Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Zarządzenia Dyrektora

Opłaty tytułem studiowania w roku akademickim 2019/2020

Data dodania: 2019-06-02


D Y R E K T O R

 

Z A R Z Ą D Z E N I E


Podaję do wiadomości, że wysokość czesnego w roku akademickim 2020/2021 wynosi :

Dla studentów kierunku teologia:  170 zł,- miesięcznie


Opłata za praktyki pedagogiczne w roku akademickim 2020/2021 wynosi 

dla studentów jednolitych studiów magisterskich: 

200 zł, - praktyka psychologiczno - pedagogiczna

200 zł, - przedszkole, szkoła podstawowa

200 zł, - szkoła ponadpodstawowa


Dla studentów Podyplomowych Studiów Teologiczno - Katechetycznych posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania innych przedmiotów niż religia :

 400 zł 

 Dla studentów Podyplomowych Studiów Teologiczno - Katechetycznych nie posiadających przygotowania pedagogicznego tak jak dla jednolitych studiów magisterskich

 

 

Opłata za egzamin magisterski w roku akademickim 2020/2021 wynosi 600 zł,-

 Opłata dyplomowa dla studentów kończących studia podyplomowe  wynosi 400 zł,-

Studenci, którzy ukończyli 5 letnie studia teologiczne i nie przystąpili do egzaminu magisterskiego w ciągu roku od ukończenia studiów wnoszą comiesięczną opłatę za seminaria naukowe w wysokości 40 zł,-

Studenci, którzy nie przystąpili do egzaminu magisterskiego w ciągu roku od ukończenia studiów i powtarzają ostatni rok, wnoszą co miesiąc obowiązującą opłatę czesnego w wysokości 170 zł,- łącznie z miesiącem w którym zdają egzamin magisterski.

Celem usprawnienia zarządzania finansami uczelni w terminie do
30 października 2020 r. zobowiązuję wszystkich studentów do osobistego zapoznania się z Regulaminem regulowania zobowiązań finansowych względem Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie (obowiązującego od roku akademickiego 2009/2010) i pisemnego potwierdzenia tego faktu u Administratora WIT.

Jednocześnie informuję, iż nasza uczelnia dysponuje systemem pomocy materialnej dla studentów w formie:

- stypendiów socjalnych

- stypendiów dla osób niepełnosprawnych

- stypendiów Rektora (już od pierwszego roku studiów)

- zapomóg

Wszystkich studentów zainteresowanych ubieganiem się o różne w/w formy pomocy materialnej proszę o kontakt i zgłaszanie się do Komisji Stypendialnej.


/-/ Ks. dr Mikołaj WĘGRZYN

  

Częstochowa, dnia 02 czerwca 2019 r.

 

 

 

 

Ostateczny termin zaliczeń

Data dodania: 2013-05-04

Komunikat

1. Przypomina się wszystkim Studentom, iż warunkiem wpisania na kolejny semestr/rok studiów jest  uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie wszystkic z egzaminów  przewidzianych progamem studiów dla danego roku 

2. W związku z powyższym przypominamy wszystkim Studentom, że do dnia 
30 wrzesnia 2018 r. 
winni zdobyć zaległe zaliczenia oraz złożyć zaległe egzaminy.  

UWAGA!
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2018 r. wszyscy studenci (zarówno Ci, którzy zdali wszystkie egzaminy i uzyskali zaliczenia z przedmiotów objętych programeem studiów, jak również te osoby które  nie spełniły powyższego wymogu zobowiązane są złożyć indeksy oraz karty egzaminacyjne z dwóch semestrów roku akadem 2017/2018 u Ks. Wicedyrektora

t
Częstochowa, dnia 02 wrzesnia 2018 r.

Finanse

Data dodania: 2013-05-17

W związku z koniecznością usprawnienia zarządzania finansami naszej Uczelni oraz ułatwienia studentom dokonywania wpłat na rzecz jej funkcjonowania, niniejszym postanawiam, iż od dnia 1 sierpnia 2011 r. jedyną możliwością przekazywania jakichkolwiek środków finansowych na rzecz Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie jest ich przelewanie na nasze konto bankowe:
BANK PEKAO S.A. I O. w Częstochowie
18 1240 1213 1111 0010 1875 5227

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 10.00 - 13.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl