świętość chrześcijanina. Studium na podstawie pism błogosławionego Michała Sopoćki, Warszawa 2019 (odstąpiony innemu promotorowi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń).

73. A.Fertacz, Duchowość dziennikarza w piśmiennictwie ks. bpa Adama Lepy, Warszawa 2019.

74. S. Wąsik, Formacja duchowa chrześcijanina w rekolekcjach kardynała Carlo Marii Martiniego, Warszawa 2019.

75. P. Owcarz, Modlitwa myślna w pierwotnej tradycji kapucyńskiej (1535-1628), Warszawa 2020.

76. M. Pabiańczyk, Świętość kapłana na łamach „Pastores” w latach 1998-2018, Częstochowa 2020; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

77. G. Cupa, Droga do świętości o. Pio na podstawie listów, Częstochowa 2020 (odstąpiony innemu promotorowi, UPJP II, Kraków).

78. A. Sękiewicz, Świętość chrześcijanina wnauczaniu księdza biskupa Stefana Bareły, Częstochowa 2020 ( odebrana nie przepisowo przez Wydział Teologiczny UPJP II w Krakowie).

 

21. Promotor prac magisterskich

 

a. Wydział Teologiczny UKSW

 

1. M. Boguszewska, Koncepcja życia zakonnego według pism Edmunda Bojanowskiego, Warszawa 1989.

2.L. B. Konwerska, Duchowość Zgromadzenia sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, Warszawa 1989.

3. B. Kucharzewska, Rekolekcje dla osób świeckich według pism Matki Marceliny Darowskiej (1827-1911), Warszawa 1989.

4. M. Dawidowicz, Maryjny wymiar duchowości Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w ujęciu matki Marceliny Darowskiej (Założycielki), Warszawa 1991.

5.J. Radoń, Macierzyństwo duchowe na przykładzie życia sługi Bożej Zelli Martin - Matki świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa 1991.

6. I. Skap, Modlitwa w nauczaniu matki Marceliny Darowskiej (1827-1911), Warszawa 1991.

7. M. Zdanowicz, Doświadczenie mistyczne w życiu Siostry Marii Faustyny Kowalskiej na podstawie Dzienniczka duchowego, Warszawa 1993.

8.L. Owczarska, Pokora jako zasada formacji życia duchowego rodziny chrześcijańskiej w nauczaniu matki Marceliny Darowskiej, Warszawa 1993.

9. A. Oberstar, Doskonałość życia chrześcijańskiego na podstawie dzieła "Na noge w sveti boi” abp. Antona Bonaventura Jegliča, Warszawa 1993 (Słowenia).

10. W. Barcewicz, Oczekiwanie adwentowe czasem duchowej przemiany chrześcijanina na podstawie tekstów euchologicznych Mszału Rzymskiego Pawła VI, Warszawa 1994 (Białoruś).

11. R. Sadowski, Formacja życia duchowego wiernych w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym na podstawie polskiej literatury teologicznej lat 1975-1993: (Studium teologiczno-historyczne), Warszawa 1994.

12. W. Jakowczyk, Doskonałość życia chrześcijańskiego na podstawie pism świętego Franciszka Salezego, Warszawa 1994.

13. A. Maron, Formacja duchowa chrześcijanina na podstawie materiałów programowych w Ruchu Światło-Życie (1972-1993), Warszawa 1994.

14. T. Trzaskawka, Rola miłości w mistycznym zjednoczeniu z Bogiem w świetle pism arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822-1895), Warszawa 1994.

15. S. Krajewski, Rola zła w życiu duchowym człowieka w świetle "Konferencji ascetycznych” św. Maksymiliana Kolbe, Warszawa 1995.

16. J. Gabrych, Radość w duchowości salezjańskiej według Konstytucji Towarzystwa świętego Franciszka Salezego z 1984 roku, Warszawa 1995 (Białoruś).

17. A.Obuchowski, Metanoia chrześcijańska według tekstów liturgicznych niedziel Wielkiego Postu w Mszale Rzymskim Pawła VI, Warszawa 1995 (Białoruś).

18. W. Jaworski, Duchowość sługi Bożego księdza Augustyna Czartoryskiego na podstawie opracowań hagiograficznych, Warszawa 1995.

19. J. Suchanek, Uświęcająca rola Ducha Świętego w życiu wewnętrznym chrześcijanina według nauki św. Jana od Krzyża, Warszawa 1995.

20. B. Dziourach, Dziewictwo na podstawie pism o. R. Bachtałowskiego CSsR, Warszawa 1996 (Ukraina).

21. M. Wójtowicz, Życie zakonne według pism Matki Ludwiki Gąsiorowskiej założycielki Stanisława s. Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, Warszawa 1996.

22. M. M. Jagiełło, Modlitwa w nauczaniu brata Rogera, Warszawa 1996.

23. A. Domoń, Duchowość ludzi świeckich w nauczaniu biskupa dr Lecha Kaczmarka, Warszawa 1996.

24. S. Koronkiewicz, Powołanie kapłańskie według świętego Jana Bosko, Warszawa 1997.

25. A. Kwaczyński, "Modlitwa o uzdrowienie” w polskojęzycznej literaturze posoborowej, Warszawa 1997.

26. C. Gorczyca, Duchowość Karola de Foucauld na podstawie opracowań hagiograficznych w języku polskim, Warszawa 1997.

27. S. Krzemińska, Życie duchowe według Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa 1997 (Kazachstan).

28. J. Brzozowska, Jezus Chrystus przedmiotem mistycznych doświadczeń Marii Valtorty, Warszawa 1997.

29. K. Świerszcz, Asceza na drodze do świętości w nauce Tomasza Martona, Warszawa 1998.

30. A. Faszcza, Doświadczenie biernej nocy ducha w życiu wewnętrznym bł. Marii Bernardyny Jabłońskiej, Warszawa 1998.

31. A. M. Pieślak, Życie mistyczne świętej Małgorzaty Marii Alacoque na podstawie Pamiętnika duchowego, Warszawa 1999.

32. E. Matulewicz, Modlitwa według pism polskich i Dziennika duchowego błogosławionego Jerzego Matulewicza, Warszawa 1999.

33. M. M. Sapiegin, Ufność w życiu błogosławionej Faustyny Kowalskiej na podstawie Dzienniczka, Warszawa 1999.

34. N. Grzegoszek, Duchowość Zgromadzenia Sióstr Służebniczek wg Konstytucji i pism Założyciela E. Bojanowskiego, Warszawa 1999.

35. B. Brzozowska, Modlitwa w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Warszawa 1999.

36. M. Frąckowiak, Zjednoczenie z Bogiem według H. Suzo, Warszawa 1999.

37. K. Ostenda, Rola cnoty miłości w życiu duchowym chrześcijanina w nauczaniu Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Polski, Warszawa 2000.

38. A. Owczarczyk, Zagadnienie kontemplacji w "Kazaniach” i "Traktatach” Mistrza Eckharta, Warszawa 2000.

39. A. K. Grabowska, Doświadczenie obecności Bożej w życiu mistycznym Elizy Cejzik, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza (1858-1898), Warszawa 2000.

40. A. M. Bosiacka, Asceza jako początek drogi do doskonałości chrześcijańskiej w kazaniach i homiliach świętego Bazylego Wielkiego, Warszawa 2000.

41. J. Pawelczyk, Duchowość ludzi świeckich na podstawie pism biskupa Czesława Domina w latach 1992-1996, Warszawa 2001.

42. A. Wolski, Modlitwa kontemplacyjna w "Kazaniach” Jana Taulera, Warszawa 2001.

43. A. Strojecka, Bolesna cierpienia biernej nocy ducha w mistycznym życiu bł. Anieli Salawy według "Dziennika”, Warszawa 2001.

44. L. Zająkała, Eucharystia jako dowód miłości Jezusa Chrystusa w ujęciu świętego Alfonsa Liguori, Warszawa 2001.

45. G. Bunkowska, Duchowy sens cierpienia w życiu i w nauce błogosławionego ojca Pio, Warszawa 2001.

46. E. Marchlewska, Życie w świecie osoby świeckiej konsekrowanej w polskojęzycznej literaturze posoborowej, Warszawa 2001.

47. P. M. Strojecki, Życie duchowe Kunegundy Siwiec na podstawie "Miejsca Mojego Miłosierdzia i Odpoczynku”, Warszawa 2001.

48. W. Błoński, Duchowo-cielesna jedność człowieka w świetle antropologii Kardynała Karola Wojtyły, Warszawa 2002.

49. J. Zawadzka, Dziękczynienie jako wymiar postawy chrześcijańskiej w przeżywaniu Eucharystii na podstawie teologicznej literatury posoborowej, Warszawa 2002.

50. B. Guziak, Przyjaźń w życiu zakonnym według najnowszych dokumentów Kościoła, Warszawa 2002.

51. M. Chrobak, Realizacja powołania życiowego przez kobietę według Edyty Stein, Warszawa 2002.

52. J. Domańska, Powołanie do świętości według nauczania pielgrzymkowego do Polski Jana Pawła II, Warszawa 2002.

53. H. Cierpisz, Kierownictwo duchowe według bł. Honorata Koźmińskiego OFMCap, Warszawa 2002.

54. P. Brak, Doświadczenie Boga w Kościele domowym w świetle przemówień papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r. oraz wybranych dokumentów, Warszawa 2002.

55. D. Zabawa, Rachunek sumienia św. Ignacego Loyoli pomocą w rozeznaniu woli Bożej, Warszawa 2002.

56. M. Szwaj, Kobieta konsekrowana jako kierownik duchowy według nauki św. Teresy od Jezusa, Warszawa 2002.

57. J. Bator, Ekumeniczny wymiar duchowości wspólnoty monastycznej z Camaldoli, Warszawa 2003 (Włochy).

58. D. Żero, Duchowy wymiar macierzyństwa na podstawie artykułów w "Rycerzu Niepokalanym” w latach 1922-1952, Warszawa 2003.

59. B. Kielan, Eucharystia w nauczaniu ks. Czesława Miętka, Warszawa 2003.

60. S. A. Olech, Życie i duchowość błogosławionego Tymoteusza Gaccardo (1886-1948), Warszawa 2003.

61. S. J. Kalinowska, Posłuszeństwo w charyzmacie Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi w świetle pism bł. Marii od Męki Pańskiej, Warszawa 2003.

62. A. Andraka, Modlitwa w życiu i pismach bł. Bronisławy Lament Założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Warszawa 2004.

63. J. Olczyk, Duchowość Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacre Coeur na podstawie kapituł posoborowych, Warszawa 2004.

64. A. Borucka, OP, Wolność dzieci Bożych w życiu konsekrowanym w świetle adhortacji "Vita Consecrata” Jana Pawła II, Warszawa 2004.

65. D. Korcz, Droga do zjednoczenia z Bogiem poprzez oczyszczenie wewnętrzne według o. Piotra Semenenki CR i o. Pawła Smolikowskiego CR, Warszawa 2004 (Włochy).

66. M. Sielanko, Wpływ rodziców na życie duchowe dzieci na podstawie "Dziejów duszy” św. Teresy od Dzieciatka Jezus i "Autobiografii” św. Teresy Benedykty od Krzyża, Warszawa 2005.

67. J. Lembryk, Modlitwa w życiu chrześcijanina w świetle katechezy szkoły podstawowej, Warszawa 2005.

68. A. Balcewicz, Modlitwa w dokumentach posoborowych dotyczących życia zakonnego, Warszawa 2005.

69. P. Kozieł, Modlitwa w pismach C. S. Lewis a, Warszawa 2005 (USA).

70. L. Wianowski, Doskonałość mnicha w pismach św. Doroteusza z Gazy, Warszawa 2006.

71. M. Siółko, Ascetyczno – mistyczny rozwój życia duchowego według św. Jana od Krzyża, Warszawa 2008.

72. P. Zwierzyński, Życie religijno-duchowe w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie, Warszawa 2009 (Białoruś).

73. J. Sareło, Życie religijno-duchowe w parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Różance w latach 1939-2007, Warszawa 2009 (Białoruś).

74. A. Warnicki, Specyfika działalności duszpasterskiej z osobami skłonnymi do depresji, Iwano-Frankowsk 2008, Warszawa 2009 (Ukraina).

75. A. Soroczuk, Święty Józef Oblubieniec N.M.P. wzorem świętości życia rodzinnego na podstawie polskiej posoborowej literatury teologicznej w latach 1979-1999, Warszawa 2009.

76. J. S. Gruszkiewicz, Duchowość laikatu według nauczania kardynała Basila Hume’a, Warszawa 2010 (Anglia).

77. S. Vasyliv, Cechy duszpasterstwa parafialnego w diecezji Ivano-Frankowskiej teraz i w perspektywie na przyszłość, Warszawa 2010 (Ukraina).

78. Z. Cholewiński, Świętość chrześcijanina w nauczaniu ks. kard. Augusta Hlonda, Warszawa 2015.

 

b. Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie

 

1. M. Rokosz, Zagadnienia modlitwy w pismach czcigodnej Sługi Bożej Matki Angeli Truszkowskiej, Częstochowa 1987.

2. R. Czajkowska, Eucharystia w życiu i działalności księdza Jakuba Alberione Założyciela Rodziny Paulińskiej, Częstochowa 1988.

3. W. Przybyło, Odosobnienie w ujęciu Mistrza Eckharta, Częstochowa 1990.

4. E. Czakiert, Ideał życia mniszego na podstawie pism św. Doroteusza z Gazy, Częstochowa 1991.

5. L. Lorek, Duchowość Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu wg pism błogosławionej Franciszki Siedliskiej, Częstochowa 1992.

6. A. Jacek, Wartości duchowe chrześcijanina w nauczaniu Biskupa Stefana Bareły, Częstochowa 1995.

7. B. Redzik, Duchowość zakonna w świetle Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia SS. "Jedność” pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Częstochowa 1995.

8. J. Olczyk, Życie zakonne w świetle pism Ojca Kazimierza Szafranka, Częstochowa 1995.

9. Z. Płusa, Kierownictwo duchowe na podstawie pism i życia błogosławionej Matki Angeli Truszkowskiej, Częstochowa 1995.

10. B. Rydel-Głowa, Doskonałość życia chrześcijańskiego na podstawie Konferencji "Dni Modlitw” Rodzin Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie” 1983-1993, Częstochowa 1995.

11. A. Gargasz, Przymierze oblubieńczej miłości jako charyzmat duchowości urszulańskiej na podstawie Konstytucji Unii Rzymskiej Zakonu Świętej Urszuli, Częstochowa 1996.

12. H. Radziejewska, Ideał życia konsekrowanego według Konstytucji SS. Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo, Częstochowa 1996.

13. B. Wittbrodt, Życie zakonne według Konstytucji i Statutów Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, Częstochowa 1997.

14. B. Zakrzewska, Świętość chrześcijanina na podstawie kazań i rozważań ascetycznych ojca Pawła Kosiaka OSPE, wygłoszonych na Jasnej Górze w latach 1965-1980, Częstochowa 1997.

15. M. Borawska, Życie zakonne według Konstytucji Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, Częstochowa 1998.

16. M. Malanowicz, Duchowość Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego na podstawie Konstytucji i pism błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej, Częstochowa 1998.

17. H. Adamiec, Chrześcijańska cnota miłości w nauczaniu błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara, Częstochowa 1999.

18. L. Szymonik, Duchowość ludzi świeckich w nauczaniu Ks. Biskupa dra Stefana Bareły, Częstochowa 1999.

19. B. Młocek, Idea wynagradzania w Zgromadzeniu Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza według Konstytucji 1888-1990, Częstochowa 1999.

20. T. Flis, Duchowość życia konsekrowanego w świetle adhortacji Jana Pawła II "Vita Consecrata”, Częstochowa 1999.

21. E. Ścieżko, Kierownictwo duchowe wg bł. Franciszki Siedliskiej, Częstochowa 1999.

22. B. Chądzyńska, Modlitwa chrześcijańska w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Częstochowa 2000.

23. I. Szalińska, Modlitwa w życiu i nauczaniu Błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Częstochowa 2001.

24. K. Ficke, Modlitwa w ujęciu Ojca Dominika Widera, Częstochowa 2001.

25. I. Tabulska, Maryjno-eklezjalny wymiar duchowości Instytut Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła w nauczaniu Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Częstochowa 2002.

26. T. Panas SSP, Ideał św. Pawła w życiu i działalności bł. Jakuba Alberione, Częstochowa 2006.

27. M. Szleszyńska, Duchowość Zgromadzenia Dominikanek Matki Bożej Różańcowej w świetle dokumentów zakonnych, Częstochowa 2010.

28. K. Suwała, Duchowość Zgromadzenia Misjonarek św. A. J. M. Clareta na podstawie pism Założycielki M. Leonii Milito i dokumentów Zgromadzenia, Częstochowa 2010.

29. B. Markowska, Doskonałość chrześcijanina w kazaniach św. Jana Marii Vianneya, Częstochowa 2011.

30. E. Świtoń, Duchowość małżeństwa i rodziny. Studium na podstawie wybranych dokumentów Kościoła i nauczania papieży, Częstochowa 2013.

31. M. Kendrzycka, Ewangeliczna rada posłuszeństwa w pismach ojca Winfrieda Wermtera, Częstochowa 2014 (Niemcy).

32. R. Walecka, Zjednoczenie z Bogiem przez miłość w pismach ojca Dominika Widera OCD, Częstochowa 2017.

33. R. Zmarzły, Duchowość Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w świetle dokumentów Zgromadzenia, Częstochowa 2018.

34. K. Rogalski, Noc ciemna według św. Jana od Krzyża, Częstochowa 2020.

35. A. Jończy, Duchowość maryjna w pismach o. Rufina Abramka, Częstochowa 2020.

36. A. Strzępek OP, Świętość młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II w czasie Światowych Dni Młodzieży, Częstochowa 2021.

 

c. Wydział Teologiczny KUL

 

1. F. Pluszczak, Modlitwa na podstawie pism założycielek Sióstr św. Elżbiety, Lublin 1983.

2. B. Socha, Zjednoczenie mistyczne według Jana Taulera, Lublin 1998.

 

d. Papieski Wydział Teologiczny, Warszawa

 

1.S. Antoniak,Duchowość Anieli Salawy, Warszawa 2007 ( pr. zaliczeniowa).

 

22. Promocja książek

 

1. Promocja Wydawnictwa WSZiP im. Bogdana Jańskiego, V Ogólnopolskie Targi Wydawnictw Katolickich, Warszawa (09-11.04.1999).

2. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988), t. 1, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 1, Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999, prezentacja: S. Urbański, ATK (28.04.1999), sesja publikowana "Nowe religie - nowe duchowości”.

3. S. Urbański, Teologia modlitwy. Badania ascetyczno-mistyczne dwudziestolecia międzywojennego z uwzględnieniem duchowości szkoły zmartwychwstańczej, Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999, prezentacja: S. Urbański, ATK (28.04.1999), sesja publikowana "Nowe religie-nowe duchowości”; por. S. Urbański, Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Zarządzanie i Edukacja 3 (1999), s. 214.

4. Promocja książek Sekcji Teologii Duchowości, Konferencja ogólnopolska "Nowe religie – nowe duchowości”, sesja jubileuszowa: 10-lecie Sekcji Teologii Duchowości, prezentacja: S. Urbański, ATK (28.04.1999); por. S. Urbański, Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Zarządzanie i Edukacja 3 (1999), s. 214.

5. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988), t. 1, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 1, Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999, prezentacja: ks. prof. bp J. Szlaga, S. Urbański, Aula Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (19.05.1999) oraz prezentacja: ks. prof. dr hab. F. Adamski, S. Urbański, Aula Collegium Novum UJ, Kraków (02.06.1999); por. S. Urbański, Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Zarządzanie i Edukacja 3 (1999), s. 214.

6. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1989-1999), t. 2, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 2, Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999, prezentacja: ks. prof. bp J. Szlaga, S. Urbański, Aula Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (22.05.2000).

7. S. Urbański, Mistyczny świat ducha, Warszawa 2000, prezentacja: S. Budzyński, Studium Duchowości Europejskiej, Centrum Kultury "Civitas Christiana”, Warszawa (12.04.2000).

8. P. Ogórek, Mistrz Jan Eckhart a św. Jan od Krzyża, Warszawa 1999, prezentacja: S. Urbański, Studium Duchowości Europejskiej, Centrum Kultury "Civitas Christiana”, Warszawa (19.11.2000).

9. A. Słodkowski, Teologia życia duchowego w świetle Soboru Watykańskiego II, Wyd. Pallotinum, Warszawa 2000, prezentacja: S. Urbański, Lublin KUL (05.12.2000).

10. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 3, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, t. 3, Warszawa 2000, prezentacja: ks. prof. dr hab. J. Dołęga, S. Urbański, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Łomża (22.02.2001).

11. W. Bołoz, Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła, red. W. Bołoz, G. Höwer, Warszawa 2001, prezentacja: S. Urbański, UKSW (09.03.2001).

12. A. Witko, Święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Kraków 2001, prezentacja: S. Urbański, Kościół OO. Pijarów, Kraków (25.04.2001).

13. J. Lewandowski, Naród w dziejach zbawienia, Warszawa 2001, prezentacja: S. Urbański, UKSW (31.05.2001).

14. Prezentacja albumu: Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Co Kościół i Polska zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia?, Warszawa 2000, prezentacja: S. Budzyński, S. Urbański, Studium Duchowości Europejskiej, Centrum Kultury "Civitas Christiana”, Warszawa (25.10.2001).

15. J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Warszawa 2001, prezentacja: S. Urbański, Instytut Duchowości Karmelitańskiej, Kraków (29.10.2001).

16. Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, A. Skowroński, Warszawa 2001, prezentacja: J. Czartoszewski, S. Urbański, Studium Duchowości Europejskiej, Centrum Kultury "Civitas Christiana”, Warszawa (29.11.2001).

17. E. Sakowicz, Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996), Warszawa 1997; tenże: Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963-1999), Warszawa 2000, prezentacja: S. Urbański, imam M. Żuk, Studium Duchowości Europejskiej, Centrum Kultury "Civitas Christiana”, Warszawa (17.01.2002).

18. Leksykon duchowości katolickiej, Lublin 2002, prezentacja: S. Urbański "Teologiczno – duchowe treści Leksykonu Duchowości Katolickiej”, KUL (21.03.2002).

19. K. Pawlina, Kandydaci do kapłaństwa trzeciego tysiąclecia, Warszawa 2002, prezentacja: ks. bp P. Libera, S. Urbański, Centrum Kultury "Civitas Christiana”, Warszawa (17.10.2002).

20. Europa chrześcijańska, red. S. Urbański, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003, prezentacja: F. Ociepka, S. Urbański, T. Żeleźnik, Centrum Kultury "Civitas Christiana”, Warszawa (29.04.2003).

21. B. Zarański, Kreatywność osobowa człowieka, (komputeropis) Warszawa 2003, prezentacja: S. Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2003).

22. S. Urbański, Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, seria: Jański – ku przyszłości 1, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2006, prezentacja: S. Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (14.11.2006).

23. Leksykon Świętych Franciszka i Klary z Asyżu, Wydawnictwo M, Warszawa 2006, w: Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a; tenże: Leksykon duchowości franciszkańskiej, Studia Franciszkańskie, t. 17, Poznań 2007, s. 547-548, (17.11.2006).

24. Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 2, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007, prezentacja: J. Grabowski, S. Urbański, K. Świerszcz, Collegium Resurectionum Księży Zmartwychwstańców, Kraków (19.04.2007); por. M. Szlachciak, Sympozjum o Bogdanie Jańskim, Via consecrata 07-08/ 2007, s. 121.

25. S. Urbański, Mistyka miłosierdzia, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2007, prezentacja: S. Urbański, Kościół św. Barbary, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, Warszawa (25.04.2007).

26. Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 91, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2008, prezentacja: R. Drecki, Klub Pietrzaka Warszawa (18.10.2008).

27. S. Urbański, Mistyka miłosierdzia, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2007, prezentacja: Krystyna Isijawi, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (1.08.2008).

28. Jan Paweł II o nauce, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 6, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009, Mała Aula Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, Warszawa (21.04.2009).

29. Jan Paweł II do polskich uczonych, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 7, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009, Mała Aula Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, Warszawa (21.04.2009).

30. Kard. Paul Josef Cordes, Dlaczego kapłan? Poszukiwanie odpowiedzi z Benedyktem XVI, Wyd. Jedność, Kielce 2009, Sala Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (1.10.2009).

31. Ks. D. Korcz, Życie w rytmie Paschy, seria: Mistyka polska 97, Wyd. "Alleluja”, Kraków 2010, Centrum Resurectionis, Kraków, ul. Pawlickiego 1 (22.02.2010).

32. Święty Damian z Molokai – człowiek, który zmienił świat (Saint Damien of Molokai – a man who changed the world), red. Z. Świniarski, seria: Mistyka polska 107, Wyd. Diecezji Rzeszowskiej, Warszawa 2011, Ambasada Belgii, Przedstawicielstwo Flandrii, Plac Trzech Krzyży 3, Warszawa (07.03.2011).

33. Ks. S. Urbański, ks. J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa – Warszawa – Mechernich 2013, Dom Macierzysty Communio in Christo, Mechernik (01.02.2013); tekst: J. Zielonka, Communio in Christo, Rocznik 30, nr 1, kwiecień 2013, s. 14 – 19.

34. Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 14, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013; Teatr Muzyczny "Roma”, ul. Nowogrodzka 49, Warszawa (18.10.2013).

35. S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, Patris Verlag, Vallendar 2013; Dom Macierzysty Communio in Christo, Mechernich-Niemcy (30.11.2013).

36. H. Multhaupt, M. Lang, Weit űber alle Grenzen. Die Ordensgruderin Mutter Marie Therese und ihr Leben in Gott, Patris Verlag, Vallendar 2013; Dom Macierzysty Communio in Christo, Mechernich-Niemcy (30.11.2013).

37. Kardynał przysłuchuje się "Charyzmatowi miłości”, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 21-21, Wydawnictwo Patris, Vallender (Niemcy).

38. Prezentacja książki "Weit űber alle Grenzen” (Daleko poza wszelkie granice), Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 23- 25, Mechernich-Niemcy (29.11.2014).

39. Biografia Matki Marii Teresy – książka pełna nadziei…, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 50-53, Mechernich-Niemcy (30.11.2013).

40. S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2014, Wyższe Seminarium Duchowne, Międzynarodowy Zjazd Communio in Christo, Częstochowa (24.09.2014); zob. A. Janowska, Communio in Christo – dar dla Kościoła, Niedziela Nr 39 – 28.IX.2014, s. 28; tenże, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 53.

41. S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, 30-lecie założenia zakonu Communio in Christo, Mechernich (29.11.2014).

42. A. Wyszyńska, Matka Teresa – mistyczka i charyzmatyczka, Niedziela, Nr 1, 4. I. 2015 r., s. III.

43. From und Struktur gewordenen Liebe Gottes. "Die Erfahrung der Gottesliebe in der Erfahrungsmystik von Mutter Marie Therese Linssen”, Communio in Christo, Jg. 38, Nr 1, Februar 2015, s. 38-40.

44. Promocja książki "Wieluń miastem wzrastania”, Materiały z sesji naukowej z okazji 500-lecia kościoła św. Barbary w Wieluniu oraz 130 rocznicy urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, red. J. Książek, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń, 25. 04. 2017.

23. Powołanie serii wydawniczych

 

a. Mistyka polska i mistyka chrześcijańska

 

1. P. P. Ogórek OCD, Czym jest świętość w teologii życia wewnętrznego Tomasza Mertona, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1982.

2. P. P. Ogórek OCD, Życie modlitwy w nauce św. Teresy od Jezusa, Warszawa 1984.

3. S. Urbański, Formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej, Instytut Prymasowski Ślubów Narodu, Warszawa 1988.

4. P. P. Ogórek OCD, Przy stole słowa Bożego. Okres Bożego Narodzenia i Wielkanocy, cz. 1, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1989.

5. P. P. Ogórek OCD, Przy stole słowa Bożego. Okres zwykły, cz. 2, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1989.

6. P. P. Ogórek OCD, Przy stole słowa Bożego. Najświętsza Maryja Panna i święci, cz. 3, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1989.

7. S. Urbański, I. Werbiński, Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1992.

8. P. P. Ogórek OCD, Duchowość liturgiczna, Poznań 1993.

9. S. Urbański, Polska teologia życia mistycznego (1914-1939), Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1995.

10. P. P. Ogórek OCD, Mistyka według T. Mertona, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1996.

11. S. Urbański, Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997.

12. M. Szymula, Duchowość zakonna według nauczania bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka Polska, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1992.

13. S. Urbański, Teologia modlitwy. Studium ascetyczno-mistyczne dwudziestolecia międzywojennego z uwzględnieniem duchowości szkoły zmartwychwstańczej, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

14. J. Wątroba, Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994), Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Tygodnik Katolicki "Niedziela”, Częstochowa 1999.

15. K. Dyrek SJ, Formacja ludzka do kapłaństwa, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999.

16. P. P. Ogórek OCD, Mistrz Jan Eckhart a święty Jan od Krzyża, seria: Mistyka chrześcijańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 1999.

17. P. P. Ogórek OCD, Szafarstwo sakramentu pokuty, Poznań 1999.

18. P. P. Ogórek OCD, Teologia życia duchowego, cz. 1. Natura i środki doskonałości chrześcijańskiej, Warszawa 1999 (mała poligrafia).

19. P. P. Ogórek OCD, Teologia życia duchowego, cz. 2. Rozwój chrześcijańskiej doskonałości. Duchowość różnych stanów, Poznań 1999.

20. S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna "Adam”, Warszawa 1999.

21. S. Urbański, Teologia życia mistycznego. Studium polskiej mistyki (1914-1939), Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1999.

22. Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, red. S. Urbański, M. Szymula, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1999.

23. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988), cz. I, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

24. Duchowość przełomu wieków, red. S. Urbański, M. Szymula, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 1999.

25. Uniwersytety w nauczniu Jana Pawła II (1989-1999), cz. II, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

26. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskeigo, Warszawa 2000.

27. S. Urbański, Mistyczny świat ducha, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna ADAM, Warszawa 2000.

28. E. Matulewicz, Teologia modlitwy według bł. Jerzego Matulewicza, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000.

29. Duchowość Europy, red. S. Urbański, M. Szymula, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001.

30. J. Jeżowski, Życie duchowe chrześcijanina. Koncepcja życia duchowego w ujęciu biskupa Antoniego Pawłowskiego, Kalisz 2001.

31. P. Gwiazda, Życie kontemplacyjne według Grzegorza Wielkiego, Wydawnictwo "Neriton”, Warszawa 2001.

32. K. J. Bąk, Duchowość zakonna Anieli Róży Godeckiej (1861-1937), Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Częstochowa 2001.

33. B. Dziurach CSsR, Życie duchowe mnicha na podstawie pism św. Teodora Studyty (759-826), Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Warszawa – Lwów 2001.

34. W trosce o Kościół i Naród, red. S. Urbański, Warszawa 2001.

35. P. P. Ogórek OCD, Mistyka chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, seria Mistyka Chrześcijańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002.

36. P. P. Ogórek OCD, Teologiczno–biblijne fundamenty modlitwy w Karmelu, Wydawnictwo "Carmelitanum”, Poznań 2002.

37. P. P. Ogórek OCD, Teologia modlitwy, Wydawnictwo "Carmelitanum”, Poznań 2002.

38. Duchowość osób powołanych, red. S. Urbański, M. Szymula, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002.

39. Duchowość Polska. Kultura duchowo-religijna XIX i XX wieku, red. S. Urbański, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002.

40. Duchowość współczesnego Kościoła, red. S. Urbański, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002.

41. S. Suwiński, Duchowość Sióstr Pasterek. Duchowość zakonna w pismach bł. Marii Karłowskiej, Wydawnictwo "Bernardinum”, Pelplin 2002.

42. Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), red. J. Dołęga, A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula, Wydawnictwo Wszechwiedzy Mazurskiej. Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002.

43. S. Urbański, Misticzeskij mir duha, tł. L. Michalik, A. Szczupał CSsR, Grodneskaja Rimsko-Katoliczeskaja Eparchia, Grodno 2002.

44. P. Piasecki, Zjednoczenie mistyczne. Poszukiwania teologiczne Reginalda Garrigou-Lagrange’a, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny, Studia i Materiały 47, Poznań 2002.

45. Leksykon Mistyki, red. P. Dinzelbacher, red. polskiego uzupełnienia S. Urbański, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 2002.

46. Duchowość franciszkanów świeckich, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin 2002.

47. Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Warszawa 2002.

48. S. Urbański, Duchowość zmartwychwstańcza, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2003.

49. A. Szczupał CSsR, Formacja życia duchowego. Studium na podstawie myśli głównych teologów Zgromadzenia Redemptorystów przełomu XIX i XX wieku, Grodzieńska Diecezja Rzymsko – Katolicka, Grodno 2003.

50. Twórczość naukowo-badawcza ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2003.

51. S. Urbański, Świętość ubogich świata. Duchowość bł. Teresy z Kalkuty, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2003.

52. Chrześcijańska Europa. Wykłady wygłoszone w Studium Duchowości Europejskiej przy Centrum Kultury Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana” w latach 1999-2002, red. S. Urbański, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003.

53. Duchowość współczesnego człowieka w świetle globalizacji i edukacji, seria Mistyka Chrześcijańska, red. S. Urbański, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003.

54. S. Urbański, Słownik polskich świętych, Yorba Linda 2003.

55. M. Wesołowski, Świętość żołnierza w nauczaniu Biskupa Polowego Józefa Gawliny, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003.

56. E. Matulewicz, Świętość chrześcijanina według błogosławionego Jerzego Matulewicza, Studia Marianorum 6, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa - Lublin 2003.

57. Powołani. Wybrani. Wierni, red. A. Baran OFM Cap., Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Warszawa 2003.

58. Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, Wydawnictwo "Apostolicum”, Warszawa 2004.

59. Światła miłosierdzia, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin 2004.

60. Świadkowie polskiej duchowości, red. S. Urbański, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Warszawa 2004.

61. Franciszkańska wyobraźnia miłosierdzia, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin 2004.

62. S. Urbański, H. Noga, Żywoty polskich świętych. Live sof the polish saint, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 2004.

63. W. Brodziak, Trynitarny wymiar życia duchowego w nauczaniu Jana Pawła II w latach 1978-1988, Wydawnictwo Diecezjalne w Ełku, Ełk 2004

64. A. Oberstar, Świętość chrześcijanina w nauczaniu arcybiskupa Antona Bonaventury Jegliča, Oficyna Wydawnicza "ŁośGraf”, Warszawa 2004.

65. L. Kowalewski, Zjednoczenie mistyczne według Jana Van Ruysbroecka, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2004.

66. "Zachować żywą pamięć o męce Jezusa”. Materiały z konferencji poświęconej duchowości św. Pawła od Krzyża, red. W. Linke, M. Miotek, Wydawnictwo "Jedność”, Kielce 2004.

67. T. Kotlewski, Z serca hojnym i rozpalonym Miłością. O mistyce ignacjańskiej, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2005.

68. M. Walkusz, Życie wspólnotowe według nauczania Sługi Bożego Franciszka Liebermanna, Bydgoski Dom Wydawniczy "Margrafsen”, Bydgoszcz 2005.

69. Eucharystia skarbem Rodziny Honorackiej, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Zakroczym 2005.

70. Oblicza sprawiedliwości, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Zakroczym 2005.

71. A. Zelek SAC, Czym jest świętość. Świętość chrześcijanina w świetle pism głównych założycieli Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego – ks. Antoniego Słomkowskiego, o. Bernarda Przybylskiego OP, ks. Eugeniusza Werona SAC, Wydawnictwo "Apostolicum”, Ząbki 2005.

72. T. K. Szałkowska ZSJM, Tajemnica Miłosierdzia. Stulecie urodzin św. Faustyny Kowalskiej, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2005.

73. P. P. Ogórek OCD, Duchowość laikatu, Warszawa 2006 (mała poligrafia).

74. M. Tatar, Świętość chrześcijanina, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2006.

75. Mistyka nadzieją Europy, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006.

76. Duchowa terapia osób uzależnionych, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006.

77. S. Urbański, Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, seria: Jański – ku przyszłości, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2006.

78. S. Urbański, Jan Paweł Wielki, John Poul II The Great, Juan Pablo El Grande 1978-2005, Judio, 3 May 2006.

79. H. Krowicki, W służbie Najświętszych Serc. Duchowość Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Studium teologiczne na podstawie pism założycieli o. Marii – Józefa Coudin (1768 – 1837) i Matki Henryki Aymer (1767 – 1834) oraz dwóch pierwszych generałów: o. Rafaelo Bonami (1837 – 1853) i o. Euthymie Rouchoure (1853 – 1869), Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2006.

80. Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007.

81. Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

82. W. Sugier, Zjednoczenie mistyczne w nauce bł. Honorata Koźmińskiego, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2007.

83. S. Urbański, Mistyka miłosierdzia, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2007.

84. J. Błażejak, Miłość w ujęciu Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, Drohiczyn 2007.

85. B. Kozioł, Wszystko dla Boga, wszystko dla dusz… Duchowość Towarzystwa Chrystusowego według o. Ignacego Posadzego TChr, Wydawnictwo "Hlondianum”, Poznań 2008.

86. Gorzkie Żale przybywajcie, red. S. Urbański, J. Śmigiera, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.

87. Mistyka służby. Sympozjum o słudze Bożej Siostrze Marcie Wieckiej SM, red. s. J. Wątroba SM, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008.

88. W pokornej służbie prawdzie i miłości. Księga pamiątkowa, red. S. Urbański, A. Baran, W. Gałązka, P. Gwiazda, M. Szymula, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.

89. Między Wschodem a Zachodem. Rola Polski w tworzeniu polityki wschodniej Unii Europejskiej. Polityczne, kulturowe i duchowe konsekwencje położenia Polski na wschodnich granicach UE, red. P. Marcinkowska, ks. P. Gwiazda, Forum Młodych Demokratów, Warszawa 2008.

90. W. Przybyło, Duchowość zakonna. Studium w świetle pism założycielki św. Marii de Mattias i dokumentów Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, Legnica 2008.

91. Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2008.

92. Krzyżu święty nade wszystko, red. S. Urbański, J. Śmigiera CM, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008.

93. Duchowość krzyża, red. S. Urbański, W. Gałązka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.

94. Duchowość chrześcijańska, red. W. Gałązka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.

95. "Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta”, red. E. Krawiecka, S. Urbański, W. Gałązka, Fundacja AFM "Nasza Droga”, Warszawa 2009.

96. S. Kowalik, Świętość chrześcijanina w nauczaniu św. Maksymiliana Marii Kolbego, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2011.

97. D. Korcz, Misterium Paschalne w życiu duchowym chrześcijanina na podstawie pism o. Piotra Semenenki CR, Wydawnictwo Zmartwychwstańców "Alleluja”, Warszawa 2009.

98. S. Szelągowski, Świętość żołnierza, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2009.

99. J. Zielonka, Duchowość Zakonu "Communio in Christo” na podstawie życia i pism mistycznych założycielki Marii Teresy Lissen (1927-1994), Wydawnictwo św. Jacka, Częstochowa 2009.

100.W. Gałązka, Charyzmat zakonny. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński , Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010.

101.Servire Deo et hominibus, red. W. Gałązka, P. Latawiec, H. Podolski, K. Trawkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.

102.K. Czyżyk, Duchowość apostolska świeckich. Studia na podstawie piśmiennictwa bł. Honorata Koźmińskiego, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2010.

103.Duchowość cierpienia, red. W. Gałązka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010.

104.Mistyka polska, red., S. Urbański W. Gałązka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010.

105.S. Urbański, Odkrywanie modlitwy, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011.

106.L. Poleszak, Serce Zbawiciela. Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), Wydawnictwo Księży Sercanów "Dehon”, Kraków 2010.

107.Święty Damian z Molokai - człowiek, który zmienił świat (Saint Damien of Molokai – a man who changed the world), red. Z. Świniarski, Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.

108.Bp J. Szamocki, Co czynić by On nas zdobył? Duchowość kapłana diecezjalnego w Instytucie Świeckim Kapłańskim "Misjonarzy Królewskości Chrystusa” na podstawie pism Gabriela Mercola (1971–1991), Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2010.

109.O. Ł. M. Buzun, Chrystus - centrum życia duchowego. Studium z teologii duchowości na podstawie pism św. Józefa Sebastiana Pelczara, Wydawnictwo "Paulinianum”, Jasna Góra, Częstochowa 2011.

110.Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego, red. S. Urbański, W. Gałązka, K. Dubel, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Warszawa – Łódź 2010.

111.R. M. Tomaszewski, Chrystocentryzm duchowości Rodziny Świętego Pawła, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011.

112.Jestem tylko wędrowcem… W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II, red. E. Krawiecka, W. Gałązka, S. Urbański, Fundacja AFM "Nasza Droga”, Warszawa 2010.

113."To jest droga, idźcie nią!”. Z zagadnień kierownictwa duchowego, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2011.

114."Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego”. Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej), red. S. Urbański, Wł. Gałązka, K. Z. Dubel, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Warszawa - Sosnowiec 2011.

115.Św. Józef Sebastian Pelczar, O mistyce, opr. S. Urbański, Ł. Buzun, Częstochowa, Kraków, Warszawa 2012 (mps, arch. własne).

116.J. Kołak, Świętość chrześcijanina w nauczaniu Episkopatu Polski (1945- 2005), Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2011.

117."Tam wstępują pokolenia…” (Ps 122, 4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, Wydawnictwo Fundacja AMF " Nasza Droga”, Warszawa 2011.

118.Świętość chrześcijanina, red. S. Urbański, W. Gałązka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012.

119.R. Czajkowska, Duchowość zakonna Uczennicy Boskiego Mistrza w pismach księdza Jakuba Alberione, Założyciela Rodziny Paulińskiej, Wydawnictwo MAGRAFSEN, Bydgoszcz 2012.

120.S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM, Warszawa 2013.

121.G. Matlak CFD, Duchowość dolorystów. Studium na podstawie dokumentów Zgromadzenia i pism bł. Honorata Koźmińskiego, Wyd. AA, Kraków 2013.

122.Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013.

123.A. Baran OFM Cap., Duchowa mistrzyni braci, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin 2013.

124.L. Nowakowski, Świętość harcerza, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2012.

125.A. Baran OFM Cap, Czerpiąc ze Źródła. Rekolekcje dla Sióstr Służek, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2012.

126."Uczę się ciebie człowieku…” (J. Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieka, red. E. Krawiecka, W. Gałązka, S. Urbański, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2012.

127.M. Tatar, Duchowość pokoju w teologii kardynała Basila Hume a, seria: Mistyka chrześcijańska 126, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2013.

128.R. Bączek, Duchowość małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka, Wyd. Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2013.

129.J. Kołak, Poznać, by pokochać Eucharystię (refleksja teologiczno-duszpasterska), Wyd. Lega-Tadeusz Matuszyk, Warszawa 2013; tenże, Wydanie drugie, POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2015.

130.H. S. Sznurkowski, Wspólnie do świętości. Duchowość małżeństwa i rodziny w pismach ks. Stefana Lamery SSP, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013.

131.W. Gałązka, Dziecięctwo duchowe w charyzmacie o. Anzelma Gądka, Wyd. UKSW, Warszawa 2013.

132.Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2014.

133.Duchowość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2014.

134."Sapere aude. Odważ się być mądrym” (Horacy). W poszukiwaniu duchowości humanizmu, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2013.

135.Błogosławiony Edmund Bojanowski świadek wiary i zakonodawca, red. M. Tatar, Sandomierz 2014.

136.J. Olczyk, O harmonii w miłości. Relacyjny wymiar miłości w nauczaniu bł. Franciszki Siedliskiej, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2014.

137.E. Korbut, Duchowość Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w świetle pism Założycielki – bł. Bolesławy Lament i dokumentów Zgromadzenia, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Warszawa 2014.

138.K. Nasiłowski, Namaszczone dłonie. Kapłaństwo w nauczaniu biskupa Jana Wiktora Nowaka, Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2014.

139.S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa- Warszawa-Mechernich 2014.

140.T. N. Wyszecka, Działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1850-1901), Prymasowskie Wydawnictwo "Gaudentinum”, Gniezno 2014.

141.J. Paciorek, Miłość w nauczaniu ks. Piotra Semenenko CR, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos”, Tarnów 2014.

142.S. Zalewski, Bóg a pełnia człowieka. Rozwój życia mistycznego chrześcijanina w dynamicznym procesie oczyszczeń według św. Jana od Krzyża, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2015.

143.S. Urbański, Mistyka przeżyciowa kobiet, Wydawncitwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015.

144.J. Kołak, Życie duchowe w codzienności, POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2015.

145.Tylko służyć. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr hab. Stanisławowi Urbańskiemu, red. W. Gałązka, t. 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2016.

146.Tylko służyć. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr hab. Stanisławowi Urbańskiemu, red. W. Gałązka, t. 2, Wyd. UKSW, Warszawa 2016.

147.S. Urbański, Wszystko mi mówi o Jego Miłosierdziu. Świętość Miłosierdzia objawiona Faustynie, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2016.

148.S. Urbański, W szkole świętości, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2016.

149.A. Pawlak, Żywa Wspólnota. Duchowość komunii w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2016.

150.Duchowość wczoraj i dziś, red. L. Smoliński, Wyd. SPES, Kraków 2017.

151.Mistyka przeżyciowa z obrazem mistyki studyjnej, Wyd. UKSW, Warszawa 2017.

152.S. Urbański, Mistyczki niepodległej Polski 1918-2018, Przesłanie Jezusa, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2018.

153.Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, tom 1, opr. T. Szałkowska, E. Błońska, E. Fedorowicz, Łódź 2019.

154.W. Bożek, Abyśmy byli ludźmi świętymi… Świętość chrześcijanina w nauczaniu Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, Tarnów 2019.

155.S. Urbański, Ł. Białk, Świętość w codzienności według Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2020.

156.M. Sztabińska, Życie mistyczne s. Roberty Babiak, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2020.

157.A. Fertacz, Duchowość dziennikarza w piśmiennictwie biskupa Adama Lepy, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae, Warszawa 2020.

158.Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, opr. T. Szałkowska, E. Błońska, E. Fedorowicz, t. 2, Łódź 2021.

159.S. Wąsik, Formacja duchowa chrześcijanina w rekolekcjach kardynała Carlo Martiniego, Kraków 2021 ( w druku).

160.S. T. Szałkowska, Obraz Boga Niewidzialnego, Łódź 2021.

 

 

 

 

b. Duchowość Europy, UKSW

 

1. S. Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, Wyd. UKSW, Warszawa 2015.

2. Polska myśl duchowa, red. W. Grzeszczuk, W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2015.

3. S. Urbański, Polska szkoła duchowości. Szkoła zmartwychwstańcza, Wyd. UKSW, Warszawa 2015.

4. S. Urbański, Mistycy w Kościele, Wyd. UKSW, Warszawa 2016.

5. Duchowość w dobie nowej ewangelizacji, red. M. Tatar, Sandomierz 2016.

6. Duchowość w kulturze wielkiego miasta, red. M. Tatar, Sandomierz 2018.

 

 

c. Edukacja w nauczaniu Kościoła, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

 

1. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Tom I (1978-1988), Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

2. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Tom II (1989-1999), Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

3. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

4. Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, Instytut Papieża Jana Pawła II, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

5. A. Biela, Prawda – Dobro – Skuteczność programem odrodzenia człowieka, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

6. Jan Paweł II o nauce, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

7. Jan Paweł II do polskich uczonych (1978-2005), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

8. Tożsamość i misja ludzi nauki. Ewangelizacja ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II, opr. J. Grabowski, red. W. Gałązka, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2011.

9. Jan Paweł II do menedżerów, red. W. Gałązka, S. Urbański, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2011; tenże, Pope John Paul II to managers, The Bogdan Janski Academy in Poland, red. W. Gałązka, S. Urbański, Warsaw, the 1 st May 2011.

10. Odpowiedzialność ludzi nauki…Wykłady inauguracyjne 2011/2012. Rok ewangelizacji ludzi nauki w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, red. W. Gałązka, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011.

11. Jan Paweł II do polityków (1978-2005), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011.

12. Pope John Paul II to lecturers, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, Wyd. The Bogdan Janski Academy in Poland, Warsaw 2012.

13. Odpowiedzialność polityków za…, Wykłady inauguracyjne 2012/2013 Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, red. W. Gałązka, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2012.

14. Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. S. Urbański, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2013.

15. Pope John Paul II to lectures, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development Responsibility Human Work YMER research, inspirations (red.), The Bogdan Janski Academy in Poland. Institute for Innovations and Economic Development. Center for Research, Development of New culture of work, Warsaw 2014 (Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”).

16. Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER, Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje, (red.), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2014.

17. Jan Paweł II do pracowników, (red.), Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

18. Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka, red. Z. Prusiński, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

 

d. Jański – ku przyszłości, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

 

1. S. Urbański, Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa 2006.

2. Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, (red.), Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

3. J. Neumann, Bogdan Jański i jego dzieło, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa 2010.

4. Program Roku Jańskiego, Warszawa, 17 lutego 2010.

5. Ku zmartwychwstaniu narodu…Wykłady inauguracyjne 2010/2011, red. W. Gałązka, Z. Prusiński, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Rok Jańskiego, Warszawa 2010.

 

 

24. Organizacja sympozjów naukowych, konferencji naukowych, sesji panelowych

 

a. Sympozja zorganizowane na ATK - UKSW, Warszawa

 

1. "Modlitwa w życiu chrześcijańskim”, Konferencja ogólnopolska, ATK (01.03.1983).

2. "Charakterystyczne rysy duchowości polskiej na przykładzie błogosławionych – Alberta Chmielowskiego, Rafała Kalinowskiego i Urszuli Ledóchowskiej”, Konferencja ogólnopolska, ATK (10-11.11.1983).

3. "Polscy święci naszych czasów”, Konferencja wydziałowa, ATK (12.11.1984).

4. "W kręgu życia i myśli współczesnych mistrzów duchowości chrześcijańskiej”, Konferencja ogólnopolska, ATK (12-13.10.1984).

5. "Liturgia źródłem świętości”, Konferencja wydziałowa, ATK (16.11.1985).

6. "Ku świętości – w duchu odnowy soborowej”, Konferencja ogólnopolska, ATK (14-15.11.1985).

7. "Eucharystia w centrum duchowości chrześcijańskiej”, Konferencja ogólnopolska, ATK (28-29.10.1986).

8. "Duchowość zakonna i kapłańska”, Konferencja ogólnopolska, ATK (18.11.1986).

9. "Duchowość kard. Stefana Wyszyńskiego”, Konferencja ogólnopolska, ATK (15.11.1987).

10. "Przyjdź, Światłości sumień” – Doświadczenie Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim, Konferencja ogólnopolska, ATK (27-28.10.1987).

11. "Duch Święty w życiu wewnętrznym chrześcijanina”, Konferencja ogólnopolska, ATK (26.10.1988).

12. "Kierownictwo duchowe w życiu chrześcijańskim”, Konferencja ogólnopolska, ATK (19.10.1990).

13. "Eucharystia centrum duchowości”, Konferencja ogólnopolska, ATK (12.11.1993).

14. "Nowa ewangelizacja Europy”, Wydział Teologiczny, ATK (07.12.1993).

15. "Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem”, I Ogólnopolskie Sympozjum Mistyki, ATK (23.04.1998).

16. "Nowe religie-nowe duchowości”, Konferencja ogólnopolska, 10-lecie Sekcji Teologii Duchowości – sesja jubileuszowa, ATK (28.04.1999); por. S. Urbański, Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Zarządzanie i Edukacja 3 (1999), s. 213.

17. Sesja naukowa "Kryzys cywilizacji a cywilizacja miłosierdzia głoszona przez bł. Faustynę nadzieją Europy”, Konferencja ogólnopolska, Centrum Kultury "Civitas Christiana”, Warszawa (12.04.2000).

18. Milenijne Sympozjum Duchowości: ” Duchowość Europy,” Konferencja ogólnopolska, UKSW (10.05.2000).

19. "Świecki Instytut Kapłański "Prado” i charyzmat jego założyciela bł. ks. Antonie Chevriera”, Studium Duchowości Europejskiej, Centrum Kultury "Civitas Christiana”, Warszawa (29.05.2000).

20. "Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia – 20 lat Kościoła w Polsce w okresie posługi prymasowskiej Kardynała Józefa Glempa”, UKSW (25.04.2001).

21. "Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski a problemy kultury, edukacji i ochrony dziedzictwa narodowego”, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, Warszawa (04.05.2001).

22. "Duchowość kapłańska i zakonna Trzeciego Tysiąclecia”, Konferencja ogólnopolska, UKSW(09.05.2001).

23. Konferencja jubileuszowa poświęcona pracy naukowej ks. prof. Władysława Kubika: "Ks. prof. Władysław Kubik SJ katechetyk, dydaktyk i autor podręczników”, UKSW (16.05.2001).

24. "Duchowość współczesna Kościoła”, 185 rocznica Wydziału Teologicznego, UKSW (16.05.2002).

25. Sesja panelowa: "Szukając ducha europejskiego”, Studium Duchowości Europejskiej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Klub "Civitas Christiana”, Elbląg (24.10.2001).

26. "Kult świętych w postmodernistycznym świecie”, otwarcie, podsumowanie i zamknięcie sympozjum, Wydział Teologiczny, UKSW (10.04.2002).

27. "Duchowość współczesnego Kościoła”, otwarcie, podsumowanie i zamknięcie sympozjum, Wydział Teologiczny, UKSW (15.05.2002).

28. "Miłości pragnę nie krwawej ofiary”, sympozjum poświęcone bł. J. Matulewiczowi z racji 100 rocznicy doktoratu, w 75 rocznicę śmierci i 15 rocznicy beatyfikacji, otwarcie, podsumowanie i zamknięcie sympozjum, UKSW (23.10.2002).

29. "Wokół koncepcji globalizacji”. I Jesienne Spotkanie Teologiczne, UKSW (04.11.2002).

30. "Wsparcie społeczne na rzecz dzieci i młodzieży, poprzez niepubliczne placówki dziennego pobytu”, otwarcie i podsumowanie sympozjum, Sekcja Teologii Duchowości, Zgromadzenie Księży Michaelitów, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. UKSW (13.11.2002).

31. "Promocja rodziny w Polsce ze strony Kościoła i państwa po roku 1980”, Wydział Teologiczny, UKSW (17-18.11.2002).

32. "Taka będzie przyszłość Europy, jakie jej młodzieży chowanie”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Konferencja ogólnopolska, Warszawa (15.02.2003).

33. "Światła miłosierdzia w duchowości błogosławionych Rodziny Honorackiej”, Konferencja ogólnopolska, UKSW (29.04.2003).

34. "Polska proza mistyczna i poezja,” we współpracy z Akademią Podlaską, Konferencja ogólnopolska, UKSW (05.06.2003).

35. "Zachować żywą pamięć o Męce Pańskiej – 80 lat charyzmatu św. Pawła od Krzyża w Polsce”, słowo wstępne, współorg., UKSW (26.11.2003).

36. Sympozjum międzynarodowe "Życie i duchowość m. Teresy z Kalkuty”, Ambasada Albanii, Uniwersytet z Tirany, UKSW (14.10.2003).

37. "Duchowość chrześcijańska w świetle globalizacji i ekologii”, Konferencja ogólnopolska, UKSW (29.10.2003).

38. Sympozjum jubileuszowe poświęcone pracy naukowej ks. prof. dr hab. Stanisława Mędali, wręczenie Księgi pamiątkowej, UKSW (25.05.2004).

39. Konferencja z okazji jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. prof. dr hab. Jana Pryszmonta. "Implikacje moralne Theosis”, współorganizator, UKSW (10.05.2004).

40. Sympozjum "New Age – zagadnienie i implikacje”, współorganizator, UKSW (01.06.2004).

41. I Międzynarodowa Konferencja: "Drogi i bezdroża kultury chrześcijańskiej Europy”, Akademia im. Jana Długosza, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Częstochowa (04-5.06.2004).

42. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne "Przestrzeń zawierzenia Maryi w trzecim tysiącleciu”, współorganizator; Srebrny Jubileusz I Pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę, Jasna Góra, Częstochowa (04.06.2004).

43. Jubileuszowa Sesja Naukowa ku czci ks. prof. dr hab. Stanisława Mędali CM "Nowy Testament a Qumran”, współorganizator, UKSW (26.04.2005).

44. Sympozjum "Szukajcie Boga i Jego sprawiedliwości”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Centrum Duchowości "Honoratianum”, Konferencja Rodziny Honorackiej, UKSW (27.04.2005).

45. Sesja jubileuszowa "50-lecia istnienia Wydziału Teologicznego UKSW”, UKSW (04.05.2005).

46. Sympozjum "Sytuacja Kościoła w zjednoczonej Europie”, współorganizator, UKSW (11.05.2005).

47. Sesja naukowa "Koronacja Obrazu Matki Bożej Kongregackiej w Bazylice Katedralnej w Grodnie”, współorganizator, Wyższe Seminarium Duchowne, Grodno, Białoruś (24.05.2005).

48. Konferencja naukowa wokół "Ecclesia in Europa”. "Mistyka nadzieją dla nowej Europy”, UKSW (25-26.04.2006).

49. Konferencja naukowa "Lokalny i środowiskowy wymiar patriotyzmu”, współpraca: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Elblągu, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, siedziba Wydziału Zamiejscowego, Elbląg (07.06.2005).

50. II Międzynarodowa Konferencja: "Dziedzictwo między pamięcią a oczekiwaniem chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu”, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Częstochowa (04-06.05.2006).

51. "Leksykon duchowości franciszkańskiej”, współorg., Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa (17.11.2006).

52. 300-lecie "Gorzkich Żalów”, Sekcja Teologii Duchowości, współudział Instytut Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, Polska Prowincja Zgromadzenia Misji, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie, Parafia św. Krzyża w Warszawie, UKSW (07-08.03.2007).

53. Między Wschodem i Zachodem. Rola Polski w tworzeniu polityki wschodniej Unii Europejskiej. Polityczne, kulturowe i duchowe konsekwencje położenia Polski na wschodnich granicach UE, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, CHAT, Forum Młodych Dyplomatów, współpraca Konrad Adenauer Stiffung, Aula Domu Rekolekcyjnego, ul. Dewajtis 3, UKSW (17.04.2007).

54. "Twórcza wierność”, Konferencja naukowa wokół nauczania papieża Benedykta XVI podczas wizyty w Polsce 25-28.05.2006, UKSW (18.04.2007).

55. "Mistyka służby. O słudze Bożej Marcie Wieckiej SM”, Konferencja ogólnopolska, współudział: Krakowska Prowincja Sióstr Miłosierdzia, Polska Prowincja Zgromadzenia Misji, Archidiecezja Lwowska, UKSW (25.04.2007).

56. "Duchowość Europy zakorzeniona w miłości”, Sekcja Teologii Duchowości, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, UKSW (25.05.2007).

57. "Krzyżu święty nade wszystko”, Sympozjum w 150 rocznicę posadowienia figury Chrystusa dźwigającego krzyż przed kościołem świętego Krzyża w Warszawie, Sekcja Teologii Duchowości, współudział: Polska Prowincja Zgromadzenia Misji, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie, Parafia świętego Krzyża w Warszawie, UKSW (05.03.2008).

58. "W szkole świętości błogosławionego Honorata”, Sympozjum Duchowości Honorackiej z okazji 20-lecia beatyfikacji o. Honorata Koźmińskego, UKSW (07.05.2008).

59. "Święci Podola”, Sympozjum międzynarodowe, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kamieniecko-Podolskiej, Filia Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie; Sekcja Teologii Duchowości Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Sekcja Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Gródek Podolski, współorg., (Ukraina), (28.05.2008).

60. Międzynarodowe sympozjum naukowe "Nic nie zastąpi miłości”, poświęcone duchowości Caritas, Sekcja Teologii Duchowości, Caritas Polska, UKSW (04.10.2008).

61. "Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta”, I Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, panel. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, z udziałem prelegentów: Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Polskiej UKSW, Instytut Filologii Polskiej KUL, Fundacja AMF "Nasza Droga”, UKSW (11.10.2008).

62. "Duchowość chrześcijanina”, Sekcja Teologii Duchowości, UKSW (21.10.2008).

63. "Wychowanie chrześcijańskie”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Klub Pietrzaka Warszawa (28. 10. 2008).

64. "Mistyka polska”, Konferencja wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości, UKSW (21.10.2009).

65. "Duchowe bogactwo cierpienia”, Konferencja wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości, UKSW (09.11.2009).

66. "Jestem tylko wędrowcem…”, W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP2, II Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, panel. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, z udziałem prelegentów: Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Polskiej UKSW, Wydział Teologiczny UAM, ks. abp Mieczysław Mokrzycki z Lwowa, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Patronat honorowy: ks. abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski; ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski; organizacja, wprowadzenie, zakończenie, UKSW (25.11.2009).

67. "Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego”, Konferencja ogólnopolska, Sekcja Teologii Duchowości, współudział: Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus z Łodzi; patronat honorowy: ks. abp K. Nycz, metropolita warszawski, ks. abp W. Ziółek, metropolita łódzki; prelegenci UKSW, KUL, UP Jana Pawła II, GWSH im. W. Korfantego, Siostry Łódź; UKSW (21.04.2010).

68. "Św. Damian z Molokai – człowiek, który zmienił świat”, Konferencja międzynarodowa, Sekcja Teologii Duchowości, współudział: Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi; patronat honorowy: ks. abp J. Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ambasada Belgii w Polsce przy wsparciu Rządu Flandrii; prelegenci: UKSW, przedstawiciele Zgromadzenia, ks. abp Z. Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia; ks. bp G. Balcarek, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski; p. K. Haverbeke, przedstawiciel Rządu Flamandzkiego; o. J. Vandekerkhove, przełożony Flamandzkiej Prowincji Zgromadzenia; R. Warzecha, lekarz szpitala w Honolulu, UKSW (28.04.2010).

69. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Człowiek-wiara-kultura, W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – między wiarą a polityką, org: Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza, Instytut Teologiczny, Ośrodek Promocji Kultury "Gaude Mater”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Częstochowa (04-06.05.2010).

70. "Duchowość seraficka”, Konferencja ogólnopolska, Sekcja Teologii Duchowości, współudział: Centrum Duchowości "Honoratianum”, Zakroczym; Konferencja Wyższych Przełożonych Rodziny Honorackiej; prelegenci: UKSW, KUL, Antonianum – Rzym, Zakroczym, przełożone niektórych zgromadzeń honorackich, UKSW (12.05.2010).

71. "Duchowość polska”, Konferencja wydziałowa. Sekcja Teologii Duchowości, UKSW (27.10.2010).

72. "Świętość chrześcijanina”, Konferencja wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości, UKSW (10.11.2010).

73. "Krzyż przez nich zwyciężył. Polscy Pasjoniści – Męczennicy II wojny światowej”, Konferencja ogólnopolska, Sekcja Teologii Duchowości, współorganizacja: Polska Prowincja Pasjonistów, UKSW (17.11.2010).

74. "Tam wstępują pokolenia” (Ps 122,4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej”, III Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF "Nasza Droga”, UKSW (24.11.2010).

75. "Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego”. IV Sympozjum poświęcone życiu i duchowości Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janina Kierocińska 1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus – z okazji 65. rocznicy śmierci. Sympozjum ogólnopolskie, Sekcja Teologii Duchowości, Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Patronat honorowy: kard. K. Nycz, abp S. Nowak, bp G. Kaszak, UKSW (25.05.2011).

76. "Czwarty okres polskiej duchowości”, Sympozjum naukowe, wydziałowe (25.10.2011).

77. "Uczę się ciebie człowieku” (J. Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieka”, IV Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF "Nasza Droga”, UKSW (23.11.2011).

78. "Apostolstwo paulińskie. Źródła, wyzwania, perspektywy”, Sympozjum ogólnopolskie w 40. rocznicę narodzin dla nieba bł. Jakuba Alberionego Założyciela Rodziny Świętego Pawła, pod patronatem JE ks. abp. Celestino Migliore’go, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Sekcja Teologii Duchowości, Towarzystwo Świętego Pawła, Warszawa, ul. Żytnia (26.11.2011).

79. "Bł. Edmund Bojanowski – świecki świadek wiary i założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP”, Sympozjum ogólnopolskie, Sekcja Teologii Duchowości, Federacja Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP, UKSW (14.03.2012).

80. "400-lecie Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej”, Ogólnopolska sesja naukowa, Sekcja Teologii Duchowości, Klasztor Sióstr Bernardynek, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Siedziba Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń (09-10.05.2012).

81. "Forma Sororum. Święta Klara z Asyżu”, Sympozjum naukowe w Roku 800-lecia powstania Zakonu Świętej Klary, Patronat Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce, ogólnopolskie, Sekcja Teologii Duchowości, Franciszkańskie Centra OFM-Warszawa, OFMConv-Łódź Łagiewniki, OFMCap-Zakroczym, UKSW (16.05.2012).

82. "VIII Sympozjum Naukowe poświęcone osobie bł. Bolesławy Lament w 150. rocznicę urodzin”, Sekcja Teologii Duchowości, Wyższe Seminarium Duchowne, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Parafia p.w. Świętego Ducha, siedziba Seminarium Duchownego, Łowicz (19.05.2012).

83. "Charyzmat i tożsamość”, Sympozjum duchowości honorackiej, ogólnopolskie, Sekcja Teologii Duchowości, Centrum Duchowości "Honoratianum”, Konferencja Rodziny Honorackiej, UKSW (23.05.2012).

84. Konferencja naukowa: "Koncepcja życia duchowego”, wydziałowa, UKSW (17.10.2012).

85. "Sapere aude. Odważ się być mądrym” (Horacy). W poszukiwaniu duchowości humanizmu”, V Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF "Nasza Droga”, UKSW (28.11.2012).

86. Konferencja naukowa: "Polskie odrodzenie duchowe”, wydziałowa, UKSW (12.12.2012).

87. "Być solą ziemi. Kapłaństwo wczoraj, dziś…, jutro?”, Sympozjum ogólnopolskie, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań bp Marek Solarczyk, Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań; Katedra Mistyki i Teologii Duchowości UKSW, UKSW (06.04.2013).

88. "Błogosławiony Honorat – Człowiek wielkiej wiary”, Sympozjum ogólnopolskie, Centrum Duchowości "Honoratianum”, Konferencja Rodziny Honorackej, Sekcja Teologii Duchowości, UKSW (15.05.2013).

89. "Duchowość Europy w epoce globalizacji”, Konferencja naukowa, wydziałowa, UKSW (13.11.2013).

90. "Wychowanie to dług…” (K. Marcinkowski). W poszukiwaniu duchowości wychowywania siebie, VI Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Instytut Teologii Duchowości, Fundacja AMF "Nasza Droga”, UKSW (20.11.2013).

91. "Duchowość świętego Jana Pawła II”, Konferencja naukowa, ogólnopolska, Instytut Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, współorganizacja: Instytut Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kraków (12.06.2014).

92. "Sympozjum o tajemnicy wynagradzania, czyli o tym jak wynagradzać we współczesnym świecie”, Katedra Teologii Życia Duchowego, UKSW; współorganizacja: Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, Centrum Duchowości "Honoratianum”, Zakroczym; Wydział Teologiczny, Papieski Uniwersytet Antonianum, Rzym; Wydział Prawa Kanonicznego, UKSW; Teologia duchowości, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa; Prowincja warszawska Ojców Kapucynów, Warszawa; Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Warszawa; UKSW (22.10.2014).

93. "Druga posoborowa odnowa życia konsekrowanego”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (28.10.2014).

94. "Polska myśl duchowa”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.12.2014).

95. "Europejska mistyka przeżyciowa”. Międzynarodowa konferencja naukowa, Studium Duchowości Europejskiej; katedra Teologii Życia Duchowego Wydziału Teologicznego, UKSW (27.10.2015).

96. "Szukaj siebie we Mnie” (św. Teresa z Avila). W poszukiwaniu duchowości światła, VII konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, katedra Teologii Życia Duchowego UKSW, Fundacja AMF "Nasza Droga”, UKSW (18.11.2015).

97. Członek Rady Naukowej Sympozjum „W Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa: tożsamość – misja – świadectwo osób konsekrowanych”, ogólnopolskie, współorganizacja Katedra Życia Duchowego UKSW, UMK Toruń, UPJPII Kraków, PWT Wrocław, KUL Lublin, Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Toruń ( 23. 01. 2016).

98. „Ogólnopolskie XIX Dni Duchowości ze świętymi Karmelu”, Konferencja ogólnopolska, Katedra Historii Duchowości UPJUP II, Karmelitański Instytut Duchowości, Katedra Teologii Życia Duchowego UKSW, Warszawa 2016 (12-13. 05. 2016).

99. "Bolesława Lament – błogosławiona na nasze czasy”, Konferencja międzynarodowa, org.: Siostry Misjonarki Świętej Rodziny, katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, katedra Teologii Życia Duchowego UKSW, katedra Filologi Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, katedra Historii Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, Białystok (4. 06. 2016).

100.„Celina i Jadwiga Borzęckie: inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki”, XIV Ogólnopolska Konfrencja Naukowa, Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych UPJPII, Katedra Teologii Życia Duchowego UKSW, KUL, UJ, Siostry Zmartwychwstanki, Kęty (29. 10. 2016).

101.„Polska szkoła duchowości”, Konferencja naukowa, wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości, UKSW ( 8.XI. 2016).

102.Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa „Hagiograficzne inspiracje powołania do świetości”, UKSW (25. 04. 2017).

103.„Oblicze Boże”. Teologia, ikonografia, duchowość, org. Katedra Teologii Zycia Duchowego UKSW, Instytut Studiów Franciszkańskich, Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, UKSW Warszawa (22.03. 2017).

104.„Anioły w mieście”, org. Katedra Życia Duchowego, Katedra Mistyki Chrześcijańskiej, Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalnej, UKSW Warszawa (26. 04. 2017).

 

b. Sympozja zorganizowane (współorganizator, konsultant) w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa

1. "Dylematy demograficzne Polski do 2020 roku – konsekwencje edukacyjne, społeczne i gospodarcze”, Warszawa (11.11.1997).

2. "Kasy chorych, korzyści dla pacjenta, korzyści dla służby zdrowia, korzyści dla zdrowych, przybliżające aktualną problematykę społeczno – polityczną w środowisku lokalnym”, Warszawa (12.02.1998).

3. "Z nizin moralnych do mistycznych wzgórz – Bogdan Jański”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (19.11.1998).

4. "Wiara i rozum. Encyklika "Fides et ratio”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.1998).

5. Sesja naukowa z cyklu: "Narracja historyczna – narracja psychologiczna” pt.: "Wieloaspektowe ujęcie historii lat komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej”, Warszawa (12.04.1999).

6. "Wieloaspektowe ujęcie historii komunizmu w Europie Srodkowo- Wschodniej”, Międzynarodowa konferencja naukowa: Katedra Psychologii i Socjologii, Uniwersytet w Clui (Rumunia), Uniwersytet Zachodni (Timiszoara, Rumunia), WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (21.04.1999).

7. "Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, Aula Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (19.05.1999).

8. "Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, Aula Collegium Novum UJ w Krakowie (02.06.1999).

9. "Bogdan Jański – wzorem Europejczyka”, Otwarcie "Roku Bogdana Jańskiego – 160 rocznica śmierci”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13.10.1999).

10. "Ojcostwo duchowe w posoborowym nauczaniu Kościoła”, Sympozjum Sekcji Duchowości teologów Polskich "Ojcostwo duchowe – teoria i praktyka”, Wrocław (04.11.1999).

11. "Wychowawcza rola uniwersytetu w nauczaniu Jana Pawła II”, Aula WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (22.11.1999).

12. Bogdan Jański – Patron Szkoły, wystawa publikacji poświęconych B. Jańskiemu, WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ul. Chełmska 21 A oraz w bibliotece uczelni, ul. Bogusławskiego 6 A (08.12.1999).

13. Konferencja panelowa: "160 rocznica śmierci Bogdana Jańskiego”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.1999).

14. "Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.03.2000).

15. "Duchowość Bogdana Jańskiego”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (30.03.2000).

16. Sesja panelowa "Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa (04.05.2000).

17. "Psychologia a duchowość”, wykład prof. Davida Haya z Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania), wprowadzenie do konferencji, Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (29.04.2000).

18. "Bogdan Jański – wzorem na dziś”, Centrum "Resurrectionis”, Kraków (25.04.2000); również dyskusja panelowa.

19. Sesja panelowa "Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (04.05.2000).

20. "Szkolnictwo wyższe – dziś i jutro”, Aula Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (22.05.2000). List abp. Giovanni B. Re Substytuta z Sekretariatu Stanu w imieniu Jana Pawła II do Uczestników, ZiE, nr 3, 2000, s. 160. Przesłanie Janowi Pawłowi II dwa tomy książki: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, jako dar urodzinowy.

21. "Patriotyzm w duchowości i myśli Bogdana Jańskiego”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.11.2000).

22. "Bogdan Jański – pasja szukania prawdy”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2000); również Quiz "Dziedzictwo Bogdana Jańskiego”.

23. "Edukacja chrześcijańska Trzeciego Tysiąclecia”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Łomża (22.02.2001) (podobna sesja odbyła się na Zamiejscowym Wydziale WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Chełm (9.03.2001) i Elbląg).

24. "Rola edukacji chrześcijańskiej u progu Trzeciego Tysiąclecia”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.03.2001).

25. "Szkoły im. Bogdana Jańskiego jako ośrodki Krajowego Systemu Usług na rzecz MSP”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (22.04.2001).

26. "Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski a problemy kultury, edukacji i odnowy dziedzictwa narodowego”, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, Warszawa (04.05.2001).

27. Konferencja popularno-naukowa w raamch VI Łomżyńskich Dni Społecznych dotycząca życia i nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula WSZiP, Łomża ( 10. 06. 2001).

28. "Transformacja społeczno-gospodarcza w regionie polsko-kaliningradzkim”, Konferencja międzynarodowa polsko-rosyjska, Elbląg (02.07.2001).

29. "Młodzież w społeczeństwie obywatelskim”, Konferencja polsko-litewska, Wilno, Dom Polski (11-13.10.2001).

30. "Terroryzm a prawda”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (22.11.2001).

31. "Europa i region”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Łomża (07.12.2001).

32. Konferencja filozoficzna "Godność człowieka”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2001).

33. "Edukacja polityczna w Polsce”, Konferencja w Galerii Porczyńskich, Warszawa (25.01.2002).

34. "Sylwetka studenta Szkół im. Bogdana Jańskiego”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.02.2002).

35. I konferencja Samorządów Studenckich Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego pt. "Misja samorządu Studentów w Szkołach Wyższych im. Bogdana Jańskiego”, (współorg.), Warszawa (28.02.-02.03.2002).

36. "Globalizacja a wartości chrześcijańskie w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego”, org., prowadzenie, Warszawa (24.03.2002).

37. "The Xth European Conference on Information Systems”, Konferencja międzynarodowa, Elbląg (06–08.06.2002).

38. "Wiara, rozum a przedsiębiorczość”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (19.04.2002).

39. "Polska – Unia Europejska – Asean”, Instytut Badań Naukowych, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (07.11.2002).

40. "Jednostka ludzka a globalizm”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.11.2002).

41. "Rola samorządu w budowaniu "Małej Ojczyzny”, Zarząd Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.03.2003).

42. "Szkoła katolicka w służbie nauki i wychowania w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (18.10.2003).

43. "Przedsiębiorczość chrześcijanina”, otwarcie, Warszawa ( 15. 02. 2003).

44. "Prawda o człowieku obroną przed iluzjami”, Warszawa (06.12.2003).

45. "Prezentacja postaci ks. Piotra Semenenki”, Warszawa (08.12.2003).

46. "Kryzys człowieka kryzysem cywilizacji”, przewodniczenie, Warszawa (18.12.2003).

47. "Antropologiczne implikacje w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (08.03.2004).

48. Debata studencka "Polskie partie polityczne, a państwo narodowe w zjednoczonej Europie”, Warszawa (15.04.2004).

49. "Kulturowe i duchowe oblicze zjednoczonej Europy”, Warszawa (17.04.2004).

50. "Nie ma polityki i narodu bez jedności, nie ma jedności bez religii” z okazji "Tygodnia Szkół im. Bogdana Jańskiego”, Warszawa (06.05.2004).

51. "Problemy współczesnej rodziny polskiej”, Warszawa, (12.05.2004).

52. "Państwo wobec wyzwań współczesności”, współorganizator, Warszawa, (13.05.2004).

53. "Jedność europejska w polityce, gospodarce i kulturze”, Warszawa, (15.05.2004).

54. "Jedność kulturowa i duchowa Europy zadaniem oraz wyzwaniem XXI wieku”, Warszawa (16.05.2004).

55. Spotkanie nauczycieli filozofii Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy, Kraków (18.05.2004).

56. "Misja społeczna chrześcijanina przedsiębiorcy”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa, (19.05.2004).

57. "Kreatywny charakter pracy”, Warszawa (20.05.2004).

58. "Duchowe zadania kapelana”, sesja naukowa, Otwock (06-08.07.2004).

59. "Bogdan Jański a powstanie listopadowe”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (26.11.2004).

60. "Rozwój nowej kultury pracy w Europie”, Warszawa (04.01.2005).

61. "Człowiek w społeczeństwie: człowiek – praca – wartość”, Przemówienie, prowadzenie, otwarcie, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa, (04.02.2005).

62. "Prawda o człowieku w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (07.04.2005).

63. "Patriotyczne aspekty wychowania a służba narodowi - Bóg, Honor, Ojczyzna – Wychowanie ku obywatelskiej mądrości”, Warszawa (20.05.2005).

64. "Lokalny i środowiskowy wymiar patriotyzmu”, Sekcja Teologii Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej; Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (07.06.2005).

65. Sympozjum obchodów rocznicy powstania Bractwa Służby Narodowej: "Polska praworządna w odpowiedzialnym biznesie”, Warszawa (10.06.2005).

66. "Bogdan Jański niestrudzony apostoł Wielkiej Emigracji” - z okazji 170 rocznicy "Bractwa Służby Narodowej”, Warszawa (13.06.2005).

67. "Rocznica powstania Bractwa Służby Narodowej”, Warszawa (14.06.2005).

68. "Myśl tylko żyje w czynie”. Zagrożenie Europy w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Ecclesia in Europa” (M. Koryciński), Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Chełm (12.10.2005).

69. "Bogdan Jański – dziedzictwo narodowe i wyzwania dla współczesności”, Zamiejscowy Wydział w Opolu, Ratusz-Sala Herbowa, Opole (24.10.2005).

70. "Funkcja Kościoła i państwa wobec narodu w jednoczącej się Europie”. Chrześcijańskie korzenie kultury europejskiej w nauczaniu Jana Pawła II (prezentacja multimedialna), Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Kraków (08.12.2005).

71. "Bogdan Jański wzorem na czasy współczesne w służbie wartościom społeczno-narodowym”. Siedziba Urzędu Miejskiego, Pułtusk (19.02.2006).

72. "Udział katolików w tworzeniu kultury Europy”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiebiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (20.02.2005).

73. "Życie i działalność prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego – służba Narodowi i Państwu”, konferencja prowadzona z udziałem pracowników naukowych PAN oraz Instytutu Pamięci Narodowej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (16.05.2005).

74. "Czym jest dziś Służba Narodowi?”, sympozjum połączone z monodramem poświęconym Bogdanowi Jańskiemu i jego przesłaniu skierowanym do współczesnych; wykłady: Diakonia Narodu jako niezależna chrześcijańska służba społeczna; Społeczne poglądy Bogdana Jańskiego; Rola Bogdana Jańskiego w środowisku emigracji Polaków; Droga do służby Bogdana Jańskiego; Wspólnota jako najlepsze miejsce do podejmowania wyzwań i służby; Służba Narodowa dziś. Jej miejsce we współczesnym globalistycznym świecie; Służba Narodowa jako możliwość oddziaływania na środowisko lokalne; Misja Służby Narodowej Bogdana Jańskiego; audycje radiowe: "Jak służyć Narodowi dziś – Bogdan Jański i jego myśli”, cykliczne prelekcje w Diecezjalnym Radiu Niedziela w Łomży, w programie Gość dnia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (14.10.2005).

75. "Bogdan Jański wzorem na czasy współczesne w służbie wartościom społeczno-narodowym”, prowadzenie sesji naukowej, Ratusz Miejski, Pułtusk (19.02.2006).

76. "Ku rzeczom nowym zmieniającej się rzeczywistości”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Elblągu, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Elbląg (30.03.2006).

77. "Patroni naszych Szkół – próba odczytania dziedzictwa”, temat: "Chrześcijańska transformacja narodu według Bogdana Jańskiego”, Konferencja Chełmsko-Ukraińska, Wydział Zamiejscowy, Chełm - współudział, (27.04.2006).

78. Prowadzenie sesji: "Etyka w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w Polsce i Europie”, ogólnopolska konferencja: "Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw”, współorg., Warszawa (05.05.2006).

79. Dysputy wiosenne o Jańskim: "Chrześcijańska wizja narodu w ujęciu Bogdana Jańskiego”, Warszawa (13.05.2006).

80. "Rola filozofii w kształtowaniu współczesnej cywilizacji”. Cnota patriotyzmu w Narodzie Polskim zjednoczonym z Unią Europejską (ks. H. Niemiec), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (14.05.2006).

81. "Patroni diecezji elbląskiej w lokalnej świadomości i tożsamości regionu – wymiar religijno-patriotyczny”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Zamiejscowy Wydział Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (17.05.2006).

82. "Inspiracje środowiska Bogdana Jańskiego – Ojciec Czesław Klimuszko – patriota lokalny wykraczający ponad przeciętność”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (31.05.2006).

83. "Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw”, temat: "Człowiek kluczową odpowiedzią istnienia, rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstwa”, współudział, Warszawa (05.06.2006).

84. "171 rocznica powstania "Domku Jańskiego”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (17.02.2007).

85. "Życie i działalność Sługi Bożego Bogdana Jańskiego”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Winnica, kościół parafialny, (25.02.2007).

86. "200-setna rocznica urodzin Bogdana Jańskiego, Patrona”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (26.03.2007).

87. "Bogdan Jański: obecność w historii i aktualność we współczesności”, współorg., Wyższe Seminarium Duchowne Zmartwychwstańców, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej przy Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Centrum "Resurrectionis”, Kraków, (19.04.2007), promocja: Dziedzictwo duchowe Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, Warszawa 2007.

88. "Miejsce wspólnoty narodowej w "Pamięci i tożsamości” Jana Pawła II oraz w pismach Bogdana Jańskiego”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (09.06.2007).

89. "Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna”, współudział: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej i Wydział Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Instytut Jana Pawła II w Warszawie; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.06.2007).

90. "Etos konkurencyjności przedsiębiorstw”, współudział, Warszawa (22.06.2007).

91. "Wspólnota narodowa - wspólnotą wartości wobec współczesnych wyzwań”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (11.05.2007), (20.09.2007).

92. "Współczesne wyzwania a koncepcja wspólnoty według Bogdana Jańskiego”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (17.11.2007).

93. V Tydzień Papieski "Musicie od siebie wymagać, nawet gdy inni od was nie wymagają”, współorg. Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Zamiejscowy Wydział, Chełm (13-19.04.2008).

94. "Obraz rodziny u progu XXI wieku. Stan aktualny i potrzeba wsparcia”, współorg., Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.05.2008).

95. II Konferencja "Konkurencyjna produktywność poprzez działania proetyczne”. Wyniki badań, wręczenie dyplomów "Załoga firmy z wysoką etycznością pracy”; jak osiągnąć "Biały Certyfikat ?”, (13.05.2008).

96. "Między wiedzą a mądrością”, współorg., Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Konferencja ogólnopolska, Warszawa (31.05.2008).

97. "Święty Kościele grzeszników”, Konferencja ogólnopolska, współorg., Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Wyższe Seminarium Duchowne, Łomża (17.04.2008).

98. "Bogdan Jański na nowo odczytywany,” Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 15- lecia służby Szkoły im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.05.2009).

99. "Nauka w służbie człowieka i narodu”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej; Konferencja ogólnopolska pod patronatem księdza arcybiskupa dr Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego; prof. dr, hab. Kazimierza Wiatra, przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu; J. Zdaniewicza, prezesa Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli Uczelni Niepublicznych. Wystąpienia: ks. kard. K. Nycz, prof. W. Kornik, rektor Politechniki Warszawskiej, ks. M. Piwko, założyciel Szkół Jańskiego. Referaty wygłosili: prof. K. Wiatr, Nauka i społeczeństwo informacyjne a nauczanie Jana Pawła II; prof. J. Kawecki, Polska na wirażu dziejów. Kondycja szkolnictwa wyższego; prof. A. Biela, Ludzie nauki na rzecz państwa i narodu. Promocja książek z serii: Edukacja w nauczaniu w Kościoła 5 i 6, IV tomu "Jan Paweł II o nauce”, Warszawa 2009, i V tomu "Jan Paweł II do polskich uczonych”, Warszawa 2009, Wystąpił: Chór kameralny "Clamaverunt Justi” Uniwersytetu Muzycznego im. F Chopina pod dyr. Ks. K. Szymonika, prorektora; Chór akademicki Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego pod dyr. S. D. Nowak. Mała Aula Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, (21.04.2009).

100."Etyczność pracy”, Konferencja, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Związek Pracodawców, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa (15.12.2009).

101."Po co nam państwo?” – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, Konferencja naukowa w piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy w Elblągu, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Elbląg (25.03.2010).

102."Koncepcja społeczno-polityczna Bogdana Jańskiego w perspektywie wyzwań współczesnych”, Konferencja ogólnopolska z racji obchodzenia Roku Jańskiego 2010, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej; Mała Aula Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, (12.05.2010).

103."Jan Paweł II do menedżerów” piąta ogólnopolska konferencja w serii: "Konkurencyjna produktywność poprzez działania proetyczne” pt. "Wpływ stosowania społecznego Jana Pawła II w osiąganiu wysokiej jakości etyczności pracy i efektów według normy etyczności pracy EK 1000, w dialogu z ISO 26000”, prowadzenie Sesji 1 pt.: "Stosowanie 53 zasad etycznej pracy, opartych na fragmentach tekstu społecznego nauczania Jana Pawła II i wpływ na etyczność pracy i społeczną odpowiedzialność” i Sesja 3 pt.: "Etyczność pracy – dobre przykłady firm stosujących skutecznie nauczanie społeczne Jana Pawła II i zastosowanie w badaniach dyplomowych”, Warszawa (13.05.2011).

104.Panel dyskusyjny "Tożsamość i misja ludzi nauki” w ramach "Roku ewangelizacji ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (20.05.2011).

105."Konkurencyjna produktywność i wyższe społeczne korzyści poprzez etyczność pracy”, Pierwsza konferencja ogólnopolska YMER 2011, Project: Young Managers Ethicality Researchers YMER worldwide network, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (21-22.10.2011).

106."Kultura polityczna w nauczaniu Jana Pawła II”, Konferencja nauka z cyklu "2012 – Rok Odpowiedzialności Politycznej”, Urząd Miasta Kraków (16.03.2012).

107.I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Organizacja wobec współczesnych wyzwań w procesie zarzadzania”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Łomża (26-28.09.2012).

108."Badania dla potwierdzenia pozytywnego wpływu etyki na biznes włączając społeczną etykę Jana Pawła II”, Druga konferencja ogólnopolska YMER 2012, Project: Young Managers Ethicality Researchers YMER worldwide network, współpraca: Sudium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (19.10.2012).

109.Panel dyskusyjny "Odpowiedzialność polityków za…”, w ramach "Roku odpowiedzialności politycznej w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (08.12.2012).

110."Ku nowej kulturze pracy w organizacjach. Wyniki badań YMER wpływu etyki na biznes”, Trzecia konferencja YMER+BiN 2013 z cyklu: Wpływ etyki na biznes, włączając społeczną etykę Jana Pawła II, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (10.05.2013).

111."Iwona Piotrowicz – osiągnięcia naukowe i organizacyjne”. Konferencja naukowa z cyklu: "Wielkie osobowości Szkół Jańskiego”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa, Elektronowa 2 (25.05.2013).

112."Misja uniwersytetów i szkół wyższych wobec nowych wyzwań”, Konferencja międzynarodowa, współorganizacja: Konwent Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Teatr Muzyczny Roma, Warszawa (18.10.2013).

113."Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego”, Konferencja międzynarodowa, udział m. in: Uniwersytet Europejski Viadrina, Instytut Współpracy Regionalnej i Transgranicznej Morza Bałtyckiego przy Wydziale Zamiejscowym w Elblagu, Elbląski Park Technologiczny, ul. Stanisława Staszica 1, Elbląg (7-8.11.2013).

114."Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka”, Konferencja interdyscyplinarna, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (09.04.2014).

115.IV Konferencja YMER+BiN 2014. "Wpływ etyki na biznes – wyniki badań YMER. Kryteria społecznie odpowiedzialnego rozwoju wsparciem ISO 26000, włączając społeczną etykę Jana Pawła II”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (06.06.2014).

116.Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja: "Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka”, ks. S. Urbański przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Prelegenci: Uniwersytet Monachium, Uniwersytet Bratysława, Politechnika Warszawska, UKSW, APS, KUL, WAT, Warszawa (25.06.2014).

117."200 - lecie urodzin ks. Piotra Semenenko”, Konferencja naukowa, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2014).

118.VI Konferencja YMER + BiN 2016 z cyklu: Wpływ etyki na biznes z uwzględnieniem społecznej etyki pracy Jana Pawła II, pt. „Rozwijanie w organizacjach konkurencyjnej innowacyjności, produktywności pracy i płacy dla uzyskania wzrostu sprzedaży poprzez zarządzanie etycznością pracy” (WEM – Work Efhicality Management), współorg. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13. 05. 2016).

119.VII Konferencja z cyklu: Wpływ etyki pracy na biznes według Jana Pawła II, pt. „Wzrost gospodarczy (nawet do 30%) i jakości życia w pracy poprzez rozwijanie zarządzania etycznością pracy w przedsiębiorstwach. Inicjatywa: Europejski ruch etyczności pracy”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13. 05. 2017).

c. Sympozja zorganizowane w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, Warszawa

1. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pedagogiki Społecznej: ”Kształcenie zawodowe w aspekcie pedagogiki pracy”, HotelFelix, Warszawa (10. 03. 2018).

2. Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Aktualne problemy zdrowotne i społeczne”, współorg. Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, ul Kaleńska 3, Warszawa (21. 06. 2018).

 

 

d. Uczestnictwo w konferencjach:

 

1. Sympozjum z racji I rocznicy śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, ATK (28.05.1983).

2. Sympozjum dla spowiedników i rekolekcjonistów osób duchownych, Gostyń (29.02-01.03.1984).

3. "Nowe religie”, Wydział Teologiczny, ATK (19-21.05.1984).

4. "Posoborowa odnowa Kościoła w Polsce”, Wydział Teologiczny, ATK (07-08.04.1986).

5. "Eucharystia”, Wydział Teologiczny, ATK (04.04.1987).

6. "40-lecie pracy naukowej ks. prof. dr. hab. Stanisława Olejnika”, Wydział Teologiczny, ATK (17.04.1989).

7. "X lat pontyfikatu Jana Pawła II”, Wydział Teologiczny, ATK (14-15.11.1989).

8. "70-lecie niepodległości Polski”, Wydział Teologiczny, ATK (05.12.1989).

9. "Ku czci ks. prof. dr. hab. Jana Pryszmonta”, Wydział Teologiczny, ATK (17.05.1990).

10. XVI Tydzień Duchowości "Cierpienie i śmierć”, KUL (18-22.02.1991).

11. "Nuncjusz i nuncjatura w Kościele Rzymskim”, Wydział Teologiczny, ATK (26.02.1991).

12. "Porządek konstytucyjny państwa”, Wydział Teologiczny, ATK (12-13.11.1993).

13. "Nauka encykliki Veritatis splendor”, Wydział Teologiczny, ATK (07-08.03.1994).

14. "W służbie jedności”, Wydział Teologiczny, ATK (18.03.1994).

15. "Pontyfikat Jana Pawła II w służbie rodziny:, Wydział Teologiczny, ATK (30.04.1995).

16. "Akcja Katolicka na polskich ambonach”, Wydział Teologiczny, ATK (21.11.1995).

17. "Eucharystia źródłem wolności”, Wydział Teologiczny, ATK (12.11.1996).

18. Kongres międzynarodowy: "Evangelium vitae – encyklika ocalenia współczesnej rodziny i świata”, Wyższe Seminarium Duchowne, Warszawa (22-24.11.1996).

19. "Etyczne aspekty inżynierii genetycznej”, otwarcie sesji naukowej, Galeria Porczyńskich, Warszawa (26.11.1996).

20. "Sekty a wychowanie chrześcijańskie”, Wydział Teologiczny, ATK (23.04.1997).

21. „Maryja a Duch Święty”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa (22-23. 05. 1988).

22. „Encyklika Fides et ratio”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa ( 19. 09. 1998).

23. „Duch Święty”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa ( 16-17. 10. 1998).

24. „W stronę Jubileuszu 2000”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa (20. 11. 1999).

25. "Dialog rozumu i wiary – encyklika Fides et ratio”, Bobolanum – Sekcja PWT, Warszawa (08.12.1999).

26. "Dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, Sympozjum Samorządu studentów, UKSW (14.04.2000).

27. "Sympozjum z okazji 80 rocznicy urodzin 50 rocznicy pracy naukowej ks. prof. dr. hab. Stanisława Olejnika”, Wydział Teologiczny, UKSW (08.05.2000).

28. "Męczennicy za wiarę bogactwem Kościoła w kontekście Wielkiego Jubileuszu Roku 2000”, Wydział Teologiczny, UKSW (29-30.05.2000).

29. „75 lat diecezji częstochowskiej”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa ( 26. 10. 2000).

30. "Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia – 20 lat Kościoła w Polsce w okresie funkcji prymasowskiej kard. Józefa Glempa”, Wydział Teologiczny, UKSW (25.04.2001).

31. „Jan Paweł II, Novo millennio ineunte”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa (18. 05. 2001).

32. Centralne obchody Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, UKSW (29-30.05.2001).

33. Sympozjum "Signum Magnum”. Duchowość maryjna, Warszawa (09-10.11.2001).

34. "Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych”, oprawa liturgiczna, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.03.2002).

35. „Naród żydowski i jego Święte Pismo w Biblii chrześcijańskiej:, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa ( 19. 10. 2002).

36. "Promocja rodziny w Polsce ze strony Kościoła i państwa po roku 1980”, Wydział Teologiczny, UKSW (17-18.11.2002).

37. "Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią”, zamknięcie konferencji, Wydział Teologiczny, UKSW (11.03.2003).

38. "Ars celebrandi”, otwarcie, podsumowanie i zamknięcie sympozjum, Wydział Teologiczny, UKSW (29.04.2003).

39. "Symbole w katechezie”, otwarcie sympozjum, Wydział Teologiczny, UKSW (07.05.2003).

40. "O kobiecie w Kościele – ekumenicznie”, otwarcie sympozjum, Wydział Teologiczny, UKSW (14.05.2003).

41. Sympozjum z okazji urodzin Jana Pawła II. Odczytanie "Tryptyku Rzymskiego”, otwarcie sympozjum, UKSW (20.05.2003).

42. "Wartości chrześcijańskie w procesie jednoczącej się Europy”, Wydział Teologiczny, UKSW (12.05.2003).

43. "Problematyka pokoju u papieży Jana XXIII i Jana Pawła II w 40 rocznicę "Pacem in terris” i 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II,” otwarcie konferencji, wygłoszenie słowa: "Duchowość pokoju w świetle świętości i globalizacji”, Wydział Teologiczny, UKSW (15.10.2003).

44. Jesienne Spotkania Teologiczne: "Kościół a Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, otwarcie spotkania, Wydział Teologiczny, UKSW (04-06.11.2003).

45. "Wybrane problemy Kościoła o Ameryce Południowej w świetle adhortacji Jana Pawła II Ecclesia in America”, otwarcie, powitanie uczestników, Wydział Teologiczny, UKSW (04.11.2003).

46. „Dar dla Kościoła i świata”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa ( 20.11. 2003).

47. "Implikacje moralne theosis”, otwarcie konferencji, Wydział Teologiczny, UKSW (10.05.2004).

48. Wręczenie księgi pamiątkowej ks. prof. dr. hab. Janowi Łachowi. Przemówienie i gratulacje, Wydział Teologiczny, UKSW (25.05.2004).

49. "New Age – zagadnienia i implikacje”, otwarcie sympozjum, Wydział Teologiczny, UKSW (01.06.2004).

50. IV Sympozjum poświęcone duchowości kapłańskiej "Sacerdos de Eucharistia”, kościół Ojców Karmelitów Bosych, Łódź (15.10.2004).

51. „150 rocznica ogłoszenia dogmatu NPM”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa (23. 10. 2004).

52. "Ecclesia in Asia. Wybrane problemy Kościoła Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II”, otwarcie konferencji, Wydział Teologiczny, UKSW (17.11.2004).

53. "Dzieci – ofiary wojny”, otwarcie sympozjum, Wydział Teologiczny, UKSW (16.02.2005).

54. "Mane nobiscum Domine”, otwarcie konferencji, Wydział Teologiczny, UKSW (11.04.2005).

55. XXXII Sympozjum Studentów Katechetyki KUL i UKSW: "Katecheza a ekologia”, otwarcie, podsumowanie i zamknięcie sympozjum, Wydział Teologiczny, UKSW (20.04.2005).

56. "Implikacje moralne nowego porządku światowego”, otwarcie konferencji, Wydział Teologiczny, UKSW (16.05.2005).

57. Tydzień Duchowości Chrześcijańskiej: "Deus caritas est – odpowiedź na miłość Boga”, współorg., Częstochowa (12-17.06.2005).

58. „Europa i jej pdwaliny”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa ( 16. 06. 2005).

59. „80 lecie diecezji częstochowskiej”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa ( 22. 10. 2005).

60. "Co przyniesie pracownikom ratyfikacja Europejskiej Karty Społecznej”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu, Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ "Solidarność”, wystąpienie pani Senator Ewy Tomaszewskiej, dr. hab. Stanisława Grycnera, Opole (17.10.2006).

61. „Źródła relatywizmu”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowski ( 4. 11. 2006).

62. "Wsparcie osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy – najlepsze praktyki w wybranych krajach Unii Europejskiej”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu, Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ "Solidarność”, wystąpienie prof. Romualda Jończego, pana Christiana Karstensen i pani Petry Drax z Danii, Opole (12.05.2007).

63. "Autorytet Pisma Świętego w Kościele”, Wydział Teologiczny, UKSW (23.05.2007).

64. "Współczesne oblicza miłosierdzia”, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków – Łagiewniki (09.06.2007).

65. "Tożsamość europejska a kultura polska”, Wydział Teologiczny, UKSW (23.10.2007).

66. "Ecclesia in. Europa. Wybrane problemy Kościoła w Europie w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II”, Wydział Teologiczny, UKSW (11.12.2007).

67. „Benedykt XVI, Spe salvi”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa ( 5. 04. 2008).

68. "Sprawowanie Wieczerzy Pańskiej w dzisiejszej Europie”, Wydział Teologiczny, UKSW (21.04.2009).

69. "Zjawiska nadzwyczajne a świętość”, XII Dni Duchowości, Karmelitański Instytut Duchowości, Kraków (07-08.05.2009).

70. "Achille Ratti – Pius XI na tle epoki w 90 rocznicę sakry biskupiej w Warszawie”, Wydział Teologiczny, UKSW (27.10.2009).

71. "Troska Kościoła o rodzinę w Polsce i Europie, Wydział Teologiczny, Łomianki, UKSW (12 i 24.10.2009).

72. "Dialog społeczny jako metoda optymalizacji rozwoju i współpracy”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Związek Pracodawców, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa (15.12.2009).

73. "Personalizm w Europie”, Wydział teologiczny, UKSW (13.05.2010).

74. "Theosis horyzontem życia chrześcijańskiego dla uczczenia jubileuszu 70 urodzin ks. prof. dr. hab. Mariana Graczyka”, Wydział teologiczny, UKSW (09.05.2011).

75. "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, Kraków (09-10.09.2011).

76. "Święty Maksymilian Kolbe – świadek Boga i sługa człowieka”, Wydział Teologiczny, UKSW (21-23.10.2011).

77. "Święty Wincenty Pallotti wobec współczesnych zagrożeń wiary”, Wydział Teologiczny, Ołtarzew (19-20.04.2012).

78. "Wyznawcy Chrystusa wobec kultu świętych”, Wydział Teologiczny, UKSW (29.05.2012).

79. „U podstaw odnowy”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa (1. 12. 2012).

80. "Misja Bułgarska Zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu”, Międzynarodowe sympozjum, Centrum "Resurrectionis”, Kraków (19.02.2013).

81. "Cytadela niewola czy wolność?, Cytadela Warszawska, Muzeum X Pawilonu, Warszawa (09.03.2013).

82. „45 rocznica encykliki Humanae Vitae”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa (14. 12. 2013).

83. "Pastoralista w praktyce i teorii”, Sympozjum Jubileuszowe poświęcone osobie ks. prof. dr. hab. Edmunda Robka, UKSW (10.02.2014).

84. "Profesjonalny nauczyciel”, Konferencja międzynarodowa w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny), Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (21.02.2014).

85. "Finansowanie i rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie UE 2014-2020”, Konferencja międzynarodowa, Uczelnia Jańskiego, Łomża (05.04.2014).

86. "Chrystus jako Syn Boży w sporach IV wieku. Dogmat z pespektywy Bazylego z Ancyry”, UKSW (14.05.2014).

87. "Prawda fundamentem ładu społecznego” – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności, Sala koncertowa Ratusza Staromiejskiego, Elbląg (19.05.2014).

88. "Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka”, Konferencja międzynarodowa, interdyscyplinarna, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (25.06.2014).

89. "Organizacja wobec konkurencyjności i współczesnych trendów w procesie zarządzania”, Konferencja międzynarodowa: "Contemporary organization 2015”, Uniwersytet Hyperion w Bukareszcie, Uczelnia Jańskiego, Łomża (05-06.03.2015).

90. "Wartość życia a wychowanie”. W 20-tą rocznicę ogłoszenia encykliki Jana Pawła II "Evangelium vitae”, KUL (25.03.2015).

91. "Co Bóg złączył …”. Małżeństwo w kontekście Synodu Biskupów 2014-2015, Międzynarodowa konferencja, Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej, UKSW (14.04.2015).

92. "200-lecie urodzin św. Jana Bosko. Salezjanie wobec współczesnych wyzwań”, Ogólnopolska konferencja naukowa, Aula Schumana, UKSW (21.04.2015).

93. Międzynarodowa konferencja dla uczczenia kanonizacji Jana Pawła II, Wydział Teologiczny UKSW, Warszawa (18.05.2015).

94. IV Krajowy Kongres Misyjny, część pierwsza, UKSW (12.06.2015).

95. „Sanktuaria kalwaryjskie w służbie pielgrzymującego Kościoła”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa (25. 06. 2015).

96. "Społeczeństwo wiedzy – szanse, zagrożenia, wyzwania”, konferencja ogólnopolska, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (24.09. 2015).

97. "Pół wieku później. List biskupów polskich do niemieckich z 18 listopada 1965 r.”, konferencja międzynarodowa, UKSW (17. 11. 2015).

98. „Ks. Stefan Pawlicki CR człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej”, XIII Ogólnopolska Konferencja naukowa z serii: Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja, Centrum Resurrectionis, Kraków (17. 02. 2016).

99. „Milenium chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego”, Ogólnopolska konferencja naukowa, UKSW (7. 03. 2016).

100.„Czas – przestrzeń – czasoprzestrzeń”, V Konferencja Interdyscyplinarna, UKSW (14-16. 04. 2016).

101.„Wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Europie (MŚP). Studenci i start-upy w Polsce’, UKSW (22. 04.2016).

102.„Kameduli w Warszawie 1641 – 2016. 375 lat fundacji eremu na Bielanach”, Instytut Historii Sztuki UKSW, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, UKSW (20-21. X. 2016).

103.Konferencja naukowa: „200 lat Wydziału Teologicznego”, UKSW, CHAT ( 16-17. 11. 2016).

104.Sympozjum „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”, org. Ruch „Europa Christi”, UKSW Warszawa (14. 03. 2017).

105.Sesja naukowa „Bł. Honorat Koźmiński, kapucyn 1829 -1916 – zakonnik, kapłan, patriota, pedagog, pisarz, założyciel zgromadzeń”, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa (2.10.2017).

106.Konferencja „Europa – kryzys i nadzieja”, Zamek Królewski, Warszawa ( 10. 10. 2017).

107.Konferencja „Splendor personae święta Edyta Stein – patronka Europy”, UKSW Warszawa (12. 10. 2017).

108.Sympozjum „ Europa chrześcijańska” , org. Ruch „Europa Christi”, UKSW Warszawa ( 20.10.2017).

109.Sympozjum naukowe „Jubileusz 100-lecia parafii Świętej Rodziny w Częstochowie”, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa (28.10.2017).

110.Kongres Rodziny „Szczęśliwe małżeństwo – szczęśliwa Rodzina”, Centrum Zdrowia SZANSA w Płońsku, parafia św. Maksymialiana Marii Kolbe, Płońsk ( 19. 11. 2017).

111.Kongres Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia „Perspektywy kultu Bożego Miłosierdzia”, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Łagiewniki – Kraków (1-3. XII. 2017).

112.Inauguracja Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie „Gwiazdy Niepokalanej”, Niepokalanów (1. IX. 2018).

113.Warszawski Festiwal Herbertowski, Filmoteka Narodowa. Instytut Audiowizualny, u. Wałbrzyska 3/5, Warszawa ( 9, 16, 23, 30. X. 2018).

114.II Kongres Rodziny „Szczęśliwe małżeństwo – szczęśliwa Rodzina”. Przemoc w rodzinie, Centrum Zdrowia SZANSA w Płońsku, parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe, Płońsk ( 13. X. 2018).

115.Międzynarodowa Konferencja Naukowa Splendor Persone bł. John Henry Newman, UKSW Warszawa (9. X. 2018).

116.II Międzynarodwy Kongres Ruch Europa Christi, Kościół w Europie, UKSW Warszawa (15. X. 2018).

117.Ogólnopolska Konferencja: Wiara i patriotyzm, UKSW Warszawa (18. X. 2018).

118.Nie tylko oręzem. Bł. Honorat Koźmiński kapucyn i Zgromadzenia ukryte w walce o niepodległość, Muzeum X Pawolonu Cytadeli Warszawskeij, Warszawa (23. X. 2018).

119.Wkład o. Honorata Koźmińskiego w odzyskanie niepodległej Ojczyzny, Bazylika świętego Krzyża, Warszawa (17. XI. 2018).

120.Konferencja naukowa: Kościół patriotyzm niepodległość, UKSW Warszawa (21. XI. 2018).

121.Ogólnopolska konferencja naukowa: Kultura powołania, UKSW Warszawa (12. I. 2019).

122.Ogólnopolska konferencja naukowa: Aktualne wyzwania teologii, WSD Częstochowa (9. V. 2019).

123.Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, UKSW Warszawa (22. X. 2019).

124.Konferencja naukowa: Kard. Stefan Wyszyński – patron Uniwersytetu, UKSW Warszawa ( 5. X. 2020).

125.„Teologia i historia religii w systemie socjalno-humanistycznej wiedzy. Teologia, Historia religii, Kultura”, międzynarodowa konferencja naukowa: Mohylewski Państwowy Uniwersytet imienia A. A. Kuleszowa (Białoruś), Mohylewskie Centrum Religioznawcze (Białoruś), Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego (Polska), Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie (Polska), Mohylew, Białoruś (lipiec 2020), artykuły zgłoszone: Polska tradycja mistyczna; Wiara i rozum – wzajemne relacje.

126.IV Festiwal Teologii Politycznej: Leopold Tyrmand – bikiniarz, pisarz, konwertyta, videokonferencja zorganizowana przez Teologię Polityczną, ( 30. IX; 7. X, 14. X, 2020).

127.XIII Kongres Międzynarodowy: Katolicy a wychowanie. Współczesne wyzwania przed szkolnictwem wyższym i edukacją, videokonferencja, WSKSiM, Toruń (20-21. XI. 2020).

128.Wolność i odpowiedzialność w dobie naturalizmu antropologicznego. Org. Akademia Katolicka w Warszawie, Komitet Nauk Teologicznych PAN, Warszawa (22. I. 2021).

129.Konferencja międzynarodowa: Our common mission of safeguarding God’s children. A conference of the chuch in central and eastern Europe, Warsaw, 19-22 September 2021; ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa.

130.V Festival Teologii Politycznej. Cyprian Norwid. Polska – sztuka – przyszłość. 6. 10 – 20. 10. 2021. Ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa.

 

 

Ks. Profesor był członkiem Komitetu Naukowego trzech Międzynarodowych Konferencji Naukowych w Częstochowie: Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy; Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem i W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – między wiarą a polityką, we współpracy z Instytutem Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz z ośrodkami naukowymi w Moskwie (Rosja), w Kijowie (Ukraina) i w Mohylewie (Białoruś). Materiały zostały opublikowane w serii: Człowiek – wiara – kultura, w czterech tomach. Był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka, w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Również członkiem Komitetu Organizacyjnego II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia, Kraków (01-05.10.2011).

Referaty na konferencjach naukowych organizowanych przez ks. Profesora oraz wykłady gościnne prowadzili pracownicy naukowi Instituto Francescano di Spiritualita’ należący do Pontificia Universita` Antonianum – Tadeusz Matura OFM i Wiesław Block OFM Cap, ks. H. Haus generalny przełożony Zakonu Communio in Christo (Mechernich, Niemcy), David Hay z Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania) nt. "Psychologia a duchowość” (29.04.2000) oraz ks. A. Szczupał, profesor Wyższego Seminarium Duchownego, dyrektor Studium Duchowości Chrześcijańskiej, redaktor "Studia Theologica Grodnensia”, Grodno (Białoruś).

 

e. Tygodnie Duchowości Chrześcijańskiej, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (współorganizacja)

 

1."Poznanie Boga”, maj 2002.

2."Pokochać Chrystusa w Eucharystii”, październik 2003.

3."Naśladowanie Chrystusa”, maj 2004.

4."Dajmy odpowiedzieć na miłość Boga. Deus caritas est”, czerwiec 2006.

5."Wypłyń na głębię”. Z Listem apostolskim "Novo millennio ineunte” w nowe Tysiąclecie”, maj 2007.

6."Nadzieja ratunkiem człowieka”, maj 2008.

 

f. Comiesięczne konwersatoria: "Myśl społeczna Kościoła a przemiany w Polsce”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (inauguracja 04. 12. 1997).

1."Nauczanie społeczne Prymasa Wyszyńskiego a przemiany społeczne w Polsce”, A. Legatowicz, (04.12.1997).

2."Problemy przekształceń własnościowych w Polsce”, A. Legatowicz, (08.01.1998).

3."Model przedsiębiorstwa zintegrowanego”, J. Bojarski, (05.02.1998).

4."Nauka społeczna Kościoła a polityka według kard. S. Wyszyńskiego”, A. Legatowicz, (05.03.1998).

5."Przemiany społeczne w Polsce”, A. Błyszcz, (02.04.1998).

6."Polityczne przemiany w Polsce”, A. Krzemiński, (07.05.1998).

7."Pojęcie państwa i ojczyzny według B. Jańskiego”, S. Urbański, (11.06.1998).

8."Gospodarka a przemiany w Polsce”, J. Bojarski, (02.07.1998).

9."Prawa człowieka w nowej rzeczywistości przemian”, A. Błyszcz, (08.10.1998).

10. "Prawa człowieka w świetle nauczania kard. S. Wyszyńskiego”, A. Legatowicz, (05.11.1998).

11. "Myśl społeczna: B. Jański, kard. S. Wyszyński, Jan Paweł II”, S. Urbański, (03.12.1998).

12. "Odnowa duchowa narodu według Bogdana Jańskiego”, S. Urbański, (06.01.1999).

 

g. Współorganizacja posiedzeń naukowych teologów moralistów i teologów duchowości, ATK 1986 - 1987 (miejscem spotkań – mieszkanie prywatne, ul. Dewajtis 5)

 

1.Ks. S. Olejnik, Metoda w teologii moralnej (dwa razy).

2.Ks. A. Marcol, Wzajemne relacje biskupów i teologów moralistów.

3.Ks. T. Sikorski, Moralne aspekty teologii wyzwolenia.

4.Ks. R. Coste (Francja), O teologii wyzwolenia.

5.Ks. S. Kornas, Odpowiedzialność moralna osób, u których dokonuje się ingerencji w ich mózg.

6.Ks. H. Skorowski, Katolicka nauka społeczna.

7.Ks. A. Inlender, Teologia duchowości a teologia moralna.

8.Ks. A. Inlender, Metoda w teologii duchowości.

9.Ks. J. Bajda, Koncepcja teologii duchowości.

10. Ks. S. Urbański, Współczesne ujęcia teologii duchowości.

11. Ks. S. Urbański, Mistyka przeżyciowa a mistyka studyjna.

12. O. P. Ogórek, Koncepcja mistyki.

 

 

25. Referaty (wygłoszone od 1986 r.)

 

1. "Polska bibliografia eucharystyczna okresu posoborowego (1966-1985)”. Konferencja ogólnopolska "Eucharystia centrum duchowości chrześcijańskiej”, ATK (28-29.10.1986).

2. "Duch Święty w polskim piśmiennictwie teologicznym”, Konferencja ogólnopolska: "Przyjdź, Światłości sumień” – Doświadczenie Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim”, ATK (27-18.10.1987).

3. "Sakramentalno-liturgiczny wymiar życia duchowego”, Sesja naukowa, Wyższe Seminarium Duchowne, Ląd (16.10.1993).

4. "Postawa wobec Kościoła”, Konferencja ogólnopolska: ”Proponowane postawy względem Boga, Kościoła i człowieka przez wybrane organy prasowe III Rzeczpospolitej a duchowość chrześcijańska”, KUL (11.11.1993).

5. "Współczesna koncepcja duchowości chrześcijańskiej”, Sesja naukowa, Wyższe Seminarium Duchowne, Kraków (16.11.1993).

6. "Duchowe aspekty życia chrześcijańskiego według encykliki Veritatis splendor”, Instytut Teologiczny, Częstochowa (11.01.1994).

7. Przewodniczenie dyskusji panelowej i udział w dyskusji, Sympozjum z okazji 50-tej rocznicy śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus”, Instytut Karmelitański, Kraków (14.11.1996).

8. „Tęsknota za świetością czy doświadczenie Boga”, Sumpozjum „Jezus Chrystus – Jedyny Zbawiciel świata, wczoraj i dziś”, Czestochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa (17-18. 10. 1997).

9. "Polska mistyka studyjna i przeżyciowa”, Konferencja ogólnopolska "Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem”, ATK (23.04.1998).

10. "Mistyczne perspektywy rozwoju duchowego chrześcijanina”, prowadzenie konferencji, Ogólnopolskie spotkanie teologów duchowości z racji 15 rocznicy powstania Sekcji Duchowości Teologów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne Księży Zmartwychwstańców, Kraków (05.11.1998); por. J. Skawroń, Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia, RT KUL, T. XLVI, 1999, s. 215-218.

11. Przewodniczenie II sesji sympozjum: "Patron zawierzenia i wytrwania”, KUL (23-24.10.1998); M. Grunt, Sprawozdanie z sympozjum w X rocznicę beatyfikacji o. Honorata Koźmińskiego, RT KUL, T. XLVI, 1999, s. 210-215.

12. "Modlitwa liturgii godzin włączeniem się w modlitwę Kościoła”, IX Sympozjum dla księży rekolekcjonistów, ojców duchownych i spowiedników kapłańskich, Częstochowa (26.01.1999).

13. "Mistyka drogą do Boga Ojca”, XXIV Tydzień Duchowości "Abba Ojcze”, KUL, Lublin (04.03.1999).

14. "Droga do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża”, II Tydzień Duchowości "Na drodze zjednoczenia z Bogiem”, Karmelitański Instytut Duchowości, Kraków (22.03.1999).

15. "Metoda «mówienia» zapisem życia duchowego Polaków żyjących pod panowaniem komunizmu w krajach byłego ZSRR”, Sympozjum "Wieloaspektowe ujęcie historii lat komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (21.04.1999).

16. Uczestnictwo w sesji panelowej, Konferencja ogólnopolska "Nowe religie – nowe duchowości”, sesja jubileuszowa – 10 lecia Sekcji Teologii Duchowości, otwarcie i zamknięcie konferencji, ATK (28.04.1999).

17. "Uniwersytety – kolebką ducha w nauczaniu Jana Pawła II”, Promocja książki: "Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988), t. 1, Warszawa 1999”, (wprowadzenie, przewodniczenie), Aula Sekretariatu Episkopatu Polski, Warszawa (19.05.1999).

18. "Formacja duchowa nauczycieli akademickich w świetle nauki Jana Pawła II”, oraz wprowadzenie do tematu; Promocja książki: "Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988)”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (02.06.1999).

19. "Duchowe odrodzenie Polaków po upadku komunizmu”, Kongres Polonii Amerykańskiej Kalifornii Południowej, Yorba Linda (USA) (17.07.1999).

20. "Męczeństwo ks. Jerzego Popiełuszki - źródłem odrodzenia duchowego Polaków”, Kongres Polonii Amerykańskiej Kalifornii Południowej, Los Angeles (USA) (15.08.1999).

21. "Bogdan Jański – wzorem Europejczyka”, Konferencja: "Rok Bogdana Jańskiego – 160 rocznica śmierci”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13.10.1999).

22. "Ojcostwo duchowe w posoborowym nauczaniu Kościoła”, Sympozjum Sekcji Duchowości Teologów Polskich "Ojcostwo duchowe - teoria i praktyka”, Wrocław (04.11.1999).

23. Dyskusja: "Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (22. 11. 1999).

24. "160 rocznica śmierci Bogdana Jańskiego - 2 lipca 2000 r.”, Konferencja panelowa WSZiP im. Bogdana Jańskiego Warszawa (08.12.1999).

25. Prowadzenie, wstęp, sesja naukowa "Kryzys cywilizacji a cywilizacja miłosierdzia głoszona przez bł. Faustynę nadzieją Europy”, Centrum Kultury "Civitas Christiana”, Warszawa (12.04.2000).

26. Udział w dyskusji panelowej, wprowadzenie, prowadzenie, podsumowanie, "Bogdan Jański «święty» na wczoraj i na dziś”, Centrum "Resurrectionis”, Sympozjum "Bogdan Jański -wzorem na dziś”, Kraków (25.04.2000).

27. "Miłosierdzie Boże według Dzienniczka św. Faustyny”, Sesja Naukowa "Wigilia kanonizacji Faustyny”, Kościół Świętego Ducha, Wilno (29.04.2000).

28. "Formacyjne zadania uniwersytetu”, Sesja panelowa "Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (04.05.2000).

29. Wprowadzenie, podsumowanie, Milenijne Sympozjum Duchowości "Duchowość Europy”, sympozjum ogólnopolskie, Warszawa (10.05.2000).

30. "Formacja duchowa uniwersytetu”, Wprowadzenie, Konferencja naukowa "Szkolnictwo wyższe - dziś i jutro”, Siedziba Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (22.05.2000).

31. "Rola Uniwersytetu w kształtowaniu myśli chrześcijańskiej”, Konferencja Naukowa: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1989-1999), Aula Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (22.05.2001).

32. "Postulat uwzględnienia duchowości człowieka w procesie resocjalizacji nieletnich”, Sympozjum "Ewangelia a resocjalizacja”, Księża Orioniści, Warszawa (24.05.2000).

33. Wprowadzenie i dwugłos "Świecki Instytut Kapłański "Prado” i charyzmat jego założyciela bł. Ks. Antonie Chevriera”, Centrum Kultury "Civitas Christiana”, Warszawa (29.05.2000).

34. "Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński o dziedzictwie męczenników”, Sympozjum "Męczennicy za wiarę bogactwem Kościoła w kontekście Wielkiego Jubileuszu Roku 2000”, UKSW, Warszawa (29.05.2000).

35. "Ascetyczno-mistyczny rozwój życia duchowego małżonków”, Konferencja naukowa "Ekologia rodziny ludzkiej”, Urząd Miasta, Augustów (30-31.05.2000).

36. "Rola kapłanów w posłannictwie Miłosierdzia Bożego według św. Faustyny”, Wyższe Seminarium Duchowne, Toruń (29.06.2000).

37. "Zjednoczenie z Chrystusem fundamentem życia i misji apostoła Bożego Miłosierdzia u św. Siostry Faustyny”, Sympozjum "Być Apostołem Bożego Miłosierdzia”, Łagiewniki, Kraków (26.10.2000).

38. "Teologiczne elementy mistyki Anioła Ślązaka”, Konferencja naukowa "Mistyka Śląska”, Instytut Mikołowski, Mikołów (17.11.2000).

39. "Teologia życia duchowego w świetle Soboru Watykańskiego II”, (referat promocji książki ks. A. Słomkowskiego), Sympozjum "Ks. Rektor Antoni Słomkowski (1900-1982), Odnowiciel KUL i teolog duchowości - w stulecie urodzin”, KUL, Lublin (05.12.2000).

40. "Miłosierdzie Boże według św. Tomasza i św. Faustyny”, Akademia ku czci św. Tomasza, Wyższe Seminarium Duchowne, Płock (27.01.2001).

41. "Święta Faustyna Kowalska o kapłanach”, X Sympozjum księży rekolekcjonistów, ojców duchownych i spowiedników kapłańskich, Częstochowa - Jasna Góra (01.02.2001).

42. Prowadzenie sympozjum "Edukacja chrześcijańska Trzeciego Tysiąclecia”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Łomża (22.02.2001).

43. Prowadzenie sympozjum "Rola edukacji chrześcijańskiej u progu Trzeciego Tysiąclecia”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy, Chełm (9.03.2001).

44. "Misja wobec minimalizmu i relatywizmu etycznego” oraz homilia "Dawać świadectwo”, Tydzień Eklezjologiczny KUL, Lublin (29.03.2001).

45. Prowadzenie sympozjum "Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia – 20 lat Kościoła w Polsce w okresie posługi prymasowskiej Kardynała Józefa Glempa”, UKSW (25.04.2001).

46. "Jasna Góra szkołą duchowości słowiańskiej”, Sympozjum: "Wielkie ośrodki klasztorne i ich oddziaływanie na kulturę krajów słowiańskich”, Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu PAT, Kraków (25.04.2001).

47. "Dziedzictwo męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego”, Sympozjum "Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a problemy kultury, edukacji i ochrony dziedzictwa narodowego”, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, Warszawa (04.05.2001).

48. Wprowadzenie, prowadzenie sympozjum "Duchowość kapłańska i zakonna Trzeciego Tysiąclecia”, UKSW (09.05.2001).

49. Laudacja pożegnalna i ocena dorobku naukowego ks. prof. dr hab. W. Kubika, Konferencja naukowa: "Ks. prof. Władysław Kubik SJ - katechetyk, dydaktyk i autor podręczników”, UKSW (16.05.2001).

50. "Duchowość kapłańska według kard. Stefana Wyszyńskiego”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prymas Tysiąclecia a rodzina w Polsce”, Augustów (31.05.2001).

51. "Modlitwa na nowo!”, XVIII Warmińskie Dni Duszpasterskie, Olsztyn (01.09.2001).

52. "Dziedzictwo męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego”, Wyższe Seminarium Duchowne, Łomża (11.10.2001).

53. "Bogdan Jański - autorytet kreatywny”, Konferencja polsko-litewska: "Młodzież w społeczeństwie obywatelskim”, Dom Polski, Wilno (Litwa) (11-13.10.2001).

54. "Dziedzictwo męczeństwa św. M. Kolbe w nauczaniu Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego”, Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów, Łódź - Łagiewniki (15.10.2001).

55. "Przez Jezusa do Maryi w mistyce chrześcijańskiej”, Sympozjum mariologiczne, Licheń (26-27.10.2001).

56. Przemówienie z racji wręczenia Księgi Jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Jerzemu Misiurkowi, ogólnopolskie sympozjum "Signum magnum. Duchowość maryjna w ramach XXVI Dni Duchowości”, Lublin KUL (10.11.2001).

57. "Duchowość kapłana diecezjalnego”, XVII Forum Młodych "Kapłan na nowe czasy”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław (22.11.2001).

58. "List do uczestników Sesji poświęconej śp. ks. dr. Tadeuszowi Sikorskiemu (1935-2001)”, WSD Łódź (22.11.2001).

59. "Duchowość męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego”, Sympozjum "Duchowość Prymasa Tysiąclecia”, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków (24.11.2001).

60. "Duchowa jedność Europy”, Konferencja "Europa a region”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Łomża (07.12.2001).

61. "Maryja w duchowości zmartwychwstańczej”, Konferencja naukowa, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2001).

62. "Oblicze duchowości Kościoła Zachodniego”, sympozjum: " Duchowość chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu”, Białystok (25.01.2002).

63. "Nauka a wiara”, sympozjum "Wiara, rozum a przedsiębiorczość”, współorg., Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (19.04.2002).

64. Otwarcie i wprowadzenie do Konferencji "Wybrane problemy szkolnictwa w Afryce subsaharyjskiej”, UKSW (20.02.2002).

65. Otwarcie i wprowadzenie do Konferencji "Ks. prof. Wincenty Kwiatkowski UW, ATK – twórca Warszawskiej Szkoły Apologetycznej”, UKSW (20.02.2002).

66. Przewodniczenie sesji "Munus profheticum” w ramach sympozjum "Recepcja II polskiego Synodu Plenarnego”, Wydział Teologiczny, UKSW (27.02.2002).

67. "Teologiczno-duchowa treść Leksykonu duchowości katolickiej”, ogólnopolska konferencja: "Leksykon duchowości katolickiej”, współorg., KUL (21.03.2002).

68. "Modlitwa w świetle Novo millenio ineunte”, sympozjum: " Potrzeba duchowości znakiem czasu przesłania listu apostolskiego: Novo millenio ineunte”, UMK Toruń (11 04.2002).

69. "Formacja wspólnotowa w świetle szkoły zmartwychwstańczej”, Konferencja naukowa "Powrót do źródeł i budowanie tożsamości”, Chełm (19-21.09.2002).

70. "Istota zjednoczenia mistycznego”, Sympozjum "Filozofować w kontekście teologii: religia - nauka – łaska”, KUL, Lublin (26.10.2002).

71. "Formacja duchowa w szkołach Jańskiego”, Konferencja naukowa "10-lecie Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.11.2002).

72. "Zjednoczenie mistyczne”, Sympozjum "Filozofia a wiara”, KUL, Lublin (23.11.2002).

73. Konferencja międzynarodowa. Tarptautine Mossline Konferencija, Skirta Pal. Jurgio Matulaicio Mirties 75-osiomas ir śv. Franciskaus Alezo Vyskupystes 400-osioms Metinems Pamineti; ref. "Didziu sventuju Pranciskaus Salezo Ir Jurgio Matulaicio didybe,” Wilno (25.04.2002); Pasaulieciu Elias i sventumą pagal Prancisku Salezą ir Jurgi Matulaiti”, Kowno (26.04.2002); "Pal. Jurgis Matulaitis – didis Dieve musu laikami”, Mariampol (27.04.2002); Wilno-Kowno-Mariampol, Litwa (25-17.04.2002).

74. Otwarcie I wprowadzenie do Konferencji: "Refleksja nad dorobkiem teologicznym śp. Ks. Profesora Andrzeja Zuberbiera (1922-2000)”, Wydział Teologiczny, UKSW (04.12.2002).

75. "Duchowość Miłosierdzia Bożego”, XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich, Częstochowa, Jasna Góra (07.12.2002).

76. "Polska duchowość przełomu XIX i XX wieku’, Konferencja ogólnopolska "Taka będzie przyszłość Europy, jakie jej młodzieży chowanie”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum”, Warszawa (15.02.2003).

77. "Teologia miłosierdzia”, Sympozjum: "Franciszkańska wyobraźnia miłosierdzia”, Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej, Lublin (01.05.2003).

78. "Polska duchowość w świetle chrześcijańskiej Europy”, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Człowiek - Wiara - Kultura”, Częstochowa (02.05.2003).

79. "Duchowość w świetle chrześcijańskiej Europy”, Sympozjum "Teologia duchowości w Polsce”, Sekcja Duchowości Teologów Polskich, Kraków (05.05.2003).

80. Otwarcie konferencji: "Człowiek i jego środowisko”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (17.05.2003).

81. "Duchowość Kościoła zachodniego”, Sympozjum "Duchowość chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok (25.01.2002).

82. "Świętość dla wszystkich: św. Franciszek Salezy i bł. Jerzy Matulewicz”, Konferencja międzynarodowa, Kowno, Litwa (25-28.01.2002).

83. "Mistyka Miłosierdzia Bożego św. Faustyny Kowalskiej”, Sympozjum "Oblicza świętości”, Wyższe Seminarium Duchowne, Łódź (13.04.2002).

84. "Nauka a wiara”, Sympozjum "Wiara, rozum a przedsiębiorczość”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (14.04.2002).

85. "Duchowość współczesnego Kościoła” z racji 185. rocznicy powstania Wydziału Teologicznego, organizacja, prowadzenie, UKSW (15.05.2002.

86. "Formacja wspólnotowa w świetle szkoły zmartwychwstańczej”, Konferencja naukowa "Powrót do źródeł i budowanie tożsamości”, Chełm (19-21.09.2002).

87. "Istota zjednoczenia mistycznego”, Sympozjum "Filozofować w kontekście teologii: religia - nauka – łaska”, KUL, Lublin (26.10.2002).

88. "Formacja duchowa w szkołach Jańskiego”, Konferencja naukowa "10-lecie Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.11.2002).

89. "Zjednoczenie mistyczne”, Sympozjum "Filozofia a wiara”, KUL, Lublin (23.11.2002).

90. "Mistyka św. Faustyny”, Sesja naukowa "Polskie Towarzystwo Teologiczne - Oddział w Częstochowie: Sekcja teologii systematycznej”, Wyższe Seminarium Duchowne, Częstochowa (05.12.2002).

91. "Ks. Aleksander Żychliński – wzorem świętości kapłańskiej”, Sympozjum dla księży rekolekcjonistów, ojców duchownych i spowiedników kapłańskich "Duszpasterz kontempluje oblicze Dobrego Pasterza”, Jasna Góra, Częstochowa (27-30.01.2003).

92. "Polska duchowość przełomu XIX i XX wieku. U katolickich źródeł polskiej pedagogiki wychowawczej”, Konferencja ogólnopolska "Taka będzie przyszłość Europy, jakie jej młodzieży chowanie”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum”, Warszawa (15.02.2003).

93. "Teologia miłosierdzia”, Sympozjum "Franciszkańska wyobraźnia miłosierdzia”, Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej, Lublin (01.05.2003).

94. "Polska duchowość w świetle chrześcijańskiej Europy”, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Człowiek - Wiara - Kultura”, Częstochowa (02.05.2003).

95. "Duchowość w perspektywie jednoczącej się Europy”, Sympozjum "Teologia duchowości w Polsce”, Sekcja Duchowości Teologów Polskich, Kraków (05.05.2003).

96. Otwarcie konferencji: "Człowiek i jego środowisko”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (17.05.2003).

97. "Nieznany dziennik Bogdana Jańskiego”, Konferencja naukowa "Polska literatura mistyczna. Badania interdyscyplinarne”, z udziałem: Akademia Podlaska, Siedlce, UKSW, Warszawa (05.06.2003).

98. "Model szkoły katolickiej”, Konferencja naukowa "Szkoła środowiskowa”, Zjazd pracowników Szkół im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (25.09.2003).

99. "Duchowość bł. m. Teresy”, Sympozjum międzynarodowe "Życie i duchowość m. Teresy z Kalkuty”, UKSW, Warszawa (14.10.2003).

100.Otwarcie konferencji, wprowadzenie, Konferencja z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II "Społeczne nauczanie Jana Pawła II”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.10.2003).

101."Ekoduchowość chrześcijanina i duchowość globalizacji”, Konferencja naukowa "Duchowość chrześcijańska w świetle ekologii i globalizacji”, UKSW, Warszawa (29.10.2003)

102.Wprowadzenie "Tożsamość naukowa we współczesnej Europie”, Debata studencka "Polskie partie polityczne, a państwo narodowe w zjednoczonej Europie”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.01.2004).

103."Życie duchowe a uzależnienie alkoholowe”, Panel dyskusyjny "Miejsce człowieka w relacji z Bogiem”; Klub Abstynenta "Radość”, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej "Szansa”, Punkt Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Płońsk (17.01.2004).

104."Komunikacja modlitewna w rodzinie chrześcijańskiej”, IV Sympozjum Teologiczno–pastoralne "Rodzina w dialogu z Bogiem i z sobą”, Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny, Kazimierz Biskupi (19.02.2004).

105."Teologia ubóstwa w świetle bł. Teresy z Kalkuty”, Sympozjum "Duch służby i ubóstwa w Kościele – niezrealizowane pragnienie Chrystusa?”, Arcybiskupie Seminarium Duchowne, Poznań (20.04.2004).

106."Duchowość jednoczącej się Europy”, Sympozjum: "Jakiej chcemy Europy? – proces integracji Starego Kontynentu w optyce środowiska akademickiego”, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Duszpasterstwo Akademickie, Aula Główna Wydziału Ekonomicznego Politechniki Świętokrzyskiej, Radom (29.04.2004).

107.Otwarcie konferencji: "Implikacje moralne Theosis”. Konferencja z okazji jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. prof. dr hab. Jana Pryszmonta, UKSW (10.05.2004).

108.Podsumowanie, Sympozjum "Sytuacja Kościoła w zjednoczonej Europie”, UKSW (11.05.2005).

109."Komunikacja modlitewna w rodzinie chrześcijańskiej”, Sympozjum "Problemy współczesnej rodziny polskiej”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (12.05.2004).

110.Wprowadzenie, Konferencja naukowa "Państwo wobec wyzwań współczesności”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13.05.2004).

111.Wprowadzenie, Sympozjum "Jedność europejska w polityce, gospodarce i kulturze”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.05.2004).

112."Duchowość chrześcijanina przedsiębiorcy”, Sympozjum "Misja społeczna chrześcijanina przedsiębiorcy”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (19.05.2004).

113."Teologiczno–historyczne podstawy kultu maryjnego”, Sesja naukowa "Koronacja Obrazu Matki Bożej Kongregackiej w Bazylice Katedralnej w Grodnie”, Grodno, Białoruś (24.05.2005).

114.Gratulacje w imieniu Rady Wydziału Teologicznego, Sympozjum jubileuszowe poświęcone pracy naukowej ks. prof. dr hab. Stanisława Mędali CM, wręczenie Księgi pamiątkowej, UKSW (25.05.2004).

115.Otwarcie, Sympozjum "New Age – zagadnienie i implikacje”, UKSW (01.06.2004).

116."Duchowość Aktu Zawierzenia Maryi, Jasnogórskiej Matce Kościoła”, Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne "Przestrzeń zawierzenia Maryi w trzecim tysiącleciu”, Jasna Góra, Częstochowa (04.06.2004).

117."Duchowość pracy ludzkiej”, Sympozjum "Człowiek w społeczeństwie: człowiek – praca – wartość”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (04.02.2005).

118.Powitanie uczestników, Sesja naukowa "Dzieci – ofiary wojny”, UKSW (16.02.2005).

119.Otwarcie sesji, Jubileuszowa Sesja Naukowa ku czci ks. prof. dr. hab. Stanisława Mędali CM, "Nowy Testament a Qumran”, UKSW (26.02.2005).

120.Otwarcie, Sympozjum "Szukajcie Boga i Jego sprawiedliwości” Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Centrum Duchowości "Honaratianum”, Konferencja Rodziny Honorackiej, UKSW (27.04.2005).

121.Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego, Sesja jubileuszowa 50-lecia istnienia Wydziału Teologicznego UKSW, UKSW (04.05.2005).

122.Otwarcie, Konferencja "Implikacje moralne nowego porządku światowego”, UKSW (16.05.2005).

123."Bogdan Jański – intelektualista i przywódca duchowy”, Konferencja naukowa "Lokalny i środowiskowy wymiar patriotyzmu”, Studia Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Elblągu, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Elbląg (07.06.2005).

124.Wprowadzenie, Sympozjum "Polska praworządna w odpowiedzialnym biznesie”, z racji obchodów rocznicy powstania Bractwa Służby Narodowej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.06.2005), oraz Msza święta dziękczynna z racji otwarcia procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego Bogdana Jańskiego, tamże (13.06.2005).

125."Maryja niewiastą Eucharystii”, sympozjum: "Mane nobiscum Domine. Eucharystia szkołą duchowości”, Wyższe Seminarium Duchowne, Katowice (01.10.2005).

126."Patriotyczne myśli Bogdana Jańskiego”, Konferencja naukowa: "Bogdan Jański – dziedzictwo narodowe i wyzwania dla współczesności”, Zamiejscowy Wydział w Opolu, Ratusz-Sala Herbowa, Opole (24.10.2005).

127.Przemówienie z racji jubileuszu o. prof. dr. hab. Antoniego J. Nowaka OFM, Ogólnopolskie sympozjum "Jan Paweł II – mistrz duchowy w ramach XXX Dni Duchowości”, KUL, Lublin (26.11.2005).

128."Nadzieja dla Europy związana z doświadczeniem miłosierdzia”, Konferencja naukowa wokół Ecclesia in Europa, "Mistyka nadzieją dla nowej Europy”, UKSW (25-26.04.2006).

129."Modlitwa w tradycji wschodniej”, II Międzynarodowa Konferencja "Dziedzictwo między pamięcią a oczekiwaniem chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu”, przewodniczący sesji: pierwszy dzień konferencji, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Akademia Długosza w Częstochowie, Instytut Teologiczny w Częstochowie, Częstochowa (04-06.05.2006).

130."Życie duchowe a uzależnienia”, sympozjum: "Duchowa terapia osób uzależnionych”, Zakroczym (09.05.2006).

131."Błogosławiona Matka Marcelina Darowska – główna przedstawicielka polskiej mistyki kobiecej”, Ogólnopolska sesja naukowa z okazji dziesięciolecia beatyfikacji Matki Marceliny Darowskiej "Bł. Marcelina Darowska – dar na trzecie tysiąclecie”, Szymanów (23.09.2006).

132."Czy jest możliwa mistyka w buddyzmie?”, sympozjum: "Mistyka chrześcijańska a inne religie świata”, Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Karmelitów Bosych, Poznań (14.11.2006).

133."Leksykon świętości Franciszka i Klary z Asyżu”, konferencja: "Leksykon duchowości franciszkańskiej”, Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa (17.11.2006).

134.Wprowadzenie oraz referat "Mistyka pasyjna Gorzkich Żalów”, Sympozjum "300-lecia Gorzkich Żalów”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, współudział: Instytut Filologii Polskiej UKSW, Polska Prowincja Zgromadzenia Misji, Parafia św. Krzyża w Warszawie, UKSW (07-08.03.2007).

135."Dążenie do świętości drogą do jedności Kościoła, Pojednanie katolicko – prawosławne w myśli Jana Pawła II”, Konferencja naukowa "Między Wschodem i Zachodem – Rola Polski w tworzeniu polityki wschodniej Unii Europejskiej. Polityczne, kulturowe i duchowe konsekwencje położenia Polski na wschodnich granicach UE”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, CHAT, Forum Młodych Dyplomatów, współpraca Konrad Adenauer Stiffung, Aula Domu Rekolekcyjnego, ul. Dewajtis 3, UKSW (17.04.2007).

136."Wierność kapłańska”, Konferencja naukowa wokół nauczania papieża Benedykta XVI podczas wizyty w Polsce 25-28 maja 2006 roku "Twórcza wierność”, UKSW (18.04.2007).

137.Otwarcie i referat: "Mistyka przeżyciowa siostry Marty Wieckiej”, Sympozjum "Mistyka służby, o słudze Bożej Marcie Wieckiej SM”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Krakowska Prowincja Sióstr Miłosierdzia, Polska Prowincja Zgromadzenia Misji, Archidiecezja Lwowska (Ukraina), UKSW (25.04.2007).

138.Powitanie, wprowadzenie, Konferencja naukowa "Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna”, Wydział Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie (Wilanów), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.06.2007).

139.Otwarcie, prowadzenie, referat: "Mistyka krzyża”, Sympozjum "Krzyżu święty nade wszystko”, Sympozjum w 150. rocznicę posadowienia figury Chrystusa dźwigającego krzyż przed kościołem świętego Krzyża w Warszawie, Sekcja Teologii Duchowości, współudział: Polska Prowincja Zgromadzenia Misji, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie, Parafia świętego Krzyża w Warszawie, UKSW (05.03.2008).

140."Modlitwa szkołą nadziei według encykliki Spe salvi Benedykta XVI”, Sympozjum "Prawdziwe oblicze chrześcijańskiej nadziei”, org. Polskie Towarzystwo Teologiczne Oddział w Częstochowie, Wyższe Seminarium Duchowne, Częstochowa (05.04.2008).

141."Grzech a życie mistyczne”, Sympozjum "Święty Kościół grzeszników”, Wyższe Seminarium Duchowne, Łomża (17.04.2008).

142.Otwarcie sympozjum z okazji 20-lecia beatyfikacji o. Honorata Koźmińskiego, kapucyna pt.: "W szkole świętości błogosławionego Honorata”, UKSW, Warszawa (07.05.2008).

143."Doktryny świętości w polskiej szkole duchowości na przełomie XIX i XX wieku”, Sympozjum Duchowości Honorackiej z okazji 20-lecia beatyfikacji o. Honorata Koźmińskiego "W szkole świętości błogosławionego Honorata”, UKSW (07.05.2008).

144."Twórczość naukowa o. prof. dr. hab. Pawła Placyda Ogórka OCD”, Sympozjum Duchowości Honorackiej z okazji 20-lecia beatyfikacji o. Honorata Koźmińskiego "W szkole świętości błogosławionego Honorata”, UKSW (07.05.2008).

145."Bł. Marcelina Darowska – wychowawczyni i mistyczka”, Sympozjum międzynarodowe "Święci Podola”, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kamieniecko-Podolskiej, Filia Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie; Sekcja Teologii Duchowości Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; Sekcja Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Gródek Podolski (Ukraina), (28.05.2008).

146."Stała formacja kapłana w dążeniu do mistycznej świętości”, Sympozjum "50-lecie Gdańskiego Seminarium”, Gdańskie Seminarium Duchowne, Gdańsk (31.05.2008).

147."Czy można mówić o duchowości Caritas?”, Sympozjum międzynarodowe "Nic nie zastąpi miłości”, org. Sekcja Teologii Duchowości, Caritas Polska, UKSW (04.10.2008).

148.Otwarcie I Konferencji ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej, oficjalne przemówienie, panel: "Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, z udziałem prelegentów: Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Polskiej UKSW, Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydział Teologiczny UAM, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa, UKSW (11.10.2008).

149."10-lecie Fundacji AMF "Nasza Droga”. Formacja patriotyczno–duchowa”, I Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, panel: "Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, z udziałem prelegentów: Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Polskiej UKSW, Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydział Teologiczny UAM, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa UKSW (11.10.2008).

150."Teologiczno-duchowe wątki w wybranej poezji Zbigniewa Herberta”, I Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, panel, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, z udziałem prelegentów: Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Polskiej UKSW, Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydział Teologiczny UAM, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa UKSW (11.10.2008).

151."Duchowe wątki nauczania Benedykta XVI podczas pielgrzymki do Polski”, Konferencja naukowa "Duchowość chrześcijanina”, Sekcja Teologii Duchowości, Warszawa, UKSW (21.11.2008).

152."Wiara w życiu duchowym według św. Jana od Krzyża”, Sympozjum międzyuczelniane "Wiara i rozum człowieka XXI wieku”, Akademia im. Jana Długosza, Instytut Teologiczny, Częstochowa, (25.10.2008)

153."Polskie mistyczki XIX i XX wieku – mistyczki przesłania”; Konferencja ogólnopolska "Mistycy – 2000 lat historii Kościoła”, Papieska Akademia Teologiczna, Koło Studentów Historii, Kraków (27.03.2009).

154."Duchowe treści w wybranych hymnach i pieśniach o Trójcy Świętej” Sympozjum Międzynarodowe "Sanctissima Trinitas et musica: plana, figuranta atque innstrumentalis”, UKSW (23.04.2009).

155.Otwarcie, prowadzenie, podsumowanie, "Bogdan Jański na nowo odczytywany”. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 15- lecia służby Szkoły im. Bogdana Jańskiego (15.05.2009).

156.Wręczenie Dyplomów "Załoga firmy z wysoką etycznością pracy” (edycja roku 2009), III Konferencja z cyklu: "Etyczność zarządzania – przyszłością firmy”. Dyskusja panelowa: "Wpływ etyczności na innowacyjność, konkurencyjność i produktywność na podstawie doświadczeń własnych firm”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa, (13.05.2009).

157."Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja”, Międzynarodowe sympozjum "Miłosierdzie Boże w życiu chrześcijanina”, Witebsk – Białoruś, (09.10.2009).

158."Polska mistyka przeżyciowa”, Konferencja wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości: "Mistyka polska”, UKSW, (21.10.2009).

159."Cierpienie w życiu duchowym chrześcijanina”, Konferencja wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości: "Duchowe bogactwo cierpienia”, UKSW, (09.11.2009).

160."Cierpienie w ujęciu św. Jana Pawła II”, Konferencja wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości: "Duchowe bogactwo cierpienia”, UKSW, (09.11.2009).

161.Otwarcie, wprowadzenie, zakończenie, "Jestem tylko wędrowcem…”. W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP 2”, II Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, panel, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, z udziałem prelegentów: Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Polskiej UKSW, Wydział Teologiczny UAM, ks. abp dr Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Patronat honorowy: ks. abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, Warszawa UKSW (25.11.2009).

162."Duchowe zadania ludzi młodych w świetle nauczania Jana Pawła II”, "Jestem tylko wędrowcem…”. W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP 2”, II Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, panel, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, z udziałem prelegentów: Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Polskiej UKSW, Wydział Teologiczny UAM, ks. abp dr Mieczysław Mokrzycki z Lwowa, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Patronat honorowy: ks. abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, Warszawa UKSW (25.11.2009).

163."Wpływ etyczności pracy na rozwój społeczny i gospodarczy”, Konferencja: "Etyczność pracy”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Związek Pracodawców, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa (15.12.2009).

164."Przesłanie duchowe dzienniczków duszy”, Konferencja naukowa poświęcona Notatnikowi Duchowemu bł. Honorata Koźmińskiego, org. Archiwum Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul Dolna 56/66, (18.02.2010).

165."Państwo w koncepcji Jana Pawła II”, "Konferencja naukowa "Po co nam państwo? – Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, Wydział Zamiejscowy w Elblągu, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Elbląg (25.03.2010).

166."Trzy etapy życia duchowego w ujęciu Sł. B. o. Anzelma Gądka OCD”, Konferencja ogólnopolska: "Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego”; Sekcja Teologii Duchowości UKSW, współudział: Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus z Łodzi; patronat honorowy: ks. abp K. Nycz, metropolita warszawski, ks. abp W. Ziółek, metropolita łódzki; prelegenci: UKSW, KUL, UP Jana Pawła II, GWSH im. W. Korfantego, Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus z Łodzi, UKSW (21.04.2010).

167."Duchowość św. o. Damiana”, Konferencja międzynarodowa: "Św. Damian z ks. Molokai – człowiek, który zmienił świat”, Sekcja Teologii Duchowości, współudział: Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi; patronat honorowy: ks. abp J. Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski; ambasada Belgii w Polsce przy wsparciu Rządu Flandrii; prelegenci: UKSW, przedstawiciele Zgromadzenia; ks. abp Z. Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia; ks. bp G. Balcerek, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski; K. Haverbeke, przedstawiciel Rządu Flamandzkiego; o. J. Vandekerkhove, przełożony Flamandzkiej Prowincji Zgromadzenia; R. Warzecha, lekarz szpitala w Honolulu, UKSW, (28.04.2010).

168."Chrześcijańska Europa – w poszukiwaniu nowej duchowości”, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Człowiek – wiara – kultura. W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – między wiarą a prawdą, Sekcja 1 – Teologia i duchowość europejska, org: Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza, Instytut Teologiczny, Ośrodek Formacyjny Kultury "Gaude Mater”, Częstochowa (04-06.05.2010).

169."Nurty duchowości katolickiej w Europie na przełomie XIX i XX wieku”; Konferencja ogólnopolska: "Duchowość seraficka”; Sekcja Teologii Duchowości, współudział: Centrum Duchowości "Honoratianum”, Zakroczym; Konferencja Wyższych Przełożonych Rodziny Honorackiej; prelegenci: UKSW, KUL, Antonianum – Rzym, Zakroczym, przełożone niektórych zgromadzeń honorackich; UKSW (12.05.2010).

170."Jaka teologia mistyki?, Sympozjum naukowe: "Polska teologia duchowości. Próba bilansu i perspektywy”, Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny Diecezji Radomskiej "Emaus”, Turno-Brzeżce k. Białobrzegów Radomskich (04–05.06.2010).

171."Charakterystyka polskiej duchowości”, Konferencja wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości: "Duchowość polska”, UKSW (27.10.2010).

172."Mistyczna świętość chrześcijanina”, Konferencja wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości: " Świętość chrześcijanina”, UKSW (10.11.2010).

173."Mistyka męczeństwa”, Konferencja ogólnopolska: "Krzyż przez nich zwyciężył. Polscy Pasjoniści – Męczennicy II wojny światowej”, Sekcja Teologii Duchowości, współorganizacja: Polska Prowincja Pasjonistów, UKSW (17.11.2010).

174.Otwarcie, wprowadzenie, zakończenie, "Tam wstępują pokolenia” (Ps 122,4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej”, III Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa UKSW (24.11.2010).

175."Rola pielgrzymek w formacji życia duchowego”, "Tam wstępują pokolenia” (Ps 122,4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej”, III Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa UKSW (24.11.2010).

176."Mistyka przeżyciowa i mistyka przesłania Matki Marii Teresy Linssen”, Sympozjum międzynarodowe z racji 26 rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo, Mechernich (Niemcy), (27.11.2010); Erfahrungs – Und Sendungsmystik bei Mutter Marie Therese, w: Eine neue Mystik der Liebie fűr unsere Zeit, 26. Ordensgedenktag der Grundung der Communio in Christo, AM 27. November 2010, s. 20-38.

177."Polska szkoła duchowości zmartwychwstańczej”, Międzynarodowe sympozjum z cyklu duchowość klasztorów polskich: Przekaz i Komunikacja pt. Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, Centrum "Resurrectionis”, Kraków (15.03.2011).

178."Zakorzenieni w Chrystusie”. Referat dla studentów, wykładowców i pracowników Szkół Jańskiego z racji akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę, Częstochowskie Seminarium Duchowne, Częstochowa (07.05.2011). Referaty dla pielgrzymów są głoszone od 2000 roku.

179."Zjednoczenie z Bogiem w codzienności jako fenomen świętości sł. B. Teresy Kierocińskiej”, IV ogólnopolskie sympozjum poświęcone życiu i duchowości Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janina Kierocińska 1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus pod tytułem: "Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego”, Sekcja Teologii Duchowości, Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Patronat honorowy: kard. K. Nycz, abp S. Nowak, bp G. Kaszak, UKSW (25.05.2011).

180.Prowadzenie panelu dyskusyjnego "Tożsamość i misja ludzi nauki” w ramach "Roku ewangelizacji ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II” (głos w dyskusji), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (20.05.2011).

181."Od modlitwy do czynu. Duchowość kontemplacyjno-czynna bł. Jakuba Alberionego”, prowadzenie sesji III, Ogólnopolskie sympozjum: "Apostolstwo paulińskie. Żródła, wyzwania, perspektywy”, w 40. rocznicę narodzin dla nieba bł. Jakuba Alberionego Założyciela Rodziny Świętego Pawła, pod patronatem JE ks. abp. Celestino Migliore’go Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Sekcja Teologii Duchowości i Towarzystwo Świętego Pawła, Warszawa, ul. Żytnia 11 (26.11.2011).

182.Prowadzenie Sesji II. Seminarium o społecznym nauczaniu Jana Pawła II do menedżerów, Konferencja: "Konkurencyjna produktywność i wyższe społeczne korzyści poprzez etyczność pracy (Young Managers Ethicality Researchers YMER 2011)”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (21-22.10.2011).

183."Charakterystyka duchowości czwartego okresu”, Sympozjum wydziałowe: "Czwarty okres polskiej duchowości”, UKSW, Warszawa (25.10.2011).

184."Życie mistyczne s. Ł. Czechowskiej”, Sympozjum wydziałowe: "Czwarty okres polskiej duchowości”, UKSW, Warszawa (25.10.2011).

185."Mistyka Miłosierdzia Bożego”, Sympozjum międzynarodowe z okazji 20-lecia diecezji grodzieńskiej i 70-lecia męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego, patrona diecezji, Grodno (29.10.2011), Białoruś.

186.Otwarcie, wprowadzenie, zakończenie, "Uczę się ciebie człowieku” (J. Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieka”, IV Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa UKSW (23.11.2011).

187."Duchowość współczesnego człowieka”, "Uczę się ciebie człowieku” (J. Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieka”, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa UKSW (23.11.2011).

188."Wielkość bł. Edmunda Bojanowskiego na tle epoki”, Sympozjum ogólnopolskie: "Bł. Edmund Bojanowski – świecki świadek wiary i założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP”, Sekcja Teologii Duchowości, Federacja Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP, UKSW (14.03.2012).

189."Nieskończoność Boga w mistycznym zjednoczeniu”, Interdyscyplinarna konferencja: "Nieskończoność w refleksji człowieka (teologia, filozofia, duchowość, nauka, kultura, sztuka)”, Katedra Teorii Literatury Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych, UKSW (26-28.04.2012).

190."Życie duchowo-mistyczne wieluńskich bernardynek”, przewodnictwo obrad (9. 05. 2012), Sesja naukowa zorganizowana przez Sekcję Teologii Duchowości, Klasztor Sióstr Bernardynek, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, siedziba Muzeum Ziemi Wieluńskiej (09-10.05.2012).

191."Doświadczenie życia kontemplacyjnego kobiet w średniowieczu”, "Forma Surorum. Święta Klara z Asyżu”, Sympozjum naukowe w Roku 800-lecia powstania Zakonu Świętej Klary, Patronat Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce, ogólnopolskie, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Franciszkańskie Centra OFM- Warszawa, OFMConv-Łódź Łagiewniki, OFMCap-Zakroczym, UKSW (16.05.2012).

192."Chrystocentryzm duchowości bł. Bolesławy Lament”, VIII Sympozjum naukowe poświęcone osobie bł. Bolesławy Lament w 150. rocznicę urodzin, organizatorzy: Wyższe Seminarium Duchowne, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Parafia p. w. Świętego Ducha, Sekcja Teologii Duchowości, siedziba Seminarium Duchowne, Łowicz (19.05.2012).

193."Mistyczna koncepcja życia duchowego”, Konferencja naukowa: Koncepcja życia duchowego, wydziałowa, UKSW (17.10.2012).

194."Życie duchowe według ks. Aleksandra Usowicza”, Sympozjum naukowe: W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych księdza profesora Aleksandra Usowicza, organizatorzy: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, siedziba Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków (15.11.2012).

195.Powitanie, wprowadzenie, zakończenie, "Sapere aude. Odważ się być mądrym” (Horacy). W poszukiwaniu duchowości humanizmu”, V Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa UKSW (28.11.2012).

196."Duchowość ekologiczna w świetle duchowości św. Franciszka z Asyżu”, "Sapere aude. Odważ się być mądrym” (Horacy). W poszukiwaniu duchowości humanizmu”, V Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa UKSW (28.11.2012).

197."Czy św. Faustyna może być doktorem Kościoła?”, I Sesja Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia, siedziba Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki (10.12.2012).

198."Charakterystyka polskiej duchowości XIX i XX wieku”, Konferencja naukowa: Polskie odrodzenie duchowe, wydziałowa, UKSW (12.12.2012).

199."Powołanie kapłańskie nadprzyrodzoną i uświęcającą ingerencją Boga w życie ludzkie i świata. Być solą ziemi. Kapłaństwo wczoraj, dziś …, jutro?”, Sympozjum ogólnopolskie, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań bp Marek Solarczyk, Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań; Katedra Mistyki i Teologii Duchowości UKSW, UKSW (06.04.2013).

200."Tożsamość osoby ludzkiej w doświadczeniu mistycznym”, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Różnica. Tożsamość. Zmiana”, UKSW (18-20.04.2013).

201."Etyka biznesu według Jana Pawła II”, "Ku nowej kulturze pracy w organizacjach. Wyniki badań YMER wpływu etyki na biznes”, Trzecia konferencja YMER + BiN 2013 z cyklu: Wpływ etyki na biznes, włączając społeczną etykę Jana Pawła II, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.05.2013).

202.Powitanie i wprowadzenie, Sympozjum ogólnopolskie: "Bł. Honorat Koźmiński – Człowiek Wielkiej Wiary”, Centrum Duchowości "Honoratianum”, Konferencja Rodziny Honorackiej, UKSW (15.05.2013).

203.Powitanie i wprowadzenie, "Duchowość Europy w epoce globalizacji”, Konferencja naukowa, wydziałowa, UKSW (13.11.2013).

204.Powitanie i wprowadzenie, "Wychowanie to dług…”. (K. Marcinkowski). W poszukiwaniu duchowości wychowania siebie. VI Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Instytut Teologii Duchowości, Fundacja "Nasza Droga”, UKSW (20.11.2013).

205."Droga rad ewangelicznych w ujęciu teologii mistycznej”, Sympozjum z okazji 10 rocznicy śmierci Ojca Cherubina Współzałożyciela Instytutu, na temat: "Droga rad ewangelicznych w ujęciu teologii mistycznej, Mistrzów Karmelu i Elianum”, Świecki Instytut Karmelitański "Elianum”, Czerna 210, 32-055 Krzeszowice (07.12. 2013).

206."Duchowość nauczyciela w świetle nauczania Jana Pawła II”, głos w dyskusji, Konferencja międzynarodowa "Profesjonalny nauczyciel”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (21.02.2014).

207."Dynamizm życia mistycznego na podstawie Dziennika ks. Piotra Semenenki”, VIII Sympozjum z cyklu duchowość klasztorów polskich. Przekaz i komunikacja: "Wokół Dziennika o. Piotra Semenenki CR” (z okazji 200. rocznicy urodzin Sługi Bożego), Centrum "Resurrectionis”, Kraków (12.03.2014).

208."Świętość człowieka według Jana Pawła II”, Konferencja naukowa, ogólnopolska, interdyscyplinarna, "Błogosławiony Jan Paweł II – pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (28-29.03.2014).

209.Głos w dyskusji: "Etyczne zaniedbanie polskiej wsi”, Konferencja międzynarodowa "Finansowanie i rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie UE 2014-2020”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (05.04.2014).

210.Głos w dyskusji, w: "Prawda fundamentem ładu społecznego – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, IX Międzyuczelniana konferencja naukowa "W roku kanonizacji św. Jana Pawła II”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Wyższe Seminarium Duchowne, Elbląg (19.05.2014).

211."Wartości duchowe w działalności biznesmena”, IV Konferencja YMER+BiN 2014. "Wpływ Etyki na Biznes – wyniki badań YMER. Kryteria społecznie odpowiedzialnego rozwoju wsparciem ISO 26000, włączając społeczną etykę Jana Pawła II”, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (06.06.2014).

212."Świętość człowieka nauki w nauczaniu Jana Pawła II”, Konferencja naukowa, ogólnopolska: "Duchowość świętego Jana Pawła II”, Instytut Duchowości, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, współorganizacja Instytut Teologii Duchowości, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kraków (12.06.2014).

213."Duchowość wynagrodzenia według s. Hilarii Główczyńskiej”, "Sympozjum o tajemnicy wynagradzania, czyli o tym jak wynagradzać we współczesnym świecie”, Otwarcie konferencji naukowej, Katedra Teologii Życia Duchowego, UKSW; współorganizacja: Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza; Centrum Duchowości "Honoratianum”, Zakroczym; Prowincja warszawska Ojców Kapucynów, Warszawa; Wydział Prawa Kanonicznego, UKSW; Teologia duchowości, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa; Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Warszawa; Wydział Teologiczny, Papieski Uniwersytet Antonianum, Rzym; UKSW (22.10.2014).

214."Błogosławieństwa Boże według ks. Piotra Semenenki”, Konferencja: "Druga posoborowa odnowa życia konsekrowanego”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (28.12.2014).

215."Ks. Piotr Semenenko – wzorem dla formacji duchowej młodzieży”, Konferencja naukowa z racji 200 rocznicy urodzin ks. Piotra Semenenko, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2014).

216."Duchowość zmartwychwstania w świetle kazań ks. Hieronima Kajsiewicza”, Konferencja: "Polska myśl duchowa”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.12.2014).

217."Zjednoczenie z Bogiem w codzienności życia Sługi Bożej M. Teresy Kierocińskiej”, Konferencja: "500 lat kościoła św. Barbary i 130 rocznica urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa Janiny Kierocińskiej”, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń (06.06.2015).

218."Mistyka Bogdana Jańskiego”, XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii: Duchowość Klasztorów Polskich. Przekaz i Komunikacja, Bogdan Jański (w 175 rocznicę śmierci Sługi Bożego), Centrum Resurrectionis, Kraków (22.10.2015).

219."Polska mistyka przeżyciowa”, Międzynarodowa konferencja naukowa, Studium Duchowości Europejskiej, katedra Teologii Życia Duchowego Wydziału Teologicznego, UKSW (27.10.2015).

220.„Miłosierdzie drogą do świętości według św. Faustyny”, Konferencja „Oblicza Miłosierdzia”, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa (8. 04. 2016).

221.„Chrzest bramą życia mistycznego”, Międzynarodowa konferencja naukowa, „Chrzest święty – dar i wyzwanie”, Wydział Teologiczny UMK (22. 04. 2016).

222.„Miłosierdzie Boże a ciemna noc ducha w świetle św. Jana od Krzyża”, „Ogólnopolskie XIX Dni Duchowości ze świętymi Karmelu”, Konferencja ogólnopolska, Katedra Historii Duchowości UPJPII, Karmelitański Instytut Duchowości, Katedra Teologii Życia Duchowego UKSW, Kraków ( 13. 05. 2016).

223."Życie duchowe według Bolesławy Lament”, Bolesława Lament – błogosławiona na nasze czasy, Konfeerencja międzynarodowa,org.: Siostry Misjonarki Świętej Rodziny, katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, katedra Teologii Życia Duchowego UKSW, katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, katedra Historii Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, Białystok (4. 06. 2016).

224.„Życie mistyczne bł. Celiny Borzęckiej”, XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii: Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja pt: „Celina i Jadwiga Borzęckie: inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki”, Kęty Klasztor Sióstr Zmartwychwstanek (29. 10.2016).

225.„Duchowość Jadwigii i Celiny Borzęckiej: Konferencja naukowa, wydziałowa, Sekcja Teologii Życia Duchowego, UKSW (8. 11. 2016).

226.„Świetość miłosierna”, Konferencja naukowa „Solidarność i miłosierdzie”, ul. Nowoursynowska 85, Warszawa, Kolegium Europejskie, Natolin (28-29. 11.2016), referat internetowy.

227.„Miłosierdzie Boże a świętość misjonarza w świetle św. Faustyny”, Konferencja naukowa, 100 lecie Papieskiej Unii Misyjnej, Częstochowa- Jasna Góra (3-4. 12. 2016).

228.„Rozwój świętości kapłana poprzez formację permanentną”, Sympozjum naukowe w ramach „V interdyscyplinarnego dnia świętego Tomasza z Akwinu: od kleryka do kapłana. Panorama formacji seminaryjnej”, Ełk, Seminarium Duchowne (18. 02. 2016).

229.„Wkład ks. Blachnickiego w rozwój życia duchowego w Polsce”, Konferencja naukowa, „XLII Kongregacja odpowiedzialnych Ruch Światło – Życie”, Częstochowa – Jasna Góra (23. 02 – 27. 02. 2017).

230.„Otwarcie, wprowadzenie w problematykę sympozjum”, „Oblicze Boże”. Teologia, ikonografia, duchowość, org. Katedra Teologii Życia Duchowego UKSW, Instytut Studiów Franciszkańskich, Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, UKSW Warszawa (22.03.2017).

231.„Świętość mistyczna”, Studencko-doktorancka konferencja naukowa „Hagiograficzne inspiracje powołania do świętości”, UKSW (25. 04. 2017).

232.„Zjednoczenie mistyczne w ujęciu bł. Honorata Koźmińskiego”, Sympozjum „Anioły w mieście”, org. Katedra Życia, Duchowego, Katedra Mistyki Chrześcijańskiej, Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, UKSW Warszawa (26. 04. 2017).

233.„Etyka pracy według Jana Pawła II”, VII Konferencja z cyklu: Wpływ pracy na biznes według Jana Pawła II pt. „Wzrost gospodarczy (nawet do 30%) i jakości życia w pracy poprzez rozwijanie zarządzania etycznością pracy w przedsiębiorstwach. Inicjatywa: Europejski ruch etyczności pracy”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13. 05. 2017).

234.Otwarcie, słowo wprowadzające, prowadzenie panelu; I Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Społecznej „Kształcenie zawodowe w aspekcie pedagogiki pracy”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Warszawa, Hotel Felix (10. 03. 2018).

235.„Duchowość polska cennym dziedzictwem i wyzwaniem dla młodzieży naszych czasów”, Sympozjum z duchowości salezjańskiej „Perspektywy duchowego rozwoju polskiej młodzieży”, Ląd n. Wisłą (21. 04. 2018).

236.Otwracie i wprowadzenie; Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Aktualne problemy zdrowotne i społeczne”, współorg. Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, ul. Kaleńska 3, Warszawa 2018 (21. 06. 2018).

237.Dwugłos „AIDS – lekceważone zagrożenie”, 34 rocznica założenia Communio in Christo, Mechernich, Niemcy (1. 12. 2018).

238.„Bogdan Jański – twórcą polskiej szkoły duchowego odrodzenia narodu”, XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii: Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja, „Zamartwychwstańcy i odrodzenie Ojczyzny w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”, Kraków Centrum Resurrectionis (13. 03. 2019).

239.„Świętość chrześcijanina w świetle Adhortacji apostolskiej Gaudete et exultate”, Sympozjum duchowości młodzieżowej „Wychowanie młodzieży do świętości:, WSD TS Ląd nad Wartą (25. 01. 2020).

240.„Świętego Jana Pawła II inspiracje kontemplacją”, Konferencja naukowa „Od ks. Karola Wojtyły do św. Jana Pawła II w 100 lecie urodzin- Inspiracje papieskie”, videokonferencja. Wydział Teologiczny UMK, Toruń (20. 11. 2020).

241.„Duchowość XIX wieku. Duchowość Elizy Cejzik”, Sympozjum historyczne „Historia Rodziny Cejzik”, Org. Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, Arch. Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, Videosympozjum, Muzeum Niepodległości, Warszawa ( 5.06. 2021).

 

 

26. Wykłady okolicznościowe (wygłoszone od 1996 r.)

1. "Współczesne ujęcie teologii duchowości”, Spotkanie naukowe teologów moralistów i teologów duchowości, ATK (1986).

2. "Mistyka przeżyciowa a mistyka studyjna”, Spotkanie naukowe teologów moralistów i teologów duchowości, ATK (1987).

3. "Teologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej”, Klub Inteligencji Katolickiej, Częstochowa (07.12.1993).

4. "Św. Faustyna Kowalska”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.1996).

5. "Św. Faustyna Kowalska”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.1996).

6. "Św. Faustyna Kowalska”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.1996).

7. "Obraz świętości Sługi Bożego Ojca Bernarda Kryszkiewicza CP”, Klub "Civitas Christiana” Warszawa (29.09.1996).

8. "Jaki powinien być styl życia i posługa kapłana, aby był darem dla Kościoła jako Ludu Bożego (wymiar praktyczny)”. Zjazd księży i sióstr zakonnych diecezji warszawsko-praskiej, Warszawa (21.11.1996).

9. "Mystagogia jako wprowadzenie w tajemnicę Boga”, Archidiecezjalne Centrum Duchowości, Olsztyn k. Częstochowy (01.12.1996).

10. "Chrystus źródłem życia duchowego człowieka”, Hanau – Polska Misja Katolicka w Niemczech (12.12.1996).

11. "Duchowość chrześcijanina”, Radio Fiat, (12.01.1997).

12. "Sekty polskie”, Radio Polskie, (16.06.1997).

13. "Mistyka w życiu chrześcijanina”, Radio Fiat, (16.10.1997).

14. "Teologia Koronki do Miłosierdzia Bożego”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.1997).

15. "Teologia Koronki do Miłosierdzia Bożego”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.1997).

16. "Polska mistyka”, Radio Józef, (25.11.1997).

17. "Polska mistyka”, cz. 2, Radio Józef, (12.01.1998).

18. "Pojęcie państwa i ojczyzny według Bogdana Jańskiego”, Konwersatorium comiesięczne: "Myśl społeczna Kościoła a przemiany w Polsce”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa, (11.06.1998).

19. "Badania nad polską duchowością”, Nasze Radio Kalifornia, (20.09.1998).

20. "Badania nad duchowością Polaków żyjących na ziemiach wschodnich”, Nasze Radio Kalifornia, (27.09.1998).

21. "Polscy mistycy”, Nasze Radio Kalifornia, (04.10.1998).

22. "Bł. Faustyna Kowalska”, Nasze Radio Kalifornia, (11.10.1998).

23. "Zjawiska nadzwyczajne”, Nasze Radio Kalifornia, (18.10.1998).

24. "Święto Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny”, Nasze Radio Kalifornia, (25.10.1998).

25. "Adwent”, Nasze Radio Kalifornia, (29.11.1998).

26. "Miłosierdzie a grzech”, Ośrodek Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.1998).

27. "Pismo święte o miłosierdziu”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (16.07.1998).

28. "Miłosierdzie a grzech”, "Czytanie Pisma świętego”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (16.08.1998).

29. "Miłosierdzie a grzech”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.1998).

30. "Bogdan Jański – twórca szkoły duchowości zmartwychwstańczej”, Wyższe Seminarium Duchowne Księży Zmartwychwstańców, Kraków (06.11.1998).

31. "Myśl społeczna: B. Jański, kard. S. Wyszyński, Jan Paweł II”, Konwersatorium comiesięczne: "Myśl społeczna Kościoła a przemiany w Polsce”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (03.12.1998).

32. "Polska szkoła zmartwychwstańcza”, Wyższe Seminarium Duchowne Księży Zmartwychwstańców, Kraków (08.12.1998).

33. "Odnowa duchowa społeczeństwa według B. Jańskiego”, Konwersatorium comiesięczne: "Myśl społeczna Kościoła a przemiany w Polsce”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (06.01.1999).

34. "Życie kontemplacyjne źródłem osobistej świętości”, Siostry Karmelitanki, Włocławek (09.03.1999).

35. "Mistyka przeżyciowa”, Siostry Karmelitanki, Włocławek (16.03.1999).

36. Przemówienie w czasie wręczenia nagrody "Bóg zapłać 99, Sala Kinowa Domu Dziennikarza, ul. Foksal, Warszawa (15.04.1999);

37. "Pojęcie miłosierdzia”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.1999).

38. "Duchowe odrodzenie Polaków po upadku komunizmu”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (17.07.1999).

39. "Pojęcie miłosierdzia, cd.”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.1999).

40. "Stary Testament”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.1999),

41. "Pojęcie miłosierdzia, cd.”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.1999).

42. "Duchowość rodaków żyjących w byłych krajach ZSRR”, Komitet Pomocy Polakom na Wschodzie, Los Angeles (USA) (26.08.1999).

43. "Dożynki ludowe wyrazem narodowej religijności”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda (USA) (19.09.1999).

44. "Religijny aspekt wychowania”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum”, (wykład inauguracyjny), Warszawa (22.10.1999).

45. "Personalistyczny charakter wychowania”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum”, Warszawa (29.10.1999).

46. "Miłosierdzie Boże według bł. Faustyny obrazem duchowości kapłana”, Diecezjalny zjazd księży diecezji grodzieńskiej, Kuria Diecezjalna - Instytut Katechetyczny, Grodno (Białoruś) (08.11.1999).

47. "Teologia duchowości”, Spotkanie z alumnami seminarium magisterskiego z teologii duchowości, Grodno (Białoruś) (08.11.1999).

48. "Ziemia grodzieńska - ziemią Miłosierdzia”, Spotkanie laikatu diecezji grodzieńskiej, Grodno (Białoruś) (09.11.1999).

49. "Obraz «Jezu Ufam Tobie» - wzorem życia chrześcijanina”, Spotkanie z parafianami, Porzecze (Białoruś) (09.11.1999).

50. "Świętość chrześcijanina świadectwem wiary”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum”, Warszawa (16.11.1999).

51. "Świętość służbą człowiekowi”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum”, Warszawa (23.11.1999).

52. "Współczesne ujęcie mistyki”, Archidiecezjalne Centrum Duchowości, Olsztyn k. Częstochowy (19.11.1999).

53. "Czym jest uniwersytet dla współczesnego człowieka - Jan Paweł II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (22.11.1999).

54. "Święci i męczennicy diecezji mohylewskiej”, Spotkanie z wiernymi, Mohylew (Białoruś) (18.12.1999).

55. "Duchowość ekologiczna”, Centrum Dialogu i Uniwersalizmu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (12.01.2000).

56. "Życie Bogdana Jańskiego ukazane jako droga do doskonałości i świętości”, konwersatorium , Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego (21.01.2000).

57. "Fenomen nawrócenia, poszukiwania i trwania w prawdzie”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego (28.01.2000).

58. "Bogdan Jański – polski św. Augustyn”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego (04.02.2000).

59. "Pierwsi towarzysze Jańskiego”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego (11.02.2000).

60. "Duchowość współczesnego człowieka”, Centrum Dialogu i Uniwersalizmu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (12.02.2000).

61. "Domek Jańskiego”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego (18.02.2000).

62. "Patriotyzm B. Jańskiego – zasługi dla narodu, Kościoła i państwa”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego (25.02.2000).

63. "Między Bałtykiem a Morzem Czarnym - ziemia męczenników i świętych”, Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy, Towarzystwo Polska-Ukraina, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (17.03.2000).

64. Wprowadzenie do wykładu prof. Dawida Haya z Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania), Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa (27.04.2000).

65. "Miłosierdzie Boże według Dzienniczka św. Faustyny”, Kościół Świętego Ducha, Wilno (29.04.2000).

66. "Miłosierdzie Boże a duchowość kapłańska”, Wykład dla księży diecezji toruńskiej, Toruń (10.05.2000).

67. "Określenie mistyki chrześcijańskiej”, Centrum Dialogu i Uniwersalizmu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (15.05.2000).

68. "Rola kapłanów w posłannictwie Miłosierdzia Bożego według św. Faustyny”, Wykład dla księży diecezji toruńskiej, Toruń (29.06.2000).

69. "Grzech według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.2000).

70. "Perykopa o synu marnotrawnym”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.07.2000).

71. "Grzech według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2000).

72. "Pismo święte o grzechu”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.2000).

73. "Grzech według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2000).

74. "Duchowość polska, święci średniowiecza”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (08.09.2000).

75. "B. Jański wobec kwestii społecznej – prekursor nauki społecznej Kościoła”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego (06.10.2000).

76. B. Jański wobec zagadnień politycznych”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego (13.10.2000).

77. "Wychowanie katolickie w świetle nauki Jana Pawła II”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum”, Warszawa (20.10.2000).

78. "B. Jański – patronem trudnych czasów”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. B. Jańskiego, Warszawa (27.10.2000).

79. "B. Jański – prekursorem zaangażowania świeckich w Kościele”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. B. Jańskiego, Warszawa (10.11.2000).

80. "B. Jański – patron Szkół Jańskiego”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. B. Jańskiego, Warszawa, (24.11.2000).

81. "Antropologia człowieka”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (12.01.2001).

82. "Jak trafić do młodego człowieka, jak mu przekazać drogę do Boga”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. B. Jańskiego, Warszawa (15.12.2000).

83. "Odkupienie przez Jezusa Chrystusa”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (19.01.2001).

84. "Perspektywy życia człowieka odkupionego”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (26.01.2001).

85. "Miłosierdzie Boże według św. Tomasza i św. Faustyny”, Wyższe Seminarium Duchowne, Płock (27.01.2001).

86. "Współczesne sytuacje godzące w godność człowieka”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.02.2001).

87. "Ateizm – poniżenie człowieka”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (16.02.2001).

88. "Nauczanie Kościoła dotyczące problemów antyludzkich”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (23.02.2001).

89. "Wychowanie według Jana Pawła II”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum”, Warszawa (18.03.2001).

90. "Rola edukacji chrześcijańskiej u progu Trzeciego Tysiąclecia”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.03.2001).

91. "Bogdan Jański – intelektualista i duchowy przewodnik”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (09.04.2001).

92. "Bogdan Jański - humanista XIX wieku”, Wydział Nauk Społecznych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.05.2001).

93. "Bogdan Jański – człowiek nawrócenia”, Wydział Zarządzania WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (23.05.2001).

94. "Personalistyczna i antropologiczna koncepcja wychowania”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum”, Warszawa (09.06.2001).

95. "Wizje św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.2001).

96. "Apokryfy”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (16.07.2001).

97. "Wizje św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2001).

98. "Apokryfy”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.2001).

99. "Edukacja w perspektywie zmartwychwstańczej”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Łomża (03-05.09.2001).

100."Modlitwa na nowo”, XVIII Warmińskie Dni Duszpasterskie, Olsztyn (07.09.2001).

101.Przemówienie uzasadniające nadanie tytułu doktora honoris causa ks. kard. J. Glempowi przez Radę Wydziału Teologicznego UKSW, Uroczystość wręczenia dyplomu, UKSW (08.10.2001).

102."Dziedzictwo męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego”, Wyższe Seminarium Duchowne, Łomża (11.10.2001).

103."Dziedzictwo męczeństwa św. M. Kolbe w nauczaniu Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego”, Wyższe Seminarium OO. Franciszkanów, Łódź-Łagiewniki (15.10.2001).

104."Sakrament małżeństwa”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (19.10.2001).

105."Rodzina kościołem domowym”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.11.2001).

106."Zagrożenia rodziny”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (16.11.2001).

107."Problematyka sekt”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (23.11.2001).

108."New Age – nowa religia współczesności”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (30.11.2001).

109."Idealna forma społeczeństwa na ziemi”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (20.12.2001).

110."Kierunki rozwoju współczesnej duchowości w Polsce i w świecie”, Plenarne spotkanie ogólnopolskiej Rodziny Ruchów, Warszawa (27.04.2002).

111."Propozycje w sprawie Komitetu Nauk teologicznych PAN”, V Spotkanie dziekanów Wydziałów Teologicznych, Uniwersytet Śląski, Katowice (03-04.05.2002).

112."Wątpię, wierzę, szukam”, TV1 (16.06.2002).

113."Mistyka chrześcijańska”, TV1 (16.06.2002).

114."Zjawiska nadzwyczajne w życiu św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.2002).

115."Św. Paweł Apostoł”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.2002).

116."Zjawiska nadzwyczajne w życiu św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2002).

117."Polska duchowość maryjna”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.2002).

118."Zjawiska nadzwyczajne w życiu św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2002).

119."Dialog o Bożej Opatrzności św. Katarzyny ze Sienny”, Radio Fiat (03.11.2002).

120."Rozgrzeszenie sakramentalne a rozgrzeszenie własne”, TV1 (03.11.2002).

121."Komitet Nauk Teologicznych”, zjazd dziekanów wydziałów teologicznych w Polsce i Europie środkowo-wschodniej, KUL (08-09.11.2002).

122."Duchowość Miłosierdzia Bożego”, XXI Jasnogórska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich, Częstochowa (07.12.2002).

123."Nawrócenie chrześcijanina”, konferencja adwentowa, Adwentowy Dzień Skupienia, Szkoła Wyższa im Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.12.2002).

124."Homilia III niedziela adwentu”, Radio Fiat (15.12.2002).

125."Homilia IV niedziela adwentu”, Radio Fiat (22.12.2002).

126."Komitet Nauk Teologicznych PAN”, Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (14.01.2003).

127."Opracowanie albumu 10-lecia Szkoły”, Spotkanie pracowników Szkół Jańskiego, Warszawa (15.01.2003).

128."Kierunki rozwoju współczesnej duchowości Polsce”, Ogólnopolska konferencja Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich i Krajowych Moderatorów Stanowych i Specjalistycznych, Niepokalanów (24-25.04.2003).

129."Świętość według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Rycerze Miłosierdzia Bożego, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.2003).

130.Przemówienie z racji nadania stopnia doktora honoris causa ks. kard. Janowi Korcowi ze Słowacji, UKSW (25.09.2003).

131."Duchowość polska – XV i XVI wiek”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.07.2003).

132."Świętość według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Rycerze Miłosierdzia Bożego, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2003).

133."Duchowość polska – XV i XVI wiek”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.2003).

134."Świętość według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Rycerze Miłosierdzia Bożego, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2003).

135."Nauka w służbie człowieka według Jana Pawła II”, Inauguracja roku akademickiego Instytutu Teologicznego, Częstochowa (17.10.2003).

136."Teologia duchowości”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (05.11.2003).

137."Duchowość życia s. Róży Godeckiej”, Siostry Honoratki, Częstochowa (05.11.2003).

138.Przemówienie w Dniu skupienia studentów i pracowników Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (14.12.2003).

139."Miejsce człowieka w relacji z Bogiem:, Klub Abstynencki "Radość” i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szansa”, Płońsk (17.01.2004).

140."Pojęcie świętości”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (11.03.2004).

141.Życzenia z okazji 25-lecia sakry biskupiej i 40-lecia święceń kapłańskich i 30-lecia pracy w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku ks. bp. Edwarda Ozorowskiego”, UKSW (17.04.2004).

142."Świętość – dynamiczny proces”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (18.03.2004).

143."Mistyczny wymiar świętości”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (08.05.2004).

144."Mistyka przeżyciowa”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (15.05.2004).

145."Formacja filozoficzna”, Spotkanie nauczycieli filozofii Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, Zamiejscowy Wydział w Krakowie, Kraków (18.05.2004).

146."Duchowość polska – przełomu XIX i XX wieku”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (19.07.2004).

147."Obraz Jezu , ufam Tobie”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2004).

148."Duchowość polska – przełomu XIX i XX wieku”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (20.08.2004).

149."Obraz Jezu , ufam Tobie”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2004).

150."Duchowość Narodu Polskiego na przełomie XIX-XX wieku, 1830-1914, Zarys teologiczno-historyczny”, Produkcja: Videofact DVD1, Yorba Linda 2005 (USA).

151."Antropologiczne podstawy świętości”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (06.11.2004).

152."Cnoty teologalne a rozwój życia duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (13.11.2004).

153."Teologia symboliki kaplicy pod wezwaniem Chrystusa Sługi”; poświęcenie kaplicy, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (02.07.2005).

154."Duchowość polska – wiek XVIII”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (19.07.2005).

155."Kult Miłosierdzia Bożego”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2005).

156."Duchowość polska – wiek XVIII”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.2005).

157."Kult Miłosierdzia Bożego”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2005).

158.Homilia, 60-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Kłobucku, Kościół św. Marcina, Kłobuck (17.09.2005).

159."Teologiczne podstawy życia duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (18.11.2005).

160."Proces życia duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (06.12.2005).

161."Droga oczyszczenia”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (09.01.2006).

162."Droga oświecenia”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (19.03.2006).

163."Teologia miłości według encykliki Deus caritas est Benedykta XVI”, Zjazd dyrektorów diecezjalnych Caritas, Rajskie (09.05.2006).

164."Droga zjednoczenia”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (12.05.2006)

165."Zjednoczenie mistyczne”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (19.05.2006).

166.Przemówienie o formacji duchowej do uczestników Rady Wydziału Nauk Społecznych, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (30.06.2006).

167."Miłosierdzie ratunkiem dla świata”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2006).

168."Polskie rocznice patriotyczne XX wieku”, DVD1, produkcja: Videofact, Yorba Linda Kalifornia, (27.08.2006).

169."Duchowość Narodu Polskiego w ciągu tysiąclecia”. Zarys teologiczno – historyczny, DVD1, Produkcja: Videofact, Yorba Linda Kalifornia, sierpień 2006.

170.Przemówienie, homilia, w: Polskie rocznice patriotyczne XX wieku, Produkcja: Videofact, DVD1, Yorba Linda (27.08.2006), (USA).

171."Duchowość Narodu Polskiego poprzez więzi kulturowo-twórcze, Zarys teologiczno-historyczny”, Produkcja: Videofact DVD3, Yorba Linda sierpień 2006 (USA)

172."Film katolicki a laicki”, dyskusja, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (28.08.2006).

173."Miłosierdzie ratunkiem dla świata”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Rycerze Miłosierdzia Bożego, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2006).

174."Cnoty teologalne fundamentem życia duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (09.10.2006).

175."Dary Ducha Świętego a życie duchowe”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (28.11.2006).

176."Modlitwa”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (16.01.2007).

177."Medytacja”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (23.01.2007).

178."Rodzaje modlitwy”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (09.05.2007).

179.Ogłoszenie wyników konkursu o nagrodę Kierownika Duchownego ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, pt. "Nawrócenie Bogdana Jańskiego”, wręczenie nagród, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (02.07.2007).

180."Błędne rozumienie miłosierdzia Bożego”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Rycerze Miłosierdzia Bożego, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2007).

181."Historia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Warszawskim”, DVD, Produkcja: Videofact, Yorba Linda Ca, 6 sierpień 2007.

182."Historia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, Produkcja: Videofact, Yorba Linda, (06.08.2007) (USA).

183.Przemówienie, homilia, w: "Dekoracja Weteranów Polskich – 2007”, Produkcja: Videofact DVD, Yorba Linda (25.08.2007), (USA).

184.Dekoracja Weteranów Polskich. Homilia, DVD, Produkcja: Videofact, Yorba Linda Kalifornia, 25 sierpień 2007.

185."Błędne rozumienie miłosierdzia Bożego”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Rycerze Miłosierdzia Bożego, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2007).

186.Homilia, i wykład "Wiara i rozum”, Zjazd pracowników Szkół im. Bogdana Jańskiego, Zamiejscowy Wydział w Elblągu, Katedra elbląska, Elbląg (17-19.09.2007).

187.Przemówienie inauguracyjne, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Elblągu, Katedra Elbląska, Elbląg (29.09.2007).

188.Przemówienie inauguracyjne, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, Dom Duszpasterski, Sanktuarium Łagiewniki (05.10.2007).

189."Modlitwa wewnętrzna”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (15.10.2007).

190."Kontemplacja nabyta”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (22.11.2007).

191."Wizja nauki według Bogdana Jańskiego”, Święto Szkoły, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (08.12.2007).

192."Kontemplacja wlana”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (16.01.2008).

193."Rozwój modlitwy”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (25.02.2007).

194."Kontemplacja a doświadczenie Boga”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (28.05.2008).

195."Mistyka Miłosierdzia”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego, (01.08.2008).

196."Duchowość polska”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (08.08.2008).

197."Teologia Miłosierdzia”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego, (01.09.2008).

198."Patriotyzm w znaczeniu Jana Pawła II”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, DVD Produkcja Videofact, 18 sierpień 2008.

199.Przemówienie inauguracyjne, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (03.10.2008).

200."Bogdan Jański wzorem młodzieży”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (10.10.2008).

201."Formacja duchowa. 15-lecie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego”, inauguracja roku akademickiego 2008/2009 Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, kościół św. Krzyża, Warszawa, (18.10.2008).

202."Określenie nocy ciemności”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej”, Częstochowa (27.10.2008).

203."Czynne oczyszczenie”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (14.11.2008).

204."Bierne oczyszczenie”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (09.12.2008).

205."Oczyszczenie władz ludzkich”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (22.01.2009).

206."Tu też jest Polska”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, DVD. Produkcja: Wideofact – Kalifornia USA, 2008.

207."Noce ciemności procesem rozwoju duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (23.02.2009).

208."Negatywne skutki nocy ciemności”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (06.05.2009).

209."Działalność kapelanów i kierownika duchownego w szkołach im. Bogdana Jańskiego”; badania naukowe Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, spotkanie szkoleniowe osób funkcyjnych Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, Nowogród (06-08.07.2009).

210."Cierpienie według św. Faustyny”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II. Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego, część I, (07.08.2009).

211."Cierpienie według św. Faustyny”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego, część II, (04.09.2009).

212."Homilia inauguracyjna roku akademickiego 2009/2010”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Zabrzu, (11.10.2009).

213."Homilia inauguracyjna roku akademickiego 2009/2010”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu, (18.10.2009).

214."Zjednoczenie mistyczne”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (27.11.2009).

215."Postawa Bogdana Jańskiego wyzwaniem dla współczesnych czasów”, Święto Szkoły, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Zabrze (08.12.2009).

216."Aniołowie w naszym życiu”, wernisaż, wystawa prac "Nasze anioły” wykonanych przez artystów z Częstochowy, Wrocławia, Gminy Janów, Janów (16.12.2009).

217."Zjednoczenie mistyczne a doświadczenie Boga”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (19.01.2010).

218."Istota zjednoczenia mistycznego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (07.03.2010).

219."Elementy zjednoczenia mistycznego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (09.04.2010).

220."Świętość mistyczna chrześcijanina”, Duszpasterstwo akademickie studentów z krajów wschodnich, Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 62, (16.04.2010).

221."Duchowy wymiar pielgrzymki jasnogórskiej”, Studenci i pracownicy Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, Diecezjalne Seminarium Duchowne, Częstochowa, ul Piotrkowska 17 (24.05.2010).

222."Stopnie zjednoczenia mistycznego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (29.05.2010).

223."Przesłanie św. Faustyny a przesłanie R. Celakównej”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego (06.08.2010).

224."Przemówienie inauguracyjne roku akademickiego 2010/2011”. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży (01.10.2010).

225."Bogdan Jański - człowiek zmartwychwstania”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (08.10.2010).

226."Program formacyjny na rok 2011: Ewangelizacja świata nauki”, Rada Szkoły, "Gołoborze” Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe, Rudki k. Nowej Słupi (04.11.2010).

227."Bogdan Jański – człowiek kreatywny”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (08.12.2010).

228."Zjednoczenie proste”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (18.12.2010).

229."Zjednoczenie ekstatyczne”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (27.01.2011).

230."Zjednoczenie zaręczynowe”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (06.03.2011).

231."Zjednoczenie przemieniające”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (29.04.2011).

232."Pielgrzymka jasnogórska jako dar beatyfikacyjny Jana Pawła II”, Studenci i pracownicy Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, Diecezjalne Seminarium Duchowne, Częstochowa, ul. Piotrkowska 17 (07.05.2011).

233."Konferencja patriotyczna”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (21.08. 2011), DVD, Videofact-Kalifornia USA, 2011.

234."Mistyka Miłosierdzia Bożego”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego (05.08.2011).

235."Mistyka Miłosierdzia Bożego”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego (28.08.2011).

236.Przemówienie inauguracyjne roku akademickiego 2011/2012, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu (04.10.2011).

237."Mistyka Miłosierdzia Bożego”, Klub Inteligencji Katolickiej, Płock (11.10.2011).

238."Skutki zjednoczenia mistycznego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (27.10.2011).

239."70-lecie życia o. Stanisława Szczepaniaka”, Klasztor Ojców Serca Jezusa i Maryi, Polanica Zdrój (13.11.2011).

240."Bogdan Jański – patriota”, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Opole (08.12.2011).

241."Koncepcja życia duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (19.01.2012).

242."Błędne koncepcje życia duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (29.05.2012).

243.Cykl wykładów: "Dziedzictwo męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego”, studenci pierwszego roku wydziałów UKSW ( 05,12. 03; 03.04; 07.05.2012).

244."Kult Miłosierdzia Bożego drogą do świętości. Mistyka według "Dzienniczka” s. Faustyny”, Uniwersytet Otwarty UKSW, Wydział Duszpasterski Kurii Warszawsko-Praskiej, aula kurii diecezjalnej przy Katedrze Warszawsko-Praskiej, ul. Floriańska 3 (17.04.2012).

245."Program promocji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego” w parafiach, Zjazd członków konwentów i kolegiów wydziałów Szkoły, Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury, Falenica-Warszawa (23-24.04.2012).

246.Cykl wykładów: "Życie mistyczne m. Marii Teresy Linssen a charyzmat posłania”, "Nadzwyczajny charyzmat miłości”, "Nowa ewangelizacja a charyzmat miłości”, "Aktualność charyzmatu m. Marii Teresy dla współczesnego Kościoła”, Siedziba: Communio in Christo, Bruchgasse 14, Mechernich (Niemcy), (24–26.05.2012).

247."Życie duchowe chrześcijanina”, Klub wdów św. Jadwigi, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (29.07.2012).

248."Historia różańca świętego”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (15.08.2012).

249."Teologia odpustów”, Klub wdów św. Jadwigi, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (26.08.2012).

250.Przemówienie inauguracyjne roku akademickiego 2012/2013, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Zabrze (05.10.2012).

251."Bogdan Jański a współczesne czasy”, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Zabrze (12.10.2012).

252."Bogdan Jański – przykład przedsiębiorczości”, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Zabrze (08.12.2012).

253."Pojęcie świętości ontycznej i moralnej”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (26.11.2012).

254."Świętość chrześcijanina”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (08.02.2013).

255."Rozwój świętości”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (09.05.2013).

256."Świętość a mistyka przeżyciowa”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (16.05.2013).

257.Przemówienie inauguracyjne roku akademickiego 2012/2013, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu (12.10.2013).

258."Wiara fundamentem życia duchowego chrześcijanina”, Uniwersytet Otwarty UKSW, kościół św. Maksymiliana Marii Kolbe, Płońsk (27.02.2013).

259."Wiara na drodze życia mistycznego”, Uniwersytet Otwarty UKSW, Wydział Duszpasterski Kurii Warszawsko-Praskiej, aula kurii diecezjalnej przy Katedrze Warszawsko-Praskiej, ul. Floriańska 3 (19.03.2013).

260."Mistyka przeżyciowa”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (26.05.2013).

261.Przemówienie na Święto Szkoły na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Opole (08.12.2013).

262."Bogdan Jański – intelektualista”, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Opole (15.12.2013).

263."Mistyka miłosierdzia Bożego”, Uniwersytet Otwarty UKSW, Kościół Wszystkich Świętych, Warszawa (01.04.2014).

264."Przykłady mistyki przeżyciowej”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (17.04.2014).

265."Bogdan Jański wzorem dla młodzieży”, VI Rocznica nadania imienia Bogdana Jańskiego Publicznemu Gimnazjum w Winnicy, Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego, Winnica (22.05.2014).

266."Etyczne zasady biznesu”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (26.05.2014).

267."Świętość Jana Pawła II”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (27.07.2014).

268."Świętość chrześcijanina w nauczaniu Jana Pawła II”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (03.08.2014).

269."Św. Jan XXIII mistykiem”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (10.08.2014).

270."75 rocznica Powstania Warszawskiego”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (17.08.2014).

271."Święci papieże wzorem życia duchowego”, Klub wdów św. Jadwigi, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (24.08.2014).

272."Człowiek centrum życia świata”, Infocentrum, Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1 (19.09.2014).

273."Ostatni święci Papieże”, Dom Rekolekcyjny SS. Honoratek w Olsztynie k/ Częstochowy (24.09.2014).

274."Wątki religijne w poezji Zofii Powązki-Zawadki i Aleksandry Omięckiej”, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 22, Kobyłka (06.10.2014).

275."Zasady etyczne w zarządzaniu i biznesie”, Warsztaty uzyskiwania wpływu etyki na biznes z wykorzystaniem "Symulatora Strategii CSR”, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (14.11.2014).

276."Nadprzyrodzony wymiar życia duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (24.11.2014).

277.Prezentacja badań: "Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen”, 30. rocznica założenia zakonu Communio in Christo, Mechernich (29.11.2014); por. 30. rocznica założenia Zakonu Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 38-42; Biskup Heinrich otrzymał zaproszenie do Polski, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 45-46.

278.Przemówienie dotyczące wręczenia książki: "Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej matki Marii Teresy Linssen (1927-1994)”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, z racji 30 rocznicy założenia zakonu Communio in Christo, o. K. H. Hausowi - głównemu przełożonemu, Mechernich (29.11.2014); por. Dar polskich kapłanów z okazji 30 rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 43-44.

279."Uświęcające działanie łaski u podstaw życia duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (13.12.2014).

280."Życie mistyczne a liturgia”, Wykładowcy i studenci Sekcji Teologii Liturgii, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Warszawa, ul. Klasyków 52/54 (11.01.2015).

281.From und Struktur gewordene Liebe Gottes. "Die Erfahrung der Gottesliebe in der Erahrungsmystik von Mutter Marie Therese Linssen”, Communio in Christo, Jg. 38-, Nr 1, Februar 2015, s. 38-40.

282."Miłosierdzie drogą do świętości w świetle św. Faustyny”, Uniwersytet Otwarty UKSW, parafia św. Marcina, Gostynin (25. 10. 2017).

283."Miłosierdzie drogą do świętości w świetle św. Faustyny”, Uniwersytet Otwarty UKSW, parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Zielonka (26. 10. 2017).

284."Miłosierdzie drogą do świętości w świetle św. Faustyny”, Uniwersytet Otwarty UKSW, parafia ś. Maksymiliana Marii Kolbe, Płońsk (28.11. 2017).

285."Miłosierdzie drogą do świętości w świetle św. Faustyny”, Uniwersytet Otwarty UKSW, Kościół rektorski Niepokalanaego Poczęcia NMP, Krakowskie Przedmieście 62, Warszawa (30. 11. 2017).

286."Mistyka pasyjna”, Szkoła Katedralna, Hotel Ukraina, Łuck, Ukraina (18.03. 2018).

287."Świętość według Adhortacji Apostolskiej Gaudete et Exsultate papieża Franciszka”, wykład dla księży diecezji ełckiej, bazylika, Sejny (26. 06. 2018).

288.„Przemówienie”. Rok inauguracyjny w Wyższej szkole Przedsiębiorczości, Warszawa (6. 10. 2018).

289.„Duchowość polska na przełomie XIX I XX wieku”, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa (20. 10. 2018).

290.„Świętość chrześcijanina według Adhortacji Gaudete et exultate papieża Franciszka”, Parafia Miłosierdzia Bożego, Płońsk (29. X. 2019).

291.„Działanie ducha złego na drodze wzrostu duchowego”, XXXIX Kurs Duchowości Ignacjańskiej, Częstochowa, Ojcowie Jezuici (2. XI. 2019).

292.„Świętość chrześcijanina” , Inauguracja roku akademickiego Akademii Wiary, Zielonka ( 28. XI. 2019).

293.„Świętość według nauczania Adhortacji Apostolskiej Gaudete et Exsultate papieża Franciszka”, Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym, Łomża (16.X.2021).

 

 

27. Badania własne finansowane przez Komitet Badań Naukowych

 

1. Mistyka przeżyciowa s. M. Darowskiej (1985).

2. Mistyka studyjna ks. P. Smolikowskiego (1986).

3. Mistyka studyjna ks. P. Semenenko (1987).

4. Mistyka studyjna i przeżyciowa XIX wieku (1988).

 

28. Badania statutowe finansowane przez Komitet Badań Naukowych (arch. UKSW)

 

1. Mistyka mistrza Eckharta – nadreńska (1991).

2. Teologia życia duchowego według ks. A. Żychlińskiego (1992).

3. Etapy rozwoju życia duchowego (1993).

4. Współczesne ujęcie duchowości chrześcijańskiej (1994).

5. Polska szkoła duchowości honorackiej (1995).

6. Historia i teologia polskiej mistyki doświadczalnej - zarys (1996).

7. Polska mistyka – pięć złotych okresów (1997).

8. Mistyka św. Faustyny (1998).

9. Polska mistyka studyjna i przeżyciowa – przegląd całościowy (1999).

10. Duchowość zmartwychwstańcza – B. Jański, P. Semenenko, M. Darowska (2000).

11. Mistyka polska c. d. (2001).

12. Duchowość B. Jańskiego na podstawie "Dziennika” – 1834-1840 (2002).

13. W latach 1999-2002 był realizowany dodatkowo trzyletni grant naukowy, którego wyniki badań zostały opublikowane w pozycji książkowej: "Duchowość polska. Kultura duchowo-religijna XIX i XX wieku”, seria: Mistyka polska 31, Wyd. UKSW, Warszawa 2002. Ponadto z powyższych funduszy wyposażono Zakład Duchowości Europejskiej w sprzęt komputerowy, faxy i w sprzęt multimedialny. Metodą multimedialną są prowadzone wykłady.

14. Doświadczenie Boga w mistyce przeżyciowej s. L. Nastał (2003).

15. Trójca Święta w życiu mistycznym s. Roberty Babiak (2004).

16. Mistyka miłosierdzia na przykładzie św. Faustyny (2005).

17. Koncepcja antropologicznej duchowości B. Jańskiego (2006).

18. Teologia świętych Jana Pawła II (2007).

19. Duchowość według Bogdana Jańskiego (1807-1840), twórcy polskiej szkoły duchowości zmartwychwstańczej (2008).

20. Wspólnota według Bogdana Jańskiego twórcy polskiej szkoły duchowości zmartwychwstańczej (2009).

21. Bogdan Jański – twórca polskiej szkoły zmartwychwstańczej. Doktryna. Merytoryczne opracowanie głównych założeń szkoły (2010).

22. Szkoła duchowości zmartwychwstańczej (2011).

23. Modlitwa w polskiej mistyce przeżyciowej (2012).

24. Nieznane polskie przedstawicielki mistyki przeżyciowej (2013).

25. Dziennik ks. P. Semenenki w aspekcie mistyki przeżyciowej i teologii życia duchowego (2014).

26. Mistyka przeżyciowa sługi Bożej s. Hilary Główczyńskiej (2015).

27. Badania polskiej mistyki przeżyciowej. Wybrane przykłady (2016).

 

Ks. S Urbański w 2007 roku złożył dwa projekty badawcze w ramach programu: "Patriotyzm jutra” do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: "Bogdan Jański. Patriotyzm, Naród, Wspólnota” i "Patrzeć, rozumieć, działać – Sieć Animatorów Dziedzictwa Lokalnego”. Również projekt badawczy: "Jedność Europy na fundamencie wartości judeo-chrześcijańskich”. Obejmuje on badania w 8 krajach Europy: Anglia, Czechy, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Słowacja, Włochy. Złożony został do Narodowego Centrum Nauki. Opus 8 (12.12.2014).

Doradca i konsultant badań wpływu etyki na biznes, w szczególności wpływu etyczności pracy na produkcyjność pracy i na konkurencyjność biznesu w Europie. Projekt normy etyczności pracy EK 1000 z międzynarodową normą PN-ISO 26000 jako nową inspiracją do tworzenia nowoczesnego narzędzia edukacji przyszłych menedżerów na uniwersytetach i szkołach biznesu w Europie, zarówno jako narzędzia dla praktyki menedżerskiej, jak i do pomocy przy formowaniu strategii CSR (Corporate Social Responsibility). Badania są oparte na społecznej nauce Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka i są prowadzone od 2000 roku w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Również jest prowadzony projekt badań wpływu etyki na biznes: "Model zasad etycznej pracy dla uczelni w Polsce i Europie do kształcenia przyszłych menedżerów”, 1. IX. 2013 – 1. VI. 2014. Jednocześnie Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie dzieli się wynikami badań, tworząc w tym celu ogólnoświatową sieć YMER (Young Managers Ethicality Researchers). Wyniki badań są opublikowane:

1. Jan Paweł II do menedżerów, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2011.

2. Pope John Paul II to managers, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczniu Kościoła 9, The Bogdan Janski Academy in Poland, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warsaw, the 1 st May 2011.

3. Pope John Paul II to lectures, students, Young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 12, The Bogdan Janski Academy in Poland, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warsaw 2012.

4. Pope John Paul II to lectures, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development, Responsibility Human Work. YMER research, inspirations, red. W. Gałązka, S. Urbański, The Bogdan Jański Academy in Poland, Institute for Innovations and Economic Development. Center for Research, Development of New Culture of Work, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Polograficzna "Adam”, Warsaw 2014.

5. Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje, red. W. Gałązka, S. Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam” Warszawa 2014.

6. Jan Paweł II do pracowników, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

 

 

29. Konsultacja naukowa

 

a. Konsultant, członek redakcji miesięcznika "Emaus 2000” i "Emaus”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

 

1.Emaus 2000 - 1987 nr 1-3; 1988 nr 1-4; 1989 nr 5-8; 1990 nr 1-4; 1991 nr 1-5; 1992 nr 1; 1993 nr 1-3; 1998 nr 1-4.

2.Emaus - 1999 nr 1-9; 2000 nr 1-7; 2001 nr 1-12; 2002 nr 1-12; 2003 nr 1-8.

b. Konsultant, członek Rady Naukowej dwumiesięcznika "Zarządzanie i Edukacja”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

 

Zarządzanie i Edukacja – 1997 nr 1-6; 1998 nr 1-6; 1999 nr 1-6; 2000 nr 1-6; 2001 nr 1-6; 2002 nr 1-3; nr 4(34); Rynek pracy - nr 5(35); Samorząd terytorialny - nr 6(36); Transformacja a Unia Europejska - 2003 nr 1(37); Odpowiedzialność za przyszłość - nr 2(38); Finanse – ich wpływ na konkurencyjność rozwoju państwa - nr 3(39); Ewolucja - nr 4(40); nr 5(41); nr 6(42); 2004 nr 1(43); nr 2(44); Państwo wobec współczesnych wyzwań - nr 3(45); nr 4(46); nr 5-6(47-48).

 

c. Konsultant, opiekun merytoryczny studenckiej gazetki "Glejt”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

 

Glejt – 1999 nr 1-4; 2000 nr 1-6; 2001 nr 1-5.

 

d. Konsultant, członek Rady Naukowej "Studia Theologica Grodnensia” Diecezja Grodno, Białoruś

 

Studia "Theologica Grodnensia” I/2007; II/2007; I/2008; II/2008; III/2009; 4/2010; 5/2011; 6/2012; 7/2013; 8/2014; 9 (2015); 10/2017; 11/2017; 12/2018; 13/2019.

 

e. Konsultant naukowy książek

 

1.Eliza Cejzik, Myśli na każdy dzień, Warszawa 1997.

2.Kapłaństwo i życie zakonne darem dla Kościoła. Materiały z sympozjum 20-21 listopada 1996, Warszawa-Praga 1997.

3.Filokalia, teksty o modlitwie serca, tł. J. Naumowicz, Tyniec 1998.

4.J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2001 (s. 11-12).

5.Granice współczesności. Przemiany kulturowe w Polsce ostatniej dekady, red. T. Kowalewski, M. Jacyno, S. Łodziński, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży, Warszawa 2003.

6.Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie regionalne i sektorowo-branżowe, red. P. F. Borowski, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

7.Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie narzędziowo-praktyczne (wybrane metody i instrumenty), red. M. Stawicka, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

8.Nauczanie Jana Pawła II – współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Płacha, W. Sroczyński, E. Wolter, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 4, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

9.A. Biela, Prawda – Dobro – Skuteczność programem odrodzenia człowieka, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 5, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

10. V Tydzień Papieski w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Chełmie, Chełm 2008.

11. J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

12. J. Szafraniec, Osobowość rozwojowa i psychohigiena, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

13. F. Krawiec, Kultura biznesu firmy, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2010.

14. J. M. Höcht, Naznaczeni ranami Chrystusa. Dzieje stygmatyków, tł. T. Czarnawski, R. Benedykciuk, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2011.

15. J. Jaworski, Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II, Wyd. "Norbertinum”, Lublin 2012.

16. Ks. Gabriele Amorth. Spotkałem szatana. Z najsłynniejszym egzorcystą świata rozmawia ks. Sławomir Sznurkowski SSP, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014.

17. Jan Paweł II do pracowników (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

18. Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka, red. Z. Prusiński, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 18, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

19. Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, t. 1, seria: Mistyka polska 153, Łódź 2019.

20. Listy Siostry Miriam Szyszki Służebniczki Maryi-Wielkopolskiej, Wydawnictwo Rhetos, Wraszawa 2020.

21. O. Adolfo Lippi CP, Mistyk i głosiciel Ewangelii. Zycie Świętego Pawła od Krzyża, przekł. A. Kowalski, red. merytoryczny R. Pujsza CP, Rawa Mazowiecka-Warszawa 2020.

 

f. Recenzent artykułów naukowych w czasopismach

 

1."Polonia Sacra”, Kraków.

2."Zarządzanie i Edukacja”, Warszawa.

3."Veritati et Caritati”, Częstochowa.

4."Słowo Krzyża”, Warszawa.

5."Życie Konsekrowane”, Wrocław.

6."Episteme”, Olecko-Warszawa

7."Studia Bobolanum”, Warszawa.

8."Studia Theologica Varsaviensia”, Warszawa.

9.„Studia Włocławskie”, Włocławek.

10. "Roczniki Teologiczne KUL”, Lublin.

11. "Gdańskie Studia Teologiczne”, Gdańsk.

12. "Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców”, Kraków.

13. "Studia Theologica Grodnensia”, Grodno, Białoruś.

14. „Warszawskie Studia Teologiczne”, Warszawa.

 

30. Współpraca z redakcjami i seriami wydawniczymi

 

a. Współpraca z redakcjami czasopism:

 

1."Czuwam”, Pismo Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Łódź Ruda.

2."Dzień Pański”, Edycja Świętego Pawła, Warszawa.

3."Echo ojca Bernarda”, Obra.

4."Miejsca Święta”, Warszawa.

5."Nasz Głos”, Civitas Christiana, Warszawa.

6."Niedziela Płocka”, Płock.

7."Niedziela”, Częstochowa.

8."Quo Vadis Polonia”, Częstochowa.

9."Sygnaturka Kolegiacka”, Płońsk.

10. "Zwycięstwo Niepokalanej”, Panewniki.

b. Współpraca z redakcjami czasopism naukowych:

 

1. "Ateneum Kapłańskie”, Włocławek.

2. "Collectanea Theologica”, Warszawa.

3. "Częstochowskie Studia Teologiczne”, Częstochowa.

4. "Dialogue and Universalism”, Instytut Filozofii UW, Warszawa.

5. "Dobry Pasterz”, Zielona Góra.

6. "Egzorcysta”, Radom.

7. "Episteme”, Olecko - Warszawa.

8. "Gdańskie Studia Teologiczne”, Gdańsk.

9. "Homo Dei”, Tuchów.

10. "Polonia Sacra”, Kraków.

11. "Ruch Biblijny i Liturgiczny”, Kraków.

12. "Saeculum Christianum”, Kraków.

13. "Słowo Krzyża”, Warszawa.

14. "Studia Nauk Teologicznych PAN”, Warszawa.

15. "Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża”, Łomża.

16. "Studia Theologica Varsaviensia”, Warszawa.

17. „Studia Włocłąwskie”, Włocławek.

18. "Veritati et Caritati”, Częstochowa.

19. "Via Consecrta”, Kraków.

20. "Warszawskie Studia Teologiczne”, Warszawa.

21. "Zarządzanie i Edukacja”, Warszawa.

22. "Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców”, Kraków.

23. "Życie Konsekrowane”, Wrocław.

 

c. Współpraca z redakcjami czasopism zagranicznych:

 

1. "Communio in Christo”, Mechernich, Niemcy.

2. "Misericordia”, Grodno, Białoruś.

3. "Religia i społeczeństwo”, Mohylewski Państwowy Uniwersytet im. A. Kuleszowa; Mohylewski Państwowy Obwodowy Instytut Rozwoju Wykształcenia, Mohylew, Białoruś.

4. "Studia Theologica Grodnensia”, Grodno, Białoruś.

5. "Studies in Spirituality”, Nijmegen, Belgia (lata 1986-1999).

6. "Światło Życia”, Grodno, Białoruś.

d. Współpraca z redakcjami czasopism polonijnych:

 

1. "Biuletyn Orchard Lake”, Detroit, USA.

2. "Duszpasterz Polski Zagranicą”, Rzym, Włochy.

3. "Kurier Polski”, Corona Kalifornia, USA (lata 1992 – 2000).

4. "News of Polonia”, Los Angeles, Kalifornia, USA.

5. "Nowe Życie”, Chicago, USA.

6. "Polski Naród”, Chicago, USA.

7. "Pope John Paul II Polish Center”, Yorba Linda, Kalifornia, USA.

8. "Voice of Polonia”, Kalifornia, USA.

e. Współpraca z seriami wydawniczymi:

 

1. "Ad Ecclesiae Częstochoviensis Memoriam”, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa.

2. "Biblioteka Teologów Częstochowskich”, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa.

3. "Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich”, Instytut Duchowości Carmelitanum, Poznań.

4. "Bibliotheca Honoratiana”, Centrum Duchowości Honoratianum, Zakroczym.

5. "Chrześcijaństwo i Edukacja Ekologiczna”, UKSW Warszawa.

6. "Człowiek, wiara, kultura”, Instytut Filologii Obcych Akademiii im. Jana Długosza, Częstochowa.

7. "Duchowość Europy”, UKSW Warszawa.

8. "Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków.

9. "Duchowość w Polsce”, KUL, Lublin.

10. "Edukacja w nauczaniu Kościoła”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.

11. "Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa.

12. "Homo meditans”, KUL, Lublin.

13. "Homo orans”, KUL, Lublin.

14. "Jański – ku przyszłości”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.

15. "Karmel Żywy”, Karmelitański Instytut Duchowości, Kraków.

16. "Mistyka polska” i "Mistyka chrześcijańska”, UKSW Warszawa.

17. "Słownik polskich teologów katolickich”, UKSW Warszawa.

 

 

30. Członek Rad Naukowych, współzałożyciel

 

1. Członek Rady Naukowej: Roczniki Teologii Duchowości, KUL, Lublin.

2. Członek Rady Naukowej: Życie Konsekrowane, Wrocław.

3. Członek Rady Naukowej: Communio in Christo, Mechernich, Niemcy.

4. Współzałożyciel, konsultant i członek Rady Naukowej: Studia Theologica Grodnensia, Grodno, Białoruś.

5. Członek Rady Naukowej: Veritati et Caritati, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa.

6. Współzałożyciel, członek Rady Naukowej: Episteme, Olecko-Warszawa, UKSW.

7. Współzałożyciel, członek Rady Naukowej: Zarządzanie i Edukacja, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.

8. Współzałożyciel, członek Rady Naukowej: Emaus, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.

9. Współzałożyciel, członek Rady Naukowej: Emaus 2000, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.

10. Członek Komitetu Naukowego serii: Duchowość w Polsce, KUL, Lublin.

11. Członek Rady Naukowej serii: Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja, UPJPII, Kraków.

12. Współzałożyciel, członek redakcji czasopisma: Kurier Polski, Corona, Kalifornia, USA.

13. Współinicjator powołania: Chrześcijaństwo i Edukacja Ekologiczna, UKSW Warszawa.

14. Współinicjator powołania: Studia Nauk Teologicznych PAN, Warszawa.

 

 

32. Współpraca z wydawnictwami

 

1. Akademia Teologii Katolickiej/Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

2. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa.

3. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.

4. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.

5. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa.

6. Poligrafia Salezjańska, Kraków.

7. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.

8. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

9. Wszechnica Mazurska, Olecko.

10. Wydawnictwo "Alleluja”, Kraków.

11. Wydawnictwo "Bernardinum”, Pelplin.

12. Wydawnictwo diecezjalne "Adalbertinum”, Ełk.

13. Wydawnictwo diecezjalne "Regina Poloniae”, Częstochowa.

14. Wydawnictwo Jana Pawła II, Kraków.

15. Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków.

16. Wydawnictwo Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego, Częstochowa.

17. Wydawnictwo Pasjonistów, Warszawa.

 

 

33. Współpraca z wydawnictwami zagranicznymi

 

1.Wydawnictwo Communio in Christo, Mechernich, Niemcy.

2. Wydawnictwo diecezjalne, Grodno, Białoruś.

 

 

34. Redaktor merytoryczny

 

1. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Tom I (1978-1988), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 1, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

2. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Tom II (1989-1999), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 2, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

3. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 3, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

4. S. Budzyński, Między wiarą a zwątpieniem, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2001.

5. Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, Wyd. UKSW, t. 1-2, Warszawa 2002.

6. Chrześcijańska Europa. Wykłady wygłoszone w Studium Duchowości Europejskiej przy Centrum Kultury Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana” w latach 1999-2002, (red.), Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003.

7. Studia Theologica Grodnensia, t. 1, I i II, Grodno 2007 (Białoruś).

8. A. Biela, Prawda – Dobro – Skuteczność programem odrodzenia człowieka. Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2008/2009 w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 5, Warszawa 2008.

9. Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 4, Instytut Papieża Jana Pawła II, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

10. Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 91, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2008.

11. Studia Theologica Grodnensia, t. 2, I i II, Grodno 2008 (Białoruś).

12. Jan Paweł II o nauce (1978-2005), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 6, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

13. Jan Paweł II do polskich uczonych, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 7, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

14. P. Maciaszek, Poznać grzech i miłość z objawień Juliany z Norwich, Pomoc – Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Cambridge-Częstochowa 2009.

15. Studia Theologica Grodnensia, t. 3, Grodno 2009 (Białoruś).

16. J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

17. J. Neumann, Bogdan Jański i jego dzieło, seria: Jański – ku przyszłości 3, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, 2010 Rok Jańskiego, Warszawa 2010.

18. W. Gałązka, Charyzmat zakonny. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński, seria: Mistyka polska 100, Wyd. UKSW, Warszawa 2010.

19. W. Gałązka, Święty Zygmunt Szczęsny Feliński, O życiu zakonnym, seria: Mistyka polska 100, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, wyd. drugie, Warszawa 2010.

20. K. Czyżyk, Duchowość apostolska świeckich. Studium na podstawie piśmiennictwa bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka polska 101, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2010.

21. J. Zielonka, Duchowość Zakonu Communio in Christo. Studium na podstawie życia i pism mistycznych Założycielki, Mistyczki i Charyzmatyczki Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 99, Wyd. "Bernardinum”, Pelplin 2010.

22. Studia Theologica Grodnensia, t. 4, Grodno 2010 (Białoruś).

23. Ku zmartwychwstaniu narodu…Wykłady inauguracyjne 2010/2011, red. W. Gałązka, Z. Prusiński, S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 5, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Rok Jańskiego, Warszawa 2010.

24. Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010.

25. Duchowość cierpienia, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 103, Wyd. UKSW, Warszawa 2010.

26. F. Krawiec, Kultura biznesu firmy, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2010.

27. Tożsamość i misja ludzi nauki. Ewangelizacja ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II, opr. J. Grabowski, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 8, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2011.

28. Święty Damian z Molokai – człowiek, który zmienił świat (Saint Damien of Molokai – a man who changed the world), red. Z. Świniarski, seria: Mistyka polska 107, Warszawa 2011.

29. R. Tomaszewski, Chrystocentryzm duchowości Rodziny Świętego Pawła, seria: Mistyka chrześcijańska 111, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011.

30. Studia Theologica Grodnensia, t. 5, Grodno 2011 (Białoruś).

31. J. Kołak, Nie lękajcie się świętości! Świętość chrześcijanina w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-2005, seria: Mistyka polska 116, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2011.

32. Jan Paweł II do menedżerów, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2011; tenże, Pope John Paul II to managers, The Bogdan Jański Academy in Poland, red. J. Bałamut, J. Donarski, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Warsaw, the 1st May 2011 ( również wersja elektroniczna).

33. Odpowiedzialność ludzi nauki…, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 10, red. W. Gałązka, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Rok ewangelizacji ludzi nauki w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, Warszawa 2011.

34. Jan Paweł II do polityków (1978-2005), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 11, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011.

35. Pope John Paul II to lecturers, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 12, Wyd. The Bogdan Janski Academy in Poland, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warsaw 2012.

36. "Odpowiedzialność polityków za…”, Wykłady inauguracyjne 2012/2013 Szkoły Wyższe im. Bogdana Jańskiego, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 13, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2012.

37. Św. Józef Sebastian Pelczar, O mistyce, opr. S. Urbański, Ł. Buzun, seria: Mistyka polska 115, Częstochowa, Kraków, Warszawa 2012 (mps, arch. własne).

38. Studia Theologica Grodnensia, t. 6, Grodno 2012 (Białoruś).

39. Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012.

40. M. Ozorowski, Hipacego Pocieja podstawy unickiej teologii pozytywno-polemicznej, Wyd. UKSW, Warszawa 2012.

41. G. Łęcicki, Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2012.

42. "Uczę się ciebie człowieku…” (J. Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieka, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 123, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2012.

43. Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013.

44. G. Matlak CFD, Duchowość dolorystów. Studium na podstawie dokumentów Zgromadzenia i pism bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka polska 119, Wyd. AA, Kraków 2013.

45. J. Kołak, Poznać, by pokochać Eucharystię (refleksja teologiczno-duszpasterska), seria: Mistyka polska 129, Wyd. Lega-Tadeusz Matuszyk, Warszawa 2013.

46. M. Piwnicki, Świętość w codzienności. Świętość chrześcijanina w ujęciu ks. Franciszka Grudnioka (1920-1988), seria: Materiały i Studia Księży Werbistów nr 81, Wyd. Księży Werbistów "Verbinum”, Warszawa 2013.

47. "Sapere aude. Odważ się być mądrym” (Horacy), W poszukiwaniu duchowości humanizmu, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 134, Fundacja AMF "Nasza Droga”, Warszawa 2013.

48. Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 132, Wyd. UKSW, Warszawa 2014.

49. Duchowość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 133, Wyd. UKSW, Warszawa 2014.

50. Studia Theologica Grondnensia, t. 7, Grodno 2013 (Białoruś).

51. H. S. Sznurkowski, Wspólnie do świętości. Duchowość małżeństwa i rodziny w pismach ks. Stefana Lamery SSP, seria: Mistyka chrześcijańska 130, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013.

52. Być w sercu Kościoła, red. S. Jasionek, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Regina Poloniae”, Częstochowa 2014.

53. Ks. Gabriele Amorth, Spotkałem szatana. Z najsłynniejszym egzorcystą świata rozmawia ks. Sławomir Sznurkowski, Wyd. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014.

54.Pope John Paul II to lectures, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development Responsibility Human Work. YMER research, inspirations, red. W. Gałązka, S. Urbański, The Bogdan Janski Academy in Poland. Institute for Innovations and Economic Development. Center for Research, Development of New Culture of Work, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warsaw 2014.

55. Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje, red. W. Gałązka, S. Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2014.

56. Studia Theologica Grodnensia, t. 8, Grodno 2014 (Białoruś).

57. Jan Paweł II do pracowników (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2014.

58. S. Budzyński, S. Urbański, A. Ziółkowska, Polscy święci i męczennicy. Znani i nieznani, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2015.

59. Konsultacja naukowa, Studia Theologica Grodnensia, t. 11, Grodno 2017, s. 4 (Białoruś).

60. Konsultacja naukowa, Studia Theologica Grodnensia, t. 12, Grodno 2018, s. 5 (Białoruś).

61. Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, tom 1, opr. T. Szałkowska, E. Błońska, E. Fedorowicz, seria: Mistyka polska 153, Łódź 2019, s. 2.

62. Konsultacja naukowa, Studia Theologica Grodnensia, t. 13, Grodno 2019, s. 4 (Białoruś).

63. Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, tom 2, opr. T. Szałkowska, E. Błońska, E. Fedorowicz, seria: Mistyka polska 158, Łódź 2021, s. 2.

 

 

35. Autobiogramy, notki, wydarzenia (znalezione przypadkowo)

 

1. J. Werbiński, Ogólnopolskie sympozjum na temat "Modlitwa w życiu chrześcijańskim,”. Sprawozdanie z sympozjum odbytego na ATK, Biuletyn Informacyjny ATK 4(1984), s. 10-18.

2. "Duchowość polska w XX wieku”, STV 2 (1984), s. 298-299.

3. "Nowe religie”, sympozjum, STV 1 (1985), s. 315.

4. "Ku świętości – w duchu odnowy soborowej”, sympozjum, STV 2 (1985), s. 295-296.

5. Z. Wit, Asceza – odczłowieczenie czy uczłowieczenie, CzST XIV/1986, s. 450-455.

6. K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 318.

7. "Eucharystia – centrum duchowości chrześcijańskiej”, sympozjum, STV 2 (1987), s. 344.

8. M. Maassen, Duchowość inkarnacji. Powołanie do uświęcenia świata, Słowo Powszechne, Nr 47, 1988, grudzień, s. 8-9.

9. "Doświadczenie Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim, sympozjum, STV 2 (1988), s. 303-304.

10. "Duchowość inkarnacji. Powołanie do uświęcenia świata”, sympozjum, STV 2 (1989), 294-304.

11. (laz), Asceza w życiu chrześcijańskim, Słowo Powszechne, Nr 45, listopad, 1989, s. 8-9.

12. Habilitacja "Formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej”, Warszawa 1988, STV 2 (1990), s. 174.

13. "Kierownictwo duchowe w życiu chrześcijańskim”, sympozjum, STV 2 (1991), s. 295-296.

14. J. Werbiński, Kierownictwo duchowe w życiu chrześcijańskim. Sprawozdanie z sympozjum odbytego na ATK, AK 116 (1991), s. 173-179.

15. Olsen, Hidden faith flowers in Poland, visiting Triest says, Katholic Free Press 41 (1991), s. 1-2.

16. Urbański Stanisław, w: W. Słomka, Sekcja teologii duchowości KUL (1961-1991). Rys historyczny: pracownicy, katedry, sekcja, RT 38-39 (1991-1992) z. 5, s. 12-13.

17. S. Grzybek, Instytut Teologiczny w Częstochowie, w:Instytut Teologiczny w służbie diecezji częstochowskiej, red. S. Grzybek, Częstochowa 1991, s. 24.

18. Urbański Stanisław, ks. prof. dr hab., w: Polscy teologowie duchowości, red. M. Chmielewski, W. Słomka, Lublin 1993, s. 194-199.

19. Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, w: Teologia duchowości katolickiej, Lublin 1993, s. 413.

20. Kr., Fałszywa wizja Boga, Kościoła i człowieka. Teologowie o polskiej prasie laickiej, Słowo. Dziennik katolicki, XI (1993), s. 4.

21. Z. Wit, Homo Meditans, t. V – Miłosierdzie w postawie ludzkiej, Or. Zbior. Pod red. ks. Waleriana Słomki, Lublin 1989, ss. 269, CzST XIX-XX, 1991/1992, s. 475.

22. M. Chmielewski, Przegląd polskojęzycznych publikacji na temat medytacji i modlitwy, AK t. 122, r. 86, z. 2(510), 1994, s. 330.

23. Urbański Stanisław, w: 50 lat Kłobuckiego Liceum 1945-1995, Kłobuck 1995, s. 10.

24. Wstęp, w: ks. Andrzej Witko, Nabożeństwo do miłosierdzia Bożego według bł. Faustyny Kowalskiej, Wyd. WAM, Kraków 1995, s. 17.

25. Urbański Stanisław Wiesław, w: Grzegorz Polak, Kto jest kim w Kościele?, osoby sprawujące kluczowe funkcje w Kościele katolickim w Polsce, stan na dzień 1 stycznia 1996 r., KAI, Warszawa 1996, s. 390.

26. Urbański Stanisław, Sekcja teologii duchowości ATK (1984-1997), w: Słownik duchowości chrześcijańskiej, wyd. KUL, s. 12.

27. Sylwetka duchowa ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, "Voice of Polonia” 1998, nr 31-32, s. 16.

28. Sylwetka duchowa ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, "Voice of Polonia” 1998, nr 33-34, vol. 4, s. 7.

29. Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, "News of Polonia” 1998, nr 3-4, s. 5.

30. J. Jaworski, Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, "Naród Polski” 1998, nr 17, s. 14.

31. M. Szymula, I Ogólnopolskie Sympozjum Mistyki zorganizowane przez Sekcję Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej, Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Zeszyt 4(7), Warszawa 1998, s. 177-184, tenże, Warszawskie Studia Teologiczne 11(1998), s. 411-415; tenże, STV 37 (1999) nr 1, s. 207-212.

32. P. Gwiazda, Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości w Akademii Teologii Katolickiej (1989-1999), Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Zeszyt 4(7), Warszawa 1998, s. 163-176.

33. Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Zeszyt 4(7), Warszawa 1998, s. 8-9, 11, 61, 127, 138, 145, 149.

34. Narewska, Bóg zamieszkuje człowieka. Czy chrześcijanie potrzebują duchowego kierownictwa?, Słowo. Dziennik katolicki, Nr 52 (1045), rok V, 1998, s. 5.

35. Teresa and Czesław Turek, News of Polonia, Vol. 4-3, July 22, 1998, s. 5.

36. Congratulations, Głos Polonii, Voice of Polonia, Vol. 4, No. 31/32, 1998, s. 16.

37. Kruczek, Nagroda polonijna, Nasz Dziennik, Nr 87, 13 maja 1998, s. 2.

38. J. Mazan, Uczy, bawi i wychowuje, Nasz Dziennik, Nr 222, 20 października 1998, s. 3.

39. 25-lecie kapłaństwa ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, List konsula W. Czyżewicza (18.07.1998), Consulate General of The Republic of Poland in Los Angeles.

40. Zapraszamy na promocję, Gość Niedzielny, Nr 20, rok LXXVI, 16 maja 1999, s. 21.

41. P. Chmieliński, Nowe religie – nowe duchowości, Niedziela, Nr 20 (186) N, Rok XLII, 23.05.1999, s. 13.

42. J. Świerdzewska, Inauguracja na miarę XXI wieku, Niedziela, Nr 46(211)N, Rok XLII, 14.11.1999, s. 12.

43. S. J. Żarliwy ewangelizator. Trwa Rok Bogdana Jańskiego, Nasz Dziennik, Nr 260(541), 6-7 listopada 1999, s. 8.

44. R. Guz, Nagroda Naukowa im. Ireny i Franciszka Skowyrów, "Nowy Przegląd Wszechpolski” 1998, nr 5-6, s. 31.

45. Walewander, Laureaci nagrody imienia Skowyrów za 1998 r., "Przegląd Uniwersytecki” 10 (1998) nr 54, s. 17-18.

46. M. Kołodziejczyk, Nagroda polonijna, "Gość Niedzielny” (Lubelski) 1998, nr 7, s. 19.22.

47. Ks. prof. Stanisław Urbański, "Emaus 2000” 1998, nr 1, s. 32-33.

48. J. Jaworski, Ks. Stanisław Urbański laureatem nagrody im. Ireny i Franciszka Skowyrów, "Naród Polski” 1998, nr 24, s. 15; tamże, 17. XII. 1998, s. 2.

49. Jubileuszowe spotkanie byłych alumnów, którzy w latach 1959-1981 pełnili służbę wojskową, Deo et patriae, Warszawa-Modlin, 17-18 października 1997 roku, Warszawa 1998.

50. Polskie obchody patriotyczne w Los Angeles, Głos Polonii, Vol. 5, No 39(1999). S. 3.

51. Urbański Stanisław Wiesław, w: G. Polak, Kto jest kim w Kościele, Ekumeniczne "who is who” chrześcijaństwa w Polsce, KAI, Warszawa 1999, s. 388-389.

52. Walewander, Nagroda Polonijna im. Ireny i Franciszka Skowyrów, "Duszpasterz Polski Zagranicą” 1999, nr 1 (210), s. 82-86.

53. Walewander, Ks. Marek Szymula, Duchowość zakonna. Duchowość zakonna według nauczania bł. Honorata Koźmińskiego, w: Człowiek wielkiej mądrości i świętości. Błogosławiony Honorat Koźmiński kapucyn, pr. zb., red. G. Bartoszewski, Lublin 1999, s. 213-214.

54. J. Mandziuk, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, w: Nowy Uniwersytet dla Warszawy, Warszawa 1999, s. 78-79.

55. J. Mandziuk, Dzieje Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 1954-1999, Warszawa 1999, s. 49, 61, 78.

56. M. Chmielewski, Prace dyplomowe napisane pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Waleriana Słomki, w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 73.81.

57. M. Chmielewski, Ks. prof. dr hab. Walerian Słomka – curriculum vitae, w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 6-27.

58. Kruczek, "Abba, Ojcze” - XXIV Tydzień Duchowości w KUL. Honory dla ks. prof. W. Słomki, "Nasz Dziennik” 1999, nr 50 (331), s. 6.

59. W. Słomka, Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości w Akademii Teologii Katolickiej, RT KUL, 46 (1999) z. 5, s. 5-6.

60. P. Gwiazda, Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej (1989-1999), Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 4 (1998), 163-171; tenże, STV 37 (1999) nr 1, s. 197-205.

61. P. Gwiazda, Historia i rozwój Sekcji Teologii Duchowości ATK w latach 1989-1999, RT KUL, 46 (1999) z. 5, s. 7-19.

62. M. Szymula, Osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników naukowych Sekcji Teologii Duchowości ATK, RT KUL, 46 (1999) z. 5, s. 21-52.

63. M. Chmielewski, Kronika Sekcji Teologii Duchowości (styczeń-grudzień 1998), RT KUL, 46 (1999), z. 5, s. 191, 195, 201-202.

64. M. Grunt SINMPN, Patron zawierzenia i wytrwania. Sprawozdanie z sympozjum w X rocznicę beatyfikacji o. Honorata Koźmińskiego, RT KUL, 46 (1999), z. 5, s. 212-213.

65. J. Skawroń OCarm, Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia, RT KUL, 46 (1999), z. 5, s. 216-218.

66. M. Chmielewski, Polska bibliografia teologii duchowości za rok 1997, RT KUL, 46 (1999), z. 5, s. 221-231.

67. M. Szymula, Pierwsze Ogólnopolskie Sympozjum Mistyki zorganizowane przez Sekcję Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej, Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 4 (1998), s. 177-184; tenże, STV 37 (1999) nr 1, s. 207-212.

68. P. Gwiazda, I Ogólnopolskie sympozjum mistyki, Ateneum Kapłańskie, 3 (541) 1999, s. 456-462.

69. M. Szymula, Osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników naukowych Sekcji Teologii Duchowości ATK, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, seria: Mistyka polska 6, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 239-279.

70. P. Gwiazda, Historia powstania i rozwoju Sekcji Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej (1989-1999), w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, seria: Mistyka polska 6, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 221-233.

71. Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, red. S. Urbański, Wyd. Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, t. 1 (1978-1988), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 1, Warszawa 1999, s. 443-445.

72. J. M., 10 lat Sekcji Teologii Duchowości ATK, Nasz Dziennik, Nr 88 (370), Piątek, 16 kwietnia 1999, s. 6.

73. 10-lecie Sekcji Teologii Duchowości, Sesja o nowych religiach i duchowościach, Sekty – wyzwanie czy zagrożenia? – dyskusja na ATK, Katolicka Agencja Informacyjna, 28 kwietnia 1999, www.kai.pl/serwisy/płatne/ showmess cgi?mess=43146, 43150, 43168.

74. Honory dla ks. prof. W. Słomki, Nasz Dziennik, Nr 50 (331), 1 marca 1999, s. 6.

75. "Bóg zapłać 99”, Powściągliwość i Praca, Nr 4 (582) kwiecień 1999, Rok L, s. 12.

76. P. Zagórski, Akademicy od Jańskiego, Powściągliwość i Praca, Nr 4(582) kwiecień 1999, Rok L, s. 16.

77. Zmartwychwstańcy w Polsce, Powściągliwość i Praca, Nr 4(582) kwiecień 1999, Rok L, s. 21.

78. S. J., Żarliwy ewangelizator, Nasz Dziennik, 6-7.XI.1999, s. 8.

79. The author, w: S. Urbański, Teologia modlitwy. Studium ascetyczno-mistyczne dwudziestolecia międzywojennego z uwzględnieniem duchowości szkoły zmartwychwstańczej, Wyd. Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999, s. 363-365; tamże, L’ autore, s. 367-369; tamże, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, s. 371-372; tamże, s. 374.

80. Sympozjum "Nowe religie – nowe duchowości”, ZiE 3 (1999), s. 213-214.

81. Wiara i rozum – wzajemne relacje na podstawie encykliki Jana Pawła II "Fides et ratio”, ZiE 2 (1999), s. 163-164, 196.

82. Budując zjednoczoną Europę, Nasza Parafia Matki Bożej Królowej Aniołów, Nr 85, 26.03.2000, s. 3.

83. "Milenijne sympozjum duchowości: "Duchowość Europy”, STV 2 (2000), s. 248-249.

84. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Informator dla kandydatów na studia w r. akad. 2000/2001, Warszawa 2000, s. 26, 33-34.

85. Kroniki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Numer 1-2/ 2000, Warszawa 2000, s. 9-10, 195.

86. Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, red. S. Urbański, Wyd. Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, t. 2 (1989-1999), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 2, Warszawa 2000, s. 327-331.

87. M. Szymula, Milenijne Ogólnopolskie Sympozjum Duchowości, Ateneum Kapłańskie, 1 (548) 2000, s. 178-182.

88. P. Gwiazda, M. Szymula, Sekcja Teologii Duchowości ATK (1989-1999), Ateneum Kapłańskie 1 (595) 2000, t. 134, s. 50-61.

89. M. Szymula, Osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników naukowych Sekcji Teologii Duchowości ATK. Bibliografia, Ateneum Kapłańskie 1 (595) 2000, t. 134, s. 62-87.

90. M. Szymula, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Sekcję Teologii Duchowości ATK, Ateneum Kapłańskie 1(595) 2000, t. 134, s. 152-156.

91. Kanonizacja bł. Siostry Faustyny Kowalskiej, Misericordia, Nr 1(2000), s. 29 (Białoruś).

92. J. Jaworski, Ks. Stanisław Urbański dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, Naród Polski, NO. 4, VOL. CXIV, Czwartek, 17 lutego 2000, s. 13.

93. M. Kondziuk, Nie ma kultury bez etyki, Przegląd Katolicki, Nr 9(719), 27 lutego 2000, s. 23.

94. Frahn, Sudium Duchowości Europejskiej, Nasz Głos luty/marzec 2000 roku, s. 50.

95. R. Mołota, Chrześcijanin w każdym calu, Nasz Dziennik, Nr 103(689), 4.05.2000, s. 2.

96. W. Ś., Sympozjum "Duchowość Europy”, Nasz Dziennik, Nr 107(693), 9.05.2000, s. 2.

97. Olszewska, Zwrócić Europie duszę, Nasz Dziennik, Nr 109(695), 11.05.2000, s. 2.

98. "Kocham Cię, Kościele”, Podziękowanie bp. Jana Wątroby w dniu święceń biskupich 20 maja 2000 r. w archikatedrze, Niedziela 13(367)/2000, s. I, V-VI.

99. J. Jaworski, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dziennik Związkowy, Nr 157, Rok XLIII, 11-13 sierpnia 2000, s. 14, 26.

100.R. Żmuda, Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce 1945-1995, Tom 1: wydawnictwa zwarte, część 2, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 406.

101.Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości, w: Duchowość przełomu wieków, seria: Mistyka polska 7, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 13-101.

102.P. Ogórek, P. Gwiazda, M. Szymula, Historia Teologii Duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Duchowość przełomu wieków, seria: Mistyka polska 7, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 48-56.

103.A. Baran, P. Piasecki, Polskie szkoły duchowości w tysiącletniej historii narodu, w: Duchowość przełomu wieków, seria: Mistyka polska 7, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 57-101.

104.Biogram, w: Duchowość przełomu wieków, seria: Mistyka polska 7, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 426.

105.Konferencja naukowa: "Szkolnictwo wyższe – dziś i jutro”, ZiE 3 (2000), s. 157-162.

106.J. Szlaga, Uniwersytety jako synteza wiary i rozumu w świetle nauczania Jana Pawła II, ZiE 3 (2000), s. 179.

107.R. Czekalski, Kronika Wydziału Teologicznego I półrocza 2000/2001, STV 39 (2001) nr 1, s. 264, 266-268, 279-280.

108.V Targi Wydawnictw Katolickich, Emaus 2000, Nr 5(6), Rok II, 2000, s. 33.

109.List abpa Zenona Grocholewskiego Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej do ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego dyrektora Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, ZiE, 3 (2000), s. 161.

110.List ks. Ryszarda Selejdaka z Kongregacji Wychowania Katolickiego do ks. Profesora Stanisława Urbańskiego, ZiE, 3 (2000), s. 162.

111.List arcybiskupa Zenona Grocholewskiego Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej do ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego dyrektora Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE, nr 6, 2000, s. 177.

112.List ojca Edwarda Kaczyńskiego OP, rektora Papieskiego Uniwersytetu "Angelicum” do ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego dyrektora Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, ZiE, 6 (2000), s. 178.

113.J. Kowalski, Charakterystyczne rysy Częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, w: Błogosławione choć trudne czasy. Siedemdziesięciolecie Kościoła Częstochowskiego, red. J. Kowalski, Częstochowa 2000, s. 230, 232.

114.J. Kowalski, Współpraca duchowieństwa Dizecezji Częstochowskiej z innymi uczelniami katolickimi, w: Błogosławione choć trudne czasy. Siedemdziesięciolecie Kościoła Czestochowskiego, red. J. Kowalski, Częstochowa 2000, s. 243.

115.Listy z Kongregacji Wychowania Katolickiego do dyrektora Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie ( abp. Z. Grocholewskiego, ks. prał. R. Selejdaka), ZiE, nr 1, styczeń-luty 2001, s. 175-176.

116.Listy do dyrektora Instytutu Badań Naukowych (abpa J. Kowalczyka, bpa P. Libery, bpa A. Śliwińskiego), ZiE, nr 2, marzec-kwiecień 2001, s. 211-213.

117.Doktorat h. c. dla Księdza Prymasa, Wiadomości UKSW, nr 2-3 (2001), s. 1, 11.

118."Duchowość kapłańska i zakonna Trzeciego Tysiąclecia”, sympozjum, STV 2 (2001), s. 260-261.

119.L. Smoliński, Uroczystość św. Tomasza w Seminarium, Niedziela (płocka), Nr 7 (326) I, Rok XLIV, 18.II.2001, s. 1.

120.Urbański Stanisław Wiesław, w: Kto jest kim w Polsce, Edycja IV, Wyd. Polska Agencja Informacyjna S.A., Warszawa 2001, s. 991.

121.Stanisław Wiesław Urbański, w: Złota Księga Nauki Polskiej 2000. Naukowcy Przełomu Wieków, Warszawa 2001, s. 546.

122.Wstęp, w: ks. Andrzej Witko, Święta Faustyna i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Wyd. Zakonu Pijarów, Kraków 2001, s. 16.

123.Wiadomości UKSW, nr 4 (2001), s. 1-2, 11.

124.Wiadomości UKSW, nr 1 (2001), s. 19.

125.Trzecia inauguracja, Wiadomości UKSW, nr 2-3 (2001), s. 3.

126.Promocje doktorskie i habilitacyjne, Wiadomości UKSW, nr 2-3 (2001), s. 14-15.

127.Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, Studia stacjonarne, Teologia ogólna (folder), 2001, ss. 6.

128.Kronika Wydziału Teologicznego I półrocze 2000/2001, STV 39 (2001) nr 1, s. 264, 266-268, 279-280.

129.J. Bielecki, Minęło 50 lat.., 50 lat Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Niedziela nr 36 (435), C, Rok XLIV, 23. IX. 2001, s. II.

130.Kalendarium, 50 lat Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Niedziela nr 36 (435), C, Rok XLIV, 23. IX. 2001, s. II.

131.R. Wierzbicki, Rektorzy NSD, 50 lat Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Niedziela nr 36 (435), C, Rok XLIV, 23. IX. 2001, s. III.

132.75 lat Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, red. W. Kowalik, Częstochowa 2001, s. 41, 361.

133.M. Połomski, Bibliografia prac ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, ZiE 4-5 (2001), s. 223-226.

134.M. Połomski, Zakład Duchowości Zmartwychwstańczej Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, ZiE 4-5 (2001), s. 209- 229.

135.Kroniki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, opr. H. Kaczmarski, Wyd. UKSW, Nr 1-2, Warszawa 2001, 11-12, 14, 16, 57.

136.Kroniki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, opr. H. Kaczmarski, Wyd. UKSW, Nr 3-4, Warszawa 2001, s. 11-12, 14, 16, 69, 160.

137.J. Kowalski, Źrenica oka diecezji, Częstochowa 2001, s. 67, 77, 92.

138.Urbański Stanisław Wiesław, w: Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, t. 4, S-Ż, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2002, s. 558-559.

139.Urbański Stanisław Wiesław, w: Duchowieństwo diecezjalne oraz członkowie męskich Instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, "Apostolicum” Ząbki 2002, s. 564.

140.Ks. Stanisław Urbański, w: Dorobek naukowy pracowników wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, współpraca: R. Czekalski, M. Kiedzik, J. Różański, Wyd. UKSW, t. 2, Warszawa 2002, s. 17-49.

141.S. Urbański, Sekcja Teologii Duchowości. Historia i główne kierunki badań, w: Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, współpraca: R. Czekalski, M. Kiedzik, J. Różański, Wyd. UKSW, t. 2, Warszawa 2002, s. 13-17.

142.Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), pr. zb., red. J. M. Dołęga (A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20 (2002), ss. 260.

143.Z recenzji ks. prof. dra hab. Alojzego Marcola z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Opolu, w: Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), pr. zb., red. J. M. Dołęga (A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20(2002), s. 185-193.

144.Z recenzji ks. prof. dra hab. Seweryna Rosika, Kierownika Katedry Teologii Moralnej Ogólnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w: Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-20020, pr. zb., red. J. M. Dołęga (A. Baran, B, Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20 (2002), s. 194-202.

145.Z recenzji ks. prof. dr. hab. Waleriana Słomki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W: Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), pr. zb., red. J. M. Dołęga (A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20 (2002), s. 202-207, 229-233.

146.Z recenzji ks. prof. dr. hab. Stanisława Olejnika z Akademii Teologii Katolickiej, w: Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), pr. zb., red. J. M. Dołęga (A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20 (2002), s. 208-214.

147.Z recenzji prof. dr. hab. Antoniego J. Nowaka, Kierownika Katedry Psychologii Życia Wewnętrznego w Sekcji Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w: Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), pr. zb., red. J. M. Dołęga (A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20 (2002), s. 214-217.

148.Z recenzji ks. prof. dr. hab. Władysława Kubika, Prodziekana i Dyrektora Sekcji Pedagogiki Religijnej z Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, w: Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), pr. zb., red. J. M. Dołęga (A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Mauriensis, Olecko 2002, Episteme 20 (2002), s. 217-229.

149.J. Związek, Dzieje Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Częstochowa 2002, s. 142-149, 185-188.

150.Wręczenie Dyplomu Honoris Causa UKSW Janowi Pawłowi II, STV 1 (2002), s. 242.

151.Ojciec Święty Jan Paweł II Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. H. Podolski, Warszawa 2002, s. 44, 47, 56.

152.Zdjęcia, w: Duchowość współczesnego Kościoła, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 11, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 121-132.

153.Prymas Polski Kardynał Józef Glemp Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. S. Urbański, H. Podolski, Wyd. UKSW, Warszawa 2002.

154.S. Urbański, Mistyczny świat ducha, Grodno 2002 (Białoruś), s. 210 (wydanie j. rosyjski).

155.Kroniki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, opr. H. Kaczmarski, Nr 1-2, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 86, 89.

156.R. Czekalski, Kronika Wydziału Teologicznego i półrocze 2001/2002, STV 40(2002), nr1 , s. 241, 246-247, 261-263.

157.Duchowieństwo diecezjalne oraz członkowie męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, Apostolicum 2002, s. 564.

158.Bibliografia Częstochowskich Studiów Teologicznych, I – XXX (1973-2002), Częstochowa 2005, s. 35-36, 70-71.

159.Chrześcijańska Europa, red. S. Urbański, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003, s. 98, 303.

160.Tytuł honoris causa nauk teologicznych UKSW kard. J. Glempa, Wierzyć życiem, Nr 2, R. II, luty 2003, s. 17.

161.Twórczość naukowo-badawcza ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2003, ss. 168.

162.S. Urbański, Świętość ubogich świata. Duchowość bł. Teresy z Kalkuty, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2003, s. 162.

163."Światła miłosierdzia w duchowości błogosławionych Rodziny Honorackiej”, sympozjum, STV 2 (2003), s. 217-218.

164.Skład osobowy w roku akademickim 2003/2004 UKSW, opr. H. Kaczmarski, Warszawa 2003, s. 10, 12, 15, 17-18, 25-27, 31, 35.

165.J. Płatek, Dzieje paulinów XX wieku – zycie i działalność, Częstochowa 2003, s. 321, 776.

166."Zachować żywą pamięć o Męce Pańskiej. 80 lat charyzmatu św. Pawła od Krzyża w Polsce”, sympozjum, STV 1 (2004), s. 213.

167."Ecclesia in Europa”, Spotkanie Klub "Civitas Christiana”, Warszawa STV 1 (2004), s. 214.

168.Urbański Stanisław Wiesław, prof., w: Who is who w Polsce, Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, wyd.III uzupełnione, Hübners blaues, Who is who, Zug, cz. 2, Schweiz, 2004, s. 4440-4441.

169.Skład osobowy w roku akademickim 2004/2005 UKSW, opr. H. Kaczmarski, Warszawa 2004, s. 12, 14, 18-20, 26-28, 31, 33, 37.

170.Z. Baranowski, Zawierzyli św. Józefowi, Nasz Dziennik, sobota-niedziela, 23-24 kwietnia 2005, s. 23.

171.The Bogdan Janski Academy, Information Booklet, Warsaw 2005, s. 41.

172.Jan Paweł II Wielki 18 V 1920 – 16 X 1978 – 2 IV 2005, Episteme 50 (2005), s. 106, 225.

173.Habilitacje i doktoraty uzyskane na Wydziale Nauk Kościelnych w Polsce 1987-2005, red. Cz. Rychlicki, Płock 2005, s. 73, 74.

174.W. Góralski, Zdobywać mądrość sercem, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2005, s. 480.

175.Urbański Stanisław Wiesław, w: Złota Księga Nauki Polskiej. Naukowcy Zjednoczonej Europy 2006, Wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 865.

176.Ks. Stanisław Urbański, Fragments, Orange Diocesan Council of Catholic Woman, Maryword Center, Vol 15, Issue, September 2006, s. 3.

177."Mistyka nadzieją współczesnej Europy”, sympozjum, STV 2 (2006), s. 234.

178."Duchowa terapia osób uzależnionych w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu”, sympozjum, STV 2 (2006), s. 234.

179."Powołanie honorackie”, sympozjum, STV 2(2006), s. 235.

180.Program II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek – Wiara – Kultura”, Częstochowa, 4-6 maja 2006, s. 5, 7, 15.

181.II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Człowiek – Wiara – Kultura” temat roku 2006 "Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu – między pamięcią i oczekiwaniem”, Częstochowa, 4-6 maja 2006, s. 3, 5-6, 13.

182.S. Urbański, Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, seria: Jański – ku przyszłości 1, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2006, s. 86.

183.Indeksy pięćdziesięciu tomów Episteme, red. W. Kalinowski, Episteme 51(2006), s. 1, 19, 60, 63-65, 69-70, 83, 92, 99, 118, 142.

184.Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Komitetu Nauk Teologicznych, Studia Nauk Teologicznych PAN, Lublin 1/2006, s. 1, 241-242.

185.Noty o autorach, Studia Nauk Teologicznych PAN, Lublin 1/2006, s. 244.

186.M. Gogacz, Życie społeczne w duchu Ewangelii, Episteme 59(2006), s. 229.

187.Karol Górski – Antoni Bazielich CSsR, Robimy nie dla siebie, ani dla względu ludzkiego, ale dla zasady. Korespondencja 1952-1988, red. K. Maj, A. Zieliński, Wyd. UMK, Toruń 2006, s. 34-35.

188.Badania naukowe Wszechnicy Mazurskiej w Olecku (1); (Wybrane zagadnienia z lat 2005-2007), Episteme 70 (2007), s. 169.

189.Stanisław Wiesław Urbański, w: Złota Księga Nauki Polskiej 2000. Naukowcy przełomu wieków, Wyd. Helion, Gliwice 2007, s. 546.

190.Ks. Stanisław Urbański, w: Teologu polski, co sądzisz o swojej twórczości?, opr. i red. S. C. Napiórkowski OFMConv., Niepokalanów 2007, s. 363-368.

191.300 lat "Gorzkich Żali”, Niedziela, nr 11, R. 1, (18.03.2007), s. III.

192."Z okazji 300-lecia Gorzkich Żalów”, sympozjum, STV 2 (2007), s. 217-218.

193."Mistyka służby. O słudze Boże Marcie Wiecka”, sympozjum, STV 2 (2007), s. 219.

194.Komitet pomocy Polakom na wschodzie w "Byłym Związku Radzieckim”, Dzień Braterstwa z Polakami na Wschodzie. Uroczystość z okazji 18 rocznicy powstania Komitetu, DVD, Produkcja Videofact, Los Angeles Kalifornia, 6 maja 2007.

195.Polish president visits Reagan Presidential Library, DVD, Production Videofact, July 17, 2007 Simi Valey, California.

196.Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, California 2008, s. 11,17.

197.Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2008, s. 33-34, 186.

198.Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 4, Instytut Papieża Jana Pawła II, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008, s. 11.

199.R. Drecki, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianom”, w: Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2008, s. 170-175.

200.Historia Ośrodka Polonijnego im. Papieża Jana Pawła II, w: Srebrny Jubileusz 25-lecia Ośrodka Polonijnego im. Jana Pawła II w Yorba Linda, Kalifornia (25th Universary of the Pope John Paul II Polish Center Yorba Linda, California), Yorba Linda 2008, s. 5- 6, 9, 13.

201.V. Turek, Drogi jubilat od kilkunastu lat (prawie 18-tu) spędza wakacje w Centrum Jana Pawła II, News of Polonia, Los Angeles California, Vol. 03, No. 13, July 2008, s. 17.

202.Listy z Kongregacji Wychowania Katolickiego do Dyrektora Instytutu Badań Naukowych Wyższej szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Zarządzanie i Edukacja Rok V (2001) nr 1, s. 175-176.

203.Listy do Dyrektora Instytutu Badań Naukowych, ZiE, R.V. (2001), nr 2, s. 211-213.

204.M. Połomski, Zakład Duchowości Zmartwychwstańczej Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE, R.V (2001) nr 4-5, s. 209-229.

205.Szkoły Wyższe im. Bogdana Jańskiego. Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sygnaturka Kolegiacka, Rok XII, nr 1-2(112), styczeń-luty 2006, s. 12.

206.S. Urbański, Mistyka miłosierdzia, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2007, s. 82.

207.Ks. Prof. dr hab. S. Urbański, STV 46 (2008) nr 2, s. 349-350.

208."Krzyżu Święty nade wszystko”, sympozjum, STV 2 (2008), s. 315.

209.R. Bartnicki, Historia i stan obecny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, STV 46 (2008) nr 2, s. 16, 19, 22, 43-44, 51-52, 54-59.

210.Szkoła Wyższa im Bogdana Jańskiego, Prawda Dobro Skuteczność, w: Warszawa "Od rzemiosła do przemysłu”, Warsaw "From Handicraft to Industry”, Wyd. Publisher, Bydgoszcz 2009, s. 26-27.

211.J. A. Lewandowska, ks. J. Molka, Bóg nie zapomniał o Witebsku, Niedziela, Nr 44, 1.IX.2009, s. 32.

212.Duchowa odnowa poprzez żywą miłość bliźniego, Communio in Christo, Rocznik 24, nr 2, listopad 2009, s. 12-25.

213.Szkoły Wyższe im. Bogdana Jańskiego, Prawda – Dobro – Skuteczność, Nauka i biznes, Nr 1/2009, s. 45.

214.Servire Deo et hominibus, red. H. Podolski, P. Latawiec, W. Gałązka, K. Trawkowski, seria: Mistyka Polska 96, Wyd. UKSW, Warszawa 2009.

215.Duchowość Polska, t. II, red. M. Chmielewski, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 233.

216.W. Linke, A. Pokoński, P. Wójcik, Bibliografia pasjologiczna za lata 2008-2009 oraz uzupełnienia za lata poprzednie, w: Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, Warszawa, 3 (2009), s. 273-274, 276-279.

217.Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 1945-1989. Wybór dokumentów. Wstęp i redakcja: W. Wlaźlak, A. Sznajder; Wybór i oprac. W. Wlaźlak, A. Sznajder, A. Brzezina, S. Maślikowski, Katowice 2009, s. 80, 90, 123, 216, 305.

218.Anna i Maciej Formanowiczowie, Słowo wstępne, w: Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka Polska 95, Warszawa 2009, s. 7.

219."Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta”, sympozjum, STV 1 (2009), s. 187.

220."Nic nie zastąpi miłości”, sympozjum, STV 1 (2009), s. 187.

221.J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009, s. 3.

222.Szkoły Wyższe im. Bogdana Jańskiego, Prawda, Dobro, Skuteczność, w: Prezentacja gospodarki i biznesu Mazowsza. The presentation of economy and business of the Mazovia Region, Bydgoszcz 2010, (strony nienumerowane).

223.Ogólnopolska dysponenda wydawnictw uczelnianych 2009, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010, s. 83.

224.J. Wesołowski, Świat zła i dobra, (wyd. komputerowe), Marzec 2010, s. 58-59.

225.J. P. Malicki OCD, Zawierzyć Bożemu miłosierdziu. Świadectwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Faustyny Kowalskiej, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2010, s. 2.

226.Communio in Christo, rocznik 25, nr 2, październik 2010, s. 83.

227.Bp J. Szamocki. Co czynić, by On nas zdobył? Duchowość kapłana diecezjalnego w Instytucie Świeckim Kapłańskim "Misjonarzy Królewskości Chrystusa” na podstawie pism Gabriela Mercola (1971-1991), Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2010, s. 13.

228.Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego, red. naczelny S. Urbański, zespół redakcyjny: W. Gałązka, K. Dubel, seria: Mistyka polska 110, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa-Łódź 2010, s. 218, 221, 224.

229.Der Primat der Liebe, Communio in Christo, Jg. 33, Nr 3, November 2010, s. 1, 5, 8-16, 37-41, 66 (wersja j. niemieckiego).

230.Eine neue Mystik der Liebe fűr unsere Zeit, 26. Ordensgedenktag der Grundung der Communio in Christo, am. 27. November 2010, Mechernich 2010, s. 18-19 (Fr. Jaison Thazhathil), 39-40.

231.Smolińska, J. Sarnowska, Jestem tylko wędrowcem, Od września do września, Jednodniówka – magazyn stypendystów 2009/2010, Fundacja AMF "Nasza Droga”, 2010, s. 10.

232.J. Nowak, Osoba, fakt i tajemnica, Wyd. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Rzeszów 2010, s. 15.

233.Korcz CR, Misterium Paschalne w życiu duchowym chrześcijanina na podstawie pism o. Piotra Semenenki CR, Zeszyty Historyczno-Teologiczne, Rok XVI, nr 15-16 (2009-2010), Kraków 2010, s. 14, 16.

234."Duchowe bogactwo cierpienia”, sympozjum, STV 1 (2010), s. 253.

235."Jestem tylko wędrowcem. W poszukiwaniu duchowości pokolenia Jana Pawła II”, sympozjum, STV 1 (2010), s. 253.

236."Mistyka polska” sympozjum, STV 1 (2010), s. 252;dodatkowo s. 264, 272.

237."Sługa Boży o. Anzelm Gądek w służbie życia konsekrowanego”, sympozjum, STV 2 (2010), s. 251.

238."Duchowość seraficka”, sympozjum, STV 2 (2010), s. 253-254.

239.W. Linke CP, Rok Męczenników w Polskiej Prowincji Pasjonistów, Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, 4(2010), s. 9.

240.Nasz Rektor. Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, zespół redakcyjny, Wyd. UKSW, Warszawa 2011, s. 106, 131.

241.26 rocznica założenia zakonu Communio in Christo, Rocznik 26, nr 1, kwiecień 2011, s. 24-26, 31, 36, 43, 46-47, 49.

242.Krzyż na Jackowym Wzgórzu, Niedziela Nr 16, 17.IV.2011, s. VII.

243.W. Gałązka, 30-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. Stanisława Urbańskiego (1981-2011), w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, seria: Mistyka polska 113, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2011, s. 203-245; tenże, 30-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. Stanisława Urbańskiego (1981-2011), Studia Theologica Grodnensia, t. 5, Grodno 2011, s. 265-283, Białoruś.

244.M. Tatar, Kierunki badań Sekcji Teologii Duchowości, w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, seria: Mistyka polska 113, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2011, s. 247-261.

245.M. Tatar, Bibliografia, w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, seria: Mistyka polska 113, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2011, s. 291.

246.Z zagadnień kierownictwa duchowego, seria: Mistyka polska 113, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2011, s. 293-310.

247.Czuwam. Pismo Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Łódź Ruda, Numer 7/ 2011 (10), s. 3.

248.Grenda, Messages from God, USA 2011, s. 231.

249.L. Ciecek, Orange County News, News of Polonia, Kalifornia, Volume 17, No 3, August 2011, s. 7.

250.R. Tomaszewski, Chrystocentryzm duchowości Rodziny Świętego Pawła, seria: Mistyka chrześcijańska 111, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s. 49.

251.J. Kołak, Nie lękajcie się świętości! Świętość chrześcijanina w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-2005, seria: Mistyka polska 116, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2011, s. 12-13.

252.Kośnik, Z nauką nam do twarzy, Od września do września. Jednodniówka – magazyn stypendystów 2010/2011, Wyd. Fundacja AMF "Nasza Droga”, Ostrów Mazowiecka, s. 14.

253.To, co pochodzi od Boga znaczy więcej aniżeli studia teologiczne, wywiad przeprowadził M. Lang, J. Thathathil, Communio in Christo, rocznik 27, nr 2, listopad 2011, s. 50.

254.Budować pomosty pomiędzy ludźmi, Communio in Christo, rocznik 27, nr 2, listopad 2011, s. 70.

255.J. Bałemba SDB, W blasku Jasnej Góry. Kazania do Polaków ze szczytu jasnogórskiego. Nowenna przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 17-24 sierpnia 2011 r., Wyd. św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2011, s. 13.

256."Duchowość polska”, sympozjum, STV 1 (2011), s. 260.

257."Świętość chrześcijanina”, sympozjum, STV 1(2011), s. 261.

258."Tam wstępują pokolenia (Ps 122,4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej”, sympozjum, STV 1 (2011), s. 262.

259.Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego. Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej 1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitek Dzieciątka Jezus, red. S. Urbański, W. Gałązka, K. Z. Dubel KDzJ, seria: Mistyka polska 114, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa-Sosnowiec 2011, s. 203, 205, 210, 212.

260.IV sympozjum poświęcone życiu i duchowości Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej 1885-1946): "Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego”, sympozjum, STV 2 (2011). S. 260.

261.M. Mylik, Geneza neoscholastyki europejskiej a polska myśl filozoficzno-społeczna na przełomie XIX i XX wieku, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2011, s. 549.

262.J. Bielecki, Zarys historii Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie (1051-2011), w: Prawo szkolne Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 10.

263.M. Tatar, Servire Deo et hominibus, red. W. Gałązka, P. Latawiec, H. Podolski, K. Trawkowski, seria: Mistyka polska 96, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, ss. 318, Saeculum Christianum. Pismo historyczno-społeczne. Półrocznik, Rok XVIII, Nr 2, 2011, s. 321-329.

264.Odpowiedzialność ludzi nauki… Wykłady inauguracyjne 2011/2012, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 10, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Rok ewangelizacji ludzi nauki w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, Warszawa 2011, s. 156.

265.Smolińska, Najtrudniejsza lekcja, Od września do września, Jednodniówka – magazyn stypendystów 2011/2012, Fundacja AMF "Nasza Droga”, s. 14.

266.Kośnik, Kolęda dla nieobecnego, Od września do września, Jednodniówka – magazyn stypendystów 2011/2012, Fundacja AMF "Nasza Droga, s. 11.

267.W. Bocian, M. Górak, Atrakcje na wodzie, Od września do września, Jedniodniówka – magazyn stypendystów 2011/2012, Fundacja AMF "Nasza Droga”, s. 22.

268.S. Urbański, Odkrywanie modlitwy, red. książki: S. Sznurkowski, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012, s. 109-110.

269."Forma Sororum”. Święta Klara z Asyżu. 800-lecie powstania Zakonu Święta Klary, Warszawa-Kraków 2012, s. 5, 7, 9, 29.

270.Patriotyzm Jana Pawła II w pracy doktorskiej Jana Jaworskiego, Dziennik Związkowy, Chicago, February 17-20, 2012, s. 4, 18-19.

271.Niezwykła Szkoła NSD, kwiecień 2012, nr 77, Częstochowa, s. 4, 6.

272.Niższe Seminarium ma już 60 lat, Niedziela Częstochowska 17 (987), C, Rok LV, 22. IV. 2012, s. IV.

273.Wielkość bł. Edmunda Bojanowskiego na tle epoki, cz. I, Magazyn Parafialny nr 2 (107), kwiecień 2012, wyd. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie, s. 16, 18.

274.Naukowo o Bojanowskim, cz. II, Magazyn Parafialny, nr 3 (108), czerwiec 2012, wyd. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie, s. 14, 17.

275."Bł. Edmund Bojanowski – świecki świadek wiary i założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP”, sympozjum, STV 2 (2012), s. 302.

276."Forma Sororum – święta Klara z Asyżu”, sympozjum, STV 2 (2012), s. 306-307.

277."Charyzmat i tożsamość”, sympozjum Zakroczym, STV ( 2 (2012), s. 307.

278."Czwarty okres duchowości polskiej”, sympozjum, 1 (2012), s. 253.

279."Apostolstwo paulińskie. Źródła, wyzwania, perspektywy”, sympozjum, STV 1 (2012), s. 255-256.

280.J. Jaworski, Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II, Wyd. Norbertinum, Lublin 2012, s. 14.

281.Słowa podziękowania za wszystkie doświadczenia w Communio in Christo, Słowa ks. Hermanna Walcha z okazji walnego zebrania członków Communio in Christo 7 stycznia 2012 r., Communio in Christo, rocznik 28, nr 1, kwiecień 2012, s. 24-25.

282.Danke fur alle Erfahrungen, Anlasslich der Mitgliederversammlung des Communio in Christo e. V. im Februar 2012 fand der schwer erkrankte Pfarrer Hermann Walch beruhrende Dankesworte fűr alle Erfahrungen, die er mit der Und durch die Communio in Christo machen durfte, Communio in Christo, Jg. 35, Nr 1, März 2012, s. 34.

283.A Word of thanks for All experiences with Communio in Christo, On the occasion of the men bers meeting of the Communio in Christo e. V. In February 2012, Father Hermann Walch, seriously ill, fund very moving words of thanks for All the experiences He could make with and through Communio in Christo, Communio in Christo, vol. 16, No. 1, May 2012, s. 65.

284.L. Nowakowski, Świętość harcerza, seria: Mistyka polska 121, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa-Łomża 2012, s. 356.

285.Jedna, którą chciałam napisać. Rozmowa z red. Ewą Czaczkowską prowadzi s. M. G. Burlikowska, Orędzie miłosierdzia, lipiec, sierpień, wrzesień 2012, s. 9.

286.Serdecznie witamy ks. profesora Stanisława Urbańskiego, Pope John Paul II Polish Center, July 29, 2012, s. 4.

287.Doroczne ognisko na plaży, Grupa PNA "Piast”, Pope John Paul II Polish Center, August 5, 2012, s. 4.

288.Żegnamy i dziękujemy, Pope John Paul II Polish Center, September 2, 2012, s. 5.

289.M. Dutkowski, Saint – Jacinto – Jacek, News of Polonia, Vol. 18, No 2, August 2012, s. 1, 6.

290.M. Dutkowski, Wielebny Księże Arkadiuszu, News of Polonia, Vol. 18, No 2, August 2012, s. 17.

291.L. Ciecek, Orange Country News, News of Polonia, Vol. 18, No 2, August 2012, s. 6.

292.Kośnik, Kolęda dla nieobecnego, Od września do września, Jednodniówka – magazyn stypendystów 2011/2012, Fundacja AMF "Nasza Droga”, s. 11.

293.Smolińska, Najtrudniejsza lekcja. 25 listopada – (środa) sesja na UKSW w Warszawie "Uczę się ciebie człowieku”. W poszukiwaniu duchowości człowieczeństwa, Od września do września, Jednodniówka – magazyn stypendystów 2011/2012, Fundacja AMF "Nasza Droga”, s. 14.

294.Moje spotkania z ks. Hermanem Walchem – ks. Józef Zielonka, Communio in Christo rocznik 29, nr 2, wrzesień 2012, s. 26-27.

295.The love of neighbour means living in God, Communio in Christo Volume 17, No. 2, October 2012, s. 45-53 (wersja angielska).

296.Splitter der Heiligkeit…, Communio in Christo Jg. 36, Nr. 3, November 2012, s. 56-58.

297.W. Gałązka, 30-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. Stanisława Urbańskiego (1981-2011), w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 17-52; tenże, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 15-51.

298.Kapłan i Rektor UKSW Ks. Stanisław Dziekoński, red. ks. J. Sokołowski, seria: Episteme 106, Warszawa-Łomża 2012, s. 613.

299.Biogram, w: S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 195.

300.Biogram, Studia Loviciensia 14 (2012), s. 31.

301.Biogram, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 340.

302."Ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Urbańskiemu twórcy polskiej szkoły duchowości chrześcijańskiej w podzięce za dar przyjaźni. Autor”, w: J. Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Archidiecezja wrocławska. Czasy najnowsze. Tom IV część 1 (1945-1956), Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 5.

303.Urbański Stanisław Wiesław, w: Złota Księga Nauk Humanistycznych, Wyd. Helion, Gliwice 2013, s. 426.

304.Nadzwyczajny charyzmat, Communio in Christo, Rocznik 30, nr 1, kwiecień 2013, s. 36.

305.Communio in Christo, Rocznik 30, nr 1, kwiecień 2013, s. 9, 20, 42, 76.

306.Love changes the Word, Communio in Christo, Vol. 18, No 1, May 2013, s. 14 – 17 ( język angielski, wydanie niemieckie, Mechernich).

307.Prof. Hermann Josef Pottmeyer, "Erfahrung der Liebe Gottes”, Communio in Christo, Jg. 36, Nr 2, Junii 2013, s. 26-29 (j. niemiecki).

308.Politiker besuchten Communio in Christo. Die Communio bei der Warschauer Buchmesse, Communio in Christo, Jg. 36, Nr 2, Junii 2013, s. 53 (j. niemiecki).

309.Biografie űber Mutter Marie Therese, Communio in Christo, Jg. 36, Nr 2, Junii 2013, s. 25 (j. niemiecki).

310.Ordenstreffen mit Nachlese zur Polenreise, Communio in Christo, Jg. 36, Nr 2, Junii 2013, s. 17-19 (j. niemiecki).

311.Serdecznie witamy ks. profesora Stanisława Urbańskiego, Pope John Paul II Polish Center, July 21, 2013, s. 3.

312.Gratulujemy 40-go jubileuszu kapłaństwa ks. profesorowi Stanisławowi Urbańskiemu, Pope John Paul II Polish Center, July 28, 2013, s. 4-5.

313.Gratulacje, gratulacje, Pope John Paul II Polish Center, August 11, 2013, s. 3.

314.Obchody Jubileuszowe w naszym Centrum Polonijnym, Pope John Paul II Polish Center, Sempember 1, 2013, s. 1, 3.

315.Pożegnanie, Pope John Paul II Polish Center, September 1, 2013, s. 3.

316.Ks. Prof. Stanisław Urbański, 40th Anniversary of Priesthood 11 VI A.D. 1973 – 11 VIII A.D. 2013, Pope John Paul II Polish Center, 3999 Rose Drive, Yorba Linda, California, USA, Sunday August 11, Year of the Lord 2013.

317.Jara, Ekologia człowieka, Od września do września, Jednodniówka – magazyn stypendystów 2012/2013, s. 16-17.

318.R. Bączek, Duchowość małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka, seria: Mistyka polska 128, Wyd. Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2013, s. 34.

319.Biografia o Matce Marii Teresie, Communio in Christo 2/13, Rocznik 30, Nr 2, wrzesień 2013, s. 40.

320.XIX Targi Wydawców Katolickich, Communio in Christo 2/13, Rocznik 30, Nr 2, wrzesień 2013, s. 46.

321.J. Kapuściński, Z działalności środowiska naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie w roku akademickim 2012/2013, w: Veritati et Caritati, T. I, Ukazać piękno wiary, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, Wyd. Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 405.

322.S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 331-332.

323.Politikier tessuchten Communio in Christo, Communio in Christo Jg 36, Nr 2, Junii 2013, s. 53 (wersja niemiecka).

324.Multhaupt, M. Lang, Weit űber alle Grenzen. Die Ordensgruderin Mutter Marie Therese und ihr Leben in Gott, Patris Verlang, Mechernich 2013, s. 242, 486.

325.400-lecie klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, red. J. Książek, T. Olejnik, Wieluńska Biblioteka Regionalna Nr 26, Wieluń 2013, s. 5, 254, 257, 263.

326.M. Piwnicki, Świętość w codzienności. Świętość chrześcijanina w ujęciu ks. Franciszka Grudnioka (1920-1998). Materiały i Studia Księży Werbistów nr 81, Wyd. Księży Werbistów – Verbinum, Warszawa 2013, s. 386.

327.J. Bielecki, Zarys historii Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, w: Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego, red. J. Bielecki, Częstochowa 2013, s. 24-25.

328.S. Kossowska, Rektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, w: Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego, red. J. Bielecki, Częstochowa 2013, s. 172-173.

329.S. Nowak, Formacja kulturowa w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, w: Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego, red. J. Bielecki, Częstochowa 2013, s. 229.

330.Sz. Stępniak, Absolwenci Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, w: Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego, red. J. Bielecki, Częstochowa 2013, s. 271-272, 279.

331.K. Zadrożny, Egzaminy maturalne w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, w: Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego, red. J. Bielecki, Częstochowa 2013, s. 291.

332.Z. Zborowski, Rada Pedagogiczna Niższego Seminarium Duchownego (1951-2012), w: Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego, red. J. Bielecki, Częstochowa 2013, s. 320-331.

333.J. Bielecki, Kalendarium Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie (1951-2012), w: Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego, red. J. Bielecki, Częstochowa 2013, s. 382.

334.J. Bielecki, Przełożeni Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie (1951-2012), w: Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego, red. J. Bielecki, Częstochowa 2013, s. 387.

335.J. Kołak, Poznać, by pokochać Eucharystię (refleksja teologiczno-duszpasterska), seria: Mistyka polska 129, Wyd. Lega-Tadeusz Matuszyk, Warszawa 2013, s. 2.

336.Autobiografia. Dziennik. Św. Gemma Galgani, Warszawa 2013, s. 13.

337.Kronika Wydziału Teologicznego UKSW, lipiec – grudzień 2012, STV Rok LI /2013/, 2 półrocznik, s. 318, 323-324, 328, 331-332, 349.

338.Lista członków Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości (stan na dzień 21.VI.2013), w: Duchowosć w Polsce 15(2013), s. 305.

339.Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 132, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 114.

340.Duchowość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 133, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 134.

341.Buchvorstellung: "Weit űber alle Grenzen”, Communio in Christo, Jg. 37, Nr 1, Marz 2014, s. 8-10.

342.Ordensgedenktag 2013: "Weit űber alle Grenzen”, Communio in Christo, Jg. 37, Nr 1, Marz 2014, s. 11-13.

343.Die Biographie: Ein Buch der Hoffnung, Communio in Christo, Jg. 37, Nr 1, Marz 2014, s. 14-16.

344.Charisma der Liebe – Mutter Marie Therese und Imre Bedeutung fur die Kirche, Communio in Christo, Jg. 37, Nr 1, Marz 2014, s. 17.

345.Father Ndumbas Zeugnis: "Was ich geworden bin”, Communio in Christo, Jg. 37, Nr 1, März 2014, s. 43-44.

346.Kardynał przysłuchuje się "Charyzmatowi miłości”, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 21-22.

347.Prezentacja książki "Weit űber alle Grenzen” (Daleko poza wszelkie granice), Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 23-25.

348.Obchody rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo 2013, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 37-45.

349.Na zawsze związany z Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 46-48.

350.Biografia Matki Marii Teresy – książka pełna nadziei…, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 50-53.

351.Zapotoczny, Dowody świętości Jana Pawła II, Źródło, nr 20 (1168), 18. V. 2014, s. 8-9.

352.Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, Tom VI, red. W. Wlaźlak, Częstochowa 2014, s. 45.

353.Reklama: Ks. Gabriele Amorth. Spotkałem Szatana. Z najsłynniejszym egzorcystą świata rozmawia ks. Sławomir Sznurkowski, Częstochowa 2014, Niedziela Nr 22 – 1 czerwca 2014, s. 37.

354.J. Olczyk, O harmonii w miłości. Relacyjny wymiar miłości w nauczaniu bł. Franciszki Siedliskiej, seria: Mistyka polska 136, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2014, s. 2.

355.Teologia duchowości UKSW w Warszawie, Katolicki Głos, Nr 26 (621), 29 czerwca 2014, s. 29.

356.A. Kamiński, Starczestwo. Kierownictwo duchowe w Rosji w XIX w., Kraków 2014, s. 12.

357.Serdecznie witamy ks. Profesora Stanisława Urbańskiego, Pope John Paul II Center, July 20, 2014, s. 3.

358.We welcame Fr. Stanisław Urbański, Pope John Paul II Center, July 27, 2014, s. 2.

359.Peregrynacja obrazu Maryi Boskiej Częstochowskiej, Pope John Paul II Center, July 27, 2014, s. 5.

360.Żegnamy i dziękujemy, Pope John Paul II Center, August 24, 2014, s. 13.

361.Janowska, Communio in Christo – dar dla Kościoła, Niedziela Nr 39 – 28.IX.2014, s. 28.

362.Ks. Stanisław Urbański, w: S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, s. 253-254.

363.Spotkanie Communio w Rzymie "Było wspaniale”, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 12.

364.Der Bischof lobt die Arbeit der Communio, Communio in Christo. Gott im Nachsten erkennen, Jg. 34, Nr. 1, April 2014, s. 13-15.

365.H. Haus, Gott im Nachsten erkennen, Communio in Christo, Jg. 34, Nr. 1, April 2014, s. 12.

366.For ever committed to the communio, Communio in Christo. Joy of the Gospel – the gospel of joy, Volume 20, No 1, May 2014, s. 30.

367.Commeration day of the order 2013. Far beyond all boundaries, Communio in Christo. Joy of the Gospel – the gospel of joy, Volume 20, No 1, May 2014, s. 58.

368.Der Papst, die Mutter – ein Geist, Communio in Christo. Ehrenamt bei der Communio, Jg. 37, Nr 2, Juni 2014, s. 28.

369.Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 21.

370.Papież, Matka – jeden duch, Communio in Christo, Rocznik 31, Nr 2, październik 2014, s. 30-33.

371.Szczególny rodzaj mistyki, wywiad E. Bochynek z ks. dr. R Szczodrowskim, Communio in Christo, Rocznik 31, Nr 2, październik 2014, s. 42-43.

372.Janowska, Communio in Christo – dar dla Kościoła, Communio in Christo, Rocznik 31, Nr 2, październik 2014, s. 52-54.

373.K. H. Haus, Ruszajcie w drogę i miłujcie się wzajemnie!, Communio in Christo, Rocznik 31, Nr 2, październik 2014, s. 54-56.

374.The Pope and the Mother – one spirit, Communio in Christo. To realize the kingdom of God, Volume 21, No 2, November 2014, s. 19.

375.A church which goes forth, Communio in Christo. To realize kingdom of God, Volume 21, No 2, November 2014, s. 50.

376.Geweihtes Leben bei der Communio, Communio in Christo. Geweihtes Leben bei der Communio, Jg. 37, Nr. 3, November 2014, s. 14.

377.Communio-Wallfahrt ins polnische Tschenstochen, Communio in Christo. Geweihtes Leben bei der Communio, Jg. 37, Nr. 3, November 2014, s. 39.

378.Film "Weit űber alle Grenzen”. Stimmen zur Biografie, reż. M. Lang, Communio in Christo. Ehrenamt bei der Communio, Jg. 37, Nr. 2, Juni 2014, s. 31.

379.Słowa podziękowania Przeora Generalnego ks. Karla-Heinza Hausa za dar książki, 30 rocznica założenia zakonu Communio in Christo, Mechernich (29. 11. 2014).

380.www.communio –in-christo.de , Mechernich (29. 11. 2014).

381.T. Miąsik, Od żaby do mistyki, czyli o narodzinach nowej polskiej współczesnej szkoły duchowości, Oaza, Nr 112, kwiecień-czerwiec 2014, s. 40-41, 54.

382.B. Stypułkowska, Wyższy Instytut Teologiczny wykaz prac magisterskich obronionych na uczelniach teologicznych w Wrchidiecezji Częstochowskiej w latach 2003-2014, CzST XLII 2014, s. 237, 245, 247-248, 252-253.

383.Weit űber alle Grenzen. Die Ordensgrunderin Mutter Marie Therese und ihr Leben in Gott. Der Film zur Biographie von Bert und Daniel Herfen (dyskietka).

384.Bischof Heinrich nach Polen eingeladen, Communio in Christo, Jg. 38, Nr 1, Februar 2015, s. 33-34.

385.Film zur Biografie von Mutter Marie Therese, Communio in Christo, Jg. 38, Nr 1, Februar 2015, s. 45.

386.Rund 30. Geistliche aus vier Kontinenten Waren an der Dankmesse, Communio in Christo, Jg. 38, Nr 1, Februar 2015, s. 45.

387.S. Zabraniak, 400-lecie klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, red. J. Książek, T. Olejnik, Wieluń 2013, ss. 272, w” Veritati et caritati, t. 4, red. M. terka, J. kapuściński, Ł. Laskowski, Częstochowa 2015, s. 609.

388.Wykaz recenzentów, Zeszyty Historyczno-Teologiczne, Rocznik Zmartwychwstańców, Rok XXI, Numer 21 (2015), s. 274.

389.Życie konsekrowane i życie mistyczne według nauczania papieża Franciszka i matki Marii Teresy Linssen, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 10, 12,14, 20.

390.30. rocznica założenia Zakonu Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 40, 42.

391.Dar polskich kapłanów z okazji 30 rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 43-44.

392.Biskup Heinrich otrzymał zaproszenie do Polski, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 45-46.

393.Pfarrer Romuald, Missionare ohne Habit, Communio in Christo, Jg. 38, Nr 3, November 2015, s. 23, 26 (wersja niemiecka).

394.A. Wyszyńska, Matka Teresa – mistyczka i charyzmatyczka, Niedziela, 4 stycznia 2015, nr 1, s. III.

395.Kłobuckie liceum ma już ponad 70-letnią tradycję, Tygodnik Kłobucki, 25 września 2015, s. 7.

396.Biogram, w: Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka, red. Z. Prusiński, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 18, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015, s. 160-161.

397.Jubileusz XXV Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej "Adam” 1990-2015, Warszawa 2015, s. 12.

398.Szukać Miłość – Boga. Księga jubileuszowa z okazji 35 lecia pracy naukowej ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego w Wyższym Instytucie Teologicznym w Warszawie, red. S. Jasionek, W. Gałązka, seria: Biblioteka Teologów Częstochowskich, tom 2, Częstochowa 2015.

399.W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych ks. prof. Aleksandra Usowicza. Materiały z sympozjum – 15 listopada 2012 r., Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015, s. 36 c, e.

400.J. Dąbrowski, Bibliografia dotycząca św. Rafała Kalinowskiego OCD za lata 2005-2014, Wrocław 2015, s. 28.

401.Studium duchowości europejskiej, w: ks. Stanisław Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Warszawa 2015, s.89-154.

402.Ks. Stanisław Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Warszawa 2015, s. 156.

403.A. Brzózka, Jubileusz Kłobuckiego Liceum. Początki Szkoły i sylwetki pierwszych profesorów. Przemówienie wprowadzające na początku uroczystości w dniu 19 września 2015 r., Nowiny Parafialne. Pismo parafii pw. św. Marcina w Kłobucku, Nr 1 (34) 2016, s. 27-30.

404.Tylko służyć. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr hab. Stanisławowi Urbańskiemu, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 145, t. 1; seria: Mistyka polska 146, t. 2, Wyd. UKSW, Warszawa 2016.

405.Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Niedziela Nr 9 (28. 02. 2016), s. 11; tenże, Prezydent uhonorował ks. Stanisława Urbańskiego, Pope John Paul II Polish Center, February 28, 2016, s. 5; tenże, Ks. prof. Stanisław Urbański uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Katolicka Agencja Informacyjna (20. 02. 2016).

406.News – Communio in Christo, Profesor Urbanski decorated with order, Newsletter, No. 11, 29 February 2016 (również wersja polska).

407.Sługa Boży Bogdan Jański: doświadczenie duchowe i projekt społeczny, red. W. Mleczko, seria: Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja XIII, Wyd. św. Jana Pawła II, Kraków 2016, s. 222.

408.Odznaczenie dla ks. prof. Stanisława Urbańskiego, Communio in Christo, Rocznik 33, nr 1, Marzec 2016, s. 58.

409.News – Communio in Christo, Scientific Raport, Newsletter nr 13, 29 April 2016.

410.Z. Powązka-Zawadka, Dla Oleńki, Warszawa 2016, s. 84, 105, 109, 119.

411.Uroczyste wprowadzenie relikwi św. Zygmunta Szczęsnego, Saint John Paul II Polish Center, October 23, 2016, s. 5.

412.J. Tyl, M. Kośnik, Szukaj siebie we Mnie, Od września do września, Magazyn stypendystów „Nasza Droga” 2015/2016, s. 7-8.

413.Sie trug den Himmel in sich, Communio in Christo, Jg 39, Nr 2, Julii 2016, s. 38-44 (wersja niemiecka).

414.Das geistige Leben als Prozess, Communio in Christo, Jg 39, Nr 2, Julii 2016, s. 45-46 (wersja niemiecka).

415.K. Haus, Dear reader, Communio in Christo, Volume 24, No. 1, April 2016, s. 8 (wersja angielska).

416.K. Haus, Dear leader, Communio in Christo, Volume 25, No. 2, October 2016, s. 8 (wersja angielska).

417.Communio professes and takes a stand, Communio in Christo, Volume 25, No. 2, October 2016, s.59 – 60 (wersja angielska).

418.Communio przedstawia swój punkt widzenia, Communio in Christo, Rocznik 33, Nr 2, Październik 2016, s. 41.

419.Mystische Sprache als Herausforderung, Communio in Christo, Jg. 39, Nr 3, Novenber 2016, s. 25 (wersja niemiecka).

420.Ks. prof. Stanisław Urbański – twórca polskiej szkoły duchowości, Veritati et Caritati, Świeccy w Kościele. 50-lecie Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, t. VII, red. M. Terka, J. Kapuściński, Częstochowa 2016, s. 451-540.

421.Świeccy w Kościele. 50-lecie Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, t. VII, red. M. Terka, J. Kapuściński, Veritati et Caritati, Częstochowa 2016, s. 3, 35, 197, 206, 241, 243, 247, 253, 256, 259, 272, 276, 277, 583-585, 607-609, 611, 614, 616, 620-622, 624, 626-628, 631-632, 634-635.

422.J. Bielecki, Dwadzieścia lat Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, Częstochowskie Studia Teologiczne XLIV, 2016, s. 12, 20.

423.M. Kindziuk, Za wstawiennictwem Księdza Jerzego , Niedziela Nr 42, 16.X. 2016, s. 24.

424.List gratulacyjny ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza ks. prof. Stanisławowi Urbańskiemu, Studia Theologica Grodnensia, t. 10, Grodno 2017, s. 305-306 (Białoruś).

425.A. Szczupał, Sylwetka naukowo-badawcza, społeczna ks. prof. Stanisława Urbańskiego, Studia Theologica Grodnensia, t. 10, Grodno 2017, s. 307-313 (Białoruś).

426.XLII Kongregacja odpowiedzialnych Ruchu Światło – Życie, Kraków 2017, s. 3.

427.Niższe Seminarium Duchowne w misji Kościoła, red. J. Bielecki, Częstochowa 2017, s. 78. 267.

428.Wspomnienia, które pozostają w moim kapłańskim życiu o parafii św. Marcina w Kłobucku, Nowiny Parafialne. Pismo parafii p.w. św. Marcina w Klobucku, Nr 1 (38) 2017, s. 23, 25.

429.Na UKSW sympozjum O Bożym Obliczu, Biuletyn Tygodniowy CIZ, 21-27 marca 2017, s. 4.

430.Profesor Dr. Urbański reoeatedly reported from Warsaw, Newsletter No. 23, 29 th March 2017, s. 3 (wersja angielska).

431.Ks. Stefan Pawlicki CR, Człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej, red. W. Mleczko, Kraków 2016, s. 4.

432.I. Świerdzewska, Wszyscy jesteśmy mistykami, Idziemy, nr 15 (601), 9. 04. 2017, s. 14.

433.Wśród swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander, red. N. Rykowska, T. Kuniszewska MSF, R. Stopikowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 23, 484.

434.Wieluń miastem wzrastania. Materiały z sesji naukowej z okazji 500-lecia kościoła św. Barbary w Wieluniu oraz 130 rocznicy urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, Wieluń 6 czerwca 2017 roku, red. J. Książek, Wieluń 2017, s.11, 13, 16, 131, 133.

435.Mystic language as a challenge, Communio in Christo, Volume 26, No. 1, May 2017, s. 50 (wersja angielska).

436.Anna Augustyn. Listy Matki, Wydawnictwo M, Kraków 2017, s. 11, 255.

437.Our Lady in the John Paul II Polish Center in Yorba Linda, w: From Ocean to Ocean. With the Icon of Jasna Góra in defense of life, https://goo.gl/images/v Ptrrk.

438.Saint Pope John Paul II Polish Center, https://goo.gl/images/3VMpTn.

439.Najnowsza książka: ”Jakby było to dzisiaj – o ciągłej aktualności Soboru Watykańskiego II”, Newsletter nr 31, s. 2 (j. polski), http://www.communio-in-christo.de/index.php?id=123688rid=t2428888m id=5508ac=4af2d18jumpor1=-1.

440.Latest book release, Newsletter No 31, s. 10th Novembet 2017, s.2 (j. angielski) link: http://www.communio-in-christo.de/index.php?id=123688rid=t24288 88mid=5508ac=4af8c2d18jumpor1=-2.

441.Als ob es heute ware, Communio in Christo, jg.40, Nr 3, Oktober 2017, s. 27 (wersja niemiecka).

442.Prof. Dr. habil. Stanislaw Urbanski, w: Als ob es heute ware. Von der ungebrochenen Aktualitat des Zweiten Vatikanischen Konzils. Herausgegeben von Rudolf Ammann, Edition Communio, Wurzburg 2017, s. 112.

443.P. Kostrzewski, Służba wojskowa alumnów Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie 1965-1980, Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej Nr 1-6, Rok 91, styczeń-czerwiec 2017, s. 147.

444.Zarys dziejów Kłobucka, parafii św. Marcina i okolic, red. W. Korpeta, A, Sękiewicz, Kłobuck 2017, s. 243.

445.Duchowe wspieranie projektu: Zarys dziejów Kłobucka, parafii św. Marcina i okolic, red. W. Korpeta, A. Sękiewicz, Kłobuck 2017, 2.

446.Ks. Prof. dr hab. Stanisław Urbański twórca Polskiej Szkoły Duchowości, w: Zarys dziejów Kłobucka, parafii św. Marcina i okolic, red. W. Korpeta, A. Sękiewicz, Kłobuck 2017, s. 419-439.

447.J. Kapuściński, Sprawozdanie z działalności środowiska naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie w roku akademickim 2016/2017, Veritati et Caritati, t. 8, Częstochowa 2017, s. 507.

448.Jadwiga i Celina Borzęckie. Inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki, seria: Duchowość klasztorów polskich. Przekaz i komunikacja, XVI, red. W. Mleczko, M. Opryńska, W. Misztal, Wyd. Salwator, Kraków 2017, s. 5, 179,187, 191-193.

449.Duchowość wczoraj i dziś, seria: Mistyka polska 149, red. L. Smoliński, Wyd. SPES, Kraków 2017, s.74-82, 88.

450.W szkole miłosierdzia. Z ks. prof. Stanisławem Urbańskim rozmawia ks. Leszek Smoliński, Apostolat, Nr1(97) 2018, s. 25.

451.Kardynał Józef Glemp protektor główny Archikonfraterni Literackiej, red. M. Romaniuk, Sentire cum Ecclesia, Zeszyty Archikonfraternii Literackiej, t. III (XXIII) 2017, s. 292, 302-304.

452.200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie, red. M. Butkiewicz, J. Slawik, J. Sobkowiak, Wyd. UKSW, Warszawa 2017, s. 10, 26-27, 29.

453.R. Bartnicki, Korzenie UKSW. Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach, Warszawa 2017, s. 145, 166, 202-203, 247, 317, 355, 371, 485, 487-490, VIII-IX.

454.Studia Ełckie, 19 (2017) nr specjalny, s. 505, 786.

455.Liturgia.wiara.pl/doc/4535893. Duchowość – wczoraj – i – dziś – konkurs.

456.http: liturgia. wiara.pl/doc/419005. Gorzkie – żale/16

457.Das Gewissen, die letzte Instanz, Communio in Christo, Jg. 41, Nr 1, Februar 2018, s. 13-16 (wersja niemiecka).

458.Szkoła katedralna w Łucku zorganizowała kolejne spotkanie, Wschodnia Gazeta Codzienna, czwartek 22 Marzec 2018, s. 1; Marcowa Sesja Szkoły katedralnej UO UKSW w Łucku. www.m.niedziela.pl/artykul/34482/Marcowa- Sesja - Szkoły - katedralnej – UO – UKSW; https://www.youtube.com/watch?v=6ZIYUTfuAZg; https://kresy24.pl/szkoła-katedralna-w-Lucku-zorganizowała-kolejne-spotkanie/; http://www.monitor-press.com/ua/extensions/s5-tab-show/639 6-20623.html.

459.J. Mandziuk, Swoista autobiografia, Warszawa 2018, s. 93, 220, 225, 232-233.

460.I.Skubiś, Instytut i Kluby Ruchu „Europa Christi”, Europa Christi, Nr 4, dodatek specjalny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, 13 maja 2018, s. VIII.

461.Witamy ks. Profesora Stanisława Urbańskiego, Pope John Paul II Polish Center, July 1, 2018, s. 3.

462.40 th Harvest Festival – Dożynki, Pope John Paul II Polish Center, September 15-16, 2018, s. 1.

463.Inhalt, Communio in Christo, Jg. 41, Nr 2, Julii 2018, s. 10 (wersja niemiecka).

464.The conscience, the last instancje, Communio in Christo, Volume 27, No. 1, August 2018, s. 24 (wersja angielska).

465.Abp Stanisław Nowak, Juxta Crucem Tecum Stare. Kościół częstochowski na przełomie dugiego i trzeciego tysiąclecia (1984-2011), Częstochowa 2018, s. 29, 33, 70-71.

466.25 lat działalności Fundacji „Nasza Droga”, Ostrów Mazowiecka 2018, s. 192, 194-195, 197, 199, 201-202, 206-207.

467.J. Marszałek, „Gaudeamus igitur” zabrzmiało w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, Niedziela Nr 43, 28.X. 2018, s. III.

468.K. Haus, Dear Reader!, Communio in Christo, Volume 28, No. 2, November 2018, s. 8.

469.Redakcja, Wstęp, Studia Theologica Grodnensia, t. 12, Grodno 2018, s. 5, 10, 15 (Białoruś).

470.K. Sannikowa, La spiritualita’ del Sanque di Cristo. Il contributo di p. Winfried M. Wermter, Bologna 2018, s. 43.

471.Ks. J. Kapuściński, Sprawozdanie z działalności środowiska naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018, Veritati et Caritati, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, t. 11, Częstochowa 2018, s. 513, 516.

472.D. Magiera, Dzieje Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie w latach 1951-2012, Częstochowa 2018, s. 49, 58 (mps, arch. Diecezji częstochowskiej).

473.Witamy ks. Profesora Stanisława Urbańskiego,Saint John Paul II Polish Center, June 30, 2019, p. 4.

474.Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie, red. M. Romański, L. Gryf, Częstochowa 2019, s. 112, 116.

475.Biogram, w: Byt. Badania interdyscyplinarne. Pod red. M. Saganiak, A. Kozłowskiej, M. Wernera, Wyd. UKSW, Warszawa 2019, s. 425.

476.M. Florek, Niezłomni duchowni, Niedziela Nr 43, 27. X. 2019, s. VI.

477.R. Błaszczyk, Opus Christi et Ecclesiae. Życie i pionierska działalność liturgiczna ks. Adama Duraka SDB (1949-2005), Opole 2019, s. 52, 169, 173, 178.

478.Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, t. 1, seria: Mistyka polska 153, Łódź 2019, s. 14.

479.B. Stypułkowska, Wykaz prac magisterskich na uczelniach teologicznych w archidiecezji częstochowskiej w latach 2018-2019, Częstochowskie Studia Teologiczne, XLVI-XLVII, Częstochowa 2019, s. 201.

480.Kłobuck, Parafia i świątynia pw. św. Marcina w fotografii, Kłobuck 2019, s. 170-171.

481.L. Smoliński, 365 rozważań o Eucharystii. Odkrywaj codziennie wielką tajemnicę wiary, Odkrywaj codziennie wielką tajemnicę wiary, Dom Wydawniczy "Rafael”, Kraków 2020, s. 11, 420.

482.Ł. Białk, Święty o świętości, Gość Niedzielny (Gość Gdański), nr 23, rok XCVII, 07.06.2020, red. A. Pawlaszczyk, Katowice 2020, s. III (wywiad).

483.Ks. Profesor Stanisław Urbański, Saint John Paul II Polish Center, Yorba Linda, California, 28 june 2020, p. 4 (j. polski i angielski).

484.O. Adolfo Lippi CP. Mistyk i głosiciel Ewangelii. Życie Świętego Pawła od Krzyża, przekł. A. Kowalski, red. merytoryczny R. Pujsza CP, Rawa Mazowiecka- Warszawa 2020, s. 11.

485.Newsletter No. 63, 4 th September 2020, s. 1 (Communio in Christo, Mechernich- Niemcy), j. angielski.

486.Newsletter No.63 04.09.2020, s.1 (Communio in Christo, Mechernich-Niemcy), j. polski.

487.M. Sztabińska, Życie mistyczne s. Roberty Babiak (1905-1945), seria: Mistyka polska 156, Wyd. Baernardinum, Pelplin 2020, s. 279.

488.Ksiądz Prałat Kazimierz Albert Troczyński, Nowiny Parafialne, Pismo parafii pw. św. Marcina w Kłobucku, Nr 2 (51) 2020, s. 14.

489.Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Urbański, w: E. Walewander, Człowiek i książka, Lublin 2020, s. 60-62.

490.Konferencja naukowa bł. Honorat Koźmiński, 2016-2017, Kronika roku błogosławionego Honorata, red. G. Filipiuk, Warszawa 2020, s. 177.

491.Nowiny parafialne, Kłobuck, Nr 4 (53) 2020, s. 11.

492.Idę, z Tobą Panie, niosę, Ci całą duszę, całe serce, całego siebie. Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. dra Józefa Zielonki, Częstochowa 2020, s. III-IV, 14, 25-30, 33.

493.Wystawa: Dzień Nauki Polskiej. Ludzie nauki związani z Częstochową, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM”, Częstochowa, Al. Jana Pawła II 126/130, Luty 2020- styczeń 2021.

494.M. Orman, Modlitwa i debata, Niedziela nr9/28.II.2021, s. II.

495.Communio in Christo, e. V, Newsletter nr 69, 5 marca 2021 (j. polski i angielski).

496.A. Zając, Wstęp, w: Oblicze Boże, red. A. Zając, Kraków 2021, s. 8.

497.M. Frukacz, Niezwykła szkoła, Niedziela, nr 20/16.V.2021, s. V.

498.Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, oprac. T. Szałkowska, E. Błońska, E. Fedorowicz, seria: Mistyka polska 158, t. 2. Łódź 2021, s. 2,5, 7.

499.Studia Włocławskie, t. 23, 2021, s. 4.

500.Ks. Profesor Stanisław Urbański, Pope John Paul II Polish Center, July 4, 2021, s.5.

501.https://info.wiara.pl/doc/7082587.świętość - ubogich - świata.

502.https://gostynin 24.pl/index.pho/publicystyka/item/5986 – giganci – ducha.

503.https://info.wiara.pl/doc/7096355.Niebieski - adres.

504.M. N. Resa, Duchowość Kard. Stefana Wyszyńskiego na podstawie zapisów więziennych, Kraków 2021, s. 184.

505.R. Ammann, M. Lang, S. Urbański, Worte der Hoffnung, Mechernich 2021, s.8, 174-175, 180.

506.P. Kostrzewski, Ks. dr Andrzej Karczewski (1951-2020), Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej, Nr 2, lipiec-grudzień 2020, R. 94, s.218.

507."Worte der Hoffnung”, Newsletteter nr 76, 8. 10. 2021, s.4 (j.polski,j.angielski, j. niemiecki), Mechernich, Niemcy.

36. Recenzje prac autorskich i opracowania (znalezione przypadkowo)

 

1. J. Werbiński, S. Urbański, Formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej, Warszawa 1988, ss. 296, AK 115 (1990), s. 148-150.

2. Absolwenci Instytutu Teologicznego, w: Instytut Teologiczny w służbie diecezji częstochowskiej, red. S. Grzybek, Częstochowa 2016, s. 343, 347-348,366. 376-377.

3. Polska teologia życia mistycznego ks. Stanisława Urbańskiego, Collectanea Theologica, 1 (1995), s. 116.

4. J. Kosiewicz, Myśl mistyczna (S. Urbański, Polska Teologia życia mistycznego 1914-1939), Wyd. ATK, Warszawa 1995, Teologia (recenzje) 1995, s. 19.

5. W. Pazera, Na drogach świętości, Niedziela, Nr 48 (107)N, Rok XL, 16.XI.1997, s. 20.

6. R. Karwacki, Bibliografia pneumatologiczna 1982-1990, Siedlce 1997, s. 76.

7. Antoni J. Nowak, ks. Stanisław Urbański, Formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej, Warszawa 1988, ss. XVIII, 296, s. 276-278.

8. P. Głowacki, Ks. Stanisław Urbański, Polska teologia życia mistycznego (1914-1939), Warszawa 1995, ss. 401, STV 34 (1996) nr 1, s. 265-267.

9. W. Pazera, Polska mistyka. Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej, Wyd. ATK, Warszawa 1997, Powściągliwość i Praca, Nr 1(568), styczeń 1998, Rok XLIX, s. 23.

10. P. Gwiazda, S. Urbański, Życie mistyczne bł. Faustyny Kowalskiej, Wyd. ATK, Warszawa 1997, ss. 214, Miejsca Święte, Nr 4 (16) 1998, s. 52.

11. W. Pazera, S. Urbański, Życie mistyczne bł. Faustyny Kowalskiej, Wyd. ATK, Warszawa 1997, ss. 214, CzST XXVI 1998, s. 255-257.

12. M. Sokołowski, Ku realnemu zjednoczeniu z Bogiem, Studia Bobolanum, 1998, rocznik 9 (2), s. 441-450.

13. E. Olszewska, Świadectwa mistycznego zjednoczenia, Nasz Dziennik, Nr 257(538), 3 listopada 1999, s. 2.

14. M. Grabowski, Teologia mistyki, Nasz Dziennik, Nr 146(427), Piątek, 25 czerwca 1999, s. 6.

15. Jan Paweł II o uniwersytetach, Miejsca Święte, Nr 11(35) 1999, s. 19.

16. Bp J. Szlaga, Wypowiedź o książce "Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, Z i E Nr 6, Rok III, 21/1999, s. 172-173.

17. MG., Nowy duch w ekologii, Nasz Dziennik, Nr 118(399), 22-23 maja 1999, s. 9.

18. P. Piasecki, Ks. Stanisław Urbański, Teologia życia mistycznego, wyd. II, Warszawa 1999, ss. 439, Via Consecrata, Rok II, 7+8 lipiec+ sierpień 1999, s. 106-109; tenże: Teologia życia mistycznego. Studium Polskiej Mistyki (1914-1939). Wyd. 2. Warszawa 1999, ss. 439, Studia Paradyskie, IX, Paradyż 1999, s. 287-293.

19. J. Misiurek, Ks. Stanisław Urbański, Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej, Warszawa 1997, ss. 214, RT KUL, 46 (1999), z. 5, s. 181-183.

20. F. Woronowski, Ks. Stanisław Urbański, Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej, Wyd. ATK, Warszawa 1997, ss. 214, Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża, 17 (1999), s. 217-219.

21. F. Woronowski, Ks. Stanisław Urbański, Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej, ATK 1997, Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża, 19 (1999), s. 408-409.

22. A. Baran OFMCap, S. Urbański, Teologia modlitwy, Warszawa 1999, Via Consecrata 9(1999), s. 49-51; tenże, ZiE 6(1999), s. 208-213; tenże, HD 19(2000), s. 179-181; tenże, AK 134(2000), s. 172-175.

23. M. Szymula, Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, pr. zb., red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 1999, ss. 311, AK 1(545) 2000, t. 134, s. 169-172.

24. P. Piasecki, S. Urbański, Teologia życia mistycznego. Studium polskiej mistyki (1914-1939), wyd. 2, Wyd. UKSW, Warszawa 1999, ss. 439, AK 1(545) 2000, t. 134, s. 175-180.

25. E. Olszewska, Dar dla współczesnego świata (Mistyczny świat ducha), Nasz Dziennik, Nr 99(685), Czwartek, 27 kwietnia 2000, s. 9.

26. J. J. W., Cywilizacja miłosierdzia, Gość Niedzielny, Nr 18, Rok LXXVII, 30 kwietnia 2000, s. 17.

27. Ks. Stanisław Urbański, Teologia modlitwy, Warszawa 1999, Emaus 2000, Nr 5(6). Rok II, s. 19.

28. E. Połomska, Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1-2, Warszawa 1999-2000, AK t. 136, z. 2-3 (549-550), 2000, s. 380-383.

29. E. Połomska, Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1, (1978-1988), Warszawa 1999; t. 2 (1989-1999), Warszawa 2000, Saeculum Christianum 7 (2000) nr 2, s. 269-272.

30. E. Połomska, Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Z i E Nr 3, Rok IV, 21/2000, s. 199-223.

31. M. Połomski, Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Z i E Nr 3, Rok IV, 21/2000, s. 203-206.

32. P. Piasecki, Ks. Stanisław Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa: UKSW 1999, ss. 140, AK t. 136, z. 2-3 (549-550), 2000, s. 383-386.

33. M. Połomski, Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, t.3, Warszawa 2000, ZiE nr 1(15)2001, s. 173-174.

34. S. Sokołowski, Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Z i E Nr 6, Rok III, 18/2000, s. 205-207.

35. K. Wojcieszek, Refleksja nad książką "Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II”, ZiE nr 2 (26)2001, s. 201-210.

36. S. Budzyński, Mistyczny świat ducha, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2000, ZiE nr 6 (30)2001, s. 209-214;tenże, CzST XXIX 2001, s. 327-341.

37. P. Ogórek, Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo – badawczej ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), pr. zb. red. J. M. Dołęga ( A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20(2002), s. 262.

38. P. Ogórek, Mistyka polska, w: P. Ogórek, Mistyka chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, seria: Mistyka chrześcijańska, Wyd. UKSW, Warszawa 2002. S. 337-338.

39. M. J. Dołęga, Teologia Duchowości. XX-lecie pracy naukowo – badawczej ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), pr. zb. red. J. M. Dołęga ( A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20 (2002), s. 262.

40. F. Ociepka. Kto ty jesteś? Nasz Głos, Nr 4(73), kwiecień 2003, s. 31.

41. R. Teologia duchowości, Niedziela, nr 41, 13.X.2004, s.24.

42. M. Piwnicki SVD, Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia (pod red. nauk. Petera Dinzelbachera), tłum. Bogusław Widła, Wyd. Verbinum, Warszawa 2007, ss. 355, CzST XXXV – XXXVI 2007 – 2008, s. 372–376.

43. M. Szlachciak, Sympozjum o Bogdanie Jańskim, Via Consecrata, lipiec / sierpień, rok X (2007), s. 121.

44. Redakcja, Poznać grzech i miłość, "Niedziela” nr 12, rok LII, 22.III. 2009, s. 22.

45. Teologia duchowości, w: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katalog Wydawniczy jesień 2010, Informator o książkach i czasopismach dostępnych w Wydawnictwie UKSW, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2010, s. 25-30.

46. Cz. Parzyszek, Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, Collectanea Theologica 4 (2010), s. 238-239.

47. A. Nowak, Doświadczenie religijne a doświadczenie mistyczne w wybranych publikacjach ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego, Studia Theologica Grodnensia, t. 6, Grodno 2012, s. 46-55 (Białoruś).

48. Całkowicie nowa forma zakonu, Communio in Christo, Rocznik 30, nr 1, kwiecień 2013, s. 41- 45.

49. Fragment z książki ks. prof. Stanisława Urbańskiego i ks. dr. Józefa Zielonki "Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen”, s. 121, Communio in Christo, Rocznik 30, nr 1, kwiecień 2013, s. 76.

50. M. Jansen, Sehr geehrter Herr Generalsuperior Karl-Heinz Haus, Betreff: "Charisma der Liebe”, Kolonia 02. 04. 2013 (arch. Communio in Christo, Mechernich).

51. Prof. Hermann Josef Pottmeyer, "Erfahrung der Liebe Gottes”, Communio in Christo, Jg. 36, Nr 2, Junii 2013, s. 26-29 (j. niemiecki).

52. Biografie űber Mutter Marie Therese, Communio in Christo, Jg. 36, Nr 2, Junii 2013, s. 25 (j. niemiecki).

53. Maria Rachel Cimińska, S, Urbański, Odkrywanie modlitwy, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, Serwis Ewangelizacyjny www.e-SANCTI.net.

54. S. Dziekoński, Odkrywanie modlitwy, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s. 122.

55. J. Szczepaniak, Mistyka chrześcijańska w pismach ks. Stanisława Urbańskiego, Wrocław 2012 ( pr. mgr PWT Wrocław).

56. K. Haus, Promocja książki "Charyzmat miłości”, Mechernich – Niemcy (14. 09. 2013).

57. K. Haus, Promocja książki "Charyzmat miłości”, Vallendar (Schonstatt – Ruch Szensztacki), (07. 10. 2013).

58. Kardinal lauscht dem "Charisma der Liebe”, Communio in Christo Jg. 36, Nr 3, Oktober 2013, s. 35-36 (wersja niemiecka).

59. Ordensgedenhtag 2013: "Weit űber alle Grenzen”, Communio in Christo Jg 36, Nr 3, Oktober 2013, s. 35-36 (wersja niemiecka).

60. H. J. Pottmeyer, Recension: Erfahrung der Liebe Gottes, Communio in Christo Jg 36, Nr 2, Junii 2013, s. 26-29 (wersja niemiecka), tenże, "Experience of the love of God”, Communio in Christo Volume 19, No 2, october 2013, s. 25-27 (wersja angielska).

61. K. Filipowicz, J. Sobkowiak, Od Redakcji, STV Rok LI /2013/, 2 półrocznik, s. 12.

62. A. J. Nowak OFM, Doświadczenie religijne a doświadczenie mistyczne w wybranych publikacjach ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego, w: Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska nr 132, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 91-103, tenże, w: Duchowość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 133, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 111-123.

63. Kardynał przysłuchuje się "Charyzmatowi miłości”, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 21-22.

64. Biografia Matki Marii Teresy – książka pełna nadziei…, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 50-53.

65. Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Publikacja: Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Redakcja: ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, w: Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER, Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka, YMER – badania i inspiracje (red.), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2014, s. 143-156.

66. K. Orzeszyna, Z. Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. S. Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, w: Veritati et Caritati, t. 2, Kościoły i religie niechrześcijańskie, Częstochowa 2014, s. 531-536.

67. R. Szczodrowski, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 21-24.

68. R. Szczodrowski, Szczególny rodzaj mistyki, Communio in Christo. Nadzwyczajny charyzmat miłości i miłosierdzia Matki Marii Teresy dla Kościoła naszych czasów, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 42-43.

69. A. Janowska, Communio in Christo – dar dla Kościoła, Communio in Christo. Nadzwyczajny charyzmat miłości i miłosierdzia Matki Marii Teresy dla Kościoła naszych czasów, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 13.

70. K. H. Haus, Ruszajcie w drogę i miłujcie się wzajemnie, Communio in Christo. Nadzwyczajny charyzmat miłości i miłosierdzia Matki Marii Teresy dla Kościoła naszych czasów, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 55-56.

71. Fr. R. Szczodrowski, The particular mysticism of Mother Marie Therese, Communio in Christo. To realism the kongdom of God, Volumne 21, No 2, November 2014, s. 24-26.

72. R. Szczodrowski, Die besondere Mystik, Communio in Christo. Geweihtes Leben bei der Communio, Jg. 37, Nr. 3, November 2014, s. 29-31.

73. Erfahnung der Gottes – Liege in der Erfahrungs – mystik von Mutter Marie Therese Linssen, Communio in Christo. Geweihtes Leben bei der Communio, Jg. 37, Nr 3, November 2014, s. 34.

74. Beeindruckende Rezension von Father Romuald, Communio in Christo. Geweihtes Leben bei der Communio, Jg. 37, Nr. 3, November 2014, s. 35-37.

75. W. Niemczewski, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 24-26.

76. W. Zyzak, Recenzja książki "Wokół Dziennika o. Piotra Semenenki”, red. W. Mleczko, Kraków 2014, Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców, Rok XX, Numer 20 (2014), Kraków 2014, s. 63.

77. W. Mleczko, Wokół „Dziennika” o. Piotra Semenenki CR (sprawozdanie z sympozjum), Zeszyty Historyczno-Teologiczne, Rocznik Zmartwychwstańców, Rok XXI, Numer 21 (2015), s. 113-116.

78. A. Wyszyńska, Matka Teresa – mistyczka i charyzmatyczka, Niedziela, Nr 1, 4. I. 2015 r., s. III.

79. Ewangelia, proroctwo, nadzieja – słowa Przeora Generalnego ks. Karla-Heinza Hausa do czytelników, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 8.

80. Dar polskich kapłanów z okazji 30 rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 43-44.

81. Pfarrer Romuald: "Missionare ohne Habit”, Communio in Christo, Jg. 38, Nr 3, November 2015, s. 23-24, 26.

82. A. Olczyk, Abp S. Nowak, Przez Maryję do Jezusa. Modlitewnik sanktuarium w Borownie, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Regina Poloniae”, Częstochowa 2015, ss.175, w: Veritati et Caritati, t. 4, Częstochowa 2015, s. 633.

83. M. Terka, Sprawozdanie z konferencji naukowej w Roku Miłosierdzia pt. „Oblicza Miłosierdzia”, Częstochowa 8 kwietnia 2016 r., Veritati et Caritati, T. VI, Częstochowa 2016, s. 491.

84. J. Kapuściński, M. Terka, Ksiądz profesor Stanisław Urbański – twórca polskiej szkoły duchowości, Veritati et Caritati, red. M. Terka, J. Kapuściński, t. 7, Czestochowa 2016, s. 451-540.

85. L. Smoliński, S. Urbański, Mistyka przeżyciowa kobiet, seria: Mistyka polska 143, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, ss. 366, Miesięcznik Pasterski Płocki, nr 5, 2017, s. 522-528.

86. L. Smoliński, S. Urbański, Wszystko mi mówi o Jego miłosierdziu. Świętość Miłosierdzia objawiona Faustynie, seria: Mistyka polska 147, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2016, Miesięcznik Pasterski Płocki, nr 1, 2018, s. 111-115.

87. J. Poleszak, Ks. prof. Stanisław Urbański – twórca polskiej szkoły duchowości, Sympozjum 2 (33) (2017), s. 249-274.

88. S. Urbański, Polska szkoła duchowości, seria: Mistyka polska 152, Warszawa 1016, Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego, Rok XXIII, Nr 2 (46), Opole 2017, s. 424-425.

89. A. Szczupał, Sylwetka naukowo-badawcza, społeczna ks. prof. Stanisława Urbańskiego, Studia Theologica Grodnensia, t. 10, Grodno 2017, s. 307-313 (Białoruś).

90. L. Smoliński, S. Urbański, Mistycy w Kościele, seria: Duchowość Europy 4, Wyd. UKSW, Warszawa 2016, ss. 228, Miesięcznik Pasterski Płocki 2018, nr 4, s. 461-464.

91. W. Królikowski, Życiorys Józefa Augustyna SJ, w: Miłość jest jedna. Księga pamiątkowa z okazji czterdziestolecia pracy naukowej i rekolekcyjnej Józefa Augustyna SJ, red. W. Królikowski, Kraków 2018, s. 21.

92. L. Smoliński, S. Urbański, Mistyka przeżyciowa z obrazem mistyki studyjnej, seria: Mistyka polska 151, UKSW Warszawa 2017, Studia Theologica Grodnensia, t. 12, Grodno 2018, s. 309-313.

93. L. Smoliński, S. Urbański, Mistyczki niepodległej Polski 1918-2018. Przesłanie Jezusa, seria: Mistyka polska 152, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2018, ss. 312, tenże,w: Studia Theologica Grodnensia, t. 13, Grodno 2019, s. 425-429.

94. P. Głowacki, Mistyczki niepodległej Polski 1918-2019. Przesłanie Jezusa, Warszawa 2018, Studia Włocławskie, t. 21, Włocławek 2019, s.755-759.

95. Ł. Białk, Święty o świętości, Gość Niedzielny (Gość Gdański), nr 23, rok XCVII, 07.06.2020, red. A. Pawlaszczyk, Katowice 2020, s. III (wywiad); Ł. Białk, S. Urbański, Świętość w codzienności według Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, seria: Mistyka polska 155, Oficyna Poligraficzno-Wydawnicza „Adam”, Warszawa 2020.

96. L. Smoliński, Rozważanie i wierze, https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b56.Refleksja-na-dziś/2020.10.07.

97. J. Misiurek, Mądrość serca. W kręgu chrześcijańskiej duchowości, Częstochowa 2016, s. 166.

98. Idę, z Tobą Panie, niosę Ci całą duszę, całe serce, całego siebie. Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. dra Józefa Zielonki, Częstochowa 2020, s.41.

99. B. Łoziński, Mistyk armii podziemnej, Homo Dei, kwiecień-czerwiec 2, 2021, s.166.

100.P. Głowacki, autorzy S. Urbański, Ł. Białk, Świętość w codzienności według czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2020, Studia Włocławskie, t. 23, 2021, s. 699-701.

 

 

 

37. Znalezione przypadkowo cytowania (od 1986 roku):

 

1. K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 318.

2. A. Nowak, Dojrzałość chrześcijańska w życiu kapłańskim, Wyd. KUL, Lublin 1990, s. 8.

3. W. Słomka, Sekcja Teologii Duchowości KUL (1961-1991), Roczniki Teologiczne, tom XXXVIII-XXXIX, Lublin 1991-1992, s. 12.

4. M. Chmielewski, Doświadczenie mistyczne Marceliny Darowskiej, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1992, s. 12, 80, 133, 176.

5. Teologia duchowości katolickiej, red. zb. Wyd. KUL, Lublin 1993, s. 269.

6. E. Walewander, Życie duchowe na ziemiach polskich w XIX wieku oraz w dwudziestoleciu międzywojennym, Roczniki Teologiczne, Tom XLI (1994), 5 Teologia duchowości, s. 83.

7. M. Megier, Dojrzałość chrześcijańska osoby zakonnej, w: Dojrzałość chrześcijańska, seria: Homo meditans XI, red. A. Nowak, W. Słomka, Wyd. KUL, Lublin 1994, s. 68.

8. A.Nowak, Dojrzałość chrześcijańska w życiu kapłańskim, w: Dojrzałość chrześcijańska, seria: Homo meditans XI, red. A. Nowak, W. Słomka, Wyd. KUL, Lublin 1994, s. 47.

9. P. P. Ogórek, Mistyka według T. Mertona, Wyd. ATK, Warszawa 1996, s. 395.

10. K. Góźdź, Teologia historii zbawienia według Oscara Cullmanna, Wyd. KUL, Lublin 1996, s. 286.

11. E. Walewander, Religijność w perspektywie dziejowej, Oddział Lubelski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska”, Lublin 1996, s. 80, 219.

12. J. Misiurek, Wielkie mistyczki Kościoła, Lublin 1996, s. 149, 157.

13. M. Chmielewski, Marcelina Darowska – przykład mistyki kobiecej, w: Marcelina Darowska – niepokalański charyzmat wychowania, red. M. Chmielewski, Oficyna Wydawnicza El -Press, Lublin 1996, s. 43- 44.

14. M. Chmielewski, Bibliografia o Marcelinie Darowskiej, w: Marcelina Darowska – niepokalański charyzmat wychowania, red. M. Chmielewski, Oficyna Wydawnicza El –Press, Lublin 1996, s. 130-131, 144.

15. Miłość większa niż grzech, seria: Homo meditans XII, Lublin 1996, s. 137, 141.

16. Oblicza duchowości chrześcijańskiej, red. M. Chmielewski, Wyd. KUL, Lublin 1996, s. 27-43.

17. H. Wejman, Przeobrażające zjednoczenie duszy z Bogiem, Szczecin 1996, s. 68, 80.

18. H. Wejman, Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej. Studium z teologii życia wewnętrznego, Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum”, Szczecin 1997, s. 310.

19. J. Popławski, Kaspra Drużbickiego teologia krzyża, Wyd. KUL, Lublin 1997, s. 32, 42

20. Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców, Nr 3, Kraków 1997, s. 37.

21. R. Karwacki, Bibliografia pneumatologiczna 1982-1990, Siedlce 1997, s. 76, 94.

22. M. Mierzwa, Duchowość chrześcijańska według ks. Jana Balickiego (1869-1948), Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1998, s. 155-156, 164-165, 167, 179, 182.

23. Z. Wilińska, D. Gułajewska, Jan Paweł II bibliografia polska 1987-1989, Rzym 1998, nr 3123.

24. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, T. 2 ( w. XVIII-XIX), Wyd. KUL, Lublin 1998, s. 234-235, 244-235, 259, 344, 349-350.

25. Duchowość na progu trzeciego tysiąclecia, red. M. Chmielewski, Wyd. Polihymnia, Lublin 1999, s. 78, 101.

26. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej, Wyd. KUL, Lublin 1999, s. 42, 129, 15158, 161, 163, 184, 285, 334, 343.

27. M. Chmielewski, Metodologiczne podstawy teologii duchowości, w: Duchowość na progu trzeciego tysiąclecia, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 78.

28. M. Szymula, Życie mistyczne podstawą duchowości zakonnej w świetle nauczania bł. Honorata Koźmińskiego, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, seria: Mistyka polska 6, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 90- 91.

29. P. Piasecki, Wybrane elementy doświadczenia mistycznego w nauce Reginalda Garrigou-Lagrange’a, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, seria: Mistyka polska 6, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 144, 154, 160.

30. W. Błaszczyk, Rola pokuty w mistycznym zjednoczeniu z Bogiem według dzieł św. Jana od Krzyża, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, seria: Mistyka polska 6, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 191, 207.

31. M. Szymula, Duchowość zakonna. Duchowość zakonna według nauczania bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka polska , Wyd. ATK, Warszawa 1999, wyd. drugie, s. 152-153, 278.

32. A. Ruszała, Ze świętym Janem od Krzyża ku zjednoczeniu z Bogiem. Afektywność na drodze do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża, Wyd. M, Kraków 1999, s. 279.

33. K. Dyrek, Formacja ludzka do kapłaństwa, Wyd. WAM, Kraków 1999, s. 214, 245.

34. J. Misiurek, Wielkie mistyczki Kościoła, Wyd. KUL, Lublin 1999, s. 167-168, 174-175, 204, 211.

35. J. Machniak, Doświadczenie Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia u bł. Siostry Faustyny Kowalskiej. Studium krytyczne w świetle myśli teologicznej, Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1999, s. 49, 186, 454.

36. P. P. Ogórek, Mistrz Jan Eckhart a Święty Jan od Krzyża, seria: Mistyka chrześcijańska, Wyd. UKSW, Warszawa 1999, s. 320, 330.

37. J. Wątroba, Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994), Częstochowa 1999, s. 40, 315.

38. J. Warzeszak, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982, Rektor i odnowiciel KUL, teolog – rekolekcjonista, człowiek sumienia, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1999, s. 83.

39. M. Chmielewski, Kronika Sekcji Teologii Duchowości (styczeń – grudzień 1998), RT KUL 46 (1999), z. 5, s. 191, 201-202.

40. M. Chmielewski, Polska bibliografia teologii duchowości za rok 1997, RT KUL 46 (1999), z. 5, s. 221.

41. M. Zawada, Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 1999, s. 64, 72, 75, 284-285.

42. J. Bakalarz, Kontemplacja i działanie w życiu duchowym matki Kolumby Białeckiej, Wyd. WAM, Kraków 1999, s. 210, 212, 274.

43. Abba, Ojcze!, seria: Homo meditans XXI, red. J. Nowak, Wyd. KUL, Lublin 2000, s. 264.

44. Kościół częstochowski, red. M. Banaszkiewicz, Częstochowa 2000, s. 209.

45. J. Popławski, Ojcostwo Boga w świetle nauczania księdza Piotra Semenenki (+1886), w: Abba, Ojcze!, seria: Homo meditans XXI, red. Nowak, Wyd. KUL, Lublin 2000, s. 331-332.

46. A. Baran, P. Piasecki, Polskie szkoły duchowości w tysiącletniej historii narodu, w: Duchowość przełomu wieków, seria: Mistyka polska 7, Wyd. UKSW, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2000, s. 66-78, 92, 97. 316.

47. L. Król, Wpływ cnót teologalnych na życie duchowe według bł. Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924), w: Duchowość przełomu wieków, seria: Mistyka polska 7, Wyd. UKSW, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2000, s. 307, 316.

48. T. Paszkowska, Integrująca rola Słowa, Wyd. KUL, Lublin 2000, s. 24, 215-216, 263-264, 295.

49. H. Wejman, Zjednoczenie z Bogiem i jego rola w życiu duchowym człowieka według św. Jana od Krzyża, w: Na drodze zjednoczenia z Bogiem, red. J. Gogola, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2000, s. 90.

50. E. Matulewicz, Teologia modlitwy według bł. Jerzego Matulewicza, Wyd. Księży Marianów, Warszawa 2000, s. 15, 51, 54, 94-96, 101, 104-106, 124, 169.

51. T. Balewski, Sakrament pokuty i katecheza. Katecheza sakramentu pokuty w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Reconciliatio et paenitentia”, Agencja Wydawnicza Katolików MAG, Warszawa 2000, s. 525.

52. J. Misiurek, J. M. Popławski, Kierownictwo duchowe w służbie nowej ewangelizacji, Wyd. KUL, Lublin 2000, s. 137, 150, 186.

53. W. Nowacki, Z. Zyśk, Zbawcza wartość cierpienia w doświadczeniu świętej Faustyny Kowalskiej, Studia Teologiczne, Białystok, Drohiczyn, Łomża, 18/2000, s. 78-80.

54. A. Bartyzel, Dynamizm cnót teologalnych w życiu Sługi Bożej Pauli Zofii Tajber, Kraków 2000, s. 87, 284.

55. R. Żmuda, Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce 1945 – 1995, t. 1, cz. 2, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 406, 700.

56. P. Sobuś, Troska o osobistą świętość jako podstawa zaangażowania katolika w politykę, Ełckie Studia Teologiczne, t. II, Instytut Teologiczny Diecezji Ełckiej, Ełk 2001, s. 238, 244, 246, 250, 326.

57. J. Popławski, Zbawczy wymiar tajemnicy Wcielenia w świetle nauczania ks. Piotra Semenenki, w: Gdy nastała pełnia czasu, seria: Homo meditans XXII, red. J. Nowak, Wyd. KUL, Lublin 2001, s. 242-243, 246.

58. A. Witko, Święta Faustyna i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Wyd. Zakonu Pijarów, Kraków 2001, s. 16, 296.

59. B. Dziourach CSsR, Życie duchowe mnicha na podstawie pism św. Teodora Studyty (759-826), Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Warszawa-Lwów 2001, s. 34, 179, 205.

60. J. Jeżowski, Życie duchowe chrześcijanina. Koncepcja życia duchowego w ujęciu biskupa Antoniego Pawłowskiego, Wyd. TPi Sp. z o.o. Ostrzeszów, Kalisz 2001, s. 56, 65-66, 105, 215, 255-256.

61. P. Gwiazda, Życie kontemplacyjne według św. Grzegorza Wielkiego, Wyd. Neriton, Warszawa 2001, s. 148, 259-260.

62. K. J. Bąk, Duchowość zakonna Anieli Róży Godeckiej (1861-1937), Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Częstochowa 2001, s. 78, 186, 224, 262, 268, 306, 327, 529, 369.

63. Duchowość Europy, red. S. Urbański, M. Szymula, seria: Mistyka polska 8, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 93, 102, 116-117, 295,297, 300, 336, 338, 340, 347, 366.

64. Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, A. Skowroński, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 308.

65. M. Zawada OCD, Droga do Boskiej kontemplacji, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2002, s. 43, 220, 263, 340.

66. H. Wejman, Antropomorfizm, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. "M”, Lublin 2002, s. 55.

67. H. Wejman, Modlitwa, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. "M”, Lublin 2002, s. 549.

68. H. Wejman, Oczyszczenie, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. "M”, Lublin 2002, s. 597.

69. H. Wejman, Ruch czcicieli Miłosierdzia Bożego, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. "M”, Lublin 2002, s. 777.

70. H. Wejman, Życie modlitwy, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. "M”, Lublin 2002, s. 981.

71. A. Siemieniewski, Inkarnacyjna duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. "M”, Lublin 2002, s. 354.

72. S. Zarzycki, Kontemplacja, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. "M”, Lublin 2002, s. 446.

73. M. Chmielewski, Mistyka, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. "M”, Lublin 2002, s. 542.

74. J. Misiurek, Polska duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. "M”, Lublin 2002, s. 671.

75. J. Misiurek, Polska szkoła duchowości, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. "M”, Lublin 2002, s. 673.

76. J. Sypko, Zjednoczenie, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. "M”, Lublin 2002, s. 950.

77. B. Zarański, Zmartwychwstańcza duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. "M”, Lublin 2002, s. 959.

78. J. Misiurek, Kontemplacja, w: Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, s. 759.

79. Leksykon mistyki. Praca zbiorowa pod redakcją Petera Dinzelbachera. Przekł. B. Widła. Przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański. Przekł. opracowali i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Verbinum, Warszawa 2002, s. IX, 353.

80. A. Maj, Szkolnictwo katolickie w III RO (1998-2001). Status i rozwój w okresie przemian oświatowych, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2002, s. 73, 105, 292.

81. W. Słomka, Kontemplacja wlana, w: Encyklo